Quickstart: Een geheim uit Azure Key Vault instellen en ophalen met behulp van de Azure PortalQuickstart: Set and retrieve a secret from Azure Key Vault using the Azure portal

Azure Key Vault is een cloudservice die werkt als een beveiligd archief voor geheimen.Azure Key Vault is a cloud service that provides a secure store for secrets. U kunt veilig sleutels, wachtwoorden, certificaten en andere geheime informatie opslaan.You can securely store keys, passwords, certificates, and other secrets. Azure-sleutelkluizen kunnen worden gemaakt en beheerd via Azure Portal.Azure key vaults may be created and managed through the Azure portal. In deze snelstart kunt u een sleutelkluis maken en daarin een geheim opslaan.In this quickstart, you create a key vault, then use it to store a secret. Raadpleeg het Overzicht voor meer informatie over Key Vault.For more information on Key Vault, review the Overview.

Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

Aanmelden bij AzureSign in to Azure

Meld u aan bij Azure Portal op https://portal.azure.com.Sign in to the Azure portal at https://portal.azure.com.

Een kluis makenCreate a vault

 1. Selecteer de optie Een resource maken in de linkerbovenhoek van Azure PortalSelect the Create a resource option on the upper left-hand corner of the Azure portal

  Uitvoer nadat het maken van de sleutelkluis is voltooid

 2. Typ Sleutelkluis in het zoekvak.In the Search box, enter Key Vault.

 3. Kies Sleutelkluis in de lijst met resultaten.From the results list, choose Key Vault.

 4. Kies Maken in de sectie Sleutelkluis.On the Key Vault section, choose Create.

 5. Geef in de sectie Sleutelkluis maken de volgende gegevens op:On the Create key vault section provide the following information:

  • Naam: geef een unieke naam op.Name: A unique name is required. Voor deze snelstart gebruiken we Contoso-vault2.For this quickstart we use Contoso-vault2.
  • Abonnement: Kies een abonnement.Subscription: Choose a subscription.
  • Kies Nieuw bij Resourcegroep en voer de naam van een resourcegroep in.Under Resource Group choose Create new and enter a resource group name.
  • Kies een locatie in de vervolgkeuzelijst Locatie.In the Location pull-down menu, choose a location.
  • Houd voor de overige opties de standaardwaarden aan.Leave the other options to their defaults.
 6. Selecteer na het opgeven van de bovenstaande gegevens Maken.After providing the information above, select Create.

Let op de onderstaande twee eigenschappen:Take note of the two properties listed below:

 • Kluisnaam: in het voorbeeld is dat Contoso-Vault2.Vault Name: In the example, this is Contoso-Vault2. U gebruikt deze naam voor andere stappen.You will use this name for other steps.
 • Kluis-URI: in het voorbeeld is dat https://contoso-vault2.vault.azure.net/.Vault URI: In the example, this is https://contoso-vault2.vault.azure.net/. Toepassingen die via de REST API gebruikmaken van uw kluis, moeten deze URI gebruiken.Applications that use your vault through its REST API must use this URI.

Vanaf dit punt is uw Azure-account nu als enige gemachtigd om bewerkingen op deze nieuwe kluis uit te voeren.At this point, your Azure account is the only one authorized to perform operations on this new vault.

Uitvoer nadat het maken van de sleutelkluis is voltooid

Een geheim toevoegen aan Key VaultAdd a secret to Key Vault

Als u een geheim wilt toevoegen aan de kluis, hoeft u maar een paar extra stappen uit te voeren.To add a secret to the vault, you just need to take a couple of additional steps. In dit geval voegen we een wachtwoord toe dat door een toepassing kan worden gebruikt.In this case, we add a password that could be used by an application. Het wachtwoord heeft de naam ExamplePassword en slaat daarin de waarde hVFkk965BuUv op.The password is called ExamplePassword and we store the value of hVFkk965BuUv in it.

 1. Selecteer op de eigenschappenpagina's van de sleutelkluis Geheimen.On the Key Vault properties pages select Secrets.
 2. Klik op Genereren/importeren.Click on Generate/Import.
 3. Kies in het scherm Een geheim maken de volgende waarden:On the Create a secret screen choose the following values:
  • Uploadopties: Handmatig.Upload options: Manual.
  • Naam: ExamplePassword.Name: ExamplePassword.
  • Waarde: hVFkk965BuUvValue: hVFkk965BuUv
  • Houd voor de overige waarden de standaardwaarden aan.Leave the other values to their defaults. Klik op Create.Click Create.

Zodra u het bericht ontvangt dat het geheim met succes is gemaakt, kunt u erop klikken in de lijst.Once that you receive the message that the secret has been successfully created, you may click on it on the list. Vervolgens ziet u enkele van de eigenschappen.You can then see some of the properties. Als u op de huidige versie klikt, ziet u de waarde die u hebt opgegeven in de vorige stap.If you click on the current version, you can see the value you specified in the previous step.

Geheimeigenschappen

Door op de knop geheime waarde weer geven in het rechterdeel venster te klikken, kunt u de verborgen waarde bekijken.By clicking "Show Secret Value" button in the right pane, you can see the hidden value.

Geheime waarde leek

Resources opschonenClean up resources

Andere Key Vault-snelstarts en zelfstudies bouwen voort op deze snelstart.Other Key Vault quickstarts and tutorials build upon this quickstart. Als u van plan bent om verder te gaan met volgende snelstarts en zelfstudies, kunt u deze resources intact laten.If you plan to continue on to work with subsequent quickstarts and tutorials, you may wish to leave these resources in place. Als u die niet meer nodig hebt, verwijdert u de resourcegroep. Hierdoor worden ook de sleutelkluis en de gerelateerde resources verwijderd.When no longer needed, delete the resource group, which deletes the Key Vault and related resources. De resourcegroep verwijderen via de portal:To delete the resource group through the portal:

 1. Voer de naam van uw resourcegroep in het vak Zoeken bovenaan de portal in.Enter the name of your resource group in the Search box at the top of the portal. Wanneer u de in deze snelstart gebruikte resourcegroep in de zoekresultaten ziet, selecteert u deze.When you see the resource group used in this quickstart in the search results, select it.
 2. Selecteer Resourcegroep verwijderen.Select Delete resource group.
 3. Typ in het vak TYP DE NAAM VAN DE RESOURCEGROEP de naam van de resourcegroep en selecteer Verwijderen.In the TYPE THE RESOURCE GROUP NAME: box type in the name of the resource group and select Delete.

Volgende stappenNext steps

In deze Quick Start hebt u een Key Vault gemaakt en een geheim opgeslagen.In this quickstart you created a Key Vault and stored a secret in it. Ga verder met de volgende artikelen voor meer informatie over Key Vault en hoe u deze integreert met uw toepassingen.To learn more about Key Vault and how to integrate it with your applications, continue on to the articles below.