Over Mobile Apps in azure app service About Mobile Apps in Azure App Service

Azure App Service is een volledig beheerde PaaS-aanbieding (Platform as a Service) voor professionele ontwikkelaars.Azure App Service is a fully managed platform as a service (PaaS) offering for professional developers. De service biedt een uitgebreide reeks mogelijkheden voor web-, mobiele en integratiescenario's.The service brings a rich set of capabilities to web, mobile, and integration scenarios.

De functie Mobile Apps in Azure App Service is een zeer schaalbaar, wereldwijd beschikbaar platform waarmee ontwikkelaars in zakelijke ondernemingen en systeemintegrators mobiele toepassingen kunnen ontwikkelen.The Mobile Apps feature of Azure App Service gives enterprise developers and system integrators a mobile-application development platform that's highly scalable and globally available.

Visueel overzicht van de mogelijkheden van Mobile Apps

Waarom Mobile Apps?Why Mobile Apps?

Met de functie Mobile Apps kunt u het volgende doen:With the Mobile Apps feature, you can:

 • Native en platformoverschrijdende apps bouwen: of u nu native iOS-, Android- of Windows-apps, of platformoverschrijdende Xamarin- of Cordova-apps (Phonegap) bouwt, u hebt altijd voordeel van App Service door native SDK's te gebruiken.Build native and cross-platform apps: Whether you're building native iOS, Android, and Windows apps or cross-platform Xamarin or Cordova (PhoneGap) apps, you can take advantage of App Service by using native SDKs.
 • Verbinding maken met uw bedrijfssystemen: met de functie Mobile Apps kunt u in slechts enkele minuten zakelijke aanmeldingen toevoegen en verbinding maken met uw bedrijfsresources, on-premises of in de cloud.Connect to your enterprise systems: With the Mobile Apps feature, you can add corporate sign-in in minutes, and connect to your enterprise on-premises or cloud resources.
 • Apps bouwen die offline beschikbaar zijn met gegevenssynchronisatie: maak uw mobiele werknemers productiever door apps te bouwen die offline werken en door gebruik te maken van Mobile Apps om gegevens op de achtergrond te synchroniseren wanneer er verbinding is met een van uw gegevensbronnen of SaaS-API's (Software as a Service) in de onderneming.Build offline-ready apps with data sync: Make your mobile workforce more productive by building apps that work offline, and use Mobile Apps to sync data in the background when connectivity is present with any of your enterprise data sources or software as a service (SaaS) APIs.
 • Pushmeldingen in enkele seconden naar miljoenen klanten verzenden: houd contact met uw klanten door gebruik te maken van directe pushmeldingen op elk apparaat, afgestemd op de eigen behoeften van de klant en verzonden op het gewenste moment.Push notifications to millions in seconds: Engage your customers with instant push notifications on any device, personalized to their needs, and sent when the time is right.

Functies van Mobile AppsMobile Apps features

De volgende functies zijn belangrijk wanneer u mobiele apps ontwikkelt die zijn ingeschakeld voor de cloud:The following features are important to cloud-enabled mobile development:

 • Verificatie en autorisatie: ondersteuning voor id-providers, zoals Azure Active Directory, voor ondernemingsverificatie, plus providers van sociale netwerken, zoals Facebook-, Google-, Twitter- en Microsoft-accounts.Authentication and authorization: Support for identity providers, including Azure Active Directory for enterprise authentication, plus social providers such as Facebook, Google, Twitter, and Microsoft accounts. Mobile Apps biedt een OAuth 2.0-service voor elke provider.Mobile Apps offers an OAuth 2.0 service for each provider. Daarnaast kunt u de SDK voor de id-provider ook integreren voor providerspecifieke functionaliteit.You can also integrate the SDK for the identity provider for provider-specific functionality.

  Meer informatie over de verificatiefuncties.Discover more about the authentication features.

 • Gegevenstoegang: Mobile Apps biedt een voor mobiele apparaten geschikte OData v3-gegevensbron die is gekoppeld aan Azure SQL Database of een on-premises SQL-server.Data access: Mobile Apps provides a mobile-friendly OData v3 data source that's linked to Azure SQL Database or an on-premises SQL server. Omdat deze service kan worden gebaseerd op Entity Framework, kunt u eenvoudig integreren met andere NoSQL- en SQL-gegevensproviders, zoals Azure Table Storage, MongoDB, Azure Cosmos DB en SaaS API-providers zoals Office 365 en Salesforce.com.Because this service can be based on Entity Framework, you can easily integrate with other NoSQL and SQL data providers, including Azure Table storage, MongoDB, Azure Cosmos DB, and SaaS API providers such as Office 365 and Salesforce.com.

 • Offlinesynchronisatie: met behulp van de client-SDK's kunt u eenvoudig robuuste en responsieve mobiele toepassingen ontwikkelen die met een offline gegevensset werken.Offline sync: The client SDKs make it easy to build robust and responsive mobile applications that operate with an offline dataset. U kunt deze gegevensset automatisch met de gegevens in de back-end synchroniseren en er is ook ondersteuning voor conflictoplossing.You can sync this dataset automatically with the back-end data, including conflict-resolution support.

  Meer informatie over de gegevensfuncties.Discover more about the data features.

 • Pushmeldingen: de client-SDK's kunnen probleemloos worden geïntegreerd met de registratiemogelijkheden van Azure Notification Hubs, zodat u pushmeldingen naar miljoenen gebruikers tegelijk kunt verzenden.Push notifications: The client SDKs integrate seamlessly with the registration capabilities of Azure Notification Hubs, so you can send push notifications to millions of users simultaneously.

  Meer informatie over de functies voor pushmeldingen.Discover more about the push notification features.

 • Client-SDK's: er is een volledige set client-SDK's voor native ontwikkeling (iOS, Android en Windows), platformoverschrijdende ontwikkeling (Xamarin.iOS en Xamarin.Android, Xamarin.Forms) en hybride toepassingsontwikkeling (Apache Cordova).Client SDKs: There is a complete set of client SDKs that cover native development (iOS, Android, and Windows), cross-platform development (Xamarin.iOS and Xamarin.Android, Xamarin.Forms), and hybrid application development (Apache Cordova). Elke client-SDK is beschikbaar met een MIT-licentie en is open source.Each client SDK is available with an MIT license and is open-source.

Functies van Azure App ServiceAzure App Service features

De volgende platformfuncties zijn handig voor mobiele productiesites:The following platform features are useful for mobile production sites:

 • Automatische schaling: met App Service kunt u snel omhoog of uitschalen om in te spelen op de inkomende belasting van klanten.Autoscaling: With App Service, you can quickly scale up or scale out to handle any incoming customer load. U kunt handmatig het aantal VM's en de grootte ervan selecteren of automatische schaling instellen, zodat de back-end voor uw mobiele app wordt geschaald op basis van uw belasting of schema.Manually select the number and size of VMs, or set up autoscaling to scale your mobile-app back end based on load or schedule.

  Lees meer over Automatische schaling.Discover more about autoscaling.

 • Faseringsomgevingen: met App Service kunt u meerdere versies van uw site uitvoeren, zodat u A/B-tests, tests in de productieomgeving als onderdeel van een groter DevOps-plan en in-place fasering van een nieuwe back-end kunt uitvoeren.Staging environments: App Service can run multiple versions of your site, so you can perform A/B testing, test in production as part of a larger DevOps plan, and do in-place staging of a new back end.

  Lees meer over Faseringsomgevingen.Discover more about staging environments.

 • Doorlopende implementatie: App Service kan worden geïntegreerd met veelgebruikte broncodebeheersystemen (Source Control Management), zodat u eenvoudig een nieuwe versie van uw back-end kunt implementeren.Continuous deployment: App Service can integrate with common source control management (SCM) systems, allowing you to easily deploy a new version of your back end.

  Lees meer over implementatieopties.Discover more about deployment options.

 • Virtuele netwerken: App Service kan verbinding maken met on-premises resources met behulp van een virtueel netwerk, Azure ExpressRoute of hybride verbindingen.Virtual networking: App Service can connect to on-premises resources by using virtual network, Azure ExpressRoute, or hybrid connections.

  Lees meer over hybride verbindingen, virtuele netwerken en ExpressRoute.Discover more about hybrid connections, virtual networks, and ExpressRoute.

 • Geïsoleerde/toegewezen omgevingen: u kunt App Service uitvoeren in een volledig geïsoleerde en toegewezen omgeving, zodat Azure App Service-apps veilig kunnen worden uitgevoerd.Isolated and dedicated environments: For securely running Azure App Service apps, you can run App Service in a fully isolated and dedicated environment. Deze omgeving is ideaal voor toepassingsworkloads die op grote schaal worden uitgevoerd, of waarvoor isolatie of beveiligde netwerktoegang nodig is.This environment is ideal for application workloads that require high scale, isolation, or secure network access.

  Lees meer over App Service-omgevingen.Discover more about App Service environments.

Volgende stappenNext steps

Begin met de zelfstudie Aan de slag om snel bekend te raken met Mobile Apps in Azure App Service.To get started with Mobile Apps in Azure App Service, complete the getting started tutorial. De zelfstudie bevat de basisinformatie voor het produceren van een mobiele back-end en een client van uw keuze.The tutorial covers the basics of producing a mobile back end and client of your choice. Er wordt ook aandacht besteed aan het integreren van verificatie, offlinesynchronisatie en pushmeldingen.It also covers integrating authentication, offline sync, and push notifications. U kunt de zelfstudie meerdere keren volgen, steeds voor een andere clienttoepassing.You can complete the tutorial multiple times, once for each client application.

Zie ons leeroverzicht voor meer informatie over Azure Mobile Apps.For more information about Mobile Apps, review our learning map. Zie Azure App Service voor meer informatie over het Azure App Service-platform.For more information about the Azure App Service platform, see Azure App Service.