Zelfstudie: Een AKS-cluster (Azure Kubernetes Service) implementerenTutorial: Deploy an Azure Kubernetes Service (AKS) cluster

Kubernetes biedt een gedistribueerd platform voor toepassingen in containers.Kubernetes provides a distributed platform for containerized applications. Met AKS kunt u snel een productieklaar Kubernetes-cluster maken.With AKS, you can quickly create a production ready Kubernetes cluster. In deze zelfstudie, deel drie van de zeven, wordt een Kubernetes-cluster geïmplementeerd in AKS.In this tutorial, part three of seven, a Kubernetes cluster is deployed in AKS. In deze zelfstudie leert u procedures om het volgende te doen:You learn how to:

 • Een Kubernetes AKS-cluster implementeren dat kan worden geverifieerd bij Azure Container RegistryDeploy a Kubernetes AKS cluster that can authenticate to an Azure container registry
 • De Kubernetes-CLI (kubectl) installerenInstall the Kubernetes CLI (kubectl)
 • Kubectl configureren om verbinding te maken met uw AKS-clusterConfigure kubectl to connect to your AKS cluster

In volgende zelfstudies wordt de Azure Vote-toepassing geïmplementeerd in het cluster en vervolgens geschaald en bijgewerkt.In additional tutorials, the Azure Vote application is deployed to the cluster, scaled, and updated.

Voordat u begintBefore you begin

In de vorige zelfstudies is een containerinstallatiekopie gemaakt en geüpload naar een Azure Container Registry-exemplaar.In previous tutorials, a container image was created and uploaded to an Azure Container Registry instance. Als u deze stappen niet hebt uitgevoerd en u deze zelfstudie wilt volgen, begint u bij Zelfstudie 1: containerinstallatiekopieën maken.If you haven't done these steps, and would like to follow along, start at Tutorial 1 – Create container images.

Voor deze zelfstudie moet u Azure CLI versie 2.0.53 of hoger uitvoeren.This tutorial requires that you're running the Azure CLI version 2.0.53 or later. Voer az --version uit om de versie te bekijken.Run az --version to find the version. Zie Azure CLI installeren als u de CLI wilt installeren of een upgrade wilt uitvoeren.If you need to install or upgrade, see Install Azure CLI.

Een Kubernetes-cluster makenCreate a Kubernetes cluster

AKS-clusters kunnen gebruikmaken van op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) van Kubernetes.AKS clusters can use Kubernetes role-based access controls (RBAC). Met deze vorm van toegangsbeheer kunt u de toegang tot resources definiëren op basis van rollen die zijn toegewezen aan gebruikers.These controls let you define access to resources based on roles assigned to users. Machtigingen worden gecombineerd als aan een gebruiker meerdere rollen zijn toegewezen, en machtigingen kunnen gelden voor één enkele naamruimte of voor een heel cluster.Permissions are combined if a user is assigned multiple roles, and permissions can be scoped to either a single namespace or across the whole cluster. Standaard schakelt de Azure CLI automatisch RBAC in wanneer u een AKS-cluster maakt.By default, the Azure CLI automatically enables RBAC when you create an AKS cluster.

Maak een AKS-cluster met behulp van az aks create.Create an AKS cluster using az aks create. In het volgende voorbeeld wordt een cluster met de naam myAKSCluste gemaakt in de resourcegroep met de naam myResourceGroup.The following example creates a cluster named myAKSCluster in the resource group named myResourceGroup. Deze resourcegroep is gemaakt in de vorige zelfstudie in de regio eastus.This resource group was created in the previous tutorial in the eastus region. In het volgende voorbeeld wordt er geen regio opgegeven zodat het AKS-cluster ook wordt gemaakt in de regio eastus.The following example does not specify a region so the AKS cluster is also created in the eastus region. Zie Quota’s, groottebeperkingen voor virtuele machines en beschikbaarheid in regio’s in Azure Kubernetes Service (AKS) voor meer informatie over resourcelimieten en beschikbaarheid van regio's voor AKS.See Quotas, virtual machine size restrictions, and region availability in Azure Kubernetes Service (AKS) for more information about resource limits and region availability for AKS.

Aangezien u geen service-principal van Azure Active Directory hebt opgegeven, wordt er automatisch een gemaakt. Een AKS-cluster heeft een service-principal nodig om met andere Azure-resources te kunnen communiceren.To allow an AKS cluster to interact with other Azure resources, an Azure Active Directory service principal is automatically created, since you did not specify one. Hier is aan deze service-principal het recht verleend om installatiekopieën op te halen uit de ACR-instantie (Azure Container Registry) die u in de vorige zelfstudie hebt gemaakt.Here, this service principal is granted the right to pull images from the Azure Container Registry (ACR) instance you created in the previous tutorial. Als u het beheer wilt vereenvoudigen, kunt ook een beheerde identiteit gebruiken in plaats van een service-principal.Note that you can use a managed identity instead of a service principal for easier management.

az aks create \
  --resource-group myResourceGroup \
  --name myAKSCluster \
  --node-count 2 \
  --generate-ssh-keys \
  --attach-acr <acrName>

U kunt ook handmatig een service-principal configureren om installatiekopieën uit ACR op te halen.You can also manually configure a service principal to pull images from ACR. Zie ACR-verificatie met service-principals of Verifiëren vanaf Kubernetes met pullgeheim voor meer informatie.For more information, see ACR authentication with service principals or Authenticate from Kubernetes with a pull secret.

Na enkele minuten is de implementatie voltooid en retourneert JSON opgemaakte informatie over de AKS-implementatie.After a few minutes, the deployment completes, and returns JSON-formatted information about the AKS deployment.

Notitie

Voor een betrouwbaar functionerend cluster moet u ten minste twee (2) knooppunten uitvoeren.To ensure your cluster to operate reliably, you should run at least 2 (two) nodes.

De Kubernetes-CLI installerenInstall the Kubernetes CLI

Gebruik kubectl, de Kubernetes-opdrachtregelclient, als u vanaf uw lokale computer verbinding wilt maken met het Kubernetes-cluster.To connect to the Kubernetes cluster from your local computer, you use kubectl, the Kubernetes command-line client.

Als u Azure Cloud Shell gebruikt, is kubectl al geïnstalleerd.If you use the Azure Cloud Shell, kubectl is already installed. Als u het lokaal wilt installeren, gebruikt u de opdracht az aks install-cli:You can also install it locally using the az aks install-cli command:

az aks install-cli

Verbinding maken met cluster met behulp van kubectlConnect to cluster using kubectl

Gebruik de opdracht az aks get-credentials om kubectl zodanig te configureren dat er verbinding wordt gemaakt met het Kubernetes-cluster.To configure kubectl to connect to your Kubernetes cluster, use the az aks get-credentials command. In het volgende voorbeeld worden de referenties voor het AKS-cluster met de naam myAKSCluster in myResourceGroup opgehaald:The following example gets credentials for the AKS cluster named myAKSCluster in the myResourceGroup:

az aks get-credentials --resource-group myResourceGroup --name myAKSCluster

Als u de verbinding met uw cluster wilt controleren, voert u de opdracht kubectl get nodes uit om een lijst met de clusterknooppunten te retourneren:To verify the connection to your cluster, run the kubectl get nodes command to return a list of the cluster nodes:

$ kubectl get nodes

NAME            STATUS  ROLES  AGE  VERSION
aks-nodepool1-12345678-0  Ready  agent  32m  v1.14.8

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie is een Kubernetes-cluster geïmplementeerd in AKS, en hebt u kubectl geconfigureerd om er verbinding mee te maken.In this tutorial, a Kubernetes cluster was deployed in AKS, and you configured kubectl to connect to it. U hebt geleerd hoe u:You learned how to:

 • Een Kubernetes AKS-cluster implementeren dat kan worden geverifieerd bij Azure Container RegistryDeploy a Kubernetes AKS cluster that can authenticate to an Azure container registry
 • De Kubernetes-CLI (kubectl) installerenInstall the Kubernetes CLI (kubectl)
 • Kubectl configureren om verbinding te maken met uw AKS-clusterConfigure kubectl to connect to your AKS cluster

Ga door naar de volgende zelfstudie voor informatie over het implementeren van toepassingen naar het cluster.Advance to the next tutorial to learn how to deploy an application to the cluster.