Een App Service-app verbinden met een opslagaccount

In dit scenario leert u hoe u een Azure Storage-account en een App Service-app maakt. Vervolgens wordt het opslagaccount gekoppeld aan de app met behulp van app-instellingen.

Installeer zo nodig de Azure PowerShell volgens de instructies in de Azure PowerShell handleiding en voer vervolgens Connect-AzAccount uit om verbinding te maken met Azure.

Voorbeeldscript

Notitie

In dit artikel wordt de Azure Az PowerShell-module gebruikt. Dit is de aanbevolen PowerShell-module voor interactie met Azure. Raadpleeg Azure PowerShell installeren om aan de slag te gaan met de Az PowerShell-module. Raadpleeg Azure PowerShell migreren van AzureRM naar Az om te leren hoe u naar de Azure PowerShell-module migreert.


# Generates a Random Value
$Random=(New-Guid).ToString().Substring(0,8)

# Variables
$ResourceGroup="MyResourceGroup$Random"
$AppName="webappwithStorage$Random"
$StorageName="webappstorage$Random"
$Location="West US"

# Create a Resource Group
New-AzResourceGroup -Name $ResourceGroup -Location $Location

# Create an App Service Plan
New-AzAppservicePlan -Name WebAppwithStoragePlan -ResourceGroupName $ResourceGroup -Location $Location -Tier Basic

# Create a Web App in the App Service Plan
New-AzWebApp -Name $AppName -ResourceGroupName $ResourceGroup -Location $Location -AppServicePlan WebAppwithStoragePlan

# Create Storage Account
New-AzStorageAccount -Name $StorageName -ResourceGroupName $ResourceGroup -Location $Location -SkuName Standard_LRS

# Get Connection String for Storage Account
$StorageKey=(Get-AzStorageAccountKey -ResourceGroupName $ResourceGroup -Name $StorageName).Value[0]

# Assign Connection String to App Setting 
Set-AzWebApp -ConnectionStrings @{ MyStorageConnStr = @{ Type="Custom"; Value="DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=$StorageName;AccountKey=$StorageKey;" } } -Name $AppName -ResourceGroupName $ResourceGroup

Opschonen van implementatie

Nadat het voorbeeldscript is uitgevoerd, kan de volgende opdracht worden gebruikt om de resourcegroep, App Service-app en alle gerelateerde resources te verwijderen.

Remove-AzResourceGroup -Name myResourceGroup -Force

Uitleg van het script

In dit script worden de volgende opdrachten gebruikt. Elke opdracht in de tabel is een koppeling naar specifieke documentatie over de opdracht.

Opdracht Opmerkingen
New-AzResourceGroup Hiermee maakt u een resourcegroep waarin alle resources worden opgeslagen.
New-AzAppServicePlan Hiermee maakt u een App Service-plan.
New-AzWebApp Hiermee maakt u een App Service-app.
New-AzStorageAccount Hiermee maakt u een opslagaccount.
Get-AzStorageAccountKey Hiermee worden de toegangssleutels voor Azure opslagaccounts weergegeven.
Set-AzWebApp Hiermee wijzigt u de configuratie van een App Service-app.

Volgende stappen

Zie voor meer informatie over de Azure PowerShell-module de documentatie van Azure PowerShell.

Meer Azure PowerShell voorbeelden voor Azure App Service vindt u in de Azure PowerShell voorbeelden.