Quickstart: Een server maken - ARM-sjabloon

In deze quickstart wordt beschreven hoe u een Analysis Services-serverresource in uw Azure-abonnement maakt met behulp van een Azure Resource Manager-sjabloon (ARM-sjabloon).

Een Resource Manager-sjabloon is een JavaScript Object Notation-bestand (JSON) dat de infrastructuur en configuratie van uw project definieert. Voor de sjabloon is declaratieve syntaxis vereist. In declaratieve syntaxis beschrijft u de beoogde implementatie zonder dat u de reeks programmeeropdrachten voor het maken van de implementatie hoeft te schrijven.

Als uw omgeving voldoet aan de vereisten en u benkend bent met het gebruik van ARM-sjablonen, selecteert u de knop Implementeren naar Azure. De sjabloon wordt in Azure Portal geopend.

Deploy to Azure

Vereisten

 • Azure-abonnement: Ga naar gratis proefversie van Azure om een account te maken.
 • Azure Active Directory: Uw abonnement moet zijn gekoppeld aan een Azure Active Directory-tenant. En u moet zijn aangemeld bij Azure met een account in deze Azure Active Directory. Raadpleeg voor meer informatie Verificatie en gebruikersmachtigingen.

De sjabloon controleren

De sjabloon die in deze quickstart wordt gebruikt, is afkomstig van Azure-sjablonen.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "metadata": {
  "_generator": {
   "name": "bicep",
   "version": "0.5.6.12127",
   "templateHash": "17179487501489240263"
  }
 },
 "parameters": {
  "serverName": {
   "type": "string",
   "metadata": {
    "description": "The name of the Azure Analysis Services server to create. Server name must begin with a letter, be lowercase alphanumeric, and between 3 and 63 characters in length. Server name must be unique per region."
   }
  },
  "location": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "[resourceGroup().location]",
   "metadata": {
    "description": "Location of the Azure Analysis Services server. For supported regions, see https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region"
   }
  },
  "skuName": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "S0",
   "metadata": {
    "description": "The sku name of the Azure Analysis Services server to create. Choose from: B1, B2, D1, S0, S1, S2, S3, S4, S8, S9. Some skus are region specific. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region"
   }
  },
  "capacity": {
   "type": "int",
   "defaultValue": 1,
   "metadata": {
    "description": "The total number of query replica scale-out instances. Scale-out of more than one instance is supported on selected regions only. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-overview#availability-by-region"
   }
  },
  "firewallSettings": {
   "type": "object",
   "defaultValue": {
    "firewallRules": [
     {
      "firewallRuleName": "AllowFromAll",
      "rangeStart": "0.0.0.0",
      "rangeEnd": "255.255.255.255"
     }
    ],
    "enablePowerBIService": true
   },
   "metadata": {
    "description": "The inbound firewall rules to define on the server. If not specified, firewall is disabled."
   }
  },
  "backupBlobContainerUri": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "",
   "metadata": {
    "description": "The SAS URI to a private Azure Blob Storage container with read, write and list permissions. Required only if you intend to use the backup/restore functionality. See https://docs.microsoft.com/en-us/azure/analysis-services/analysis-services-backup"
   }
  }
 },
 "resources": [
  {
   "type": "Microsoft.AnalysisServices/servers",
   "apiVersion": "2017-08-01",
   "name": "[parameters('serverName')]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "sku": {
    "name": "[parameters('skuName')]",
    "capacity": "[parameters('capacity')]"
   },
   "properties": {
    "ipV4FirewallSettings": "[parameters('firewallSettings')]",
    "backupBlobContainerUri": "[parameters('backupBlobContainerUri')]"
   }
  }
 ]
}

Er wordt één Microsoft.AnalysisServices/servers-resource met een firewallregel gedefinieerd in de sjabloon.

De sjabloon implementeren

 1. Selecteer de volgende Implementeren naar Azure-link om u aan te melden bij Azure en een sjabloon te openen. De sjabloon wordt gebruikt om een Analysis Services-serverresource te maken en de vereiste en optionele eigenschappen op te geven.

  Deploy to Azure

 2. Typ of selecteer de volgende waarden.

  Tenzij anders aangegeven, gebruikt u de standaardwaarden.

  • Abonnement: Selecteer een Azure-abonnement.
  • Resourcegroep: Klik op Nieuwe maken en voer vervolgens een unieke naam in voor de nieuwe resourcegroep.
  • Locatie: Selecteer een standaardlocatie voor resources die worden gemaakt in de resourcegroep.
  • Servernaam: Voer een naam in voor de serverresource.
  • Locatie: Negeren voor Analysis Services. De locatie wordt opgegeven op de serverlocatie.
  • Serverlocatie: Voer de locatie van de Analysis Services-server in. Dit is vaak dezelfde regio als die van de standaardlocatie die voor de resourcegroep is opgegeven, maar dat is niet vereist. Bijvoorbeeld VS - noord-centraal. Zie Analysis Services availability by region (Beschikbaarheid van Analysis Services per regio) voor ondersteunde regio's.
  • SKU-naam: Voer de SKU-naam in voor de Analysis Services-server die u wilt maken. Kies uit de volgende opties: B1, B2, D1, S0, S1, S2, S3, S4, S8v2, S9v2. De beschikbaarheid van SKU's is afhankelijk van de regio. S0 en D1 worden aanbevolen voor evalueren en testen.
  • Capaciteit: Voer het totale aantal uitschaalexemplaren van de queryreplica in. Uitschalen van meer dan één exemplaar wordt alleen ondersteund in geselecteerde regio's.
  • Firewallinstellingen: Voer de binnenkomende firewallregels in die u voor de server wilt definiëren. Als deze niet worden opgegeven, wordt de firewall uitgeschakeld.
  • URI van back-up-blobcontainer: Voer de SAS-URI naar een persoonlijke Azure Blob Storage-container in met lees-, schrijf- en weergavemachtigingen. Dit is alleen vereist als u Back-up en herstellen wilt gebruiken.
  • Ik ga akkoord met de bovenstaande voorwaarden: Selecteren.
 3. Selecteer Aankoop. Nadat de server is geïmplementeerd, ontvangt u een melding:

  ARM template, deploy portal notification

De implementatie valideren

Gebruik de Azure-portal of Azure PowerShell om te controleren of de resourcegroep en serverresource zijn gemaakt.

PowerShell

$resourceGroupName = Read-Host -Prompt "Enter the Resource Group name"
(Get-AzResource -ResourceType "Microsoft.AnalysisServices/servers" -ResourceGroupName $resourceGroupName).Name
 Write-Host "Press [ENTER] to continue..."

Resources opschonen

Wanneer u de resourcegroep en serverresource niet meer nodig hebt, gebruikt u de Azure-portal, Azure CLI of Azure PowerShell om ze te verwijderen.

echo "Enter the Resource Group name:" &&
read resourceGroupName &&
az group delete --name $resourceGroupName &&
echo "Press [ENTER] to continue ..."

Volgende stappen

In deze quickstart hebt u een ARM-sjabloon gebruikt om een nieuwe resourcegroep en een Azure Analysis Services-serverresource te maken. Nadat u een serverresource hebt gemaakt met behulp van de sjabloon, kunt u het volgende bekijken: