;---titel: beschikbaarheid en reactiesnelheid van een website bewaken | Microsoft Docs beschrijving: webtests in Application Insights instellen.;--- title: Monitor availability and responsiveness of any web site | Microsoft Docs description: Set up web tests in Application Insights. Ontvang een waarschuwing wanneer een website niet meer beschikbaar is of traag reageert.Get alerts if a website becomes unavailable or responds slowly. Services: application insights documentationcenter: '' auteur: SoubhagyaDash manager: carmonmservices: application-insights documentationcenter: '' author: SoubhagyaDash manager: carmonm

MS.AssetID: 46dc13b4-eb2e-4142-a21c-94a156f760ee ms.service: application insights ms.workload: ms.tgt_pltfrm nog te bepalen: ibiza ms.devlang: n.v.t. ms.topic:-slag-artikel MS.datum: 09-02/2018 ms.author: sdash; mbullwinms.assetid: 46dc13b4-eb2e-4142-a21c-94a156f760ee ms.service: application-insights ms.workload: tbd ms.tgt_pltfrm: ibiza ms.devlang: na ms.topic: get-started-article ms.date: 02/09/2018 ms.author: sdash ; mbullwin


De beschikbaarheid en reactiesnelheid van een website bewakenMonitor availability and responsiveness of any web site

Nadat u uw webtoepassing of website hebt geïmplementeerd op een server, kunt u tests instellen om de beschikbaarheid en responsiviteit te bewaken.After you've deployed your web app or web site to any server, you can set up tests to monitor its availability and responsiveness. Azure Application Insights verzendt regelmatig webaanvragen naar uw toepassing vanaf verschillende punten over de hele wereld.Azure Application Insights sends web requests to your application at regular intervals from points around the world. U wordt gewaarschuwd als uw toepassing niet of langzaam reageert.It alerts you if your application doesn't respond, or responds slowly.

U kunt beschikbaarheidstests instellen voor alle HTTP- en HTTPS-eindpunten die toegankelijk zijn op het openbare internet.You can set up availability tests for any HTTP or HTTPS endpoint that is accessible from the public internet. U hoeft niks toe te voegen aan de website die u test.You don't have to add anything to the web site you're testing. Het hoeft niet eens uw site te zijn: u kunt ook een REST API-service testen waarvan u afhankelijk bent.It doesn't even have to be your site: you could test a REST API service on which you depend.

Er zijn twee soorten beschikbaarheidstests:There are two types of availability tests:

Per toepassingsresource kunt u maximaal 100 beschikbaarheidstests maken.You can create up to 100 availability tests per application resource.

Note

 • De locaties voor de beschikbaarheidstest zijn onlangs verplaatst naar de datacenters van Azure.The availability test locations have moved to Azure datacenters recently. Hierdoor kunnen locaties worden toegevoegd voor het toenemende netwerk van Azure-datacenters.This move allows us to add locations with the growing network of Azure datacenters.
 • U hoeft geen tests bij te werken.You do not need to update tests. Alle tests worden gemigreerd en uitgevoerd vanaf de nieuwe locaties.All tests are migrated, and are running from the new locations.
 • Raadpleeg de service-update voor meer informatie.Please refer to the service update for more information.

Een resource openen voor uw beschikbaarheidstestrapportenOpen a resource for your availability test reports

Als u Application Insights al hebt geconfigureerd voor uw web-app, opent u de Application Insights-bron in Azure Portal.If you have already configured Application Insights for your web app, open its Application Insights resource in the Azure portal.

Als u wilt zien van uw rapporten in een nieuwe resource gaat u naar de Azure-portal, en maak een Application Insights-resource.Or, if you want to see your reports in a new resource, go to the Azure portal, and create an Application Insights resource.

Nieuw > Application Insights

Klik op Alle resources om de blade Overzicht van de nieuwe resource te openen.Click All resources to open the Overview blade for the new resource.

Een URL-pingtest makenCreate a URL ping test

Open de blade Beschikbaarheid en voeg een test toe.Open the Availability blade and add a test.

Vul in elk geval de URL van uw website in

 • De URL kan iedere webpagina zijn die u wilt testen, maar deze moet zichtbaar zijn vanaf het openbare internet.The URL can be any web page you want to test, but it must be visible from the public internet. De URL kan een queryreeks bevatten.The URL can include a query string. Zo kunt u bijvoorbeeld oefenen met uw database.So, for example, you can exercise your database a little. Als de URL naar een omleiding is opgelost, kunnen we deze tot maximaal 10 omleidingen opvolgen.If the URL resolves to a redirect, we follow it up to 10 redirects.
 • Parseren van afhankelijke aanvragen: als deze optie is ingeschakeld, vraagt de test om afbeeldingen, scripts, stijlbestanden en andere bestanden die deel van de geteste webpagina uitmaken.Parse dependent requests: If this option is checked, the test requests images, scripts, style files, and other files that are part of the web page under test. De opgenomen reactietijd is inclusief de tijd die nodig is om deze bestanden op te halen.The recorded response time includes the time taken to get these files. De test mislukt als al deze resources niet succesvol kunnen worden gedownload binnen de timeout voor de hele test.The test fails if all these resources cannot be successfully downloaded within the timeout for the whole test.

  Als de optie niet is ingeschakeld, vraagt de test alleen het bestand op van de URL die u hebt opgegeven.If the option is not checked, the test only requests the file at the URL you specified.

 • Nieuwe pogingen inschakelen: als deze optie is ingeschakeld, wordt de test, als de test is mislukt, na een korte periode opnieuw uitgevoerd.Enable retries: If this option is checked, when the test fails, it is retried after a short interval. Fouten worden pas gerapporteerd als er drie opeenvolgende pogingen mislukken.A failure is reported only if three successive attempts fail. Daaropvolgende tests worden vervolgens met de gebruikelijke testfrequentie uitgevoerd.Subsequent tests are then performed at the usual test frequency. Volgende pogingen worden tijdelijk uitgesteld tot er weer een test slaagt.Retry is temporarily suspended until the next success. Deze regel wordt onafhankelijk toegepast op elke testlocatie.This rule is applied independently at each test location. Deze optie wordt aangeraden.We recommend this option. Gemiddeld verdwijnt ongeveer 80% van de fouten na het opnieuw proberen.On average, about 80% of failures disappear on retry.

 • Testfrequentie: stel in hoe vaak de test wordt uitgevoerd vanaf elke testlocatie.Test frequency: Sets how often the test is run from each test location. Met een standaardfrequentie van vijf minuten en vijf testlocaties, wordt uw site getest gemiddeld elke minuut.With a default frequency of five minutes and five test locations, your site is tested on average every minute.

 • Testlocaties zijn de plaatsen van waaraf onze servers webaanvragen verzenden naar uw URL.Test locations are the places from where our servers send web requests to your URL. Kies meer dan één testlocatie, zodat u problemen met uw website kunt onderscheiden van netwerkproblemen.Choose more than one so that you can distinguish problems in your website from network issues. U kunt maximaal 16 locaties selecteren.You can select up to 16 locations.

 • Criteria voor succes:Success criteria:

  Timeout van de test: verlaag deze waarde om te worden gewaarschuwd over trage reacties.Test timeout: Decrease this value to be alerted about slow responses. De test wordt als mislukt beschouwd als er binnen deze periode geen reactie van uw site is ontvangen.The test is counted as a failure if the responses from your site have not been received within this period. Als u Parse onafhankelijke aanvragen hebt geselecteerd, moeten alle afbeeldingen, stijlbestanden, scripts en andere afhankelijke resources binnen deze periode worden ontvangen.If you selected Parse dependent requests, then all the images, style files, scripts, and other dependent resources must have been received within this period.

  HTTP-antwoord: de geretourneerde statuscode die staat voor een geslaagde test.HTTP response: The returned status code that is counted as a success. 200 is de code die aangeeft dat er een normale webpagina is geretourneerd.200 is the code that indicates that a normal web page has been returned.

  Inhoudsovereenkomst: een tekenreeks, zoals 'Welkom!'Content match: a string, like "Welcome!" Er wordt getest of er in elke respons een exacte (hoofdlettergevoelige) overeenkomst wordt gevonden.We test that an exact case-sensitive match occurs in every response. Het moet een eenvoudige tekenreeks zijn, zonder jokertekens.It must be a plain string, without wildcards. Als uw pagina-inhoud wordt gewijzigd, moet u deze tekenreeks mogelijk ook bijwerken.Don't forget that if your page content changes you might have to update it.

 • Standaard ontvangt u een waarschuwing als er op drie locaties gedurende vijf minuten fouten worden geregistreerd.Alerts are, by default, sent to you if there are failures in three locations over five minutes. Als er slechts op één locatie een fout wordt geregistreerd, kan dat ook aan het netwerk liggen en niet per se aan uw site.A failure in one location is likely to be a network problem, and not a problem with your site. U kunt de drempel wijzigen om de testgevoeligheid te verhogen of te verlagen. Ook kunt u wijzigen naar wie de e-mails worden verzonden.But you can change the threshold to be more or less sensitive, and you can also change who the emails should be sent to.

  U kunt een webhook instellen die wordt aangeroepen wanneer er een waarschuwing wordt gegenereerd.You can set up a webhook that is called when an alert is raised. (Merk op dat, momenteel, queryparameters niet worden doorgegeven als Eigenschappen.)(But note that, at present, query parameters are not passed through as Properties.)

Meer URL’s testenTest more URLs

Voeg meer tests toe.Add more tests. U kunt bijvoorbeeld uw startpagina testen of controleren of uw database wordt uitgevoerd, door de URL te testen voor een zoekopdracht.For example, In addition to testing your home page, you can make sure your database is running by testing the URL for a search.

De resultaten van uw beschikbaarheidstest bekijkenSee your availability test results

Klik na een paar minuten op Vernieuwen om de testresultaten weer te geven.After a few minutes, click Refresh to see test results.

Samenvatting van de resultaten op de Startblade

Het spreidingsdiagram laat u voorbeelden van de testresultaten met details over de diagnostische teststappen zien.The scatterplot shows samples of the test results that have diagnostic test-step detail in them. De testengine slaat diagnostische gegevens op voor tests met fouten.The test engine stores diagnostic detail for tests that have failures. Bij geslaagde tests wordt diagnostische informatie voor een subset van de uitvoeringen opgeslagen.For successful tests, diagnostic details are stored for a subset of the executions. Beweeg de muisaanwijzer over een van de groene/rode punten om de tijdstempel, duur, locatie en naam van de test te bekijken.Hover over any of the green/red dots to see the test timestamp, test duration, location, and test name. Klik op een punt in het spreidingsdiagram om de details van een testresultaat te bekijken.Click through any dot in the scatter plot to see the details of the test result.

Selecteer een bepaalde test of locatie, of verklein de periode om meer resultaten te zien uit de periode die voor u van belang is.Select a particular test, location, or reduce the time period to see more results around the time period of interest. Gebruik Search Explorer om resultaten van alle uitvoeringen weer te geven, of gebruik Analytics-query's om aangepaste rapporten uit te voeren op deze gegevens.Use Search Explorer to see results from all executions, or use Analytics queries to run custom reports on this data.

Naast de onbewerkte resultaten kunt u twee metrische beschikbaarheidsgegevens gebruiken in Metrics Explorer:In addition to the raw results, there are two Availability metrics in Metrics Explorer:

 1. Beschikbaarheid: percentage van de tests die zijn geslaagd, bekeken over alle testuitvoeringen.Availability: Percentage of the tests that were successful, across all test executions.
 2. Testduur: gemiddelde testduur van alle testuitvoeringen.Test Duration: Average test duration across all test executions.

U kunt filters toepassen op de testnaam of -locatie om trends van een bepaalde test en/of locatie te analyseren.You can apply filters on the test name, location to analyze trends of a particular test and/or location.

Tests bekijken en bewerkenInspect and edit tests

Selecteer op de pagina Overzicht een specifieke test.From the summary page, select a specific test. Hier kunt u de specifieke resultaten bekijken en de test bewerken of tijdelijk uitschakelen.There, you can see its specific results, and edit or temporarily disable it.

Een webtest bewerken of uitschakelen

Het is verstandig beschikbaarheidstests of de regels voor waarschuwingen die eraan zijn gekoppeld uit te schakelen wanneer u onderhoud uitvoert op uw service.You might want to disable availability tests or the alert rules associated with them while you are performing maintenance on your service.

Als u mislukte tests zietIf you see failures

Klik op een rode punt.Click a red dot.

Op een rode punt klikken

Vanuit het resultaat van een beschikbaarheidstest kunt u:From an availability test result, you can:

 • De reactie inspecteren die is ontvangen van uw server.Inspect the response received from your server.
 • De oorzaak van de fout vaststellen met behulp van telemetriegegevens van de server die zijn verzameld tijdens het verwerken van het mislukte aanvraagexemplaar.Diagnose failure with server side telemetry collected while processing the failed request instance.
 • Een probleem of werkitem registreren in Git of VSTS om het probleem te volgen.Log an issue or work item in Git or VSTS to track the problem. De bug bevat een koppeling naar deze gebeurtenis.The bug will contain a link to this event.
 • Het webtestresultaat openen in Visual Studio.Open the web test result in Visual Studio.

Zien de resultaten er goed uit, maar wordt de test toch als mislukt aangeduid?Looks OK but reported as a failure? Zie Veelgestelde vragen voor manieren om ruis te beperken.See FAQ for ways to reduce noise.

Tip

Het is raadzaam om voor een betrouwbare controle vanuit minimaal 2 locaties te testen.We recommend testing from at least 2 locations for reliable monitoring.

Webtests met meerdere stappenMulti-step web tests

U kunt een scenario bewaken dat bestaat uit een reeks URL's.You can monitor a scenario that involves a sequence of URLs. Als u bijvoorbeeld een verkoopwebsite bewaakt, kunt u testen of het toevoegen van items aan de winkelwagen goed werkt.For example, if you are monitoring a sales website, you can test that adding items to the shopping cart works correctly.

Note

Er worden kosten in rekening gebracht voor webtests met meerdere stappen.There is a charge for multi-step web tests. Prijsoverzicht.Pricing scheme.

Als u een test met meerdere stappen wilt maken, neemt u het scenario op met Visual Studio Enterprise en uploadt u vervolgens de opname naar Application Insights.To create a multi-step test, you record the scenario by using Visual Studio Enterprise, and then upload the recording to Application Insights. Application Insights speelt het scenario opnieuw met intervallen en controleert de reacties.Application Insights replays the scenario at intervals and verifies the responses.

Note

 • U kunt in uw tests geen gecodeerde functies of lussen gebruiken.You can't use coded functions or loops in your tests. De test moet volledig zijn opgenomen in het .webtest-script.The test must be contained completely in the .webtest script. U kunt echter wel standaard-invoegtoepassingen gebruiken.However, you can use standard plugins.
 • Alleen Engelse tekens worden ondersteund in de webtest met meerdere stappen.Only English characters are supported in the multi-step web tests. Als u Visual Studio in andere talen gebruikt, werkt u het definitiebestand van de webtest bij om niet-Engelse tekens te vertalen of uit te sluiten.If you use Visual Studio in other languages, please update the web test definition file to translate/exclude non-English characters.

1. Een scenario opnemen1. Record a scenario

Gebruik Visual Studio Enterprise om een websessie op te nemen.Use Visual Studio Enterprise to record a web session.

 1. Maak een project om de webprestaties te testen.Create a Web performance test project.

  Maak in de Visual Studio Enterprise-versieneen project vanaf de sjabloon Web Performance en Load Test.

  • Ziet u de sjabloon Web Performance en Load Test niet?Don't see the Web Performance and Load Test template? Sluit Visual Studio Enterprise.- Close Visual Studio Enterprise. Open Visual Studio Installer om de Visual Studio Enterprise-installatie te wijzigen.Open Visual Studio Installer to modify your Visual Studio Enterprise installation. Selecteer onder Afzonderlijke onderdelen de optie Hulpprogramma's voor webprestaties en belastingstests.Under Individual Components, select Web Performance and load testing tools.
 2. Open het bestand .webtest en begin met opnemen.Open the .webtest file and start recording.

  Open het bestand .webtest en klik op Opnemen.

 3. Voer de gebruikersacties uit die u in uw test wilt simuleren: open de website, plaats een product in de winkelwagen, enzovoort.Do the user actions you want to simulate in your test: open your website, add a product to the cart, and so on. Stop vervolgens de test.Then stop your test.

  De webtestrecorder wordt uitgevoerd in Internet Explorer.

  Zorg ervoor dat het scenario niet te lang duurt.Don't make a long scenario. Er geldt een limiet van 100 stappen en 2 minuten.There's a limit of 100 steps and 2 minutes.

 4. Bewerk de test als volgt:Edit the test to:

  • Voeg validaties toe om de ontvangen tekst en reactiecodes te controleren.Add validations to check the received text and response codes.
  • Verwijder alle overbodige interacties.Remove any superfluous interactions. U kunt ook afhankelijke aanvragen voor afbeeldingen of naar advertentie- of trackingsites verwijderen.You could also remove dependent requests for pictures or to ad or tracking sites.

   U kunt alleen het testscript bewerken. U kunt geen aangepaste code toevoegen of andere webtests aanroepen.Remember that you can only edit the test script - you can't add custom code or call other web tests. Voeg geen lussen toe aan de test.Don't insert loops in the test. U kunt standaardinvoegtoepassingen voor webtest gebruiken.You can use standard web test plug-ins.

 5. Voer de test uit in Visual Studio om er zeker van te zijn dat deze werkt.Run the test in Visual Studio to make sure it works.

  De webtestrunner opent een webbrowser en herhaalt de acties die u hebt opgenomen.The web test runner opens a web browser and repeats the actions you recorded. Controleer of de test werkt zoals verwacht.Make sure it works as you expect.

  Open in Visual Studio het bestand .webtest en klik op Uitvoeren.

2. De webtest uploaden naar Application Insights2. Upload the web test to Application Insights

 1. Maak in de Application Insights-portal een webtest.In the Application Insights portal, create a web test.

  Kies op de blade Webtests de optie Toevoegen.

 2. Selecteer de test met meerdere stappen en upload het .webtest-bestand.Select multi-step test, and upload the .webtest file.

  Selecteer de webtest met meerdere stappen.

  Stel de testlocaties, frequentie en waarschuwingsparameters op dezelfde manier in als voor pingtests.Set the test locations, frequency, and alert parameters in the same way as for ping tests.

3. De resultaten weergeven3. See the results

Bekijk de testresultaten om mogelijke fouten te ontdekken. Dit doet u op dezelfde manier als voor tests met één URL.View your test results and any failures in the same way as single-url tests.

Bovendien kunt u de testresultaten downloaden om ze in Visual Studio weer te geven.In addition, you can download the test results to view them in Visual Studio.

Te veel fouten?Too many failures?

 • Een veelvoorkomende reden voor het mislukken van een test is dat het uitvoeren ervan te lang duurt.A common reason for failure is that the test runs too long. Het uitvoeren van de test mag niet langer dan twee minuten duren.It mustn't run longer than two minutes.

 • Vergeet niet dat alle resources van een pagina correct moeten laden om de test de doen slagen, inclusief scripts, stijlsheets, afbeeldingen enz.Don't forget that all the resources of a page must load correctly for the test to succeed, including scripts, style sheets, images, and so forth.

 • De webtest moet volledig zijn opgenomen in het .webtest-script. U kunt in de test geen gecodeerde functies gebruiken.The web test must be entirely contained in the .webtest script: you can't use coded functions in the test.

Tijd en willekeurige cijfers invoegen in uw test met meerdere stappenPlugging time and random numbers into your multi-step test

Stel dat u een hulpprogramma test dat tijdsafhankelijke gegevens ontvangt van een externe feed (bijvoorbeeld een feed met aandelenkoersen).Suppose you're testing a tool that gets time-dependent data such as stocks from an external feed. Wanneer u uw webtest opneemt, moet u specifieke tijden gebruiken, maar u stelt deze in als testparameters: StartTime en EndTime.When you record your web test, you have to use specific times, but you set them as parameters of the test, StartTime and EndTime.

Een webtest met parameters

Wanneer u de test uitvoert, moet EndTime altijd de huidige tijd zijn. StartTime moet een kwartier in het verleden liggen.When you run the test, you'd like EndTime always to be the present time, and StartTime should be 15 minutes ago.

Web Test invoegtoepassingen bieden de manier om parameters voor tijden toe te voegen.Web Test Plug-ins provide the way to do parameterize times.

 1. Voeg een webtestinvoegtoepassing toe voor elke gewenste variabele parameterwaarde.Add a web test plug-in for each variable parameter value you want. Kies in de werkbalk van de webtest de optie Webtestinvoegtoepassing toevoegen.In the web test toolbar, choose Add Web Test Plugin.

  Kies Webtestinvoegtoepassing toevoegen en selecteer een type.

  In dit voorbeeld gebruiken we twee exemplaren van de invoegtoepassing Date Time.In this example, we use two instances of the Date Time Plug-in. Een exemplaar is voor "15 minuten geleden" en een ander voor “nu”.One instance is for "15 minutes ago" and another for "now."

 2. Open de eigenschappen van elke invoegtoepassing.Open the properties of each plug-in. Geef de invoegtoepassing een naam en stel deze zodanig in dat de huidige tijd wordt gebruikt.Give it a name and set it to use the current time. Stel voor een van de toepassingen Minuten toevoegen in op -15.For one of them, set Add Minutes = -15.

  Naam instellen > Huidige tijd gebruiken > Minuten toevoegen.

 3. Gebruik in de webtestparameters {{plug-in name}} om te verwijzen naar de naam van de invoegtoepassing.In the web test parameters, use {{plug-in name}} to reference a plug-in name.

  Gebruik in de testparameter {{plug-in name}}.

Upload uw test nu naar de portal.Now, upload your test to the portal. Het gebruikt de dynamische waarden bij elke uitvoering van de test.It uses the dynamic values on every run of the test.

Omgaan met aanmeldenDealing with sign-in

Als uw gebruikers zich aanmelden bij uw app, hebt u verschillende functies om de aanmelding te simuleren, zodat u pagina’s na het aanmelden kunt testen.If your users sign in to your app, you have various options for simulating sign-in so that you can test pages behind the sign-in. Welke aanpak u gebruikt, hangt af van het type beveiliging van de app.The approach you use depends on the type of security provided by the app.

In alle gevallne moet u een account maken in uw toepassing voor testdoeleinden.In all cases, you should create an account in your application just for the purpose of testing. Beperk indien mogelijk de machtigingen voor dit testaccount, zodat webtests echte gebruikers niet beïnvloeden.If possible, restrict the permissions of this test account so that there's no possibility of the web tests affecting real users.

Eenvoudige gebruikersnaam en wachtwoordSimple username and password

Een webtest op de gebruikelijke manier registreren.Record a web test in the usual way. Verwijder eerst de cookies.Delete cookies first.

SAML-verificatieSAML authentication

Gebruik de beschikbare SAML-invoegtoepassing voor webtests.Use the SAML plugin that is available for web tests.

ClientgeheimClient secret

Als uw app een aanmeldroute heeft die een klantgeheim omvat, gebruik dan deze route.If your app has a sign-in route that involves a client secret, use that route. Azure Active Directory (AAD) is een voorbeeld van een service die aanmelden met een clientgeheim bevat.Azure Active Directory (AAD) is an example of a service that provides a client secret sign-in. In AAD is het klantgeheim de App Key.In AAD, the client secret is the App Key.

Hier is een voorbeeldwebtest van een Azure web-app met een App Key:Here's a sample web test of an Azure web app using an app key:

Voorbeeld clientgeheim

 1. Token van AAD krijgen met klantgeheim (AppKey).Get token from AAD using client secret (AppKey).
 2. Bearer token uit antwoord halen.Extract bearer token from response.
 3. API oproepen met bearer token in de autorisatie-header.Call API using bearer token in the authorization header.

Zorg ervoor dat de webtest een eigenlijke client is - dit wil zeggen: een eigen app in AAD heeft - en zijn clientId + App Key gebruikt.Make sure that the web test is an actual client - that is, it has its own app in AAD - and use its clientId + appkey. Uw service onder de test heeft ook een eigen app in AAD: de appID URI van deze app wordt weergegeven in het “resource”-veld tijdens de webtest.Your service under test also has its own app in AAD: the appID URI of this app is reflected in the web test in the “resource” field.

Open verificatieOpen Authentication

Een voorbeeld van open verificatie is het aanmelden met uw Microsoft- of Google-account.An example of open authentication is signing in with your Microsoft or Google account. Veel apps die OAuth gebruiken, bieden een alternatief met clientgeheim, zodat uw eerste tactiek moet zijn deze mogelijkheid te onderzoeken.Many apps that use OAuth provide the client secret alternative, so your first tactic should be to investigate that possibility.

Als uw test moet aanmelden met OAuth, is de algemene benadering:If your test must sign in using OAuth, the general approach is:

 • Gebruik een hulpprogramma zoals Fiddler om het verkeer tussen de webbrowser, de verificatiesite en uw app te onderzoeken.Use a tool such as Fiddler to examine the traffic between your web browser, the authentication site, and your app.
 • Voer twee of meer aanmeldingen uit via verschillende apparaten en browsers, of met lange periodes ertussen (zodat de tokens verlopen).Perform two or more sign-ins using different machines or browsers, or at long intervals (to allow tokens to expire).
 • Vergelijk de verschillende sessies om te bepalen welk token is doorgegeven door de verificatiesite en daarna, na het aanmelden, wordt doorgegeven aan uw appserver.By comparing different sessions, identify the token passed back from the authenticating site, that is then passed to your app server after sign-in.
 • Neem een webtest op met Visual Studio.Record a web test using Visual Studio.
 • Maak parameters van de tokens. Stel de parameter in wanneer er een token wordt geretourneerd van de verificator en gebruik deze in de query voor de site.Parameterize the tokens, setting the parameter when the token is returned from the authenticator, and using it in the query to the site. (Visual Studio probeert de testparameters toe te voegen, maar voegt de parameters voor de tokens niet correct toe.)(Visual Studio attempts to parameterize the test, but does not correctly parameterize the tokens.)

PrestatietestsPerformance tests

U kunt een belastingtest op uw website uitvoeren.You can run a load test on your website. Zoals de beschikbaarheidstest kunt enkel- of meervoudige aanvragen sturen vanuit onze punten over de hele wereld verspreid.Like the availability test, you can send either simple requests or multi-step requests from our points around the world. In tegenstelling tot een beschikbaarheidstest worden vele verzoeken verzonden, waarmee meerdere gelijktijdige gebruikers worden gesimuleerd.Unlike an availability test, many requests are sent, simulating multiple simultaneous users.

Open op de blade Overzicht Instellingen, Prestatietests.From the Overview blade, open Settings, Performance Tests. Als u een test maakt, wordt u uitgenodigd om verbinding te maken met een Visual Studio Team Services-account of om er een te maken.When you create a test, you are invited to connect to or create a Visual Studio Team Services account.

Wanneer de test voltooid is, worden de responstijden en succespercentages weergegeven.When the test is complete, you are shown response times and success rates.

Prestatietest

Tip

Gebruik Live Stream en Profiler om de effecten van een prestatietest te volgen.To observe the effects of a performance test, use Live Stream and Profiler.

AutomatiseringAutomation

Vragen?Questions? Problemen?Problems?

 • Onregelmatige testfout met een protocolfout?Intermittent test failure with a protocol violation error?

  De fout 'Schending van protocol... CR moet worden gevolgd door LF' geeft een probleem met de server (of afhankelijkheden) aan.The error ("protocol violation..CR must be followed by LF") indicates an issue with the server (or dependencies). Dit gebeurt wanneer onjuist gevormde headers zijn ingesteld in het antwoord.This happens when malformed headers are set in the response. Dit kan worden veroorzaakt door load balancers of CDN's.It can be caused by load balancers or CDNs. Meer in het bijzonder maken enkele headers mogelijk geen gebruik CRLF om het einde van de regel aan te geven, wat in strijd is met de HTTP-specificatie en waardoor validatie op het niveau van .NET-WebRequest mislukt.Specifically, some headers might not be using CRLF to indicate end-of-line, which violates the HTTP specification and therefore fail validation at the .NET WebRequest level. Controleer het antwoord om headers te signaleren die mogelijk fouten bevatten.Inspect the response to spot headers which might be in violation.

  Opmerking: de URL mislukt mogelijk niet in browsers die een beperkte validatie van HTTP-headers hebben.Note: The URL may not fail on browsers that have a relaxed validation of HTTP headers. Zie dit blogbericht voor een gedetailleerde uitleg van dit probleem: http://mehdi.me/a-tale-of-debugging-the-linkedin-api-net-and-http-protocol-violations/See this blog post for a detailed explanation of this issue: http://mehdi.me/a-tale-of-debugging-the-linkedin-api-net-and-http-protocol-violations/

 • De site ziet er goed uit, maar ik constateer testfoutenSite looks okay but I see test failures?

  • Controleer alle afbeeldingen, scripts, stijlmodellen en andere bestanden geladen door de pagina.Check all the images, scripts, style sheets, and any other files loaded by the page. Als één van deze mislukt, wordt de test gerapporteerd als mislukt, zelfs als de html-pagina correct laadt.If any of them fails, the test is reported as failed, even if the main html page loads OK. Als u de test ongevoelig wilt maken voor dergelijke storingen, schakelt u de optie 'Afhankelijke aanvragen parseren' in de testconfiguratie uit.To desensitize the test to such resource failures, simply uncheck the "Parse Dependent Requests" from the test configuration.

  • Als u kans op ruis van tijdelijke netwerkproblemen enzovoort wilt verminderen, schakelt u de optie 'Nieuwe pogingen inschakelen voor mislukte webtesten' in.To reduce odds of noise from transient network blips etc., ensure "Enable retries for test failures" configuration is checked. U kunt ook testen vanaf meer locaties en de waarschuwingsregeldrempel dienovereenkomstig beheren om te voorkomen dat de locatiespecifieke problemen onnodige waarschuwingen veroorzaken.You can also test from more locations and manage alert rule threshold accordingly to prevent location specific issues causing undue alerts.

 • Ik zie geen gerelateerde telemetriegegevens van de server om testfouten vast te stellenI don't see any related server side telemetry to diagnose test failures?

  Als u Application Insights hebt ingesteld voor uw app aan serverzijde, kan dit komen doordat er steekproeven worden uitgevoerd.If you have Application Insights set up for your server-side application, that may be because sampling is in operation.

 • Kan ik code aanroepen via mijn webtest?Can I call code from my web test?

  Nee.No. De stappen van de test moeten zich in het bestand .webtest bevinden.The steps of the test must be in the .webtest file. U kunt geen andere webtests aanroepen of lussen gebruiken.And you can't call other web tests or use loops. Maar er zijn verschillende invoegtoepassingen die nuttig kunnen zijn.But there are several plug-ins that you might find helpful.

 • Wordt HTTPS ondersteund?Is HTTPS supported?

  ondersteunen TLS 1.1 en TLS 1.2.We support TLS 1.1 and TLS 1.2.

 • Is er een verschil tussen webtests en beschikbaarheidstests?Is there a difference between "web tests" and "availability tests"?

  De twee voorwaarden kunnen door elkaar worden gebruikt.The two terms may be referenced interchangeably. 'Beschikbaarheidstest' is een algemenere term waar niet alleen webtests met meerdere stappen, maar ook tests met enkele URL-ping onder vallen.Availability tests is a more generic term that includes the single URL ping tests in addition to the multi-step web tests.

 • Ik wil graag beschikbaarheidstests gebruiken op onze interne server die achter een firewall wordt uitgevoerd.I'd like to use availability tests on our internal server that runs behind a firewall.

  Er zijn twee mogelijke oplossingen:There are two possible solutions:

  • Configureer uw firewall om binnenkomende aanvragen van de IP-adressen van onze webtestagents toe te staan.Configure your firewall to permit incoming requests from the IP addresses of our web test agents.
  • Schrijf uw eigen code om uw interne server periodiek te testen.Write your own code to periodically test your internal server. Voer de code uit als achtergrondproces op een testserver achter de firewall.Run the code as a background process on a test server behind your firewall. De resultaten van het testproces kunnen worden verzonden naar Application Insights door de API TrackAvailability() te gebruiken in het SDK-kernpakket.Your test process can send its results to Application Insights by using TrackAvailability() API in the core SDK package. Hiervoor moet uw testserver uitgaande toegang hebben tot het opname-eindpunt van Application Insights, maar dit is een veel kleiner beveiligingsrisico dan wanneer u binnenkomende aanvragen toestaat.This requires your test server to have outgoing access to the Application Insights ingestion endpoint, but that is a much smaller security risk than the alternative of permitting incoming requests. De resultaten worden niet weergegeven in de blades voor de beschikbaarheidswebtests, maar worden weergegeven als beschikbaarheidsresultaten in Analytics, Search en Metric Explorer.The results will not appear in the availability web tests blades, but appears as availability results in Analytics, Search, and Metric Explorer.
 • Het uploaden van een webtest met meerdere stappen misluktUploading a multi-step web test fails

  Er is een limiet van 300 K.There's a size limit of 300 K.

  Lussen worden niet ondersteund.Loops aren't supported.

  Verwijzingen naar andere webtests worden niet ondersteund.References to other web tests aren't supported.

  Gegevensbronnen worden niet ondersteund.Data sources aren't supported.

 • Mijn test met meerdere stappen wordt niet voltooidMy multi-step test doesn't complete

  Er is een limiet van 100 aanvragen per test.There's a limit of 100 requests per test.

  De test wordt gestopt als deze meer dan twee minuten wordt uitgevoerd.The test is stopped if it runs longer than two minutes.

 • Hoe voer ik een test uit met clientcertificaten?How can I run a test with client certificates?

  Dat wordt niet ondersteund.We don't support that, sorry.

Volgende stappenNext steps

Diagnostische logboeken doorzoekenSearch diagnostic logs

Problemen oplossenTroubleshooting

IP-adressen van webtest-agentsIP addresses of web test agents