Beschikbaarheid patronenAvailability patterns

Beschikbaarheid definieert het aantal keer dat het systeem functioneel en werkt is.Availability defines the proportion of time that the system is functional and working. Deze worden beïnvloed door systeemfouten, infrastructuurproblemen met de, schadelijke aanvallen en systeem laden.It will be affected by system errors, infrastructure problems, malicious attacks, and system load. Dit wordt meestal gemeten als percentage van bedrijfstijd.It is usually measured as a percentage of uptime. Cloud-toepassingen geven doorgaans gebruikers met een service level agreement (SLA), wat betekent dat toepassingen moeten worden ontworpen en geïmplementeerd op een manier die maximale beschikbaarheid.Cloud applications typically provide users with a service level agreement (SLA), which means that applications must be designed and implemented in a way that maximizes availability.

PatroonPattern SamenvattingSummary
Statuscontrole voor eindpuntHealth Endpoint Monitoring Functionele controles implementeren in een toepassing die externe hulpprogramma's via blootgestelde eindpunten met regelmatige tussenpozen benaderen kunnen.Implement functional checks in an application that external tools can access through exposed endpoints at regular intervals.
Op basis van een wachtrij Load LevelingQueue-Based Load Leveling Een wachtrij die fungeert als een buffer tussen een taak en de service dat het aanroept om te kunnen vloeiende onregelmatige zware belasting gebruiken.Use a queue that acts as a buffer between a task and a service that it invokes in order to smooth intermittent heavy loads.
BeperkingThrottling Het verbruik van bronnen die worden gebruikt door een exemplaar van een toepassing, een afzonderlijke tenant of een hele service beheren.Control the consumption of resources used by an instance of an application, an individual tenant, or an entire service.