Snelstart: Self-service voor wachtwoord opnieuw instellenQuickstart: Self-service password reset

In deze snelstart wordt het configureren van de selfservice voor wachtwoordherstel (SSPR) uitgelegd. Deze service biedt een eenvoudige manier voor IT-beheerders om gebruikers in staat te stellen hun eigen wachtwoord opnieuw in te stellen of account te ontgrendelen.In this quickstart, you walk through configuring self-service password reset (SSPR) as a simple means for IT administrators to enable users to reset their passwords or unlock their accounts.

VereistenPrerequisites

Selfservice voor wachtwoordherstel inschakelenEnable self-service password reset

Dit proces als een video op YouTube weer gevenView this process as a video on YouTube

 1. Selecteer vanuit uw bestaande Azure AD-tenant in Azure Portal onder Azure Active Directory de optie Wachtwoord opnieuw instellen.From your existing Azure AD tenant, on the Azure portal under Azure Active Directory select Password reset.

 2. Op de pagina Eigenschappen kiest u onder Selfservice voor wachtwoord opnieuw instellen is ingeschakeld de optie Geselecteerd.From the Properties page, under the option Self Service Password Reset Enabled, choose Selected.

  • Selecteer bij Groep selecteren de pilotgroep die u hebt gemaakt als onderdeel van het gedeelte over vereisten in dit artikel.From Select group, choose your pilot group created as part of the prerequisites section of this article.
  • Klik op Opslaan.Click Save.
 3. Op de pagina Verificatiemethoden kiest u het volgende:From the Authentication methods page, make the following choices:

  • Het aantal methoden dat is vereist om het wachtwoord opnieuw in te stellen: 1Number of methods required to reset: 1

  • Methoden voor gebruikers:Methods available to users:

   • E-mailEmail
   • Mobiele app-code (preview-versie)Mobile app code (preview)
  • Klik op Opslaan.Click Save.

   Verificatie methoden kiezen voor SSPRChoosing authentication methods for SSPR

 4. Op de pagina Registratie kiest u het volgende:From the Registration page, make the following choices:

  • Vereisen dat gebruikers zich bij aanmelding registreren: JaRequire users to register when they sign in: Yes
  • Het aantal dagen instellen waarna gebruikers wordt gevraagd om de verificatiegegevens opnieuw te bevestigen: 365Set the number of days before users are asked to reconfirm their authentication information: 365

Selfservice voor wachtwoord opnieuw instellen testenTest self-service password reset

We gaan nu de configuratie van de selfservice voor wachtwoordherstel met een testgebruiker testen.Now lets test your SSPR configuration with a test user. Aangezien Microsoft sterke verificatievereisten afdwingt voor Azure-beheerdersaccounts, kan het testen met een beheerdersaccount het resultaat beïnvloeden.Since Microsoft enforces strong authentication requirements for Azure administrator accounts, testing using an administrator account may change the outcome. Zie ons artikel over wachtwoordbeleid voor meer informatie over het wachtwoordbeleid voor beheerders.For more information regarding the administrator password policy, see our password policy article.

 1. Open een nieuw browservenster in de InPrivate- of incognitomodus en browse naar https://aka.ms/ssprsetup.Open a new browser window in InPrivate or incognito mode, and browse to https://aka.ms/ssprsetup.
 2. Meld u aan met een testgebruiker die geen beheerder is en registreer uw telefoon voor verificatie.Sign in with a non-administrator test user, and register your authentication phone.
 3. Als u klaar bent, klikt u op de knop ziet er goed uit en sluit u het browservenster.Once complete, click the button marked looks good and close the browser window.
 4. Open een nieuw browservenster in de InPrivate- of incognitomodus en browse naar https://aka.ms/sspr.Open a new browser window in InPrivate or incognito mode, and browse to https://aka.ms/sspr.
 5. Geef de gebruikers-id van uw testgebruiker die geen beheerder is op, plus de tekens uit de CAPTCHA, en klik vervolgens op Volgende.Enter your non-administrator test users' User ID, the characters from the CAPTCHA, and then click Next.
 6. Volg de verificatiestappen om uw wachtwoord opnieuw in te stellenFollow the verification steps to reset your password

Resources opschonenClean up resources

Selfservice voor wachtwoordherstel kan eenvoudig worden uitgeschakeld.It's easy to disable self-service password reset. Open uw Azure AD-tenant en ga naar Eigenschappen > Wachtwoord opnieuw instellen en selecteer vervolgens Geen onder Selfservice voor wachtwoord opnieuw instellen is ingeschakeld.Open your Azure AD tenant and go to Properties > Password Reset, and then select None under Self Service Password Reset Enabled.

Volgende stappenNext steps

In deze snelstart hebt u geleerd hoe u selfservice voor wachtwoordherstel snel kunt configureren voor uw cloudgebruikers.In this quickstart, you’ve learned how to quickly configure self-service password reset for your cloud-only users. Als u wilt weten hoe u een gedetailleerdere implementatie uitvoert, kunt u verder gaan met onze implementatiehandleiding.To find out how to complete a more detailed roll out, continue to our roll out guide.