Azure AD Connect Health gebruiken met AD DSUsing Azure AD Connect Health with AD DS

De volgende documentatie is specifiek voor het controleren van Active Directory Domain Services met Azure AD Connect Health.The following documentation is specific to monitoring Active Directory Domain Services with Azure AD Connect Health. De ondersteunde versies van AD DS zijn: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2016.The supported versions of AD DS are: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, and Windows Server 2016.

Zie Using Azure AD Connect Health with AD FS (Engelstalig) voor meer informatie over het controleren van AD FS met Azure AD Connect Health.For more information on monitoring AD FS with Azure AD Connect Health, see Using Azure AD Connect Health with AD FS. Zie Using Azure AD Connect Health for Sync voor informatie over het controleren van AD Connect (Sync) met Azure AD Connect Health.Additionally, for information on monitoring Azure AD Connect (Sync) with Azure AD Connect Health see Using Azure AD Connect Health for Sync.

Azure AD Connect Health voor AD DS

Waarschuwingen voor Azure AD Connect Health voor AD DSAlerts for Azure AD Connect Health for AD DS

De sectie waarschuwingen in Azure AD Connect Health voor AD DS biedt u een lijst met actieve en opgeloste waarschuwingen die betrekking hebben op uw domeincontrollers.The Alerts section within Azure AD Connect Health for AD DS, provides you a list of active and resolved alerts, related to your domain controllers. Bij het selecteren van een actieve of opgeloste waarschuwing wordt een nieuwe blade geopend met aanvullende informatie, samen met stappen om het probleem op te lossen en koppelingen naar ondersteunende documentatie.Selecting an active or resolved alert opens a new blade with additional information, along with resolution steps, and links to supporting documentation. Elk type waarschuwing kan een of meer exemplaren hebben die overeenstemmen met elk van de domeincontrollers die betrekking hebben op die waarschuwing.Each alert type can have one or more instances, which correspond to each of the domain controllers affected by that particular alert. Onderaan de waarschuwingsblade kunt u dubbelklikken op een betrokken domeincontroller om een nieuwe blade te openen met aanvullende informatie over het waarschuwingsexemplaar.Near the bottom of the alert blade, you can double-click an affected domain controller to open an additional blade with more details about that alert instance.

Op deze blade kunt u e-mailmeldingen inschakelen voor waarschuwingen en het tijdsbereik in de weergave wijzigen.Within this blade, you can enable email notifications for alerts and change the time range in view. Als u het tijdsbereik vergroot, kunt u eerdere waarschuwingen die zijn opgelost weergeven.Expanding the time range allows you to see prior resolved alerts.

Azure AD Connect-synchronisatiefout

Dashboard voor domeincontrollersDomain Controllers Dashboard

Dit dashboard biedt een topologische weergave van uw omgeving, samen met belangrijke operationele statistieken en de status van elk van de bewaakte domeincontrollers.This dashboard provides a topological view of your environment, along with key operational metrics and health status of each of your monitored domain controllers. De aangeboden metrische gegevens helpen om snel alle domeincontrollers die mogelijk verder onderzocht moeten worden te identificeren.The presented metrics help to quickly identify, any domain controllers that might require further investigation. Standaard wordt alleen een subset van de kolommen weergegeven.By default, only a subset of the columns is displayed. U kunt echter de gehele set met beschikbare kolommen vinden door te dubbelklikken op de opdracht voor kolommen.However, you can find the entire set of available columns, by double-clicking the columns command. Door de voor u meest interessante kolommen te selecteren wordt dit dashboard een handige plek om de status van uw AD DS-omgeving te bekijken.Selecting the columns that you most care about, turns this dashboard into a single and easy place to view the health of your AD DS environment.

Domeincontrollers

Domeincontrollers kunnen worden gegroepeerd op hun respectievelijke domein of de site, wat nuttig is voor het begrijpen van de topologie van de omgeving.Domain controllers can be grouped by their respective domain or site, which is helpful for understanding the environment topology. Als u ten slotte dubbelklikt u op de bladekop, wordt het dashboard gemaximaliseerd om de beschikbare schermruimte te gebruiken.Lastly, if you double-click the blade header, the dashboard maximizes to utilize the available screen real-estate. Deze grote weergave is handig als u meerdere kolommen weergeeft.This larger view is helpful when multiple columns are displayed.

Dashboard voor replicatiestatusReplication Status Dashboard

Dit dashboard geeft een overzicht van de replicatiestatus en -topologie van uw bewaakte domeincontrollers.This dashboard provides a view of the replication status and replication topology of your monitored domain controllers. De status van de meest recente replicatiepoging wordt weergegeven, samen met nuttige documentatie voor elke fout die is gevonden.The status of the most recent replication attempt is listed, along with helpful documentation for any error that is found. U kunt dubbelklikken op een domeincontroller met een fout om een nieuwe blade te openen met informatie, zoals details over de fout, aanbevolen stappen om het probleem te verhelpen en koppelingen naar documentatie over het oplossen van problemen.You can double-click a domain controller with an error, to open a new blade with information such as: details about the error, recommended resolution steps, and links to troubleshooting documentation.

Replicatiestatus

ControlerenMonitoring

Deze functie biedt grafische trends van verschillende prestatiemeters, die voortdurend worden verzameld van elke bewaakte domeincontroller.This feature provides graphical trends of different performance counters, which are continuously collected from each of the monitored domain controllers. Prestaties van een domeincontroller kunnen eenvoudig worden vergeleken met andere bewaakte domeincontrollers in uw forest.Performance of a domain controller can easily be compared across all other monitored domain controllers in your forest. Bovendien ziet u verschillende prestatiemeters naast elkaar, dit is nuttig bij probleemoplossing in uw omgeving.Additionally, you can see various performance counters side by side, which is helpful when troubleshooting issues in your environment.

Controleren

Standaard hebben we vier prestatiemeters vooraf geselecteerd; u kunt echter andere meters opnemen door op de filteropdracht te klikken en de gewenste meters te (de)selecteren.By default, we have preselected four performance counters; however, you can include others by clicking the filter command and selecting or deselecting any desired performance counters. Als u klikt op de grafiek van een prestatiemeter, wordt een nieuwe blade geopend. Deze bevat de gegevenspunten voor elke bewaakte domeincontroller.Additionally, you can double-click a performance counter graph to open a new blade, which includes data points for each of the monitored domain controllers.