Ondersteuning voor Microsoft Intune krijgenHow to get support for Microsoft Intune

Microsoft biedt wereldwijde technische, voorverkoop-, facturerings- en abonnementsondersteuning voor Microsoft Intune.Microsoft provides global technical, pre-sales, billing, and subscription support for Microsoft Intune. Ondersteuning is online en telefonisch beschikbaar voor betaalde abonnementen en proefabonnementen.Support is available both online and by phone for paid and trial subscriptions. Online technische ondersteuning is beschikbaar in het Engels en Japans.Online technical support is available in English and Japanese. Telefonische ondersteuning en online-ondersteuning bij factureren zijn in meer talen beschikbaar.Phone support and online billing support are available in additional languages.

Als Intune-beheerder kunt u de optie Help en ondersteuning gebruiken om vanuit de Azure-portal een onlineondersteuningsticket voor Intune in te dienen.As an Intune admin, you can use the Help and Support option to file an on-line support ticket for Intune from the Azure portal. Als u een ondersteuningsincident wilt maken en beheren, moet aan uw account een Azure AD-rol (Azure Active Directory) zijn toegewezen die de actie microsoft.office365.supportTickets/allEntities/allTasks omvat.To create and manage a support incident, your account must be assigned an Azure Active Directory (Azure AD) role that includes the action microsoft.office365.supportTickets/allEntities/allTasks. Zie beheerdersrollen in Azure Active Directory voor informatie over rollen en machtigingen in Azure AD die zijn vereist voor het maken van een ondersteuningsticket.For information about Azure AD roles and permissions that are required to create a support ticket, see administrator roles in Azure Active Directory.

Bekende problemen bij het maken van ondersteuningsincidentenKnown issues for creating support incidents

Als uw account wel beschikt over de vereiste machtigingen, maar geen toegang kan krijgen tot Help en ondersteuning, of er geen ondersteuningsincident kan worden gemaakt of beheerd, bekijkt u de volgende bekende problemen en oplossingen:If your account has the required permissions but fails to successfully access Help and Support, or create or manage a support incident, review the following known issues, and resolutions:

 • Verouderd gebruikerstoken voor uw account.Stale user token for your account. Om dit probleem op te lossen meldt u zich af bij alle actieve consolesessies, meld u zich opnieuw aan, en probeert u vervolgens een ondersteuningsincident te maken of beheren.To resolve this issue, sign out of all active console sessions, sign in again, and then attempt to create or manage a support incident.
 • Meerdere actieve sessies.Multiple active sessions. Als u als meerdere gebruikers of bij meerdere sessies bent aangemeld, meldt u alle extra consoles af totdat u er één overhoudt.If you are signed in with more than one user or session, sign out all but one console. Vervolgens probeert u met één actieve sessie een ondersteuningsincident te maken of beheren.Then, with a single active session, attempt to create or manage a support incident.

Er kunnen aanvullende acties nodig zijn om toegangsproblemen op te lossen:Additional actions that might be necessary to resolve access issues:

 • Wis alle cookies voor uw actieve browsersessie, en probeer vervolgens opnieuw om een ondersteuningsincident te maken of beheren.Clear all cookies for your active browser session, and then retry creating or managing a support incident.
 • Gebruik een InPrivate-browsingsessie om u aan te melden bij Intune, en probeer een ondersteuningsincident te maken of beheren.Use an InPrivate browsing session to sign in to Intune, and try to create or manage a support incident.

Ga naar het Microsoft 365-beheercentrum en maak van hieruit een ondersteuningsticket als de voorgaande tijdelijke oplossingen niet hebben geholpen.If the preceding workarounds don't help, go to Microsoft 365 admin center and create a support ticket from there. We werken momenteel aan een oplossing. Deze zal eind van de zomer beschikbaar zijn.We are currently working on a fix that will be available in late summer.

Belangrijk

Neem voor technische ondersteuning voor externe producten die met Intune werken (zoals SaaSwedo, Cisco of Lookout), contact op met de leverancier van dat product.For technical support with third-party products that work with Intune (like Saaswedo, Cisco, or Lookout), contact the supplier of that product first. Open pas een ondersteuningsaanvraag voor Intune als u zeker weet dat het andere product juist is geconfigureerd.Before you open a request with Intune support, make sure you configured the other product correctly.

Raadpleeg de sectie Probleemoplossing in de Intune-documentatie voor informatie over het oplossen van problemen met betrekking tot Microsoft Intune.For information about troubleshooting issues related to Microsoft Intune, see the Troubleshoot section of the Intune documentation.

Help en ondersteuning-ervaringHelp and support experience

Tip

Een nieuwe Help- en ondersteuningservaring is beschikbaar voor alle tenants.A new Help and support experience is available for all tenants. Als u deze nieuwe ervaring niet in uw tenant ziet, wis dan de cache van uw browser en laad de pagina opnieuw.If you do not see this new experience in your tenant, clear your browser's cache and reload the page.

De Help en ondersteuning-ervaring voor Intune is beschikbaar via de Microsoft 365 Device Management-portal en via alle blades (of pagina's) onder Intune in Azure Portal.The Help and support experience for Intune is available from the Microsoft 365 Device Management portal and from all of the blades (or pages) under Intune in the Azure portal.

Intune-blades

Deze nieuwe ervaring is vergelijkbaar met de ervaring in het Microsoft 365-beheercentrum en vervangt de vorige Help en ondersteuning-ervaring.This new experience is similar to the experience seen in the Microsoft 365 admin center, and replaces the previous Help and support experience.

Gebruik de volgende opties voor toegang tot Help en ondersteuning:To access Help and support, use the following options:

 • Dashboard Apparaatbeheer:Device Management Dashboard:

  • Een beschikbare optie voor Help en ondersteuning selecterenSelect any available option for Help and support
  • Het pictogram ?Select the ? in de rechterbovenhoek van Azure Portal selecterenicon in the upper-right corner of the portal
 • In Azure Portal:In the Azure Portal:

  • Help en ondersteuning op een Intune-blade of -pagina selecterenSelect Help and support from any Intune blade or page

  U kunt vanaf elke locatie in Azure Portal het pictogram ?Selecting either the ? in de rechterbovenhoek of Help en ondersteuning in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant selecteren om de Help en ondersteuning voor Azure te openen.icon from the upper-right corner, or Help + support from the left-side navigation pane from any location in the Azure portal opens Help + support for Azure. Gebruik voor de beste ervaring Help en ondersteuning op de Intune-blade.For the best experience, use Help and support from the Intune blade.

Met de nieuwe ervaring hebt u toegang tot de weergave Hebt u hulp nodig?, zoals u kunt zien in de volgende afbeelding van het dashboard Apparaatbeheer:WIth the new experience, you gain access to the Need help? view, as seen in the following image from the Device Management dashboard:
Het Apparaatbeheerdashboard en de pagina Hebt u hulp nodig?Device Management dashboard and the Need Help? page

In deze weergave kunt u de volgende acties uitvoeren:In this view you can do the following actions:

 1. Details opgeven over het probleem waarbij u hulp nodig hebtSpecify details about the specific problem you want help with
 2. Contextgevoelige Help en gerelateerde oplossingen weergeven die zijn gebaseerd op de details die u hebt opgegevenView context-sensitive help and related solutions that are based on the details you specified
 3. Ondersteuning krijgen met behulp van een e-mailadres of telefoonnummerGet support, using either email or the phone
 4. Ondersteuningscases weergeven die u eerder hebt geopend met deze nieuwe werkstroomView support cases you have previously opened using this new workflow

Details opgeven over een probleemSpecify details about an issue

Wanneer u Help en ondersteuning opent vanaf een locatie die wordt ondersteund in de nieuwe versie, wordt de pagina Hebt u hulp nodig? geopend.When you open Help and support from a location that is supported by the new experience, the Need help? page opens. Op deze pagina kunt u informatie opgeven over een probleem.On this page, you can specify details about an issue. Terwijl u gegevens invoert, biedt de console algemene query's op basis van de trefwoorden die u gebruikt.As you enter details, the console offers common queries based on the keywords you use. Selecteer een aangeboden keuze of voltooi uw eigen beschrijving van het probleem.Select an offered choice or complete your own issue description. Als u uw eigen beschrijving invoert, selecteert u Hulp vragen om deze te verzenden.If you enter your own description, select Get help to submit it. Nadat u een query hebt ingediend, keert de console terug naar de contextgevoelige informatie waarmee het probleem mogelijk kan worden opgelost.After you submit a query, the console returns context-sensitive information that can help to solve the issue.

Hier volgen enkele voorbeelden van query's die u kunt verzenden:The following are examples of queries you might submit:

 • Ik kan het iOS-apparaat niet herstellenCan’t restore iOS device
 • Ik kan geen beleid voor voorwaardelijke toegang makenCan’t create conditional access policy

Geef op de pagina Hebt u hulp nodig? het probleem op

Contextgevoelige Help weergevenView context-sensitive help

Nadat u een voorgestelde query hebt geaccepteerd of uw eigen query hebt verzonden, worden contextafhankelijke resultaten weergegeven onder Oplossingen weergeven.After you select an offered choice or submit your own query, context-sensitive results appear under View solutions. Deze resultaten omvatten zowel Intune-specifieke ondersteuning bij zelfhulp als extra resultaten die zijn geretourneerd na een webzoekopdracht op basis van de querycriteria.These results include both Intune specific self-help guidance and additional results returned from a web-search based on the query criteria.
Resultaten weergevenView-results

Ondersteuning krijgenGet support

Als u het probleem niet kunt oplossen met de zelfhulp of de webgebaseerde ondersteuning, gebruikt u de console om een ondersteuningsaanvraag per e-mail of telefoon te openen.If the self-help or web-based guidance doesn’t help you resolve the problem, use the console to open an email or phone support issue.
Selecteer op de pagina Hebt u hulp nodig? de optie die u wilt gebruiken.On the Need help? page, select the option you want to use.

 • Geef uw e-mailadres op voor een e-mailaanvraag. Indien gewenst kunt u bijlagen toevoegen aan uw inzending.For an email request, provide your email address and optionally, you can add attachments to your submission. Selecteer Verzenden om de aanvraag te openen.Select Send to open the request.

  E-mailaanvraag

 • Geef uw telefoonnummer op voor een aanvraag voor telefonische ondersteuning.For a phone request, provide your phone number. Indien gewenst kunt u tevens uw e-mailadres invoeren en bijlagen toevoegen aan uw inzending.Optionally, you can include your email address and add attachments to your submission. Selecteer Bel mij om de aanvraag te verzenden.Select Call me to submit the request.

  Telefonische aanvraag

Ondersteuningscases weergevenView support cases

Selecteer de knop Geschiedenis om de ondersteuningsincidenten weer te geven die u hebt gemaakt.Select the history button to view the support incidents that you've created.

Ondersteuningscases weergeven

 • Alleen de ondersteuningscases die u met de nieuwe werkstroom opent, zijn binnen deze werkstroom zichtbaar.Only the support cases that you open by using the new workflow are visible from within this workflow. Als u deze wilt weergeven, gebruikt u een Help en ondersteuning-weergave in de console voor apparaatbeheer of op de Intune-blade in Azure Portal.To view them, use a Help and support view from the Device Management console or from an Intune blade in the Azure portal. Deze cases hebben een nummer van acht cijfers.These cases have numbers that are eight digits long. U kunt deze cases ook weergeven vanuit het Microsoft 365-beheercentrum.You can also view these cases from the Microsoft 365 admin center.

 • Cases die u hebt geopend zonder gebruik van de Help en ondersteuning-ervaring van Intune, blijven ongewijzigd.Cases that you opened when not using the Intune Help and support experience are unchanged. Als u deze wilt weergeven, moet u een Help en ondersteuning-weergave gebruiken die geen deel uitmaakt van de Intune-ervaring of het dashboard Apparaatbeheer.To view them, you must use a Help and support view that isn't part of the Intune experience, or Device Management dashboard. Deze cases hebben een nummer dat begint met 117 of 118 en 15 cijfers lang is.These cases have numbers that start with 117 or 118 and are 15 digits long. Als u deze wilt weergeven:To view them:

  1. Meld u aan bij Azure (https://portal.azure.com) met uw Intune-beheerdersreferenties en selecteer de ?Sign in to Azure (https://portal.azure.com) with your Intune admin credentials, select the ? in de rechterbovenhoek van de portal en selecteer vervolgens Help + ondersteuning om naar de gelijknamigeAzure Help + ondersteuningpagina te gaan.icon in the upper-right corner of the portal, and then select Help + support to go to the Azure Help + support page.

  2. Op de pagina Help + ondersteuning kunt u de lijst met Recente ondersteuningsaanvragen weergeven en deze selecteren om meer details te zien.On the Help + support page you can view the list of Recent support requests, and select them to view additional details.

Azure Help en ondersteuning-ervaringAzure Help + support experience

De volgende informatie beschrijft de Azure Help en ondersteuning-ervaring die toegankelijk blijft via Azure Portal wanneer u het linkernavigatievenster Help en ondersteuning of de optie ?The following information describes the Azure Help + support experience which remains accessible from the Azure portal when you use the left navigation pane Help + support, or use the ? in de rechterbovenhoek van Azure Portal gebruikt.option in the upper-right corner of the Azure portal. Vanaf januari 2019 is de Azure Help en ondersteuning-ervaring niet meer toegankelijk via Help en ondersteuning op de Intune-blades.Beginning in January of 2019, you can't access the Azure Help + support experience from Help and support as found on the Intune blades.

Een onlineondersteuningsticket makenCreate an online support ticket

 1. Meld u aan bij Azure Portal (https://portal.azure.com) met de referenties van een Intune-beheerder. Kies de ?Sign in to the Azure portal (https://portal.azure.com) with your Intune admin credentials, select the ? in de rechterbovenhoek van de portal en selecteer vervolgens Help + ondersteuning om naar de gelijknamigeAzure Help + ondersteuningpagina te gaan.icon in the upper-right corner of the portal, and then select Help + support to go to the Azure Help + support page.

  Afbeelding van de vraagtekenkoppeling, waarbij de koppeling Help en ondersteuning is gemarkeerd

 2. Selecteer Nieuwe ondersteuningsaanvraag op de pagina Help en ondersteuning van Azure.On the Azure Help + support page, select New support request.

  Afbeelding van de pagina Help en ondersteuning met de koppeling Nieuwe ondersteuningsaanvraag gemarkeerd

 3. Op het tabblad Basis moet u voor de meeste technische problemen met Intune de volgende opties kiezen:On the Basics tab, for most Intune technical support issues, choose the following options:

  • Type probleem: TechnischIssue type: Technical
  • Abonnement: <uw abonnement>Subscription: <your subscription>
  • Service: Microsoft IntuneService: Microsoft Intune
  • Type probleem: Kies het probleemtype in de vervolgkeuzelijst.Problem type: Choose your problem type from the drop-down menu.
  • Subtype van het probleem: Kies het subprobleemtype in de vervolgkeuzelijst.Problem subtype: Choose the problem subtype from the drop-down menu.
  • Onderwerp: Beschrijf kort het probleem waarbij u hulp nodig hebt.Subject: Briefly describe the issue you want help with.

  Afbeelding van het tabblad Basis op de pagina Help en ondersteuning - Nieuwe ondersteuningsaanvraag

  Kies Volgende: Oplossingen om door te gaan.Choose Next: Solutions to continue.

 4. Bekijk op het tabblad Oplossing de aanbevolen stappen die u mogelijk helpen uw probleem op te lossen zonder een ticket in te dienen.On the Solutions tab, review the recommended steps that might help you solve your problem without filing a ticket. Als u nog steeds een ondersteuningsaanvraag wilt maken nadat u de stappen hebt bekeken, klikt u op Volgende: Details.If you still want to create a support request after looking through the steps, click Next: Details.

  Afbeelding van het tabblad Oplossing op de pagina Help en ondersteuning - Nieuwe ondersteuningsaanvraag

 5. Vul in het tabblad Details de details van uw probleem, de ondersteuningsmethode en uw contactgegevens in en klik op Volgende: Beoordelen en maken.On the Details tab, fill out the details for your problem, the support method, your contact information, and then click Next: Review + create.

  Afbeelding van het tabblad Details op de pagina Help en ondersteuning - Nieuwe ondersteuningsaanvraag

 6. Bekijk de informatie, controleer of deze klopt, en kies vervolgens Maken om uw ondersteuningsaanvraag in te dienen.Review the information, verify that it's correct, and then choose Create to submit your support request.

  Afbeelding van het tabblad Beoordelen en maken op de pagina Nieuwe ondersteuningsaanvraag

Belangrijk

Als u een vraag over facturering of abonnementen hebt, kunt u een aanvraag voor ondersteuning openen in het Microsoft 365-beheercentrum.If you have a billing or subscription question, you can open a case to get support through the Microsoft 365 admin center.

Ondersteuningsaanvragen weergevenView support requests

U kunt een ondersteuningsaanvraag weergeven in Azure Portal.You can view a support request from within the Azure portal. Hiervoor doet u het volgende:To do so:

 1. Meld u aan bij Azure (https://portal.azure.com) met uw Intune-beheerdersreferenties en selecteer de ?Sign in to Azure (https://portal.azure.com) with your Intune admin credentials, select the ? in de rechterbovenhoek van de portal en selecteer vervolgens Help + ondersteuning om naar de gelijknamigeAzure Help + ondersteuningpagina te gaan.icon in the upper-right corner of the portal, and then select Help + support to go to the Azure Help + support page.

 2. Op de pagina Help + ondersteuning kunt u de lijst met Recente ondersteuningsaanvragen weergeven en deze selecteren om meer details te zien.On the Help + support page you can view the list of Recent support requests, and select them to view additional details.

Extra resourcesAdditional resources