Patronen voor GegevensbeheerData Management patterns

Gegevensbeheer is het belangrijkste element van cloudtoepassingen en is van invloed op vrijwel alle kwaliteitskenmerken.Data management is the key element of cloud applications, and influences most of the quality attributes. Gegevens worden meestal op verschillende locaties en op meerdere servers gehost vanwege redenen zoals prestaties, schaalbaarheid en beschikbaarheid. Het moge duidelijk zijn dat dit nogal wat uitdagingen kan opleveren.Data is typically hosted in different locations and across multiple servers for reasons such as performance, scalability or availability, and this can present a range of challenges. Zo is het bijvoorbeeld nodig om consistentie van de gegevens te waarborgen en daarnaast moeten gegevens doorgaans over verschillende locaties worden gesynchroniseerd.For example, data consistency must be maintained, and data will typically need to be synchronized across different locations.

PatroonPattern SamenvattingSummary
Cache-AsideCache-Aside Gegevens op verzoek in een cache laden vanuit een gegevensarchief.Load data on demand into a cache from a data store
CQRSCQRS Bewerkingen die gegevens lezen scheiden van bewerkingen die gegevens bijwerken met behulp van afzonderlijke interfaces.Segregate operations that read data from operations that update data by using separate interfaces.
GebeurtenisbronnenEvent Sourcing Een archief gebruiken waaraan alleen gegevens kunnen worden toegevoegd om de volledige reeks gebeurtenissen vast te leggen die de acties beschrijven die op gegevens in een domein worden uitgevoerd.Use an append-only store to record the full series of events that describe actions taken on data in a domain.
IndextabelIndex Table Indexen maken van de velden in gegevensarchieven waarnaar vaak wordt verwezen door query's.Create indexes over the fields in data stores that are frequently referenced by queries.
Gerealiseerde weergaveMaterialized View Vooraf ingevulde weergaven met de gegevens uit een of meer gegevensarchieven genereren wanneer de gegevens niet perfect zijn opgemaakt voor vereiste querybewerkingen.Generate prepopulated views over the data in one or more data stores when the data isn't ideally formatted for required query operations.
ShardingSharding Een gegevensarchief onderverdelen in een set met horizontale partities of shards.Divide a data store into a set of horizontal partitions or shards.
Hosting van statische inhoudStatic Content Hosting Statische inhoud implementeren naar een opslagservice in de cloud die de inhoud rechtstreeks aan de client kan leveren.Deploy static content to a cloud-based storage service that can deliver them directly to the client.
ValetsleutelValet Key Een token of sleutel gebruiken die clients beperkte, directe toegang biedt tot een specifieke resource of service.Use a token or key that provides clients with restricted direct access to a specific resource or service.