Application Insights voor webpagina’sApplication Insights for web pages

Krijg inzicht in de prestaties en het gebruik van uw webpagina's of app.Find out about the performance and usage of your web page or app. Wanneer u Application Insights toevoegt aan uw paginascript, krijgt u de beschikking over allerlei gegevens, zoals de tijden voor het laden van pagina’s en AJAX-aanroepen, tellingen en details van browseruitzonderingen en AJAX-fouten, evenals de aantallen gebruikers en sessies.If you add Application Insights to your page script, you get timings of page loads and AJAX calls, counts and details of browser exceptions and AJAX failures, as well as users and session counts. Al deze gegevens kunnen worden gesegmenteerd op pagina, clientbesturingssysteem en browserversie, geografische locatie en andere dimensies.All these can be segmented by page, client OS and browser version, geo location, and other dimensions. U kunt waarschuwingen instellen voor foutaantallen of het langzaam laden van de pagina.You can set alerts on failure counts or slow page loading. En door het invoegen van trace-aanroepen in JavaScript-code, kunt u bijhouden hoe de verschillende functies van uw webpaginatoepassing worden gebruikt.And by inserting trace calls in your JavaScript code, you can track how the different features of your web page application are used.

Application Insights kan met elke webpagina worden gebruikt. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is een klein stukje JavaScript toevoegen.Application Insights can be used with any web pages - you just add a short piece of JavaScript. Als de webservice Java of ASP.NET is, kunt u telemetrie van uw server en clients integreren.If your web service is Java or ASP.NET, you can integrate telemetry from your server and clients.

Open de resource van uw app in portal.azure.com en klik op Browser

U hebt een abonnement op Microsoft Azure nodig.You need a subscription to Microsoft Azure. Als uw team een organisatie-abonnement heeft, vraagt u de eigenaar om uw Microsoft-account hieraan toe te voegen.If your team has an organizational subscription, ask the owner to add your Microsoft Account to it. Ontwikkeling en kleinschalig gebruik kosten u niets.Development and small-scale use won't cost anything.

Application Insights instellen voor uw webpaginaSet up Application Insights for your web page

Voeg als volgt het codefragment van de loader toe aan uw webpagina's.Add the loader code snippet to your web pages, as follows.

Een Application Insights-resource openen of makenOpen or create Application Insights resource

In de Application Insights-resource worden gegevens over de prestaties en het gebruik van uw pagina weergegeven.The Application Insights resource is where data about your page's performance and usage is displayed.

Meld u aan bij de Azure Portal.Sign into Azure portal.

Als u bewaking voor de serverkant van uw app al hebt ingesteld, hebt u al een resource:If you already set up monitoring for the server side of your app, you already have a resource:

Kies Bladeren, Ontwikkelaarsservices, Application Insights.

Als u nog geen resource hebt, maakt u er een:If you don't have one, create it:

Kies Nieuw, Ontwikkelaarsservices, Application Insights.

Heb u op dit moment vragen?Questions already? Meer over het maken van een resource.More about creating a resource.

Het SDK-script toevoegen aan uw app of webpagina'sAdd the SDK script to your app or web pages

Haal het script voor webpagina's op in Snel starten:In Quick Start, get the script for web pages:

Kies op de overzichtsblade van uw app de optie Snel starten, Code ophalen voor het bewaken van mijn webpagina’s.

Voeg het script in vlak vóór de </head>-tag op elke pagina die u wilt volgen. Als uw website een basispagina heeft, kunt u daar het script plaatsen.Insert the script just before the </head> tag of every page you want to track. If your website has a master page, you can put the script there. Bijvoorbeeld:For example:

 • In een ASP.NET-MVC-project plaatst u het in View\Shared\_Layout.cshtmlIn an ASP.NET MVC project, you'd put it in View\Shared\_Layout.cshtml
 • Op een SharePoint-site opent u in het Configuratiescherm Site-instellingen / basispagina.In a SharePoint site, on the control panel, open Site Settings / Master Page.

Het script bevat de instrumentatiesleutel die de gegevens naar uw Application Insights-resource stuurt.The script contains the instrumentation key that directs the data to your Application Insights resource.

(Nadere uitleg over het script.)(Deeper explanation of the script.)

(Als u een bekend webpaginaframework gebruikt, is het een goed idee om op zoek te gaan naar een geschikte Application Insights-adapter. Er is bijvoorbeeld een AngularJS-module.)(If you're using a well-known web page framework, look around for Application Insights adaptors. For example, there's an AngularJS module.)

Gedetailleerde configuratieDetailed configuration

U kunt diverse parameters instellen. In de meeste gevallen is dat echter niet nodig.There are several parameters you can set, though in most cases, you shouldn't need to. U kunt bijvoorbeeld het aantal Ajax-aanroepen dat per paginaweergave wordt gerapporteerd beperken of deze rapportering uitschakelen (om verkeer te beperken).For example, you can disable or limit the number of Ajax calls reported per page view (to reduce traffic). Of u kunt de foutopsporingsmodus zo instellen dat telemetrie snel via de pijplijn wordt verzameld zonder deze telemetrie in een batch op te nemen.Or you can set debug mode to have telemetry move rapidly through the pipeline without being batched.

Voor het instellen van deze parameters zoekt u deze regel in het codefragment en voegt u hierna meer items toe, gescheiden door komma's:To set these parameters, look for this line in the code snippet, and add more comma-separated items after it:

})({
 instrumentationKey: "..."
 // Insert here
});

De beschikbare parameters zijn:The available parameters include:

// Send telemetry immediately without batching.
// Remember to remove this when no longer required, as it
// can affect browser performance.
enableDebug: boolean,

// Don't log browser exceptions.
disableExceptionTracking: boolean,

// Don't log ajax calls.
disableAjaxTracking: boolean,

// Limit number of Ajax calls logged, to reduce traffic.
maxAjaxCallsPerView: 10, // default is 500

// Time page load up to execution of first trackPageView().
overridePageViewDuration: boolean,

// Set these dynamically for an authenticated user.
appUserId: string,
accountId: string,

Uw app uitvoerenRun your app

Voer uw web-app uit, gebruik deze een tijdje om telemetrie te genereren en wacht een paar seconden.Run your web app, use it a while to generate telemetry, and wait a few seconds. U kunt de app zelf op uw ontwikkelcomputer uitvoeren met behulp van de F5-toets, maar u kunt de app ook publiceren en door gebruikers laten uitproberen.You can either run it using the F5 key on your development machine, or publish it and let users play with it.

Als u de telemetrie wilt controleren die door een web-app naar Application Insights wordt verzonden, gebruikt u de foutopsporingsprogramma's van de browser (in veel browsers opent u deze met F12).If you want to check the telemetry that a web app is sending to Application Insights, use your browser's debugging tools (F12 on many browsers). Gegevens worden verzonden naar dc.services.visualstudio.com.Data is sent to dc.services.visualstudio.com.

Gegevens over uw browserprestaties verkennenExplore your browser performance data

Open de blade Browsers om cumulatieve prestatiegegevens weer te geven van de browsers van uw gebruikers.Open the Browser blade to show aggregated performance data from your users' browsers.

Open de resource van uw app in portal.azure.com en klik op Instellingen, Browser

Zijn er nog geen gegevens? Klik boven aan de pagina op **Vernieuwen. Ziet u nog steeds niets? Raadpleeg Probleemoplossing.No data yet? Click **Refresh* at the top of the page. Still nothing? See Troubleshooting.*

De blade Browser is een Metrics Explorer-blade met vooraf ingestelde filters en grafiekselecties.The Browser blade is a Metrics Explorer blade with preset filters and chart selections. U kunt het tijdbereik, de filters en configuratie van de grafiek bewerken, en desgewenst het resultaat als favoriet opslaan.You can edit the time range, filters, and chart configuration if you want, and save the result as a favorite. Klik op Standaardwaarden herstellen om de oorspronkelijke bladeconfiguratie terug te zetten.Click Restore defaults to get back to the original blade configuration.

Laadprestaties van de paginaPage load performance

Bovenaan staat een grafieksegment met laadtijden van pagina’s.At the top is a segmented chart of page load times. De totale hoogte van de grafiek geeft de gemiddelde tijd aan die nodig is voor het laden en weergeven van pagina's van uw app in de browsers van uw gebruikers.The total height of the chart represents the average time to load and display pages from your app in your users' browsers. De tijd wordt gemeten vanaf het moment dat de browser de eerste HTTP-aanvraag verzendt tot het moment dat alle synchrone gebeurtenissen tijdens het laden zijn verwerkt, met inbegrip van indeling en uitgevoerde scripts.The time is measured from when the browser sends the initial HTTP request until all synchronous load events have been processed, including layout and running scripts. Asynchrone taken, zoals het laden van de webonderdelen van AJAX-aanroepen, zijn niet opgenomen.It doesn't include asynchronous tasks such as loading web parts from AJAX calls.

De grafiek segmenteert de totale laadtijd van de pagina in de standaardtijdsinstellingen gedefinieerd door W3C.The chart segments the total page load time into the standard timings defined by W3C.

De netwerkverbindingstijd is vaak lager dan u verwacht, omdat het een gemiddelde betreft op basis van alle aanvragen van de browser aan de server.Note that the network connect time is often lower than you might expect, because it's an average over all requests from the browser to the server. Veel afzonderlijke aanvragen hebben een verbindingstijd van 0, omdat er al een actieve verbinding met de server bestaat.Many individual requests have a connect time of 0 because there is already an active connection to the server.

Worden pagina’s traag geladen?Slow loading?

Het traag laden van pagina is voor uw gebruikers een belangrijke bron van ergernis.Slow page loads are a major source of dissatisfaction for your users. Als de grafiek aangeeft dat pagina’s traag worden geladen, is het eenvoudig om wat diagnostisch onderzoek uit te voeren.If the chart indicates slow page loads, it's easy to do some diagnostic research.

De grafiek toont de gemiddelde paginalaadtijd in uw app.The chart shows the average of all page loads in your app. Als u wilt weten of het probleem zich beperkt tot bepaalde pagina's, kijkt u een stukje lager op de blade. Daar ziet u een raster dat gesegmenteerd is op pagina-URL:To see if the problem is confined to particular pages, look further down the blade, where there's a grid segmented by page URL:

Let op het aantal paginaweergaven en de standaarddeviatie.Notice the page view count and standard deviation. Als het aantal pagina's zeer laag is, hebben gebruikers er niet veel last van.If the page count is very low, then the issue isn't affecting users much. Een hoge standaarddeviatie (vergelijkbaar met het gemiddelde) geeft aan dat er grote verschillen bestaan tussen de afzonderlijke metingen.A high standard deviation (comparable to the average itself) indicates a lot of variation between individual measurements.

Zoom in op een URL en een paginaweergave.Zoom in on one URL and one page view. Klik op een paginanaam om een blade weer te geven met browsergrafieken die zijn gefilterd op die ene URL. Klik vervolgens op een exemplaar van een paginaweergave.Click any page name to see a blade of browser charts filtered just to that URL; and then on an instance of a page view.

Klik op ... voor een volledige lijst met eigenschappen voor de betreffende gebeurtenis of controleer de AJAX-aanroepen en gerelateerde gebeurtenissen.Click ... for a full list of properties for that event, or inspect the Ajax calls and related events. Trage AJAX-aanroepen zijn van invloed op de algemene laadtijd van pagina’s als beide synchroon gebeuren.Slow Ajax calls affect the overall page load time if they are synchronous. Gerelateerde gebeurtenissen omvatten serveraanvragen voor dezelfde URL (als u op uw webserver Application Insights hebt ingesteld).Related events include server requests for the same URL (if you've set up Application Insights on your web server).

Paginaprestaties over langere tijd.Page performance over time. Wijzig op de blade Browsers het raster met paginalaadtijden in een lijndiagram om na te gaan of er op bepaalde tijden pieken waren:Back at the Browsers blade, change the Page View Load Time grid into a line chart to see if there were peaks at particular times:

Op de kop van het raster klikken en een nieuw grafiektype selecteren

Segmenteer op andere dimensies.Segment by other dimensions. Mogelijk laden uw pagina's trager in een bepaalde browser, in een bepaald clientbesturingssysteem of op bepaalde gebruikerslocaties.Maybe your pages are slower to load on a particular browser, client OS, or user locality? Voeg een nieuwe grafiek toe en experimenteer met de dimensie Groeperen op.Add a new chart and experiment with the Group-by dimension.

AJAX-prestatiesAJAX Performance

Zorg ervoor dat eventuele AJAX-aanroepen op uw webpagina's goed worden uitgevoerd.Make sure any AJAX calls in your web pages are performing well. Ze worden vaak gebruikt voor het asynchroon vullen van onderdelen van uw pagina.They are often used to fill parts of your page asynchronously. Hoewel de algemene pagina waarschijnlijk onmiddellijk laadt, kunnen uw gebruikers zich gaan ergeren doordat ze steeds moeten wachten op ladende paginaonderdelen.Although the overall page might load promptly, your users could be frustrated by staring at blank web parts, waiting for data to appear in them.

AJAX-oproepen vanuit uw webpagina worden op de blade Browsers weergegeven als afhankelijkheden.AJAX calls made from your web page are shown on the Browsers blade as dependencies.

In het bovenste gedeelte van de blade ziet u samenvattingsgrafieken:There are summary charts in the upper part of the blade:

en verder naar beneden gedetailleerde rasters:and detailed grids lower down:

Klik op een rij voor specifieke informatie.Click any row for specific details.

Note

Als u het filter Browsers op de blade verwijdert, worden zowel de server als de AJAX-afhankelijkheden opgenomen in deze grafieken.If you delete the Browsers filter on the blade, both server and AJAX dependencies are included in these charts. Klik op Standaardwaarden herstellen om het filter opnieuw te configureren.Click Restore Defaults to reconfigure the filter.

Als u wilt inzoomen op mislukte AJAX-aanroepen, bladert u omlaag naar het raster met afhankelijkheidsfouten en klikt u vervolgens op een rij om specifieke exemplaren weer te geven.To drill into failed Ajax calls scroll down to the Dependency failures grid, and then click a row to see specific instances.

Klik op ... voor de volledige telemetrie voor een AJAX-aanroep.Click ... for the full telemetry for an Ajax call.

Zijn er geen AJAX-aanroepen gemeld?No Ajax calls reported?

AJAX-aanroepen zijn HTTP-/HTTPS-aanroepen vanuit het script van de webpagina.Ajax calls include any HTTP/HTTPS calls made from the script of your web page. Als u constateert dat deze niet worden gerapporteerd, gaat u na of het codefragment niet de parameter disableAjaxTracking of maxAjaxCallsPerView instelt.If you don't see them reported, check that the code snippet doesn't set the disableAjaxTracking or maxAjaxCallsPerView parameters.

BrowseruitzonderingenBrowser exceptions

Op de blade Browsers ziet u een grafiek met samenvattingen van uitzonderingen en lager op de blade een raster met typen uitzonderingen.On the Browsers blade, there's an exceptions summary chart, and a grid of exception types further down the blade.

Als u constateert dat er geen browseruitzonderingen worden gerapporteerd, gaat u na of het codefragment niet de parameter disableExceptionTracking instelt.If you don't see browser exceptions reported, check that the code snippet doesn't set the disableExceptionTracking parameter.

De afzonderlijke paginaweergavegebeurtenissen inspecterenInspect individual page view events

Meestal wordt telemetrie van paginaweergaven geanalyseerd door Application Insights en ziet u alleen cumulatieve rapporten, het gemiddelde van alle gebruikers.Usually page view telemetry is analyzed by Application Insights and you see only cumulative reports, averaged over all your users. Maar voor foutopsporing kunt u ook zoeken op afzonderlijke paginaweergavegebeurtenissen.But for debugging purposes, you can also look at individual page view events.

Stel op de blade Diagnostische gegevens doorzoeken de optie Filters in op Paginaweergave.In the Diagnostic Search blade, set Filters to Page View.

Selecteer een gebeurtenis om deze gedetailleerder te bekijken.Select any event to see more detail. Klik op de pagina met details op '...' om nog meer details weer te geven.In the details page, click "..." to see even more detail.

Note

Als u Zoeken gebruikt, zorg er dan voor dat u zoekt op volledige woorden. 'About' vindt u bijvoorbeeld niet met 'Abou' of met 'bout'.If you use Search, notice that you have to match whole words: "Abou" and "bout" do not match "About".

U kunt ook de krachtige querytaal van Log Analytics gebruiken om paginaweergaven te doorzoeken.You can also use the powerful Log Analytics query language to search page views.

Eigenschappen van paginaweergavenPage view properties

 • Duur van paginaweergavePage view duration

  • Standaard is dit de tijd voor het laden van de pagina, van clientverzoek tot het moment dat de pagina volledig is laden (inclusief hulpbestanden, maar uitgezonderd asynchrone taken zoals AJAX-aanroepen).By default, the time it takes to load the page, from client request to full load (including auxiliary files but excluding asynchronous tasks such as Ajax calls).
  • Als u overridePageViewDuration instelt in de paginaconfiguratie, is de duur van de paginaweergave het interval tussen de clientaanvraag en het uitvoeren van de eerste trackPageView.If you set overridePageViewDuration in the page configuration, the interval between client request to execution of the first trackPageView. Als u trackPageView na de initialisatie van het script hebt verplaatst vanaf de normale positie, wordt er een andere waarde weergegeven.If you moved trackPageView from its usual position after the initialization of the script, it will reflect a different value.
  • Als overridePageViewDuration is ingesteld en er een duurargument is opgegeven in de trackPageView()-aanroep, wordt in plaats daarvan de waarde van het argument gebruikt.If overridePageViewDuration is set and a duration argument is provided in the trackPageView() call, then the argument value is used instead.

Aangepast telling van het aantal paginaweergavenCustom page counts

Standaard wordt er een paginaweergave geteld telkens wanneer er in de clientbrowser een nieuwe pagina wordt geladen.By default, a page count occurs each time a new page loads into the client browser. Maar desgewenst kunt u ook aanvullende paginaweergaven tellen.But you might want to count additional page views. Op een pagina kan bijvoorbeeld de inhoud worden weergegeven in tabbladen en u wilt een paginaweergave tellen wanneer de gebruiker naar een ander tabblad gaat.For example, a page might display its content in tabs and you want to count a page when the user switches tabs. Of JavaScript-code op de pagina laadt nieuwe inhoud zonder de browser-URL te wijzigen.Or JavaScript code in the page might load new content without changing the browser's URL.

Ga als volgt te werk om op het betreffende punt in uw clientcode een JavaScript-aanroep in te voegen:Insert a JavaScript call like this at the appropriate point in your client code:

appInsights.trackPageView(myPageName);

De naam van de pagina mag dezelfde tekens als een URL bevatten, maar alles na '#' of '?' wordt genegeerd.The page name can contain the same characters as a URL, but anything after "#" or "?" is ignored.

Gebruik bijhoudenUsage tracking

Wilt u weten wat gebruikers met uw app doen?Want to find out what your users do with your app?

VideoVideo

Volgende stappenNext steps