Een back-up maken van een service en deze herstellen

Het voorbeeldscript in dit artikel laat zien hoe u een back-up kunt maken van het service-exemplaar van API Management en dit kunt herstellen.

Notitie

Dit artikel is bijgewerkt om gebruik te maken van de Azure Az PowerShell-module. De Az PowerShell-module is de aanbevolen PowerShell-module voor interactie met Azure. Raadpleeg Azure PowerShell installeren om aan de slag te gaan met de Az PowerShell-module. Raadpleeg Azure PowerShell migreren van AzureRM naar Az om te leren hoe u naar de Azure PowerShell-module migreert.

Azure Cloud Shell gebruiken

Azure host Azure Cloud Shell, een interactieve shell-omgeving die u via uw browser kunt gebruiken. U kunt Bash of PowerShell gebruiken met Cloud Shell om met Azure-services te werken. U kunt de vooraf geïnstalleerde opdrachten van Cloud Shell gebruiken om de code in dit artikel uit te voeren zonder dat u iets hoeft te installeren in uw lokale omgeving.

Om Azure Cloud Shell op te starten:

Optie Voorbeeld/koppeling
Selecteer Nu proberen in de rechterbovenhoek van een codeblok. Als u Uitproberen selecteert, wordt de code niet automatisch gekopieerd naar Cloud Shell. Voorbeeld van Uitproberen voor Azure Cloud Shell
Ga naar https://shell.azure.com, of selecteer de knop Cloud Shell starten om Cloud Shell in uw browser te openen. Cloud Shell starten in een nieuw venster
Klik op de knop Cloud Shell in het menu in de balk rechtsboven in de Azure-portal. Knop Cloud Shell in de Azure Portal

Om de code in dit artikel in Azure Cloud Shell uit te voeren:

  1. Start Cloud Shell.

  2. Selecteer de knop Kopiëren op een codeblok om de code te kopiëren.

  3. Plak de code in de Cloud Shell-sessie door CTRL+Shift+V te selecteren in Windows en Linux of door Cmd+Shift+V op macOS te selecteren.

  4. Selecteer Invoeren om de code uit te voeren.

Als u PowerShell lokaal wilt installeren en gebruiken, wordt voor deze zelfstudie moduleversie 1.0 of hoger van Azure PowerShell vereist. Voer Get-Module -ListAvailable Az uit om de versie te bekijken. Als u PowerShell wilt upgraden, raadpleegt u De Azure PowerShell-module installeren. Als u PowerShell lokaal uitvoert, moet u ook Connect-AzAccount uitvoeren om verbinding te kunnen maken met Azure.

Voorbeeldscript

##########################################################
#  Script to backup and restore api management service.
###########################################################

$random = (New-Guid).ToString().Substring(0,8)

# Azure specific details
$subscriptionId = "my-azure-subscription-id"
 
# Api Management service specific details
$apiManagementName = "apim-$random"
$resourceGroupName = "apim-rg-$random"
$location = "Japan East"
$organisation = "Contoso"
$adminEmail = "admin@contoso.com"
 
# Storage Account details
$storageAccountName = "backup$random"
$containerName = "backups"
$backupName = $apiManagementName + "-apimbackup"
 
# Select default azure subscription
Select-AzSubscription -SubscriptionId $subscriptionId
 
# Create a Resource Group 
New-AzResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location -Force
 
# Create storage account    
New-AzStorageAccount -StorageAccountName $storageAccountName -Location $location -ResourceGroupName $resourceGroupName -Type Standard_LRS
$storageKey = (Get-AzStorageAccountKey -ResourceGroupName $resourceGroupName -StorageAccountName $storageAccountName)[0].Value
$storageContext = New-AzStorageContext -StorageAccountName $storageAccountName -StorageAccountKey $storageKey

# Create blob container
New-AzStorageContainer -Name $containerName -Context $storageContext -Permission blob
 
# Create API Management service
New-AzApiManagement -ResourceGroupName $resourceGroupName -Location $location -Name $apiManagementName -Organization $organisation -AdminEmail $adminEmail
 
# Backup API Management service.
Backup-AzApiManagement -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $apiManagementName -StorageContext $storageContext -TargetContainerName $containerName -TargetBlobName $backupName
 
# Restore API Management service
Restore-AzApiManagement -ResourceGroupName $resourceGroupName -Name $apiManagementName -StorageContext $storageContext -SourceContainerName $containerName -SourceBlobName $backupName

Resources opschonen

U kunt de opdracht Remove-AzResourceGroup gebruiken om de resourcegroep en alle gerelateerde resources te verwijderen wanneer u ze niet meer nodig hebt.

Remove-AzResourceGroup -Name myResourceGroup

Volgende stappen

Zie voor meer informatie over de Azure PowerShell-module de documentatie van Azure PowerShell.

Meer voorbeelden voor Azure PowerShell voor Azure API Management vindt u in Voorbeelden van PowerShell.