Een PHP-web-app maken in Azure App ServiceCreate a PHP web app in Azure App Service

Azure App Service biedt een uiterst schaalbare webhostingservice met self-patchfunctie.Azure App Service provides a highly scalable, self-patching web hosting service. Deze quickstart laat zien hoe u een PHP-app in Azure App Service in Windows implementeert.This quickstart tutorial shows how to deploy a PHP app to Azure App Service on Windows.

Azure App Service biedt een uiterst schaalbare webhostingservice met self-patchfunctie.Azure App Service provides a highly scalable, self-patching web hosting service. Deze quickstart laat zien hoe u een PHP-app in Azure App Service on Linux implementeert.This quickstart tutorial shows how to deploy a PHP app to Azure App Service on Linux.

U maakt de web-app via de Azure CLI in Cloud Shell en u gebruikt Git om voorbeeldcode van PHP in de web-app te implementeren.You create the web app using the Azure CLI in Cloud Shell, and you use Git to deploy sample PHP code to the web app.

Voorbeeld-app die wordt uitgevoerd in Azure

U kunt de onderstaande stappen volgen met behulp van een Mac-, Windows- of Linux-computer.You can follow the steps here using a Mac, Windows, or Linux machine. Vanaf het moment dat de vereiste onderdelen zijn geïnstalleerd, duurt het ongeveer vijf minuten om de stappen uit te voeren.Once the prerequisites are installed, it takes about five minutes to complete the steps.

Als u geen Azure-abonnement hebt, maakt u een gratis account voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

VereistenPrerequisites

Dit zijn de vereisten voor het voltooien van deze snelstart:To complete this quickstart:

Het voorbeeld lokaal downloadenDownload the sample locally

Voer in een terminalvenster de volgende opdrachten uit.In a terminal window, run the following commands. Hiermee wordt de voorbeeldtoepassing gekloond naar uw lokale machine en navigeert u naar de map met de voorbeeldcode.This will clone the sample application to your local machine, and navigate to the directory containing the sample code.

git clone https://github.com/Azure-Samples/php-docs-hello-world
cd php-docs-hello-world

De app lokaal uitvoerenRun the app locally

Voer de toepassing lokaal uit zodat u kunt zien hoe deze eruit ziet wanneer u de toepassing implementeert naar Azure.Run the application locally so that you see how it should look when you deploy it to Azure. Open een terminalvenster en gebruik het script php om de ingebouwde PHP-webserver te starten.Open a terminal window and use the php command to launch the built-in PHP web server.

php -S localhost:8080

Open een webbrowser en navigeer naar de voorbeeldapp op http://localhost:8080.Open a web browser, and navigate to the sample app at http://localhost:8080.

Het bericht Hallo wereldYou see the Hello World! uit de voorbeeld-app wordt weergegeven op de pagina.message from the sample app displayed in the page.

Voorbeeld-app die lokaal wordt uitgevoerd

Druk in uw terminalvenster op Ctrl + C om de webserver af te sluiten.In your terminal window, press Ctrl+C to exit the web server.

Azure Cloud Shell gebruikenUse Azure Cloud Shell

Azure host Azure Cloud Shell, een interactieve shell-omgeving die u via uw browser kunt gebruiken.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. U kunt Bash of PowerShell gebruiken met Cloud Shell om met Azure-services te werken.You can use either Bash or PowerShell with Cloud Shell to work with Azure services. U kunt de vooraf geïnstalleerde opdrachten van Cloud Shell gebruiken om de code in dit artikel uit te voeren zonder dat u iets hoeft te installeren in uw lokale omgeving.You can use the Cloud Shell preinstalled commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Om Azure Cloud Shell op te starten:To start Azure Cloud Shell:

OptieOption Voorbeeld/koppelingExample/Link
Selecteer Nu proberen in de rechterbovenhoek van een codeblok.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Als u Uitproberen selecteert, wordt de code niet automatisch gekopieerd naar Cloud Shell.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Voorbeeld van Uitproberen voor Azure Cloud Shell
Ga naar https://shell.azure.com, of selecteer de knop Cloud Shell starten om Cloud Shell in uw browser te openen.Go to https://shell.azure.com, or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. Cloud Shell starten in een nieuw vensterLaunch Cloud Shell in a new window
Klik op de knop Cloud Shell in het menu in de balk rechtsboven in de Azure-portal.Select the Cloud Shell button on the menu bar at the upper right in the Azure portal. Knop Cloud Shell in de Azure Portal

Om de code in dit artikel in Azure Cloud Shell uit te voeren:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

 1. Start Cloud Shell.Start Cloud Shell.

 2. Selecteer de knop Kopiëren op een codeblok om de code te kopiëren.Select the Copy button on a code block to copy the code.

 3. Plak de code in de Cloud Shell-sessie door CTRL+Shift+V te selecteren in Windows en Linux of door Cmd+Shift+V op macOS te selecteren.Paste the code into the Cloud Shell session by selecting Ctrl+Shift+V on Windows and Linux or by selecting Cmd+Shift+V on macOS.

 4. Selecteer Invoeren om de code uit te voeren.Select Enter to run the code.

Een implementatiegebruiker configurerenConfigure a deployment user

FTP en lokale Git kunnen worden geïmplementeerd in een Azure-web-app met behulp van een implementatiegebruikers.FTP and local Git can deploy to an Azure web app by using a deployment user. Zodra u deze implementatiegebruiker hebt gemaakt, kunt u deze voor al uw Azure-implementaties gebruiken.Once you configure your deployment user, you can use it for all your Azure deployments. Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor implementatie op accountniveau verschillen van de referenties voor uw Azure-abonnement.Your account-level deployment username and password are different from your Azure subscription credentials.

Als u de implementatiegebruiker wilt configureren, voert u de opdracht az webapp deployment user set uit in Azure Cloud Shell.To configure the deployment user, run the az webapp deployment user set command in Azure Cloud Shell. Vervang <username> en <password> door de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker van de implementatie.Replace <username> and <password> with a deployment user username and password.

 • De gebruikersnaam moet uniek zijn binnen Azure en voor lokale Git-pushes en mag het symbool @ niet bevatten.The username must be unique within Azure, and for local Git pushes, must not contain the ‘@’ symbol.
 • Het wachtwoord moet ten minste acht tekens lang zijn en minimaal twee van de volgende drie typen elementen bevatten: letters, cijfers en symbolen.The password must be at least eight characters long, with two of the following three elements: letters, numbers, and symbols.
az webapp deployment user set --user-name <username> --password <password>

De JSON-uitvoer toont het wachtwoord als null.The JSON output shows the password as null. Als er een 'Conflict'. Details: 409-fout optreedt, wijzigt u de gebruikersnaam.If you get a 'Conflict'. Details: 409 error, change the username. Als er een 'Bad Request'. Details: 400-fout optreedt, kiest u een sterker wachtwoord.If you get a 'Bad Request'. Details: 400 error, use a stronger password.

Noteer uw gebruikersnaam en wachtwoord om te gebruiken bij het implementeren van uw web-apps.Record your username and password to use to deploy your web apps.

Een resourcegroep makenCreate a resource group

Een resourcegroep is een logische container waarin Azure-resources, zoals web-apps, databases en opslagaccounts, worden geïmplementeerd en beheerd.A resource group is a logical container into which Azure resources, such as web apps, databases, and storage accounts, are deployed and managed. U kunt bijvoorbeeld later de hele resourcegroep in één stap verwijderen.For example, you can choose to delete the entire resource group in one simple step later.

Maak een resourcegroep in Cloud Shell met de opdracht az group create.In the Cloud Shell, create a resource group with the az group create command. In het volgende voorbeeld wordt een resourcegroep met de naam myResourceGroup gemaakt op de locatie Europa - west.The following example creates a resource group named myResourceGroup in the West Europe location. Als u alle ondersteunde locaties voor App Service in de Gratis laag wilt zien, voert u de opdracht az appservice list-locations --sku FREE uit.To see all supported locations for App Service in Free tier, run the az appservice list-locations --sku FREE command.

az group create --name myResourceGroup --location "West Europe"

In het algemeen maakt u een resourcegroep en resources in een regio bij u in de buurt.You generally create your resource group and the resources in a region near you.

Wanneer de opdracht is voltooid, laat een JSON-uitvoer u de eigenschappen van de resource-groep zien.When the command finishes, a JSON output shows you the resource group properties.

Een resourcegroep makenCreate a resource group

Een resourcegroep is een logische container waarin Azure-resources, zoals web-apps, databases en opslagaccounts, worden geïmplementeerd en beheerd.A resource group is a logical container into which Azure resources, such as web apps, databases, and storage accounts, are deployed and managed. U kunt bijvoorbeeld later de hele resourcegroep in één stap verwijderen.For example, you can choose to delete the entire resource group in one simple step later.

Maak een resourcegroep in Cloud Shell met de opdracht az group create.In the Cloud Shell, create a resource group with the az group create command. In het volgende voorbeeld wordt een resourcegroep met de naam myResourceGroup gemaakt op de locatie Europa - west.The following example creates a resource group named myResourceGroup in the West Europe location. Als u alle ondersteunde locaties voor App Service op Linux in prijscategorie Basic wilt zien, voert u de opdracht az appservice list-locations --sku B1 --linux-workers-enabled uit.To see all supported locations for App Service on Linux in Basic tier, run the az appservice list-locations --sku B1 --linux-workers-enabled command.

az group create --name myResourceGroup --location "West Europe"

In het algemeen maakt u een resourcegroep en resources in een regio bij u in de buurt.You generally create your resource group and the resources in a region near you.

Wanneer de opdracht is voltooid, laat een JSON-uitvoer u de eigenschappen van de resource-groep zien.When the command finishes, a JSON output shows you the resource group properties.

Een Azure App Service-plan makenCreate an Azure App Service plan

Maak in Cloud Shell een App Service-plan met de opdracht az appservice plan create.In the Cloud Shell, create an App Service plan with the az appservice plan create command.

In het volgende voorbeeld wordt een App Service-plan gemaakt met de naam myAppServicePlan en de prijscategorie Gratis:The following example creates an App Service plan named myAppServicePlan in the Free pricing tier:

az appservice plan create --name myAppServicePlan --resource-group myResourceGroup --sku FREE

Wanneer het App Service-plan is gemaakt, toont de Azure CLI soortgelijke informatie als in het volgende voorbeeld:When the App Service plan has been created, the Azure CLI shows information similar to the following example:

{ 
 "adminSiteName": null,
 "appServicePlanName": "myAppServicePlan",
 "geoRegion": "West Europe",
 "hostingEnvironmentProfile": null,
 "id": "/subscriptions/0000-0000/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Web/serverfarms/myAppServicePlan",
 "kind": "app",
 "location": "West Europe",
 "maximumNumberOfWorkers": 1,
 "name": "myAppServicePlan",
 < JSON data removed for brevity. >
 "targetWorkerSizeId": 0,
 "type": "Microsoft.Web/serverfarms",
 "workerTierName": null
} 

Een webtoepassing makenCreate a web app

Maak in Cloud Shell een web-app in het App Service-plan van myAppServicePlan met de opdracht az webapp create.In the Cloud Shell, create a web app in the myAppServicePlan App Service plan with the az webapp create command.

Vervang in het volgende voorbeeld <app-name> door een unieke naam (geldige tekens zijn a-z, 0-9, en -).In the following example, replace <app-name> with a globally unique app name (valid characters are a-z, 0-9, and -). De runtime is ingesteld op PHP|7.4.The runtime is set to PHP|7.4. Voer az webapp list-runtimes uit als u alle ondersteunde runtimes wilt zien.To see all supported runtimes, run az webapp list-runtimes.

# Bash
az webapp create --resource-group myResourceGroup --plan myAppServicePlan --name <app-name> --runtime "PHP|7.4" --deployment-local-git
# PowerShell
az --% webapp create --resource-group myResourceGroup --plan myAppServicePlan --name <app-name> --runtime "PHP|7.4" --deployment-local-git

Notitie

Het symbool stop-parsing (--%), geïntroduceerd in PowerShell 3.0, zorgt ervoor dat PowerShell invoer ziet als PowerShell-opdrachten of -expressies.The stop-parsing symbol (--%), introduced in PowerShell 3.0, directs PowerShell to refrain from interpreting input as PowerShell commands or expressions.

Wanneer de web-app is gemaakt, toont de Azure CLI soortgelijke uitvoer als in het volgende voorbeeld:When the web app has been created, the Azure CLI shows output similar to the following example:

Local git is configured with url of 'https://<username>@<app-name>.scm.azurewebsites.net/<app-name>.git'
{
 "availabilityState": "Normal",
 "clientAffinityEnabled": true,
 "clientCertEnabled": false,
 "cloningInfo": null,
 "containerSize": 0,
 "dailyMemoryTimeQuota": 0,
 "defaultHostName": "<app-name>.azurewebsites.net",
 "enabled": true,
 < JSON data removed for brevity. >
}

U hebt een nieuwe lege web-app gemaakt, met Git-implementatie ingeschakeld.You've created an empty new web app, with git deployment enabled.

Notitie

De URL van de externe Git wordt weergegeven in de eigenschap deploymentLocalGitUrl, met de indeling https://<username>@<app-name>.scm.azurewebsites.net/<app-name>.git.The URL of the Git remote is shown in the deploymentLocalGitUrl property, with the format https://<username>@<app-name>.scm.azurewebsites.net/<app-name>.git. Sla deze URL op, want u hebt deze later nodig.Save this URL as you need it later.

Blader naar uw nieuwe web-app.Browse to your newly created web app. Vervang <app-naam> door de unieke naam van de app die u in de vorige stap hebt gemaakt.Replace <app-name> with your unique app name created in the prior step.

http://<app-name>.azurewebsites.net

Zo zou uw nieuwe web-app er moeten uitzien:Here is what your new web app should look like:

Lege pagina van web-app

Pushen naar Azure vanaf GitPush to Azure from Git

Voeg, eenmaal terug in het lokale terminalvenster, een externe Azure-instantie toe aan uw lokale Git-opslagplaats.Back in the local terminal window, add an Azure remote to your local Git repository. Vervang <deploymentLocalGitUrl-from-create-step> door de URL van de externe Git-instantie die u hebt opgeslagen bij Een web-app maken.Replace <deploymentLocalGitUrl-from-create-step> with the URL of the Git remote that you saved from Create a web app.

git remote add azure <deploymentLocalGitUrl-from-create-step>

Push naar de externe Azure-instantie om uw app te implementeren met de volgende opdracht.Push to the Azure remote to deploy your app with the following command. Wanneer Git Credential Manager u om referenties vraagt, geeft u de referenties op die u hebt gemaakt in Een implementatiegebruiker configureren, en niet de referenties die u gebruikt om u aan te melden bij de Azure-portal.When Git Credential Manager prompts you for credentials, make sure you enter the credentials you created in Configure a deployment user, not the credentials you use to sign in to the Azure portal.

git push azure master

Het kan enkele minuten duren voor deze opdracht is uitgevoerd.This command may take a few minutes to run. De opdracht geeft informatie weer die lijkt op het volgende voorbeeld:While running, it displays information similar to the following example:

Counting objects: 2, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 352 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0)
remote: Updating branch 'master'.
remote: Updating submodules.
remote: Preparing deployment for commit id '25f18051e9'.
remote: Generating deployment script.
remote: Running deployment command...
remote: Handling Basic Web Site deployment.
remote: Kudu sync from: '/home/site/repository' to: '/home/site/wwwroot'
remote: Copying file: '.gitignore'
remote: Copying file: 'LICENSE'
remote: Copying file: 'README.md'
remote: Copying file: 'index.php'
remote: Ignoring: .git
remote: Finished successfully.
remote: Running post deployment command(s)...
remote: Deployment successful.
To https://<app-name>.scm.azurewebsites.net/<app-name>.git
  cc39b1e..25f1805 master -> master

Bladeren naar de appBrowse to the app

Blader naar de geïmplementeerde toepassing via uw webbrowser.Browse to the deployed application using your web browser.

http://<app-name>.azurewebsites.net

De PHP-voorbeeldcode wordt uitgevoerd in een web-app van Azure App Service.The PHP sample code is running in an Azure App Service web app.

Voorbeeld-app die wordt uitgevoerd in Azure

Gefeliciteerd!Congratulations! U hebt uw eerste PHP-app geïmplementeerd in App Service.You've deployed your first PHP app to App Service.

De code lokaal bijwerken en opnieuw implementerenUpdate locally and redeploy the code

Open met behulp van een lokale teksteditor het bestand index.php binnen de PHP-app en breng een kleine wijziging aan in de tekst in de tekenreeks naast echo:Using a local text editor, open the index.php file within the PHP app, and make a small change to the text within the string next to echo:

echo "Hello Azure!";

Leg in het lokale terminalvenster uw wijzigingen vast in Git en push de codewijzigingen vervolgens naar Azure.In the local terminal window, commit your changes in Git, and then push the code changes to Azure.

git commit -am "updated output"
git push azure master

Wanneer de implementatie is voltooid, gaat u terug naar het browservenster dat is geopend tijdens de stap Bladeren naar de app en vernieuwt u de pagina.Once deployment has completed, return to the browser window that opened during the Browse to the app step, and refresh the page.

Bijgewerkte voorbeeld-app die wordt uitgevoerd in Azure

Uw nieuwe Azure-app beherenManage your new Azure app

 1. Ga naar Azure Portal om de web-app te beheren die u hebt gemaakt.Go to the Azure portal to manage the web app you created. Zoek en selecteer App Services.Search for and select App Services.

  Zoeken naar App Services, Azure Portal, PHP-web-app maken

 2. Selecteer de naam van uw Azure-app.Select the name of your Azure app.

  Navigatie naar Azure-app in de portal

  De overzichtspagina van uw web-app wordt weergegeven.Your web app's Overview page will be displayed. Hier kunt u algemene beheertaken uitvoeren, zoals bladeren, stoppen, opnieuw starten en verwijderen.Here, you can perform basic management tasks like Browse, Stop, Restart, and Delete.

  App Service-pagina in Azure Portal

  Het web-app-menu bevat een aantal opties voor het configureren van uw app.The web app menu provides different options for configuring your app.

Resources opschonenClean up resources

In de voorgaande stappen hebt u Azure-resources in een resourcegroep gemaakt.In the preceding steps, you created Azure resources in a resource group. Als u deze resources niet meer nodig denkt te hebben, verwijdert u de resourcegroep door de volgende opdracht in Cloud Shell uit te voeren:If you don't expect to need these resources in the future, delete the resource group by running the following command in the Cloud Shell:

az group delete --name myResourceGroup

Het kan een minuut duren voordat deze opdracht is uitgevoerd.This command may take a minute to run.

Volgende stappenNext steps