Office 365, beheerd door 21VianetOffice 365 operated by 21Vianet

Office 365 wordt beheerd door 21Vianet is ontworpen om te voldoen aan de behoeften aan veilige, betrouwbare en schaalbare cloudservices in China.Office 365 operated by 21Vianet is designed to meet the needs for secure, reliable and scalable cloud services in China. Deze service wordt aangedreven door technologie die Microsoft heeft gelicentieerd aan 21Vianet.This service is powered by technology that Microsoft has licensed to 21Vianet.

Microsoft werkt niet met de service zelf.Microsoft does not operate the service itself. 21Vianet beheert, levert en beheert de levering van de dienst.21Vianet operates, provides and manages delivery of the service. 21Vianet is de grootste carrier-neutrale internet datacenter service provider in China, het verstrekken van hosting, managed network services, en cloud computing infrastructuur diensten.21Vianet is the largest carrier-neutral Internet data center services provider in China, providing hosting, managed network services, and cloud computing infrastructure services. Door microsoft-technologieën in licentie te geven, beheert 21Vianet lokale Office 365-datacenters om u de mogelijkheid te bieden Office 365-services te gebruiken terwijl uw gegevens binnen China blijven.By licensing Microsoft technologies, 21Vianet operates local Office 365 datacenters to provide you the ability to use Office 365 services while keeping your data within China. 21Vianet biedt ook uw abonnements- en factureringsdiensten, evenals ondersteuning.21Vianet also provides your subscription and billing services, as well as support.

Notitie

Deze diensten zijn onderworpen aan de Chinese wetgeving.These services are subject to Chinese laws.

Volg ons op WeChatFollow us on WeChat

Scan deze QR-code, volg ons op WeChat en download de meest recente updates voor Office 365 beheerd door 21Vianet.Scan this QR code to follow us on WeChat and get the latest updates for Office 365 operated by 21Vianet.

Scan deze QR-code om ons te volgen op WeChat

Over services in Office 365 die worden beheerd door 21VianetAbout services in Office 365 operated by 21Vianet

In de onderstaande secties wordt een aantal verschillen benadrukt die u in de services aantreft.The sections below highlight some of the differences you will find in each service. Uiteindelijk is ons doel om pariteit te bereiken met wereldwijde diensten.Ultimately our goal is to achieve parity with global services. Echter, vanwege het unieke karakter van de China-diensten - beheerd door een partner vanuit datacenters in China - zijn er een aantal functies die nog niet zijn ingeschakeld.However, due to the unique nature of the China services - operated by a partner from datacenters inside China - there are some features that have not yet been enabled. Klanten zullen zien dat de diensten dichter bij volledige functiepariteit komen in de tijd.Customers will see the services come closer to full feature parity over time. Zie de servicebeschrijving van Office 365voor meer gedetailleerde informatie over services die beschikbaar zijn voor elk Office 365-abonnement dat wordt beheerd door 21Vianet.For a more detailed look at services available for each Office 365 plan operated by 21Vianet, see the Office 365 Service Description.

Zie Aan deslag als u wilt weten hoe u aan de slag met algemene Office 365-services.If you would like to learn how to get started with general Office 365 services, see Get started.

Office 365 SuiteOffice 365 Suite

Aangepaste domeinenCustom domains
Beheerders kunnen aangepaste domeinen maken en/of gebruiken die zijn geregistreerd via Chinees-specifieke domeinproviders.Administrators can create and/or use custom domains registered through Chinese-specific domain providers. Als u geen aangepast domein hebt, u een domeinnaam kopen bij een domeinnaamregistrar.If you don't have a custom domain, you can How to buy a domain name from a domain name registrar. Als u er al een hebt, zoekt u uw domeinregistrar of DNS-hostingprovider.If you already have one, Find your domain registrar or DNS hosting provider.
Als u bovendien een openbare website maakt met de Office 365 SharePoint Online-service, vereist het nalevingsbeleid voor Internet compliance in China dat u een ICP-nummer (Internet Content Provider) krijgt.Additionally, if you create a public website using the Office 365 SharePoint Online service, China Internet compliance policy requires that you get an Internet Content Provider (ICP) number. Let op: Automatische validatie voor niet-toegestane woorden in aangepaste domeinnamen is niet beschikbaar.Note: Automatic validation for disallowed words in custom domain names is not available.
Abonnementen, facturering en technische ondersteuningSubscriptions, billing, and technical support
Verzorgd door 21Vianet.Provided by 21Vianet. Zie Contact opnemen met ondersteuning voor Office 365 voor Bedrijvenvoor informatie over het contact opnemen met ondersteuning voor Ondersteuning voor Office 365 voor Bedrijven .For information on how to contact support, see Contact Office 365 for business support.
Self-service voor wachtwoordherstelSelf-service password reset
Alleen beschikbaar voor beheerders.Available for admins only. Zie Uw wachtwoord wijzigen of opnieuw instellen in Office 365 dat wordt beheerd door 21Vianet.For more information, see Change or reset your password in Office 365 operated by 21Vianet.
Beveiliging, privacy, naleving en details over ondersteuningsniveausSecurity, privacy, compliance, and details on levels of support
Verzorgd door 21Vianet.Provided by 21Vianet.
Office-bureaubladinstellingenOffice Desktop Setup
Office-bureaubladinstellingen zijn niet beschikbaar voor Office 2010 en Office 2007.Office desktop setup is not available for Office 2010 and Office 2007. Beheerders kunnen echter huidige Office-bureaubladtoepassingen configureren om met Office 365 te werken.However, administrators can Configure current Office desktop applications to work with Office 365.
Ondersteuning voor mobiele apparaten en apparaten*Mobile and device support*
Binnenkort zijn de volgende mobiele functies:Coming soon are the following mobile features:
Beheer van mobiele apparaten (MDM)Mobile Device Management (MDM)
Blackberry Business Cloud Services (BBCS) is niet beschikbaar, maar u Exchange ActiveSync-apparaten of een aanbod van Research in Motion (RIM, de draadloze e-mailoplossing van BlackBerry) gebruiken om Blackberry Enterprise Server (BES) uit te voeren.Blackberry Business Cloud Services (BBCS) is not available, but you can use Exchange ActiveSync devices or an offering from Research in Motion (RIM, the BlackBerry wireless email solution) to run Blackberry Enterprise Server (BES).
Zie Mobiele toegang voor uw gebruikers instellen en beheren voormeer informatie over mobiele ondersteuning.For more information on mobile support, see Set up and manage mobile access for your users.
Office LensOffice Lens
Niet beschikbaar.Not available.
Microsoft PlannerMicrosoft Planner
Binnenkort beschikbaar.Coming soon.
Microsoft TeamsMicrosoft Teams
Niet beschikbaar.Not available.
SwaySway
Binnenkort beschikbaar.Coming soon.
Hulp in meerdere talenHelp in multiple languages
Hulp is alleen beschikbaar in vereenvoudigd Chinees en Engels.Help is available in Simplified Chinese and English only.
Door de Gemeenschap verstrekte hulpCommunity-provided help
Hulp die door de community wordt verstrekt, is nog niet beschikbaar, maar u de Help-knop selecteren ( ?Community-provided help is not available yet, but you can select the Help button ( ? ) in de rechterbovenhoek van uw portaal om help-artikelen te zien.) in the upper right corner of your portal to see help articles.

*Optionele services die rechtstreeks door Microsoft worden geleverd en onder voorbehoud van de servicevoorwaarden en privacyverklaringen van Microsoft.*Optional services provided directly by Microsoft, and subject to Microsoft's Terms of Service and privacy statements.

SharePoint OnlineSharePoint Online

Een document, bibliotheek of site per e-mail delen met iemand buiten uw organisatieSharing a document, library, or site by email with someone outside of your organization
Deze functie is beschikbaar, maar is standaard uitgeschakeld omdat het gebruik ervan bestanden die buiten uw land worden gedeeld, toegankelijk kan maken.This feature is available, but off by default as using it could make files shared accessible outside of your country. Beheerders hebben wel de mogelijkheid om het in te schakelen, maar krijgen een waarschuwingsbericht dat aangeeft dat bestanden die buiten uw land worden gedeeld, toegankelijk kunnen maken.Administrators do have the ability to turn it on, but will get a warning message indicating that it could make files shared accessible outside of your country. Gebruikers die proberen te delen met iemand buiten de organisatie ontvangen ook een waarschuwing.Users who attempt to share with someone outside of the organization will also receive a warning. Zie SharePoint-bestanden of -mappen delen in Office 365voor meer informatie.For more information, see Share SharePoint files or folders in Office 365.
Access ServicesAccess Services
Access 2013 wordt ondersteund, maar het toevoegen van nieuwe Access-apps is mogelijk niet beschikbaar omdat deze functie wordt verwijderd uit Office 365 en SharePoint Online.Access 2013 is supported, but adding new Access apps may not be available as this feature will be retired from Office 365 and SharePoint Online. De creatie van nieuwe access-gebaseerde web-apps en Access-webdatabases in Office 365 en SharePoint Online stopt vanaf juni 2017 en de resterende webapps en webdatabases voor april 2018.Creation of new Access-based web apps and Access web databases in Office 365 and SharePoint Online will stop starting in June 2017 and any remaining web apps and web databases by April 2018. Daarnaast wordt de Access 2010-functionaliteit niet ondersteund en leidt een poging om een Access 2010-database te gebruiken tot fouten en mogelijk gegevensverlies.Additionally, Access 2010 functionality is not supported, and attempting to use an Access 2010 database will result in errors and possible data loss.
Microsoft PowerAppsMicrosoft PowerApps
Binnenkort beschikbaar.Coming soon.
IRM (Information Rights Management)Information Rights Management (IRM)
De mogelijkheid om IRM-mogelijkheden in te stellen op SharePoint voor uw organisatie is binnenkort beschikbaar.The ability to set IRM capabilities to SharePoint for your organization is coming soon.
Mogelijkheid om tekst of pagina's te vertalenAbility to translate text or pages
Beschikbaar, maar standaard uitgeschakeld.Available, but off by default. Tenantbeheerders kunnen deze mogelijkheid inschakelen, maar de vertaalcloudservice bevindt zich mogelijk buiten uw land.Tenant admins can turn this ability on, but the translation cloud service may be located outside your country. Als u niet wilt dat gebruikers inhoud naar een vertaalcloudservice verzenden, u deze functies uitgeschakeld houden.If you do not want users to send content to a translation cloud service, you may keep these features disabled.
ICP-registratie openbare websitePublic website ICP registration
China Internet compliance policy vereist dat u een ICP-nummer (Internet Content Provider) krijgt voor uw openbare website.China Internet compliance policy requires that you get an Internet Content Provider (ICP) number for your public website.
Openbare websitefunctiesPublic website features
Openbare websites zijn alleen beschikbaar als u Office 365 vóór 9 maart 2015 hebt gekocht.Public websites are available only if you purchased Office 365 before March 9, 2015. Bing-kaarten, extern delen en opmerkingen zijn echter niet beschikbaar op een openbare website, omdat deze functies gegevens buiten uw land kunnen verzenden.However, Bing maps, external sharing, and comments are not available in a public web site as these features may send data outside of your country.
Newsfeed en Yammer (sociale netwerken voor bedrijven)Newsfeed and Yammer (enterprise social networks)
Newsfeed (de sociale hub waar u updates ziet van de mensen, documenten, sites en tags die u volgt) is beschikbaar.Newsfeed (the social hub where you'll see updates from the people, documents, sites, and tags you're following) is available. Yammer is niet beschikbaar.Yammer is unavailable.
Autohosted appsAutohosted apps
U een door de provider gehoste app implementeren die SharePoint en SQL Azure gebruikt.You can deploy a provider-hosted app that uses SharePoint and SQL Azure. Zie Een door een basisprovider gehoste app voor SharePoint maken voormeer informatie.For more information, see Create a basic provider hosted app for SharePoint. Binnenkort is de mogelijkheid voor ontwikkelaars om een app die een autohosted website gebruikt implementeren.Coming soon is the ability for developers to deploy an app that uses an autohosted web site.
InfopathInfoPath
Niet beschikbaar.Not available.
SharePoint-winkelSharePoint Store
De Office- en SharePoint App Stores zijn optionele services die worden beheerd door Microsoft Corporation of haar gelieerde onderneming vanuit een van de wereldwijde faciliteiten van Microsoft.The Office and SharePoint App Stores are optional services operated by Microsoft Corporation or its affiliate from any of Microsoft's worldwide facilities. De apps die beschikbaar zijn in de Store worden geleverd door verschillende app-uitgevers en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en privacyverklaring van de uitgever van de app.The apps available in the Store are provided by various app publishers, and are subject to the app publisher's terms and conditions and privacy statement. Uw gebruik van een van deze apps kan ertoe leiden dat uw gegevens worden overgedragen naar, opgeslagen of verwerkt in elk land waar de uitgever van de app, zijn gelieerde ondernemingen of serviceproviders faciliteiten onderhoudt.Your use of any of these apps may result in your data being transferred to, stored, or processed in any country where the app publisher, its affiliates or service providers maintain facilities. Controleer de algemene voorwaarden en privacyverklaringen van de uitgever van de app zorgvuldig voordat u dergelijke apps downloadt en gebruikt.Please carefully review the app publisher's terms and conditions and privacy statements before downloading and using such apps.
Office 365-ontwikkelaarssite: publiceren in SharePoint Store via het dashboard verkoper*Office 365 Developer Site: Publish to SharePoint Store using the Seller Dashboard*
Meer informatie over de vereisten voor het indienen van apps voor SharePoint voor distributie aan gebruikers van Office 365 die worden beheerd door 21Vianet.Learn about the requirements for submitting apps for SharePoint for distribution to users of Office 365 operated by 21Vianet.

*Optionele services die rechtstreeks door Microsoft worden geleverd en onder voorbehoud van de servicevoorwaarden en privacyverklaringen van Microsoft.*Optional services provided directly by Microsoft, and subject to Microsoft's Terms of Service and privacy statements.

Outlook Web AppOutlook Web App

Blackberry Business Cloud Services (BBCS)Blackberry Business Cloud Services (BBCS)
Niet beschikbaar, maar u Exchange ActiveSync-apparaten of een aanbod van Research in Motion (RIM, de draadloze e-mailoplossing van BlackBerry) gebruiken om Blackberry Enterprise Server (BES) uit te voeren.Not available, but you can use Exchange ActiveSync devices or an offering from Research in Motion (RIM, the BlackBerry wireless email solution) to run Blackberry Enterprise Server (BES).
Information Rights ManagementInformation Rights Management
Binnenkort beschikbaar.Coming soon.
Gratis/drukke informatieFree/Busy information
Er is gratis/bezet informatie beschikbaar tussen on-premises en Exchange Online-postvakken.Free/Busy information between on-premises and Exchange Online mailboxes is available.
Uw agenda delenSharing your calendar
Het delen van agenda's tussen on-premises en Exchange Online-postvakken is beschikbaar.Calendar sharing between on-premises and Exchange Online mailboxes is available.
Contactpersonen delenSharing contacts
Binnenkort beschikbaar.Coming soon.
Bericht bijhoudenMessage tracking
Binnenkort beschikbaar.Coming soon.
AppsApps
Binnenkort beschikbaar.Coming soon.
Functie PlaatsenPlaces feature
Deze functie toont kaarten van adressen in e-mail; omdat het mogelijk is om gegevens buiten uw land toe te staan, is deze niet beschikbaar.This feature shows maps of addresses in email; because it may allow data outside of your country, it is not available.
Verbonden accountsConnected Accounts
Verbinding maken met andere accounts zoals Hotmail (Outlook.com) is binnenkort beschikbaar.Connecting to other accounts such as Hotmail (Outlook.com) is coming soon.

ExchangeExchange

Nieuw met Exchange 2013 Cumulatieve Update 5 (CU5), volledige hybride implementaties tussen on-premises Exchange 2013-organisaties en Office 365-services worden nu ondersteund.New with Exchange 2013 Cumulative Update 5 (CU5), full-featured hybrid deployments between on-premises Exchange 2013 organizations and Office 365 services are now supported. Exchange 2013 CU5 maakt gebruik van nieuwe verbeteringen in de wizard Hybride configuratie en ondersteunt de volgende hybride functies tussen uw on-premises en Exchange Online-organisaties:Leveraging new improvements in the Hybrid Configuration wizard, Exchange 2013 CU5 supports the following hybrid features between your on-premises and Exchange Online organizations:

 • Veilige e-mailroutering tussen on-premises en Exchange Online-organisaties.Secure mail routing between on-premises and Exchange Online organizations.
 • E-mailroutering met een gedeelde domeinnaamruimte.Mail routing with a shared domain namespace. Zowel on-premises als Exchange Online-organisaties gebruiken bijvoorbeeld het domein @contoso.com SMTP.For example, both on-premises and Exchange Online organizations use the @contoso.com SMTP domain.
 • Een uniforme globale adreslijst (GAL), ook wel een 'gedeeld adresboek' genoemd.A unified global address list (GAL), also called a "shared address book."
 • Gratis/bezet en agenda-delen tussen on-premises en Exchange Online-organisaties.Free/busy and calendar sharing between on-premises and Exchange Online organizations.
 • Gecentraliseerde controle over inkomende en uitgaande e-mailstroom.Centralized control of inbound and outbound mail flow. U alle binnenkomende en uitgaande Exchange Online-berichten configureren die door de on-premises Exchange-organisatie moeten worden doorgestuurd.You can configure all inbound and outbound Exchange Online messages to be routed through the on-premises Exchange organization.
 • Eén URL van Office Outlook Web App voor zowel de on-premises als Exchange Online-organisaties.A single Office Outlook Web App URL for both the on-premises and Exchange Online organizations.
 • De mogelijkheid om bestaande on-premises postvakken te verplaatsen naar de Exchange Online-organisatie.The ability to move existing on-premises mailboxes to the Exchange Online organization. Exchange Online-postvakken kunnen indien nodig ook worden verplaatst naar de on-premises organisatie.Exchange Online mailboxes can also be moved back to the on-premises organization if needed.
 • Gecentraliseerd postvakbeheer met behulp van het on-premises Exchange-beheercentrum (EAC).Centralized mailbox management using the on-premises Exchange admin center (EAC).
 • MailTips, HD-ondersteuning voor foto's voor Outlook-contactpersonen en zoeken met meerdere postvakken tussen on-premises en Exchange Online-organisaties.MailTips, HD photo support for Outlook contacts, and multi-mailbox search between on-premises and Exchange Online organizations.
 • Cloudgebaseerde berichtarchivering voor on-premises Exchange-postvakken.Cloud-based message archiving for on-premises Exchange mailboxes.

Voor organisaties met oudere of gemengde versies van Exchange Server worden sommige hybride functies niet volledig ondersteund voor Office 365-tenants die worden gehost door 21Vianet.For organizations running older or mixed versions of Exchange Server, some hybrid features aren't fully supported for Office 365 tenants hosted by 21Vianet. Gebruik de volgende tabel voor meer informatie over ondersteuning voor hybride functies in verschillende Exchange-implementatiescenario's:Use the following table to learn more about hybrid feature support in different Exchange deployment scenarios:

On-premises Exchange-versieOn-Premises Exchange Version Exchange Hybrid Server-versieExchange Hybrid Server Version Hybride configuratie wizard ondersteund?Hybrid Configuration Wizard Supported? Ondersteunde hybride functiesSupported Hybrid Features
20162016
N.v.t.N/A
JaYes
AlleAll
CU5 20132013 CU5
N.v.t.N/A
JaYes
AlleAll
SP1 20132013 SP1
CU5 20132013 CU5
JaYes
AlleAll
SP1 20132013 SP1
SP1 20132013 SP1
JaYes
AlleAll
Gemengde 2013 SP1/2010 SP3Mixed 2013 SP1/2010 SP3
CU5 20132013 CU5
JaYes
Alles, behalve In-place eDiscovery/Archivering, OWA-toegang (zie onderstaande tabel)All, except In-place eDiscovery/Archiving, OWA access (see table below)
Gemengde 2013 SP1/2010 SP3Mixed 2013 SP1/2010 SP3
SP1 20132013 SP1
JaYes
Alleen handmatig geconfigureerde gratis/bezetOnly manually configured free/busy
SP3 20102010 SP3
SP3 20102010 SP3
NeeNo
GeenNone
20072007
CU5 20132013 CU5
JaYes
Alleen gratis/bezetOnly free/busy
20072007
2013 SP1 of 2010 SP3No2013 SP1 or 2010 SP3No
N.v.t.N/A
Niet ondersteundNot supported
20032003
SP1/CU5 20132013 SP1/CU5
N.v.t.N/A
Niet ondersteundNot supported
20032003
SP3 20102010 SP3
NeeNo
GeenNone

Belangrijk

Agendatoegang delegeren wanneer een gebruiker of een set gebruikers toegang krijgt tot de agenda van een andere gebruiker, wordt niet ondersteund in hybride implementaties met Office 365-tenants die worden gehost door 21Vianet.Delegate calendar access, when a user or set of users is provided access to another user's calendar, isn't supported in hybrid deployments with Office 365 tenants hosted by 21Vianet.

Bovendien worden sommige Exchange-berichtenbeleid- en nalevingsfuncties niet volledig ondersteund in hybride implementaties met Office 365-tenants die worden gehost door 21Vianet.Additionally, some Exchange messaging policy and compliance features aren't fully supported in hybrid deployments with Office 365 tenants hosted by 21Vianet. Deze functies omvatten:These features include:

Gebruik de volgende tabel voor meer informatie over functieondersteuning in verschillende Exchange-implementatiescenario's:Use the following table to learn more about feature support in different Exchange deployment scenarios:

On-premises Exchange-versieOn-Premises Exchange Version MRM (gesplitst archief)MRM (split archive) OWA-toegang (gesplitst archief)OWA access (split archive) In-Place eDiscoveryIn-Place eDiscovery PostvakcontroleMailbox Auditing In-Place Hold/ArchiveringIn-Place Hold/Archiving
Alle 2013 CU5All 2013 CU5
OndersteundSupported
Niet ondersteundNot supported
OndersteundSupported
OndersteundSupported
OndersteundSupported
Alle 2010 SP3All 2010 SP3
Niet ondersteundNot supported
Niet ondersteundNot supported
Ondersteund1Supported1
OndersteundSupported
OndersteundSupported
Ten minste één CU5-server van voor 2013At least one pre-2013 CU5 server
Ondersteund2Supported2
Niet ondersteundNot supported
Niet ondersteundNot supported
OndersteundSupported
OndersteundSupported

1 Aparte zoekopdrachten zijn vereist voor on-premises en Exchange Online-postvakken.1 Separate searches are required for on-premises and Exchange Online mailboxes.
2 MRM-beleid voor het verplaatsen naar archief kan worden gebruikt voor postvakken die zich op een Cu5 van Exchange 2013 of een grotere server bevinden.2 MRM move-to-archive policies can be used for mailboxes located on an Exchange 2013 CU5 or greater server.

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het configureren van een hybride implementatie met Office 365-tenants die worden gehost door 21Vianet:To learn more about configuring a hybrid deployment with Office 365 tenants hosted by 21Vianet, see the following topics:

Belangrijk

De Exchange Server Deployment Assistant is een gratis webgebaseerd hulpprogramma waarmee u een hybride implementatie configureren tussen uw on-premises organisatie en Office 365, of om volledig te migreren naar Office 365.The Exchange Server Deployment Assistant is a free web-based tool that helps you configure a hybrid deployment between your on-premises organization and Office 365, or to migrate completely to Office 365. De tool stelt u een kleine reeks eenvoudige vragen en maakt vervolgens, op basis van uw antwoorden, een aangepaste checklist met instructies om uw hybride implementatie te configureren.The tool asks you a small set of simple questions and then, based on your answers, creates a customized checklist with instructions to configure your hybrid deployment. We raden ten zeerste aan om de implementatieassistent te gebruiken om een hybride implementatie te configureren.We strongly recommend using the Deployment Assistant to configure a hybrid deployment. > Voor organisaties die niet willen upgraden naar of toevoegen naar Exchange 2013 CU5-servers, kunnen Exchange 2013 SP1-organisaties gedeelde agenda's gratis/bezet delen configureren tussen hun on-premises en Exchange Online-organisaties.> For organizations not wishing to upgrade to or add Exchange 2013 CU5 servers, Exchange 2013 SP1 organizations can configure shared calendar free/busy sharing between their on-premises and Exchange Online organizations. Zie Hybride implementatiefuncties configureren configureren met Office 365 voorhet configureren van deze hybride implementatiefunctie door 21Vianet .To configure this hybrid deployment feature, see Configuring Exchange hybrid deployment features with Office 365 operated by 21Vianet.

Coëxistentie en gratis/druk delenCoexistence and Free/Busy Sharing Het delen van agendavrije/drukke informatie tussen twee of meer on-premises Exchange-organisaties of het delen tussen twee 21Vianet Office 365-tenants wordt niet ondersteund.Sharing calendar free/busy information between two or more on-premises Exchange organizations or sharing between two 21Vianet Office 365 tenants isn't supported. Deze functie komt binnenkort!This feature is coming soon!
Agenda delenCalendar sharing Exchange 2013 SP1 en meer ondersteunt het handmatig configureren van het delen van internetagenda's met andere on-premises Exchange- of Exchange Online-organisaties.Exchange 2013 SP1 and greater supports manually configuring Internet calendar sharing with other on-premises Exchange or Exchange Online organizations. Zie Publiceren in internetagenda inschakelenvoor meer informatie over het handmatig configureren van deze functie.For more details about configuring this feature manually, see Enable Internet Calendar Publishing.
Het delen van Exchange-contactgegevens op mobiele Apple-apparaten met de Apple iCloud.Sharing Exchange contact data on Apple mobile devices to the Apple iCloud. Deze instelling/functie is standaard ingeschakeld.This setting/feature is enabled by default. Beheerders moeten deze functie uitschakelen om te voorkomen dat gebruikers Exchange-gegevens buiten uw organisatie delen.Administrators should turn this feature off to help prevent users from sharing Exchange data outside of your organization.
Versleuteling van gehoste e-mail in ExchangeExchange Hosted Email Encryption Niet beschikbaar.Not available.
Office 365-berichtversleutelingOffice 365 Message Encryption Binnenkort beschikbaar.Coming soon.

OfficeOffice

Een Office-toepassing openen vanuit het geopende bestand > in...Open an Office application from the File > Open in Knopbutton
Beschikbaar.Available. De mogelijkheid om dit te doen tijdens roaming komt binnenkort.The ability to do so while roaming is coming soon.
Opslaan in OneDrive voor Bedrijven terwijl u bent aangemeld met een Microsoft-accountSave to OneDrive for Business while signed in with a Microsoft account
Als u uw gegevens binnen uw land wilt houden, u een document niet opslaan op uw organisatiesite (OneDrive voor Bedrijven) wanneer u bent aangemeld bij Office met een Microsoft-account.To keep your data within your country, you cannot save a document to your organization site (OneDrive for Business) when you are signed in to Office with a Microsoft account.
Mogelijkheid om tekst of pagina's te vertalenAbility to translate text or pages
Deze functie is beschikbaar, maar standaard uitgeschakeld.This feature is available, but off by default. Beheerders hebben wel de mogelijkheid om het in te schakelen, maar krijgen een waarschuwing die aangeeft dat gegevens toegankelijk kunnen worden buiten uw land.Administrators do have the ability to turn it on, but will get a warning message indicating that it could make data accessible outside of your country.

Office-clientOffice client

Account beheren (vanuit de Office-client)Manage account (from within the Office client)
Deze functie en andere zoals deze zijn bedoeld om naar uw Office 365-portal te gaan, wijzen momenteel naar de wereldwijde Office 365-portal en u zich niet aanmelden met uw Office 365 dat wordt beheerd door 21Vianet-account.This feature, and others like it that are intended to go to your Office 365 portal, currently point to the worldwide Office 365 portal, and you cannot sign in with your Office 365 operated by 21Vianet account. Dit is een bekend probleem dat wordt opgelost.This is a known issue that is being fixed. In de tussentijd u de URL gebruiken https://portal.partner.microsoftonline.cn/ om u aan te melden bij uw account en de instellingen vanaf daar te beheren.In the meantime, you can use the URL https://portal.partner.microsoftonline.cn/ to sign into your account and manage settings from there. Zie Uw Microsoft 365 Apps for enterprise-account beheren voor Office 365 dat wordt beheerd door 21Vianet beherenvoor meer informatie.For more information, see Manage your Microsoft 365 Apps for enterprise account for Office 365 operated by 21Vianet.

OneNoteOneNote

Online video invoegen en afspelenInsert and playback online video
Niet beschikbaar.Not available.
Integratie van onderzoekspanels voor Bing-servicesResearch pane integration to Bing services
Niet beschikbaar.Not available.
ToegankelijkheidscontroleAccessibility checker
Niet beschikbaar.Not available.
KlassenotitieblokClass notebook
Niet beschikbaar.Not available.
FormulierenForms
Niet beschikbaar.Not available.
Meeslepende lezerImmersive reader
Niet beschikbaar.Not available.
Onlineafbeelding invoegenInsert online picture
Niet beschikbaar.Not available.
Details van de vergaderingMeeting details
Niet beschikbaar.Not available.
OnderzoekerResearcher
Niet beschikbaar.Not available.
StickersStickers
Niet beschikbaar.Not available.
Live Search (mogelijkheid om te zoeken in online notitieblokken die niet zijn geopend in de client)Live Search (ability to search in online notebooks that are not opened in the client)
Niet beschikbaar.Not available.
Integratie met Mac en iOS-platform smart look up serviceIntegration with Mac and iOS platform smart look up service
Niet beschikbaar.Not available.
Notitieblokervaring delen en melding delenShare notebook experience and sharing notification
Niet beschikbaar.Not available.

Skype voor BedrijvenSkype for Business

Domeinproviders die Skype voor Bedrijven ondersteunenDomain providers to support Skype for Business
U moet uw domein registreren bij een Chinees-specifieke domeinprovider die SRV-records ondersteunt.You will need to register your domain with a Chinese-specific domain provider that supports SRV records. Zie Uw domeinregistrar of DNS-hostingprovider zoekenvoor meer informatie over het registreren van domeinen.For more information on how to register domains, see Find your domain registrar or DNS hosting provider.
Vergaderen via inbelverbinding (de mogelijkheid om telefonische toegang toe te voegen aan vergaderingen voor gebruikers die niet bij een computer kunnen komen)Dial-in conferencing (the ability to add telephone access to meetings for users who can't get to a computer)
Mogelijk ziet u opties in Skype voor Bedrijven en in het Skype voor Bedrijven-beheercentrum voor vergaderen via inbelen en providers, maar deze functies zijn nog niet beschikbaar.You may see options in Skype for Business and in the Skype for Business Admin Center for Dial-in conferencing and providers, but these features are not yet available. Ze komen binnenkort.They are coming soon.
Help voor skype voor Bedrijven-bureaubladSkype for Business desktop help
Hier vindt u hulp voor hereSkype voor Bedrijven-bureaublad.You can find help for Skype for Business desktop here. Desktophulp is echter niet beschikbaar in het product, tenzij u Office Click-To-Run gebruikt.However, desktop help is not available from the product unless you are using Office Click-To-Run.
Lync 2010Lync 2010
Niet beschikbaar.Not available.
Mogelijkheid om deel te nemen aan een vergadering vanuit uw agenda wanneer u een samsung-apparaat met Google Chrome gebruiktAbility to join a meeting from your calendar when you're using a Samsung-based device with Google Chrome
Binnenkort beschikbaar.Coming soon. In de tussentijd u Skype voor Bedrijven openen, naar de weergave Vergaderingen gaan en van daaruit deelnemen aan de vergadering.In the meantime, you can open Skype for Business, go to the Meetings view, and join the meeting from there.
Desk Phone Apparaten zoals Polycom, Ares en TanjayDesk Phone Devices like Polycom, Ares, and Tanjay
Niet beschikbaar.Not available.
SyndicatiepartnersSyndication partners
Niet beschikbaar.Not available.
Spraakfuncties, zoals voicemail, mogelijkheid om te bellen en te ontvangen vanaf PSTN-nummers, overboeking van gesprekken, doorschakelen van gesprekkenVoice features, such as voice mail, ability to make and receive calls from PSTN numbers, call transferring, call forwarding
Niet beschikbaar.Not available. Deze functies vereisen syndicatiepartners.These features require syndication partners.
Archiveren of de mogelijkheid om een gebruiker te taggen en de e-mails en chatberichten van die gebruiker in Exchange te archiverenArchiving, or ability to tag a user and archive that user's emails and IMs in Exchange
Niet beschikbaar.Not available.
LWA-browserondersteuning (Skype for Business Web client) voor Firefox 29Skype for Business Web client (LWA) browser support for Firefox 29
Niet beschikbaar, maar u een oudere versie van Firefox gebruiken.Not available, but you can use an older version of Firefox.
Unified Contact Store (UCS)Unified Contact Store (UCS)
De mogelijkheid voor gebruikers om al hun Skype voor Bedrijven-contactgegevens in Microsoft Exchange Server 2013 te bewaren, is uitgeschakeld.The ability for users to keep all of their Skype for Business contact information in Microsoft Exchange Server 2013 is disabled.
Vergaderapparaten:Conferencing devices:
Polycom CX5100 Unified Conference StationPolycom CX5100 Unified Conference Station
Logitech ConferenceCam CC3000eLogitech ConferenceCam CC3000e
Polycom CX7000Polycom CX7000
Polycom CX3000Polycom CX3000
Logitech BCC950 ConferenceCamLogitech BCC950 ConferenceCam
Polycom CX5000 HDPolycom CX5000 HD
Niet beschikbaar.Not available.

Verzoeken van betrokkenen om AVGData Subject Requests for GDPR

GDPR verleent personen (of, betrokkenen) bepaalde rechten in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens, waaronder het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, gegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, hun gegevens te ontvangen en een verzoek in te dienen om hun gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.GDPR grants individuals (or, data subjects) certain rights in connection with the processing of their personal data, including the right to correct inaccurate data, erase data or restrict its processing, receive their data and fulfill a request to transmit their data to another controller. De tenantbeheerderrol voor Office 365 die wordt beheerd door 21Vianet, kan op de volgende manieren gegevens opvragen namens een betrokkene:The Tenant Administrator role for Office 365 operated by 21Vianet can request data on behalf of a data subject in the following ways:

 • Met het Azure Active Directory-beheercentrum kan een tenantbeheerder een betrokkene permanent verwijderen uit Azure Active Directory en gerelateerde services.Using the Azure Active Directory Admin Center, a Tenant Administrator can permanently delete a data subject from Azure Active Directory and related services.

 • Door systeem gegenereerde logboeken voor Microsoft-services die worden beheerd door 21Vianet, kunnen worden geëxporteerd door tenantbeheerders met behulp van het exporteren van gegevenslogboeken.System generated logs for Microsoft services operated by 21Vianet can be exported by Tenant Administrators using the Data Log Export.

Zie Verzoeken om gegevens en onderwerpen (DSR) voor GDPR voormeer informatie en instructies.For details and instructions, see Data Subject Requests (DSR) for GDPR.