Zelfstudie: Een bestaande aangepaste DNS-naam toewijzen aan Azure App ServiceTutorial: Map an existing custom DNS name to Azure App Service

Azure App Service biedt een uiterst schaalbare webhostingservice met self-patchfunctie.Azure App Service provides a highly scalable, self-patching web hosting service. In deze zelfstudie ziet u hoe u een bestaande aangepaste DNS-naam (Domain Name System) toewijst aan App Service.This tutorial shows you how to map an existing custom Domain Name System (DNS) name to App Service.

Schermopname van Azure Portal-navigatie naar een Azure-app.

In deze zelfstudie leert u het volgende:In this tutorial, you learn how to:

 • Een subdomein toewijzen (bijvoorbeeld www.contoso.com) met behulp van een CNAME-record.Map a subdomain (for example, www.contoso.com) by using a CNAME record.
 • Een hoofddomein toewijzen (bijvoorbeeld contoso.com) met behulp van een A-record.Map a root domain (for example, contoso.com) by using an A record.
 • Een wildcard-domein toewijzen (bijvoorbeeld *.contoso.com) met behulp van een CNAME-record.Map a wildcard domain (for example, *.contoso.com) by using a CNAME record.
 • Een standaard-URL omleiden naar een aangepaste map.Redirect the default URL to a custom directory.
 • Een domeintoewijzing automatiseren met scripts.Automate domain mapping with scripts.

VereistenPrerequisites

Vereisten voor het voltooien van deze zelfstudie:To complete this tutorial:

 • Maak een App Service-app, of gebruik een app die u hebt gemaakt voor een andere zelfstudie.Create an App Service app, or use an app that you created for another tutorial.

 • Koop een domeinnaam en controleer of u toegang hebt tot het DNS-register voor uw domeinprovider (zoals GoDaddy).Purchase a domain name, and make sure you have access to the DNS registry for your domain provider (such as GoDaddy).

  Als u bijvoorbeeld DNS-vermeldingen voor contoso.com en www.contoso.com wilt toevoegen, moet u de DNS-instellingen voor het hoofddomein van contoso.com kunnen configureren.For example, to add DNS entries for contoso.com and www.contoso.com, you must be able to configure the DNS settings for the contoso.com root domain.

  Notitie

  Als u geen bestaande domeinnaam heeft, overweeg dan om via Azure Portal een domein aan te schaffen.If you don't have an existing domain name, consider purchasing a domain by using the Azure portal.

De app voorbereidenPrepare the app

Om een aangepaste DNS-naam toe te wijzen aan een web-app, moet het App Service-plan van de web-app een betaalde categorie zijn (Shared, Basic, Standard, Premium of Consumption voor Azure Functions).To map a custom DNS name to a web app, the web app's App Service plan must be a paid tier (Shared, Basic, Standard, Premium, or Consumption for Azure Functions). In deze stap zorgt u ervoor dat de App Service-app zich in de ondersteunde prijscategorie bevindt.In this step, you make sure that the App Service app is in the supported pricing tier.

Notitie

De abonnementen voor app-hosting Gratis en Gedeeld (preview) zijn basislagen die worden uitgevoerd op dezelfde Azure virtuele machines als andere App Service-apps.App Service Free and Shared (preview) hosting plans are base tiers that run on the same Azure virtual machines as other App Service apps. Sommige apps zijn mogelijk het eigendom van andere klanten.Some apps might belong to other customers. Deze lagen zijn bedoeld om alleen te worden gebruikt voor ontwikkelen en testen.These tiers are intended to be used only for development and testing purposes.

Aanmelden bij AzureSign in to Azure

Open Azure Portal en meld u aan met uw Azure-account.Open the Azure portal, and sign in with your Azure account.

Selecteer de app in de Azure-portalSelect the app in the Azure portal

 1. Zoek en selecteer App Services.Search for and select App Services.

  Schermopname van de selectie van App Services.

 2. Selecteer op de pagina App Services de naam van uw Azure-app.On the App Services page, select the name of your Azure app.

  Schermopname van de portalnavigatie naar een Azure-app.

U ziet de beheerpagina van de App Service-app.You see the management page of the App Service app.

Controleer de prijscategorieCheck the pricing tier

 1. Schuif in het linkerdeelvenster op de app-pagina naar de sectie Instellingen en selecteer Omhoog schalen (App Service-plan) .In the left pane of the app page, scroll to the Settings section and select Scale up (App Service plan).

  Schermopname van het menu Omhoog schalen (App Service-plan).

 2. De huidige laag van de app wordt gemarkeerd door een blauwe rand.The app's current tier is highlighted by a blue border. Controleer of de app zich niet in de F1-categorie bevindt.Check to make sure that the app isn't in the F1 tier. Aangepaste DNS wordt niet ondersteund in de F1-categorie.Custom DNS isn't supported in the F1 tier.

  Schermopname met de aanbevolen prijscategorieën.

 3. Als het App Service-plan zich niet in de F1-categorie bevindt, sluit u de pagina Omhoog schalen en gaat u door met Een CNAME-record toewijzen.If the App Service plan isn't in the F1 tier, close the Scale up page and skip to Map a CNAME record.

Het App Service-plan opschalenScale up the App Service plan

 1. Selecteer een van de lagen die niet gratis zijn (D1, B1, B2, B3 of een laag in de categorie Productie).Select any of the non-free tiers (D1, B1, B2, B3, or any tier in the Production category). Selecteer Aanvullende opties bekijken voor aanvullende opties.For additional options, select See additional options.

 2. Selecteer Toepassen.Select Apply.

  Schermopname waarin de controle van de prijscategorie wordt weergegeven.

  Wanneer u de volgende melding ziet, is de schaalbewerking voltooid.When you see the following notification, the scale operation is complete.

  Schermopname waarin de bevestiging van de schaalbewerking wordt weergegeven.

Een verificatie-id van een domein ophalenGet a domain verification ID

Als u een aangepast domein wilt toevoegen aan uw app, moet u verifiëren dat u de eigenaar van het domein bent door een verificatie-id als TXT-record toe te voegen bij uw domeinprovider.To add a custom domain to your app, you need to verify your ownership of the domain by adding a verification ID as a TXT record with your domain provider. Selecteer Aangepaste domeinen in het linkerdeelvenster van de app-pagina.In the left pane of your app page, select Custom domains. Kopieer de id in het vak Verificatie-id aangepast domein op de pagina Aangepaste domeinen voor de volgende stap.Copy the ID in the Custom Domain Verification ID box in the Custom Domains page for the next step.

Schermopname met de id in het vak Verificatie-id aangepast domein.

Waarschuwing

Het toevoegen van domeinverificatie-id's aan uw aangepaste domein kan zwevende DNS-vermeldingen voorkomen en overnames van subdomeinen helpen voorkomen.Adding domain verification IDs to your custom domain can prevent dangling DNS entries and help to avoid subdomain takeovers. Zie Subdomein overnemen voor meer informatie over deze veelvoorkomende, zeer kritieke bedreiging.For more information on this common high-severity threat, see Subdomain takeover.

Uw domein toewijzenMap your domain

U kunt ofwel een CNAME-record of een A-record gebruiken voor het toewijzen van een aangepaste DNS-naam aan App Service.You can use either a CNAME record or an A record to map a custom DNS name to App Service. Volg de bijbehorende stappen:Follow the respective steps:

Notitie

U moet CNAME-records gebruiken voor alle aangepaste DNS-namen, behalve voor het hoofddomein (bijvoorbeeld contoso.com).You should use CNAME records for all custom DNS names except root domains (for example, contoso.com). Voor hoofddomeinen gebruikt u A-records.For root domains, use A records.

Een CNAME-record toewijzenMap a CNAME record

In het voorbeeld van de zelfstudie voegt u toe een CNAME-record toe voor het subdomein www (bijvoorbeeld www.contoso.com).In the tutorial example, you add a CNAME record for the www subdomain (for example, www.contoso.com).

Als u een ander subdomein hebt dan www, vervangt u www door het subdomein (bijvoorbeeld sub als uw aangepaste domein sub.constoso.com is).If you have a subdomain other than www, replace www with your subdomain (for example, with sub if your custom domain is sub.constoso.com).

Toegang tot DNS-records via een domeinproviderAccess DNS records with a domain provider

Notitie

U kunt Azure DNS gebruiken om een aangepaste DNS-naam voor Azure App Service te configureren.You can use Azure DNS to configure a custom DNS name for Azure App Service. Zie Use Azure DNS to provide custom domain settings for an Azure service (Azure DNS gebruiken om aangepaste domeininstellingen te verstrekken voor een Azure-service) voor meer informatie.For more information, see Use Azure DNS to provide custom domain settings for an Azure service.

 1. Meld u aan bij de website van uw domeinprovider.Sign in to the website of your domain provider.

 2. Ga naar de pagina voor het beheren van DNS-records.Find the page for managing DNS records. Elke domeinprovider heeft zijn eigen interface voor het beheren van DNS-records. Raadpleeg daarom de documentatie van de provider.Every domain provider has its own DNS records interface, so consult the provider's documentation. Doorgaans heeft het sitegedeelte waar u moet zijn, een naam als Domain Name, DNS of Name Server Management.Look for areas of the site labeled Domain Name, DNS, or Name Server Management.

  Vaak kunt u de pagina met DNS-records vinden door uw accountgegevens te bekijken en te zoeken naar een link als My domains (of iets vergelijkbaars).Often, you can find the DNS records page by viewing your account information and then looking for a link such as My domains. Ga naar de betreffende pagina en kijk of u daar een link ziet zoals Zone file, DNS Records of Advanced configuration.Go to that page, and then look for a link that's named something like Zone file, DNS Records, or Advanced configuration.

  In de schermafbeelding hieronder wordt een voorbeeld van een pagina met DNS-records weergegeven:The following screenshot is an example of a DNS records page:

  Schermopname met een voorbeeld van de pagina DNS-records.

 3. Selecteer in het voorbeeld Add om een record te maken.In the example screenshot, select Add to create a record. Sommige providers hebben afzonderlijke links voor verschillende typen records.Some providers have different links to add different record types. Raadpleeg ook hiervoor de documentatie van de provider.Again, consult the provider's documentation.

Notitie

Bij bepaalde providers, zoals GoDaddy, worden wijzigingen in DNS-records pas van kracht wanneer u op een afzonderlijke link Save Changes klikt.For certain providers, such as GoDaddy, changes to DNS records don't become effective until you select a separate Save Changes link.

Het CNAME-record makenCreate the CNAME record

Wijs een subdomein toe aan de standaarddomeinnaam van de app (<app-name>.azurewebsites.net, waarbij <app-name> de naam is van de app).Map a subdomain to the app's default domain name (<app-name>.azurewebsites.net, where <app-name> is the name of your app). Als u een CNAME-toewijzing voor het subdomein www wilt maken, maakt u twee records:To create a CNAME mapping for the www subdomain, create two records:

RecordtypeRecord type HostHost WaardeValue OpmerkingenComments
CNAMECNAME www <app-name>.azurewebsites.net De domeintoewijzing zelf.The domain mapping itself.
TXTTXT asuid.www De verificatie-id die u eerder hebt ontvangenThe verification ID you got earlier De TXT-record asuid.<subdomain> wordt geopend met App Service om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het aangepaste domein.App Service accesses the asuid.<subdomain> TXT record to verify your ownership of the custom domain.

Nadat u de CNAME en TXT-records hebt toegevoegd, lijkt de pagina met DNS-records op het volgende voorbeeld:After you add the CNAME and TXT records, the DNS records page looks like the following example:

Schermopname van de portalnavigatie naar een Azure-app.

De toewijzing van het CNAME-record in Azure inschakelenEnable the CNAME record mapping in Azure

 1. Selecteer Aangepaste domeinen in het linkerdeelvenster van de app-pagina in Azure Portal.In the left pane of the app page in the Azure portal, select Custom domains.

  Schermopname met het menu Aangepaste domeinen.

 2. Voeg op de pagina Aangepaste domeinen van de app de volledig gekwalificeerde aangepaste DNS-naam (www.contoso.com) toe aan de lijst.On the Custom domains page of the app, add the fully qualified custom DNS name (www.contoso.com) to the list.

 3. Selecteer Aangepast domein toevoegen.Select Add custom domain.

  Schermopname van het item Hostnaam toevoegen.

 4. Typ de volledig gekwalificeerde domeinnaam in waarvoor u een CNAME-record zoals www.contoso.com heeft toegevoegd.Type the fully qualified domain name that you added a CNAME record for, such as www.contoso.com.

 5. Selecteer Valideren.Select Validate. De pagina Aangepast domein toevoegen wordt weergegeven.The Add custom domain page appears.

 6. Zorg ervoor dat Hostnaam recordtype is ingesteld op CNAME (www.example.com of elk subdomein) .Make sure that Hostname record type is set to CNAME (www.example.com or any subdomain). Selecteer Aangepast domein toevoegen.Select Add custom domain.

  Schermopname van de knop Aangepast domein toevoegen.

  Het kan even duren voor het nieuwe aangepaste domein wordt weergegeven op de pagina Aangepaste domeinen van de app.It might take some time for the new custom domain to be reflected in the app's Custom Domains page. Vernieuw de browser om de gegevens bij te werken.Refresh the browser to update the data.

  Schermopname van het toevoegen van het CNAME-record.

  Notitie

  Een waarschuwingslabel voor uw aangepaste domein betekent dat het nog niet is gebonden aan een TLS/SSL-certificaat.A warning label for your custom domain means that it's not yet bound to a TLS/SSL certificate. Een HTTPS-aanvraag van een browser naar uw aangepaste domein krijgt afhankelijk van de browser, een fout of waarschuwing.Any HTTPS request from a browser to your custom domain will receive an error or warning, depending on the browser. Zie Een aangepaste DNS-naam beveiligen met een TLS/SSL-binding in Azure App Service om een TLS-binding toe te voegen.To add a TLS binding, see Secure a custom DNS name with a TLS/SSL binding in Azure App Service.

  Als u een stap hebt gemist of eerder ergens een typefout hebt gemaakt, wordt er een verificatiefoutmelding aan de onderkant van de pagina weergegeven.If you missed a step or made a typo somewhere earlier, a verification error appears at the bottom of the page.

  Schermopname waarin een verificatiefoutmelding wordt weergegeven.

Toewijzen van een A-recordMap an A record

In het voorbeeld van de zelfstudie voegt u toe een A-record toe voor het hoofddomein (bijvoorbeeld contoso.com).In the tutorial example, you add an A record for the root domain (for example, contoso.com).

Het IP-adres van de app kopiërenCopy the app's IP address

Als u een A-record wilt toewijzen, heeft u het externe IP-adres van de app nodig.To map an A record, you need the app's external IP address. U vindt dit IP-adres op pagina Aangepaste domeinen van de app in Azure Portal.You can find this IP address on the app's Custom Domains page in the Azure portal.

 1. Selecteer Aangepaste domeinen in het linkerdeelvenster van de app-pagina in Azure Portal.In the left pane of the app page in the Azure portal, select Custom domains.

  Schermopname met het menu Aangepaste domeinen.

 2. Op de pagina Aangepaste domeinen kopieert u het IP-adres van de app.On the Custom Domains page, copy the app's IP address.

  Schermopname van de portalnavigatie naar een Azure-app.

Toegang tot DNS-records via een domeinproviderAccess DNS records with a domain provider

Notitie

U kunt Azure DNS gebruiken om een aangepaste DNS-naam voor Azure App Service te configureren.You can use Azure DNS to configure a custom DNS name for Azure App Service. Zie Use Azure DNS to provide custom domain settings for an Azure service (Azure DNS gebruiken om aangepaste domeininstellingen te verstrekken voor een Azure-service) voor meer informatie.For more information, see Use Azure DNS to provide custom domain settings for an Azure service.

 1. Meld u aan bij de website van uw domeinprovider.Sign in to the website of your domain provider.

 2. Ga naar de pagina voor het beheren van DNS-records.Find the page for managing DNS records. Elke domeinprovider heeft zijn eigen interface voor het beheren van DNS-records. Raadpleeg daarom de documentatie van de provider.Every domain provider has its own DNS records interface, so consult the provider's documentation. Doorgaans heeft het sitegedeelte waar u moet zijn, een naam als Domain Name, DNS of Name Server Management.Look for areas of the site labeled Domain Name, DNS, or Name Server Management.

  Vaak kunt u de pagina met DNS-records vinden door uw accountgegevens te bekijken en te zoeken naar een link als My domains (of iets vergelijkbaars).Often, you can find the DNS records page by viewing your account information and then looking for a link such as My domains. Ga naar de betreffende pagina en kijk of u daar een link ziet zoals Zone file, DNS Records of Advanced configuration.Go to that page, and then look for a link that's named something like Zone file, DNS Records, or Advanced configuration.

  In de schermafbeelding hieronder wordt een voorbeeld van een pagina met DNS-records weergegeven:The following screenshot is an example of a DNS records page:

  Schermopname met een voorbeeld van de pagina DNS-records.

 3. Selecteer in het voorbeeld Add om een record te maken.In the example screenshot, select Add to create a record. Sommige providers hebben afzonderlijke links voor verschillende typen records.Some providers have different links to add different record types. Raadpleeg ook hiervoor de documentatie van de provider.Again, consult the provider's documentation.

Notitie

Bij bepaalde providers, zoals GoDaddy, worden wijzigingen in DNS-records pas van kracht wanneer u op een afzonderlijke link Save Changes klikt.For certain providers, such as GoDaddy, changes to DNS records don't become effective until you select a separate Save Changes link.

Een A-record makenCreate the A record

Als u een A-record wilt toewijzen aan een app, meestal aan het hoofddomein, maakt u twee records:To map an A record to an app, usually to the root domain, create two records:

RecordtypeRecord type HostHost WaardeValue OpmerkingenComments
AA @ IP-adres uit Het IP-adres van de app kopiërenIP address from Copy the app's IP address De domeintoewijzing zelf (@ vertegenwoordigt doorgaans het hoofddomein).The domain mapping itself (@ typically represents the root domain).
TXTTXT asuid De verificatie-id die u eerder hebt ontvangenThe verification ID you got earlier De TXT-record asuid.<subdomain> wordt geopend met App Service om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het aangepaste domein.App Service accesses the asuid.<subdomain> TXT record to verify your ownership of the custom domain. Gebruik asuid voor het hoofddomein.For the root domain, use asuid.

Notitie

Als u een subdomein (zoals www.contoso.com) wilt toevoegen met behulp van een A-record in plaats van een aanbevolen CNAME-record, moeten uw A-record en TXT-record eruitzien zoals in de volgende tabel:To add a subdomain (like www.contoso.com) by using an A record instead of a recommended CNAME record, your A record and TXT record should look like the following table instead:

RecordtypeRecord type HostHost WaardeValue
AA www IP-adres uit Het IP-adres van de app kopiërenIP address from Copy the app's IP address
TXTTXT asuid.www <app-name>.azurewebsites.net

Nadat de records zijn toegevoegd, lijkt de pagina met DNS-records op het volgende voorbeeld:After the records are added, the DNS records page looks like the following example:

Schermopname met de pagina DNS-records.

De toewijzing van de A-record in de app inschakelenEnable the A record mapping in the app

Voeg op de pagina Aangepaste domeinen van de app in Azure Portal de volledig gekwalificeerde aangepaste DNS-naam (bijvoorbeeld contoso.com) toe aan de lijst.Back in the app's Custom Domains page in the Azure portal, add the fully qualified custom DNS name (for example, contoso.com) to the list.

 1. Selecteer Aangepast domein toevoegen.Select Add custom domain.

  Schermopname van het toevoegen van een hostnaam.

 2. Typ de volledig gekwalificeerde domeinnaam in waarvoor u een A-record zoals contoso.com heeft toegevoegd.Type the fully qualified domain name that you configured the A record for, such as contoso.com.

 3. Selecteer Valideren.Select Validate. De pagina Aangepast domein toevoegen wordt weergegeven.The Add custom domain page is shown.

 4. Zorg ervoor dat Hostnaam recordtype is ingesteld op A-record (voorbeeld.com) .Make sure that Hostname record type is set to A record (example.com). Selecteer Aangepast domein toevoegen.Select Add custom domain.

  Schermopname van het toevoegen van een DNS-naam aan de app.

  Het kan even duren voor het nieuwe aangepaste domein wordt weergegeven op de pagina Aangepaste domeinen van de app.It might take some time for the new custom domain to be reflected in the app's Custom Domains page. Vernieuw de browser om de gegevens bij te werken.Refresh the browser to update the data.

  Schermopname van het toevoegen van een A-record.

  Notitie

  Een waarschuwingslabel voor uw aangepaste domein betekent dat het nog niet is gebonden aan een TLS/SSL-certificaat.A warning label for your custom domain means that it's not yet bound to a TLS/SSL certificate. Een HTTPS-aanvraag van een browser naar uw aangepaste domein krijgt afhankelijk van de browser, een fout of waarschuwing.Any HTTPS request from a browser to your custom domain will receive an error or warning, depending on the browser. Zie Een aangepaste DNS-naam beveiligen met een TLS/SSL-binding in Azure App Service om een TLS-binding toe te voegen.To add a TLS binding, see Secure a custom DNS name with a TLS/SSL binding in Azure App Service.

  Als u een stap hebt gemist of eerder ergens een typefout hebt gemaakt, wordt er een verificatiefoutmelding aan de onderkant van de pagina weergegeven.If you missed a step or made a typo somewhere earlier, a verification error appears at the bottom of the page.

  Schermopname waarin een verificatiefoutmelding wordt weergegeven.

Een wildcard-domein toewijzenMap a wildcard domain

In het voorbeeld van de zelfstudie, wijst u een wildcard-DNS-naam (bijvoorbeeld *.contoso.com) toe aan de App Service-app door een CNAME-record toe te voegen.In the tutorial example, you map a wildcard DNS name (for example, *.contoso.com) to the App Service app by adding a CNAME record.

Toegang tot DNS-records via een domeinproviderAccess DNS records with a domain provider

Notitie

U kunt Azure DNS gebruiken om een aangepaste DNS-naam voor Azure App Service te configureren.You can use Azure DNS to configure a custom DNS name for Azure App Service. Zie Use Azure DNS to provide custom domain settings for an Azure service (Azure DNS gebruiken om aangepaste domeininstellingen te verstrekken voor een Azure-service) voor meer informatie.For more information, see Use Azure DNS to provide custom domain settings for an Azure service.

 1. Meld u aan bij de website van uw domeinprovider.Sign in to the website of your domain provider.

 2. Ga naar de pagina voor het beheren van DNS-records.Find the page for managing DNS records. Elke domeinprovider heeft zijn eigen interface voor het beheren van DNS-records. Raadpleeg daarom de documentatie van de provider.Every domain provider has its own DNS records interface, so consult the provider's documentation. Doorgaans heeft het sitegedeelte waar u moet zijn, een naam als Domain Name, DNS of Name Server Management.Look for areas of the site labeled Domain Name, DNS, or Name Server Management.

  Vaak kunt u de pagina met DNS-records vinden door uw accountgegevens te bekijken en te zoeken naar een link als My domains (of iets vergelijkbaars).Often, you can find the DNS records page by viewing your account information and then looking for a link such as My domains. Ga naar de betreffende pagina en kijk of u daar een link ziet zoals Zone file, DNS Records of Advanced configuration.Go to that page, and then look for a link that's named something like Zone file, DNS Records, or Advanced configuration.

  In de schermafbeelding hieronder wordt een voorbeeld van een pagina met DNS-records weergegeven:The following screenshot is an example of a DNS records page:

  Schermopname met een voorbeeld van de pagina DNS-records.

 3. Selecteer in het voorbeeld Add om een record te maken.In the example screenshot, select Add to create a record. Sommige providers hebben afzonderlijke links voor verschillende typen records.Some providers have different links to add different record types. Raadpleeg ook hiervoor de documentatie van de provider.Again, consult the provider's documentation.

Notitie

Bij bepaalde providers, zoals GoDaddy, worden wijzigingen in DNS-records pas van kracht wanneer u op een afzonderlijke link Save Changes klikt.For certain providers, such as GoDaddy, changes to DNS records don't become effective until you select a separate Save Changes link.

Het CNAME-record makenCreate the CNAME record

Wijs een jokerteken-naam * toe aan de standaarddomeinnaam van de app (<app-name>.azurewebsites.net, waarbij <app-name> de naam is van de app).Map a wildcard name * to the app's default domain name (<app-name>.azurewebsites.net, where <app-name> is the name of your app). Maak twee records om de jokerteken-naam toe te wijzen:To map the wildcard name, create two records:

RecordtypeRecord type HostHost WaardeValue OpmerkingenComments
CNAMECNAME * <app-name>.azurewebsites.net De domeintoewijzing zelf.The domain mapping itself.
TXTTXT asuid De verificatie-id die u eerder hebt ontvangenThe verification ID you got earlier De TXT-record asuid wordt geopend met App Service om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het aangepaste domein.App Service accesses the asuid TXT record to verify your ownership of the custom domain.

Voor het *.contoso.com domeinvoorbeeld zal het CNAME-record de naam * toewijzen naar <app-name>.azurewebsites.net.For the *.contoso.com domain example, the CNAME record will map the name * to <app-name>.azurewebsites.net.

Wanneer de CNAME wordt toegevoegd, lijkt de pagina met DNS-records op het volgende voorbeeld:When the CNAME is added, the DNS records page looks like the following example:

Schermopname van de navigatie naar een Azure-app.

De toewijzing van het CNAME-record in de app inschakelenEnable the CNAME record mapping in the app

U kunt nu elk subdomein dat overeenkomt met de jokerteken-naam aan de app toevoegen (bijvoorbeeld: sub1.contoso.com, sub2.contoso.com en *.contoso.com komen allen overeen met *.contoso.com).You can now add any subdomain that matches the wildcard name to the app (for example, sub1.contoso.com, sub2.contoso.com and *.contoso.com both match *.contoso.com).

 1. Selecteer Aangepaste domeinen in het linkerdeelvenster van de app-pagina in Azure Portal.In the left pane of the app page in the Azure portal, select Custom domains.

  Schermopname met het menu Aangepaste domeinen.

 2. Selecteer Aangepast domein toevoegen.Select Add custom domain.

  Schermopname van het toevoegen van een hostnaam.

 3. Typ een FQDN-naam die overeenkomt met het wildcard-domein (bijvoorbeeld sub1.contoso.com), en selecteer vervolgens Valideren.Type a fully qualified domain name that matches the wildcard domain (for example, sub1.contoso.com), and then select Validate.

  De knop Aangepast domein toevoegen wordt geactiveerd.The Add custom domain button is activated.

 4. Zorg ervoor dat Hostnaam recordtype is ingesteld op CNAME-record (www.example.com of elk subdomein) .Make sure that Hostname record type is set to CNAME record (www.example.com or any subdomain). Selecteer Aangepast domein toevoegen.Select Add custom domain.

  Schermopname van de toevoeging van een DNS-naam aan de app.

  Het kan even duren voor het nieuwe aangepaste domein wordt weergegeven op de pagina Aangepaste domeinen van de app.It might take some time for the new custom domain to be reflected in the app's Custom Domains page. Vernieuw de browser om de gegevens bij te werken.Refresh the browser to update the data.

 5. Selecteer opnieuw het pictogram + om een ander aangepast domein toe te voegen dat overeenkomt met het wildcard-domein.Select the + icon again to add another custom domain that matches the wildcard domain. Bijvoorbeeld: voeg sub2.contoso.com toe.For example, add sub2.contoso.com.

  Schermopname van het toevoegen van een CNAME-record.

  Notitie

  Een waarschuwingslabel voor uw aangepaste domein betekent dat het nog niet is gebonden aan een TLS/SSL-certificaat.A warning label for your custom domain means that it's not yet bound to a TLS/SSL certificate. Een HTTPS-aanvraag van een browser naar uw aangepaste domein krijgt afhankelijk van de browser, een fout of waarschuwing.Any HTTPS request from a browser to your custom domain will receive an error or warning, depending on the browser. Zie Een aangepaste DNS-naam beveiligen met een TLS/SSL-binding in Azure App Service om een TLS-binding toe te voegen.To add a TLS binding, see Secure a custom DNS name with a TLS/SSL binding in Azure App Service.

Testen in een browserTest in a browser

Blader naar de DNS-namen die u eerder hebt geconfigureerd (bijvoorbeeld contoso.com, www.contoso.com, sub1.contoso.com en sub2.contoso.com).Browse to the DNS names that you configured earlier (for example, contoso.com, www.contoso.com, sub1.contoso.com, and sub2.contoso.com).

Schermopname van de navigatie naar een Azure-app.

404-fout 'Niet gevonden' oplossenResolve 404 "Not Found"

Als u een HTTP 404-fout (niet gevonden) ontvangt bij het bladeren naar de URL van uw aangepaste domein, moet u controleren of uw domein wordt omgezet naar uw app IP-adres met WhatsmyDNS.net.If you receive an HTTP 404 (Not Found) error when you browse to the URL of your custom domain, verify that your domain resolves to your app's IP address by using WhatsmyDNS.net. Als dat niet het geval is, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:If not, it might be because of one of the following reasons:

 • Bij het geconfigureerde aangepaste domein ontbreekt een A-record of een CNAME-record.The custom domain configured is missing an A record or a CNAME record.
 • De browserclient heeft het oude IP-adres van uw domein in de cache.The browser client has cached the old IP address of your domain. Maak de cache leeg en test DNS-omzetting opnieuw.Clear the cache, and test DNS resolution again. Op een Windows-computer, leegt u de cache met ipconfig /flushdns.On a Windows machine, you clear the cache with ipconfig /flushdns.

Een actief domein migrerenMigrate an active domain

Zie voor het zonder downtime migreren van een live site en de DNS-domeinnaam naar App Service Een actieve DNS-naam migreren naar Azure App Service.To migrate a live site and its DNS domain name to App Service with no downtime, see Migrate an active DNS name to Azure App Service.

Een aangepaste map omleidenRedirect to a custom directory

Standaard stuurt App Service webaanvragen naar de hoofdmap van uw app-code.By default, App Service directs web requests to the root directory of your app code. Bepaalde web-frameworks starten echter niet in de hoofdmap.But certain web frameworks don't start in the root directory. Bijvoorbeeld: Laravel start in de submap public.For example, Laravel starts in the public subdirectory. Om door te gaan met het DNS-voorbeeld contoso.com, is een dergelijke app toegankelijk op http://contoso.com/public, maar u moet in plaats daarvan eigenlijk http://contoso.com naar de map public sturen.To continue the contoso.com DNS example, such an app is accessible at http://contoso.com/public, but you want to direct http://contoso.com to the public directory instead. Deze stap heeft geen betrekking op DNS-omzetting, maar gaat over het aanpassen van de virtuele map.This step doesn't involve DNS resolution but is about customizing the virtual directory.

Als u een virtuele map wilt aanpassen, selecteert u Toepassingsinstellingen in het linkerdeelvenster op de pagina van uw web-app.To do customize a virtual directory, select Application settings in the left pane of your web app page.

Aan de onderkant van de pagina verwijst de virtuele hoofdmap / standaard naar site\wwwroot. Dit is de hoofdmap van uw app-code.At the bottom of the page, the root virtual directory / points to site\wwwroot by default, which is the root directory of your app code. Wijzig deze om in plaats daarvan bijvoorbeeld te verwijzen naar de site\wwwroot\public en sla de wijzigingen op.Change it to point to the site\wwwroot\public instead, for example, and save your changes.

Schermopname van het aanpassen van een virtuele map.

Nadat de bewerking is voltooid, moet uw app de juiste pagina op het hoofdpad (bijvoorbeeld http://contoso.com) retourneren.After the operation finishes, your app should return the right page at the root path (for example, http://contoso.com).

Automatiseren met scriptsAutomate with scripts

U kunt het beheer van aangepaste domeinen met scripts automatiseren met behulp van de Azure CLI of Azure PowerShell.You can automate management of custom domains with scripts by using the Azure CLI or Azure PowerShell.

Azure CLIAzure CLI

De volgende opdracht voegt een geconfigureerde aangepaste DNS-naam toe aan een App Service-app.The following command adds a configured custom DNS name to an App Service app.

az webapp config hostname add \
  --webapp-name <app-name> \
  --resource-group <resource_group_name> \
  --hostname <fully_qualified_domain_name>

Zie voor meer informatie Een aangepast domein toewijzen aan een web-app.For more information, see Map a custom domain to a web app.

Azure PowerShellAzure PowerShell

Notitie

Dit artikel is bijgewerkt voor het gebruik van de nieuwe Azure PowerShell Az-module.This article has been updated to use the new Azure PowerShell Az module. De AzureRM-module kan nog worden gebruikt en krijgt bugoplossingen tot ten minste december 2020.You can still use the AzureRM module, which will continue to receive bug fixes until at least December 2020. Zie voor meer informatie over de nieuwe Az-module en compatibiliteit met AzureRM Introductie van de nieuwe Az-module van Azure PowerShell.To learn more about the new Az module and AzureRM compatibility, see Introducing the new Azure PowerShell Az module. Raadpleeg Azure PowerShell installeren voor instructies over de installatie van de Az-module.For Az module installation instructions, see Install Azure PowerShell.

De volgende opdracht voegt een geconfigureerde aangepaste DNS-naam toe aan een App Service-app.The following command adds a configured custom DNS name to an App Service app.

Set-AzWebApp `
  -Name <app-name> `
  -ResourceGroupName <resource_group_name> ` 
  -HostNames @("<fully_qualified_domain_name>","<app-name>.azurewebsites.net")

Zie voor meer informatie Een aangepast domein toewijzen aan een web-app.For more information, see Assign a custom domain to a web app.

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie heeft u het volgende geleerd:In this tutorial, you learned how to:

 • Een subdomein toewijzen met behulp van een CNAME-record.Map a subdomain by using a CNAME record.
 • Een hoofddomein toewijzen met behulp van een A-record.Map a root domain by using an A record.
 • Een wildcard-domein toewijzen met behulp van een CNAME-record.Map a wildcard domain by using a CNAME record.
 • Een standaard-URL omleiden naar een aangepaste map.Redirect the default URL to a custom directory.
 • Een domeintoewijzing automatiseren met scripts.Automate domain mapping with scripts.

Ga door naar de volgende zelfstudie om te leren hoe u een aangepast TLS/SSL-certificaat aan een web-app kunt toewijzen.Continue to the next tutorial to learn how to bind a custom TLS/SSL certificate to a web app.