Zelfstudie: Azure Active Directory-integratie met CS StarsTutorial: Azure Active Directory integration with CS Stars

In deze zelfstudie leert u hoe u CS Stars kunt integreren met Azure Active Directory (Azure AD).In this tutorial, you learn how to integrate CS Stars with Azure Active Directory (Azure AD). Als u CS Stars integreert met Azure AD, biedt dit de volgende voordelen:Integrating CS Stars with Azure AD provides you with the following benefits:

 • U kunt in Azure AD bepalen wie er toegang heeft tot CS Stars.You can control in Azure AD who has access to CS Stars.
 • U kunt instellen dat gebruikers automatisch met hun Azure AD-account worden aangemeld bij CS Stars (eenmalige aanmelding).You can enable your users to be automatically signed-in to CS Stars (Single Sign-On) with their Azure AD accounts.
 • U kunt uw accounts vanaf één centrale locatie beheren: de Azure-portal.You can manage your accounts in one central location - the Azure portal.

Zie What is application access and single sign-on with Azure Active Directory? (Wat houden toegang tot toepassingen en eenmalige aanmelding met Azure Active Directory in?) als u wilt graag meer wilt weten over de integratie van SaaS-apps met Azure AD.If you want to know more details about SaaS app integration with Azure AD, see What is application access and single sign-on with Azure Active Directory. Als u geen abonnement op Azure hebt, maakt u een gratis account voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

VereistenPrerequisites

Als u Azure AD-integratie met CS Stars wilt configureren, hebt u de volgende items nodig:To configure Azure AD integration with CS Stars, you need the following items:

 • Een Azure AD-abonnementAn Azure AD subscription. Als u geen Azure AD-omgeving hebt, kunt u hier de proefversie van één maand krijgen.If you don't have an Azure AD environment, you can get one-month trial here
 • Een abonnement op CS Stars waarvoor eenmalige aanmelding is ingeschakeldCS Stars single sign-on enabled subscription

ScenariobeschrijvingScenario description

In deze zelfstudie gaat u in een testomgeving eenmalige aanmelding van Azure AD configureren en testen.In this tutorial, you configure and test Azure AD single sign-on in a test environment.

 • CS Stars biedt ondersteuning voor door SP geïnitieerde eenmalige aanmeldingCS Stars supports SP initiated SSO

Als u de integratie van CS Stars in Azure AD wilt configureren, moet u CS Stars vanuit de galerie toevoegen aan uw lijst met beheerde SaaS-apps.To configure the integration of CS Stars into Azure AD, you need to add CS Stars from the gallery to your list of managed SaaS apps.

Als u CS Stars wilt toevoegen vanuit de galerie, moet u de volgende stappen uitvoeren:To add CS Stars from the gallery, perform the following steps:

 1. Klik in het linkernavigatievenster in de Azure-portal op het Azure Active Directory-pictogram.In the Azure portal, on the left navigation panel, click Azure Active Directory icon.

  De knop Azure Active Directory

 2. Navigeer naar Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens de optie Alle toepassingen.Navigate to Enterprise Applications and then select the All Applications option.

  De blade Bedrijfstoepassingen

 3. Als u de nieuwe toepassing wilt toevoegen, klikt u op de knop Nieuwe toepassing boven aan het dialoogvenster.To add new application, click New application button on the top of dialog.

  De knop Nieuwe toepassing

 4. Typ CS Stars in het zoekvak, selecteer CS Stars in het deelvenster met resultaten en klik vervolgens op de knop Toevoegen om de toepassing toe te voegen.In the search box, type CS Stars, select CS Stars from result panel then click Add button to add the application.

  CS Stars in de resultatenlijst

Azure AD-eenmalige aanmelding configureren en testenConfigure and test Azure AD single sign-on

In dit gedeelte configureert en test u eenmalige aanmelding van Azure AD met CS Stars, met behulp van een testgebruiker met de naam Britta Simon.In this section, you configure and test Azure AD single sign-on with CS Stars based on a test user called Britta Simon. Eenmalige aanmelding werkt alleen als er een koppelingsrelatie tot stand is gebracht tussen een Azure AD-gebruiker en de daaraan gerelateerde gebruiker in CS Stars.For single sign-on to work, a link relationship between an Azure AD user and the related user in CS Stars needs to be established.

Als u eenmalige aanmelding van Azure AD met CS Stars wilt configureren en testen, moet u de volgende bouwstenen voltooien:To configure and test Azure AD single sign-on with CS Stars, you need to complete the following building blocks:

 1. Azure AD-eenmalige aanmelding configureren : als u wilt dat uw gebruikers deze functie kunnen gebruiken.Configure Azure AD Single Sign-On - to enable your users to use this feature.
 2. Eenmalige aanmelding configureren voor CS Stars: als u de instellingen voor eenmalige aanmelding aan de toepassingszijde wilt configureren.Configure CS Stars Single Sign-On - to configure the Single Sign-On settings on application side.
 3. Een Azure AD-testgebruiker maken : als u Azure AD-eenmalige aanmelding wil testen met Britta Simon.Create an Azure AD test user - to test Azure AD single sign-on with Britta Simon.
 4. De testgebruiker van Azure AD-toewijzen : als u wilt dat Britta Simon gebruik kan maken van Azure AD-eenmalige aanmelding.Assign the Azure AD test user - to enable Britta Simon to use Azure AD single sign-on.
 5. Testgebruiker maken voor CS Stars: als u een tegenhanger van Britta Simon in CS Stars wilt hebben die is gekoppeld aan de weergave van de gebruiker in Azure AD.Create CS Stars test user - to have a counterpart of Britta Simon in CS Stars that is linked to the Azure AD representation of user.
 6. Eenmalige aanmelding testen : als u wilt controleren of de configuratie werkt.Test single sign-on - to verify whether the configuration works.

Azure AD configureren voor eenmalige aanmeldingConfigure Azure AD single sign-on

In deze sectie gaat u Azure AD-eenmalige aanmelding in de Azure-portal inschakelen.In this section, you enable Azure AD single sign-on in the Azure portal.

Als u eenmalige aanmelding van Azure AD met CS Stars wilt configureren, voert u de volgende stappen uit:To configure Azure AD single sign-on with CS Stars, perform the following steps:

 1. In de Azure-portal selecteert u Eenmalige aanmelding op de integratiepagina van de toepassing CS Stars.In the Azure portal, on the CS Stars application integration page, select Single sign-on.

  Koppeling Eenmalige aanmelding configureren

 2. In het dialoogvenster Een methode voor eenmalige aanmelding selecteren selecteert u de modus SAML/WS-Federation om eenmalige aanmelding in te schakelen.On the Select a Single sign-on method dialog, select SAML/WS-Fed mode to enable single sign-on.

  De modus Eenmalige aanmelding selecteren

 3. Op de pagina Eenmalige aanmelding met SAML instellen klikt u op het pictogram Bewerken om het dialoogvenster Standaard SAML-configuratie te openen.On the Set up Single Sign-On with SAML page, click Edit icon to open Basic SAML Configuration dialog.

  Standaard SAML-configuratie bewerken

 4. In de sectie Standaard SAML-configuratie voert u de volgende stappen uit:On the Basic SAML Configuration section, perform the following steps:

  Informatie over eenmalige aanmelding van domeinen en URL’s van CS Stars

  a.a. In het tekstvak Aanmeldings-URL typt u een URL met de volgende notatie: https://<subdomain>.csstars.com/enterprise/default.cmdx?ssoclient=<uniqueid>In the Sign on URL text box, type a URL using the following pattern: https://<subdomain>.csstars.com/enterprise/default.cmdx?ssoclient=<uniqueid>

  b.b. In het tekstvak Id (Entiteits-id) typt u een URL met de volgende notatie: https://<subdomain>.csstars.com/enterprise/In the Identifier (Entity ID) text box, type a URL using the following pattern: https://<subdomain>.csstars.com/enterprise/

  Notitie

  Dit zijn geen echte waarden.These values are not real. Werk deze waarden bij met de werkelijke aanmeldings-URL en id.Update these values with the actual Sign on URL and Identifier. Neem contact op met het klantondersteuningsteam van CS Stars om deze waarden op te vragen.Contact CS Stars Client support team to get these values. U kunt ook verwijzen naar het patroon dat wordt weergegeven in de sectie Standaard SAML-configuratie in de Azure-portal.You can also refer to the patterns shown in the Basic SAML Configuration section in the Azure portal.

 5. Op de pagina Eenmalige aanmelding met SAML instellen in het gedeelte SAML-handtekeningcertificaat klikt u op Downloaden om het XML-bestand met federatieve metagegevens te downloaden uit de gegeven opties overeenkomstig met wat u nodig hebt, en slaat u dit op uw computer op.On the Set up Single Sign-On with SAML page, in the SAML Signing Certificate section, click Download to download the Federation Metadata XML from the given options as per your requirement and save it on your computer.

  De link om het certificaat te downloaden

 6. Kopieer in het gedeelte CS Stars instellen de juiste URL('s) op basis van uw behoeften.On the Set up CS Stars section, copy the appropriate URL(s) as per your requirement.

  Configuratie-URL's kopiëren

  a.a. Aanmeldings-URLLogin URL

  b.b. Azure AD-idAzure Ad Identifier

  c.c. Afmeldings-URLLogout URL

Eenmalige aanmelding configureren voor CS StarsConfigure CS Stars Single Sign-On

Als u eenmalige aanmelding aan de zijde van CS Stars wilt configureren, moet u het gedownloade XML-bestand met federatieve metagegevens en de juiste gekopieerde URL's uit de Azure-portal verzenden naar het ondersteuningsteam van CS Stars.To configure single sign-on on CS Stars side, you need to send the downloaded Federation Metadata XML and appropriate copied URLs from Azure portal to CS Stars support team. Het team stelt de instellingen zo in dat de verbinding tussen SAML en eenmalige aanmelding aan beide zijden goed is ingesteld.They set this setting to have the SAML SSO connection set properly on both sides.

Een Azure AD-testgebruiker makenCreate an Azure AD test user

Het doel van deze sectie is om in de Azure-portal een testgebruiker met de naam Britta Simon te maken.The objective of this section is to create a test user in the Azure portal called Britta Simon.

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster in de Azure-portal de optie Azure Active Directory, selecteer Gebruikers en selecteer vervolgens Alle gebruikers.In the Azure portal, in the left pane, select Azure Active Directory, select Users, and then select All users.

  De koppelingen Gebruikers en groepen en Alle gebruikers

 2. Selecteer Nieuwe gebruiker boven aan het scherm.Select New user at the top of the screen.

  Knop Nieuwe gebruiker

 3. In Gebruikerseigenschappen voert u de volgende stappen uit.In the User properties, perform the following steps.

  Het dialoogvenster Gebruiker

  a.a. Voer in het veld Naam Britta Simon in.In the Name field enter BrittaSimon.

  b.b. In het veld Gebruikersnaam typt u brittasimon@yourcompanydomain.extensionIn the User name field type brittasimon@yourcompanydomain.extension
  Bijvoorbeeld: BrittaSimon@contoso.comFor example, BrittaSimon@contoso.com

  c.c. Schakel het selectievakje Wachtwoord weergeven in en noteer de waarde die wordt weergegeven in het vak Wachtwoord.Select Show password check box, and then write down the value that's displayed in the Password box.

  d.d. Klik op Create.Click Create.

De Azure AD-testgebruiker toewijzenAssign the Azure AD test user

In dit gedeelte gaat u Britta Simon toestemming geven voor gebruik van eenmalige aanmelding met Azure door haar toegang te geven tot CS Stars.In this section, you enable Britta Simon to use Azure single sign-on by granting access to CS Stars.

 1. Selecteer in de Azure-portal achtereenvolgens Bedrijfstoepassingen, Alle toepassingen en CS Stars.In the Azure portal, select Enterprise Applications, select All applications, then select CS Stars.

  De blade Bedrijfstoepassingen

 2. Selecteer CS Stars in de lijst met toepassingen.In the applications list, select CS Stars.

  De koppeling naar CS Stars in de lijst met toepassingen

 3. Selecteer in het menu aan de linkerkant Gebruikers en groepen.In the menu on the left, select Users and groups.

  De koppeling Gebruikers en groepen

 4. Klik op de knop Gebruiker toevoegen en selecteer vervolgens Gebruikers en groepen in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen.Click the Add user button, then select Users and groups in the Add Assignment dialog.

  Het deelvenster Toewijzing toevoegen

 5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers en groepen Britta Simon in de lijst met gebruikers en klik op de knop Selecteren onder aan het scherm.In the Users and groups dialog select Britta Simon in the Users list, then click the Select button at the bottom of the screen.

 6. Als u een waarde voor een rol verwacht in de SAML-bewering, moet u in het dialoogvenster Rol selecteren de juiste rol voor de gebruiker in de lijst selecteren en vervolgens op de knop Selecteren onder aan het scherm klikken.If you are expecting any role value in the SAML assertion then in the Select Role dialog select the appropriate role for the user from the list, then click the Select button at the bottom of the screen.

 7. Klik in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen op de knop Toewijzen.In the Add Assignment dialog click the Assign button.

Testgebruiker maken voor CS StarsCreate CS Stars test user

In dit gedeelte gaat u in CS Stars een gebruiker maken met de naam Britta Simon.In this section, you create a user called Britta Simon in CS Stars. Neem contact op met hetondersteuningsteam van CS Stars om de gebruikers toe te voegen in het CS Stars-platform.Work with CS Stars support team to add the users in the CS Stars platform. Er moeten gebruikers worden gemaakt en geactiveerd voordat u eenmalige aanmelding kunt gebruiken.Users must be created and activated before you use single sign-on.

Eenmalige aanmelding testenTest single sign-on

In deze sectie gaat u uw configuratie van Azure AD-eenmalige aanmelding testen via het toegangsvenster.In this section, you test your Azure AD single sign-on configuration using the Access Panel.

Wanneer u in het toegangsvenster op de tegel CS Stars klikt, wordt u automatisch aangemeld bij de instantie van CS Stars waarvoor u eenmalige aanmelding hebt ingesteld.When you click the CS Stars tile in the Access Panel, you should be automatically signed in to the CS Stars for which you set up SSO. Zie Introduction to the Access Panel (Inleiding tot het toegangsvenster) voor meer informatie over het toegangsvenster.For more information about the Access Panel, see Introduction to the Access Panel.

Aanvullende resourcesAdditional Resources