Wat is Enterprise State Roaming?What is enterprise state roaming?

Met Windows 10 krijgen gebruikers van Azure Active Directory (Azure AD) de mogelijkheid om hun gebruikersinstellingen en toepassingsinstellingen veilig te synchroniseren met de cloud.With Windows 10, Azure Active Directory (Azure AD) users gain the ability to securely synchronize their user settings and application settings data to the cloud. Enterprise State Roaming biedt gebruikers een uniforme ervaring op hun Windows-apparaten en verkort de benodigde tijd voor het configureren van een nieuw apparaat.Enterprise State Roaming provides users with a unified experience across their Windows devices and reduces the time needed for configuring a new device. Enterprise State Roaming werkt op dezelfde manier als de standaardfunctie Synchronisatie van de consumenteninstellingen die voor het eerst is geïntroduceerd in Windows 8.Enterprise State Roaming operates similar to the standard consumer settings sync that was first introduced in Windows 8. Enterprise State Roaming biedt daarnaast de volgende opties:Additionally, Enterprise State Roaming offers:

  • Scheiding van bedrijfs-en consumentengegevens: organisaties hebben controle over hun gegevens en er is geen vermenging van bedrijfsgegevens in een consumentencloudaccount of consumentengegevens in een bedrijfscloudaccount.Separation of corporate and consumer data – Organizations are in control of their data, and there is no mixing of corporate data in a consumer cloud account or consumer data in an enterprise cloud account.
  • Verbeterde beveiliging: gegevens worden automatisch versleuteld voordat deze het Windows 10-apparaat van de gebruiker verlaten met behulp van Azure Rights Management (Azure RMS), en de gegevens blijven at-rest versleuteld in de cloud.Enhanced security – Data is automatically encrypted before leaving the user’s Windows 10 device by using Azure Rights Management (Azure RMS), and data stays encrypted at rest in the cloud. Alle inhoud blijft at-rest versleuteld in de cloud, met uitzondering van de naamruimten, zoals namen van instellingen en Windows-apps.All content stays encrypted at rest in the cloud, except for the namespaces, like settings names and Windows app names.
  • Beter beheer en betere bewaking: voorziet in het beheer en de zichtbaarheid van door wie en op welke apparaten de instellingen in uw organisatie via de integratie van de Azure AD-portal worden gesynchroniseerd.Better management and monitoring – Provides control and visibility over who syncs settings in your organization and on which devices through the Azure AD portal integration.

Enterprise State Roaming is beschikbaar in meerdere Azure-regio's.Enterprise State Roaming is available in multiple Azure regions. U kunt de bijgewerkte lijst met beschikbare regio‘s vinden op de pagina Azure-services per regio onder Azure Active Directory.You can find the updated list of available regions on the Azure Services by Regions page under Azure Active Directory.

ArtikelArticle BeschrijvingDescription
Enterprise state roaming inschakelen in Azure Active DirectoryEnable Enterprise State Roaming in Azure Active Directory Enterprise State Roaming is beschikbaar voor elke organisatie met een Premium-abonnement voor Azure Active Directory (Azure AD).Enterprise State Roaming is available to any organization with a Premium Azure Active Directory (Azure AD) subscription. Zie de pagina Azure AD-product voor meer informatie over het verkrijgen van een Azure AD-abonnement.For more information on how to get an Azure AD subscription, see the Azure AD product page.
Veelgestelde vragen over instellingen en gegevensroamingSettings and data roaming FAQ In dit artikel vindt u antwoorden op enkele vragen die IT-beheerders mogelijk hebben over instellingen en synchronisatie van app-gegevens.This article answers some questions IT administrators might have about settings and app data sync.
Groepsbeleid en MDM-instellingen voor de synchronisatie van instellingenGroup policy and MDM settings for settings sync Windows 10 biedt groepsbeleid-en MDM-beleidsinstellingen (MDM: Mobile Device Management) om de synchronisatie van instellingen te beperken.Windows 10 provides Group Policy and mobile device management (MDM) policy settings to limit settings sync.
Naslaginformatie over roaminginstellingen voor Windows 10Windows 10 roaming settings reference Een lijst met instellingen waarvoor roaming wordt ingesteld en/of waarvan een back-up wordt gemaakt in Windows 10.A list of settings that will be roamed and/or backed-up in Windows 10.
Problemen oplossenTroubleshooting Dit artikel behandelt enkele eenvoudige stappen voor het oplossen van problemen en bevat een lijst met bekende problemen.This article goes through some basic steps for troubleshooting, and contains a list of known issues.

Volgende stappenNext steps

Zie Enterprise State Roaming inschakelen voor meer informatie over het inschakelen van de Enterprise State Roaming.For information about enabling enterprise state roaming, see enable enterprise state roaming.