Quickstart: Een tenant instellenQuickstart: Set up a tenant

Met het Microsoft Identity Platform kunnen ontwikkelaars apps bouwen voor een breed scala van aangepaste Microsoft 365-omgevingen en -identiteiten.The Microsoft identity platform allows developers to build apps targeting a wide variety of custom Microsoft 365 environments and identities. Om aan de slag te gaan met het Microsoft Identity Platform hebt u toegang nodig tot een omgeving, ook wel een Azure AD-tenant genoemd, waarmee u apps kunt registreren en beheren. Daarnaast hebt u toegang nodig tot Microsoft 365-gegevens en moet u aangepaste beperkingen voor voorwaardelijke toegang en de tenant implementeren.To get started using Microsoft identity platform, you will need access to an environment, also called an Azure AD tenant, that can register and manage apps, have access to Microsoft 365 data, and deploy custom Conditional Access and tenant restrictions.

Een tenant vertegenwoordigt een organisatie.A tenant is a representation of an organization. Een tenant is een toegewezen exemplaar van Azure AD dat een organisatie of app-ontwikkelaar ontvangt wanneer deze een relatie start met Microsoft, door zich bijvoorbeeld aan te melden voor Azure, Microsoft Intune of Microsoft 365.It's a dedicated instance of Azure AD that an organization or app developer receives when the organization or app developer creates a relationship with Microsoft-- like signing up for Azure, Microsoft Intune, or Microsoft 365.

Elke Azure AD-tenant is verschillend en gescheiden van andere Azure AD-tenants. Elke tenant heeft een eigen weergave van werk- en schoolidentiteiten, consumentidentiteiten (als het een Azure AD B2C-tenant betreft) en app-registraties.Each Azure AD tenant is distinct and separate from other Azure AD tenants and has its own representation of work and school identities, consumer identities (if it's an Azure AD B2C tenant), and app registrations. Met een app-registratie binnen uw tenant kunt u verificatie toestaan vanaf accounts alleen binnen uw tenants of alle tenants.An app registration inside of your tenant can allow authentications from accounts only within your tenant or all tenants.

Omgevingstype bepalenDetermining environment type

Er zijn twee soorten omgevingen die u kunt maken.There are two types of environments you can create. Welke u nodig hebt is uitsluitend gebaseerd op de typen gebruikers die u moet verifiëren met uw app.Deciding which you need is based solely on the types of users your app will authenticate.

 • Werk en school (Azure AD-accounts) of Microsoft-accounts (zoals outlook.com en live.com)Work and school (Azure AD accounts) or Microsoft accounts (such as outlook.com and live.com)
 • Socialemedia-accounts en lokale accounts (Azure AD B2C)Social and local accounts (Azure AD B2C)

De snelstart is verdeeld in twee scenario’s, afhankelijk van het type app dat u bouwt.The quickstart is broken into two scenarios depending on the type of app you want to build. Als u meer hulp nodig hebt bij het bepalen van een ID-type, raadpleegt u Over het Microsoft Identity Platform.If you need more help targeting an identity type, take a look at about Microsoft identity platform

Werk- en schoolaccounts of persoonlijke Microsoft-accountsWork and school accounts, or personal Microsoft accounts

Een bestaande tenant gebruikenUse an existing tenant

Veel ontwikkelaars hebben al tenants via services of abonnementen die zijn gekoppeld aan Azure AD-tenants, zoals via Microsoft 365- of Azure-abonnementen.Many developers already have tenants through services or subscriptions that are tied to Azure AD tenants such as Microsoft 365 or Azure subscriptions.

 1. Om te controleren of u al een tenant hebt, meld u zich aan bij Azure Portal met het account dat u wilt gebruiken voor het beheren van uw toepassing.To check the tenant, sign in to the Azure portal with the account you want to use to manage your application.
 2. Kijk in de rechterbovenhoek.Check the upper right corner. Als u een tenant hebt, wordt u automatisch aangemeld en ziet u de naam van de tenant direct onder de accountnaam.If you have a tenant, you'll automatically be logged in and can see the tenant name directly under your account name.
  • Houd de muisaanwijzer op uw accountnaam rechtsboven in Azure Portal om uw naam, e-mailadres, directory en tenant-id (een GUID), en uw domein te zien.Hover over your account name on the upper right-hand side of the Azure portal to see your name, email, directory / tenant ID (a GUID), and your domain.
  • Als uw account is gekoppeld aan meerdere tenants, kunt u de accountnaam selecteren om een menu te openen waarmee u kunt schakelen tussen de tenants.If your account is associated with multiple tenants, you can select your account name to open a menu where you can switch between tenants. Elke tenant heeft zijn eigen tenant-id.Each tenant has its own tenant ID.

Tip

Als u de tenant-id wilt zoeken, kunt u:If you need to find the tenant ID, you can:

 • De muisaanwijzer op uw accountnaam houden om de directory/tenant-ID te zien, ofHover over your account name to get the directory / tenant ID, or
 • Azure Active Directory > Eigenschappen > Directory-ID selecteren in Azure Portal.Select Azure Active Directory > Properties > Directory ID in the Azure portal

Als er geen bestaande tenant is gekoppeld aan uw account, ziet u een GUID onder de accountnaam. U moet dan eerst een nieuwe tenant maken voordat u bewerkingen kunt uitvoeren zoals het registreren van apps. Daarvoor volgt u de stappen in het volgende gedeelte.If you don't have an existing tenant associated with your account, you'll see a GUID under your account name and you won't be able to perform actions like registering apps until you follow the steps of the next section.

Een nieuwe Azure AD-tenant makenCreate a new Azure AD tenant

Als u nog geen Azure AD-tenant hebt of een nieuwe wilt maken voor ontwikkeling. raadpleegt u de quickstart of volgt u de instructies voor het maken van een directory.If you don't already have an Azure AD tenant or want to create a new one for development, see the quickstart or simply follow the directory creation experience. U moet de volgende informatie opgeven voor het maken van de nieuwe tenant:You will have to provide the following info to create your new tenant:

 • Naam van de organisatieOrganization name
 • Eerste domein: dit wordt onderdeel van *. onmicrosoft.com.Initial domain - this will be part of *.onmicrosoft.com. U kunt het domein later nog aanpassen.You can customize the domain more later.
 • Land of regioCountry or region

Notitie

Gebruik alfanumerieke tekens als u de tenant een naam geeft.When naming your tenant, use alphanumeric characters. Speciale tekens zijn niet toegestaan.Special characters are not allowed. De naam mag maximaal 256 tekens lang zijn.The name must not exceed 256 characters.

Socialemedia-accounts en lokale accountsSocial and local accounts

Om te beginnen met het bouwen van apps waarmee socialemedia-accounts en lokale accounts zich aanmelden, moet u een Azure AD B2C-tenant maken.To begin building apps that sign in social and local accounts, you'll need to create an Azure AD B2C tenant. Daarvoor volgt u de stappen in een Azure AD B2C-tenant maken.To begin, follow creating an Azure AD B2C tenant.

Volgende stappenNext steps