Zelfstudie: Azure Active Directory-integratie met SensoScientific Wireless Temperature Monitoring SystemTutorial: Azure Active Directory integration with SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System

In deze zelfstudie ontdekt u hoe u SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System integreert met Azure Active Directory (Azure AD).In this tutorial, you learn how to integrate SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System with Azure Active Directory (Azure AD). De integratie van SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System met Azure AD biedt de volgende voordelen:Integrating SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System with Azure AD provides you with the following benefits:

 • U kunt in Azure AD beheren wie toegang heeft tot SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.You can control in Azure AD who has access to SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.
 • U kunt ervoor zorgen dat uw gebruikers automatisch met hun Azure AD-account worden aangemeld bij SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System (eenmalige aanmelding).You can enable your users to be automatically signed-in to SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System (Single Sign-On) with their Azure AD accounts.
 • U kunt uw accounts vanaf één centrale locatie beheren: de Azure-portal.You can manage your accounts in one central location - the Azure portal.

Zie What is application access and single sign-on with Azure Active Directory? (Wat houden toegang tot toepassingen en eenmalige aanmelding met Azure Active Directory in?) als u wilt graag meer wilt weten over de integratie van SaaS-apps met Azure AD.If you want to know more details about SaaS app integration with Azure AD, see What is application access and single sign-on with Azure Active Directory. Als u geen abonnement op Azure hebt, maakt u een gratis account voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

VereistenPrerequisites

Om Azure AD-integratie met SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System te configureren, hebt u het volgende nodig:To configure Azure AD integration with SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System, you need the following items:

 • Een Azure AD-abonnementAn Azure AD subscription. Als u geen Azure AD-omgeving hebt, kunt u een gratis account krijgenIf you don't have an Azure AD environment, you can get a free account
 • Een abonnement op SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System waarvoor eenmalige aanmelding is ingeschakeldSensoScientific Wireless Temperature Monitoring System single sign-on enabled subscription

ScenariobeschrijvingScenario description

In deze zelfstudie gaat u in een testomgeving eenmalige aanmelding van Azure AD configureren en testen.In this tutorial, you configure and test Azure AD single sign-on in a test environment.

 • SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System ondersteunt door IDP geïnitieerde eenmalige aanmeldingSensoScientific Wireless Temperature Monitoring System supports IDP initiated SSO

Om de integratie van SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System in Azure AD te configureren, moet u SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System uit de galerie toevoegen aan uw lijst met beheerde SaaS-apps.To configure the integration of SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System into Azure AD, you need to add SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System from the gallery to your list of managed SaaS apps.

Voer de volgende stappen uit om SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System toe te voegen uit de galerie:To add SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System from the gallery, perform the following steps:

 1. Klik in het linkernavigatievenster in de Azure-portal op het Azure Active Directory-pictogram.In the Azure portal, on the left navigation panel, click Azure Active Directory icon.

  De knop Azure Active Directory

 2. Navigeer naar Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens de optie Alle toepassingen.Navigate to Enterprise Applications and then select the All Applications option.

  De blade Bedrijfstoepassingen

 3. Als u de nieuwe toepassing wilt toevoegen, klikt u op de knop Nieuwe toepassing boven aan het dialoogvenster.To add new application, click New application button on the top of dialog.

  De knop Nieuwe toepassing

 4. Typ in het zoekvak SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System, selecteer SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System in het resultatenvenster en klik op de knop Toevoegen om de toepassing toe te voegen.In the search box, type SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System, select SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System from result panel then click Add button to add the application.

  SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System in de resultatenlijst

Azure AD-eenmalige aanmelding configureren en testenConfigure and test Azure AD single sign-on

In deze sectie configureert en test u eenmalige aanmelding van Azure AD met SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System op basis van een testgebruiker met de naam Britta Simon.In this section, you configure and test Azure AD single sign-on with SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System based on a test user called Britta Simon. Eenmalige aanmelding werkt alleen als er een koppelingsrelatie tussen een Azure AD-gebruiker en de daaraan gerelateerde gebruiker in SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System tot stand is gebracht.For single sign-on to work, a link relationship between an Azure AD user and the related user in SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System needs to be established.

Voltooi de volgende stappen om eenmalige aanmelding van Azure AD met SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System te configureren en testen:To configure and test Azure AD single sign-on with SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System, you need to complete the following building blocks:

 1. Azure AD-eenmalige aanmelding configureren : als u wilt dat uw gebruikers deze functie kunnen gebruiken.Configure Azure AD Single Sign-On - to enable your users to use this feature.
 2. Eenmalige aanmelding voor SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System configureren : als u de instellingen voor eenmalige aanmelding aan de toepassingszijde wil configureren.Configure SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System Single Sign-On - to configure the Single Sign-On settings on application side.
 3. Een Azure AD-testgebruiker maken : als u Azure AD-eenmalige aanmelding wil testen met Britta Simon.Create an Azure AD test user - to test Azure AD single sign-on with Britta Simon.
 4. De testgebruiker van Azure AD-toewijzen : als u wilt dat Britta Simon gebruik kan maken van Azure AD-eenmalige aanmelding.Assign the Azure AD test user - to enable Britta Simon to use Azure AD single sign-on.
 5. Testgebruiker voor SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System maken : als u een tegenhanger van Britta Simon in SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System wilt hebben die is gekoppeld aan de Azure AD-weergave van de gebruiker.Create SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System test user - to have a counterpart of Britta Simon in SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System that is linked to the Azure AD representation of user.
 6. Eenmalige aanmelding testen : als u wilt controleren of de configuratie werkt.Test single sign-on - to verify whether the configuration works.

Azure AD configureren voor eenmalige aanmeldingConfigure Azure AD single sign-on

In deze sectie gaat u Azure AD-eenmalige aanmelding in de Azure-portal inschakelen.In this section, you enable Azure AD single sign-on in the Azure portal.

Voer de volgende stappen uit om eenmalige aanmelding van Azure AD met SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System te configureren:To configure Azure AD single sign-on with SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System, perform the following steps:

 1. Ga in de Azure-portal naar de integratiepagina van de toepassing SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System en selecteer Eenmalige aanmelding.In the Azure portal, on the SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System application integration page, select Single sign-on.

  Koppeling Eenmalige aanmelding configureren

 2. In het dialoogvenster Een methode voor eenmalige aanmelding selecteren selecteert u de modus SAML/WS-Federation om eenmalige aanmelding in te schakelen.On the Select a Single sign-on method dialog, select SAML/WS-Fed mode to enable single sign-on.

  De modus Eenmalige aanmelding selecteren

 3. Op de pagina Eenmalige aanmelding met SAML instellen klikt u op het pictogram Bewerken om het dialoogvenster Standaard SAML-configuratie te openen.On the Set up Single Sign-On with SAML page, click Edit icon to open Basic SAML Configuration dialog.

  Standaard SAML-configuratie bewerken

 4. In de sectie SAML-basisconfiguratie hoeft de gebruiker geen enkele stap uit te voeren omdat de app al vooraf is geïntegreerd met Azure.On the Basic SAML Configuration section, the user does not have to perform any step as the app is already pre-integrated with Azure.

  Domein- en URL-gegevens voor eenmalige aanmelding bij SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System

 5. Op de pagina Eenmalige aanmelding met SAML instellen in de sectie SAML-handtekeningcertificaat klikt u op Downloaden om het Certificaat (Base64) te downloaden uit de opgegeven opties overeenkomstig uw behoeften, en slaat u dit op uw computer op.On the Set up Single Sign-On with SAML page, in the SAML Signing Certificate section, click Download to download the Certificate (Base64) from the given options as per your requirement and save it on your computer.

  De link om het certificaat te downloaden

 6. In de sectie SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System instellen kopieert u de juiste URL(‘s) op basis van uw behoeften.On the Set up SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System section, copy the appropriate URL(s) as per your requirement.

  Configuratie-URL's kopiëren

  a.a. Aanmeldings-URLLogin URL

  b.b. Azure AD-idAzure AD Identifier

  c.c. Afmeldings-URLLogout URL

Eenmalige aanmelding voor SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System configurerenConfigure SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System Single Sign-On

 1. Meld u als beheerder aan bij uw SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System-toepassing.Sign on to your SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System application as an administrator.

 2. Klik in het navigatiemenu bovenaan op Configuratie en ga naar Configureren onder Eenmalige aanmelding om de instellingen voor eenmalige aanmelding te openen. Voer dan de volgende stappen uit:In the navigation menu on the top, click Configuration and goto Configure under Single Sign On to open the Single Sign On Settings and perform the following steps:

  Eenmalige aanmelding configureren

  a.a. Selecteer Naam van uitgever als Azure AD.Select Issuer Name as Azure AD.

  b.b. Plak in het tekstvak URL van uitgever de Azure AD-id die u hebt gekopieerd uit de Azure-portal.In the Issuer URL textbox, paste the Azure AD Identifier which you have copied from Azure portal.

  c.c. Plak in het tekstvak URL van service voor eenmalige aanmelding de Aanmeldings-URL die u hebt gekopieerd uit de Azure-portal.In the Single Sign-On Service URL textbox, paste the Login URL which you have copied from Azure portal.

  d.d. Plak in het tekstvak URL van service voor eenmalige afmelding de Afmeldings-URL die u hebt gekopieerd uit de Azure-portal.In the Single Sign-Out Service URL textbox, paste the Logout URL which you have copied from Azure portal.

  e.e. Blader naar het certificaat dat u hebt gedownload uit de Azure-portal, en upload het hier.Browse the certificate which you have downloaded from Azure portal and upload here.

  f.f. Klik op Opslaan.Click Save.

Een Azure AD-testgebruiker makenCreate an Azure AD test user

Het doel van deze sectie is om in de Azure-portal een testgebruiker met de naam Britta Simon te maken.The objective of this section is to create a test user in the Azure portal called Britta Simon.

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster in de Azure-portal de optie Azure Active Directory, selecteer Gebruikers en selecteer vervolgens Alle gebruikers.In the Azure portal, in the left pane, select Azure Active Directory, select Users, and then select All users.

  De koppelingen Gebruikers en groepen en Alle gebruikers

 2. Selecteer Nieuwe gebruiker boven aan het scherm.Select New user at the top of the screen.

  Knop Nieuwe gebruiker

 3. In Gebruikerseigenschappen voert u de volgende stappen uit.In the User properties, perform the following steps.

  Het dialoogvenster Gebruiker

  a.a. Voer in het veld Naam Britta Simon in.In the Name field enter BrittaSimon.

  b.b. In het veld Gebruikersnaam typt u brittasimon@yourcompanydomain.extension.In the User name field type brittasimon@yourcompanydomain.extension. Bijvoorbeeld: BrittaSimon@contoso.comFor example, BrittaSimon@contoso.com

  c.c. Schakel het selectievakje Wachtwoord weergeven in en noteer de waarde die wordt weergegeven in het vak Wachtwoord.Select Show password check box, and then write down the value that's displayed in the Password box.

  d.d. Klik op Create.Click Create.

De Azure AD-testgebruiker toewijzenAssign the Azure AD test user

In deze sectie geeft u Britta Simon toestemming om eenmalige aanmelding van Azure te gebruiken door toegang te verlenen tot SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.In this section, you enable Britta Simon to use Azure single sign-on by granting access to SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.

 1. Selecteer in de Azure-portal achtereenvolgens Bedrijfstoepassingen, Alle toepassingen en SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.In the Azure portal, select Enterprise Applications, select All applications, then select SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.

  De blade Bedrijfstoepassingen

 2. Selecteer SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System in de lijst met toepassingen.In the applications list, select SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.

  De koppeling naar SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System in de lijst met toepassingen

 3. Selecteer in het menu aan de linkerkant Gebruikers en groepen.In the menu on the left, select Users and groups.

  De koppeling Gebruikers en groepen

 4. Klik op de knop Gebruiker toevoegen en selecteer vervolgens Gebruikers en groepen in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen.Click the Add user button, then select Users and groups in the Add Assignment dialog.

  Het deelvenster Toewijzing toevoegen

 5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers en groepen Britta Simon in de lijst met gebruikers en klik op de knop Selecteren onder aan het scherm.In the Users and groups dialog select Britta Simon in the Users list, then click the Select button at the bottom of the screen.

 6. Als u een waarde voor een rol verwacht in de SAML-bewering, moet u in het dialoogvenster Rol selecteren de juiste rol voor de gebruiker in de lijst selecteren en vervolgens op de knop Selecteren onder aan het scherm klikken.If you are expecting any role value in the SAML assertion then in the Select Role dialog select the appropriate role for the user from the list, then click the Select button at the bottom of the screen.

 7. Klik in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen op de knop Toewijzen.In the Add Assignment dialog click the Assign button.

Testgebruiker voor SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System makenCreate SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System test user

Als u wilt dat Azure AD-gebruikers zich kunnen aanmelden bij SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System, moeten ze worden ingericht in SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.To enable Azure AD users to sign in to SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System, they must be provisioned into SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System. Neem contact op met het ondersteuningsteam van SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System om de gebruikers toe te voegen in het SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System-platform.Work with SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System support team to add the users in the SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System platform. Er moeten gebruikers worden gemaakt en geactiveerd voordat u eenmalige aanmelding kunt gebruiken.Users must be created and activated before you use single sign-on.

Eenmalige aanmelding testenTest single sign-on

In deze sectie gaat u uw configuratie van Azure AD-eenmalige aanmelding testen via het toegangsvenster.In this section, you test your Azure AD single sign-on configuration using the Access Panel.

Wanneer u in het toegangsvenster op de tegel SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System klikt, zou u automatisch moeten worden aangemeld bij het exemplaar van SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System waarvoor u eenmalige aanmelding hebt ingesteld.When you click the SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System tile in the Access Panel, you should be automatically signed in to the SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System for which you set up SSO. Zie Introduction to the Access Panel (Inleiding tot het toegangsvenster) voor meer informatie over het toegangsvenster.For more information about the Access Panel, see Introduction to the Access Panel.

Aanvullende resourcesAdditional Resources