Ontwerp- en implementatiepatronenDesign and Implementation patterns

Een goed ontwerp heeft te maken met factoren zoals consistentie en samenhang in het ontwerp en de implementatie van componenten, goede voorzieningen voor onderhoud om het beheer en de ontwikkeling te vereenvoudigen, en herbruikbaarheid om onderdelen en subsystemen te kunnen gebruiken in andere toepassingen en andere scenario's.Good design encompasses factors such as consistency and coherence in component design and deployment, maintainability to simplify administration and development, and reusability to allow components and subsystems to be used in other applications and in other scenarios. Beslissingen die worden genomen tijdens de ontwerp- en implementatiefase hebben een enorme invloed op de kwaliteit en de totale eigendomskosten van in de cloud gehoste toepassingen en services.Decisions made during the design and implementation phase have a huge impact on the quality and the total cost of ownership of cloud hosted applications and services.

PatroonPattern SamenvattingSummary
AmbassadeurAmbassador Helper-services maken die netwerkaanvragen verzenden namens een consumentservice of toepassing.Create helper services that send network requests on behalf of a consumer service or application.
Anti-corruptielaagAnti-Corruption Layer Een toegangspunt of een adapterlaag implementeren tussen een moderne toepassing en een oud systeem.Implement a façade or adapter layer between a modern application and a legacy system.
Back-ends voor front-endsBackends for Frontends Afzonderlijke back-endservices maken om te worden verbruikt door specifieke front-endtoepassingen of -interfaces.Create separate backend services to be consumed by specific frontend applications or interfaces.
CQRSCQRS Bewerkingen die gegevens lezen scheiden van bewerkingen die gegevens bijwerken met behulp van afzonderlijke interfaces.Segregate operations that read data from operations that update data by using separate interfaces.
Consolidatie van berekenbronnenCompute Resource Consolidation Meerdere taken of bewerkingen consolideren in een enkele rekenkundige eenheid.Consolidate multiple tasks or operations into a single computational unit
Extern configuratiearchiefExternal Configuration Store Configuratiegegevens vanuit het implementatiepakket voor de toepassing verplaatsen naar een centrale locatie.Move configuration information out of the application deployment package to a centralized location.
Aggregatie van gatewayGateway Aggregation Een gateway gebruiken om verschillende afzonderlijke aanvragen samen te voegen in één aanvraag.Use a gateway to aggregate multiple individual requests into a single request.
Offloading van gatewayGateway Offloading Gedeelde of gespecialiseerde servicefunctionaliteit offloaden naar een gatewayproxy.Offload shared or specialized service functionality to a gateway proxy.
Routering van gatewayGateway Routing Aanvragen naar meerdere services routeren met behulp van één eindpunt.Route requests to multiple services using a single endpoint.
Selectie van leiderLeader Election De acties coördineren die worden uitgevoerd door een reeks samenwerkende taakexemplaren in een gedistribueerde toepassing door één exemplaar te selecteren als de leider, die vervolgens de verantwoordelijkheid krijgt voor het beheren van de andere exemplaren.Coordinate the actions performed by a collection of collaborating task instances in a distributed application by electing one instance as the leader that assumes responsibility for managing the other instances.
Pijpen en filtersPipes and Filters Een taak waarmee een complexe verwerking wordt uitgevoerd, opsplitsen in een reeks afzonderlijke elementen die kunnen worden hergebruikt.Break down a task that performs complex processing into a series of separate elements that can be reused.
SidecarSidecar Onderdelen van een toepassing implementeren in een afzonderlijk proces of container om isolatie en inkapseling mogelijk te maken.Deploy components of an application into a separate process or container to provide isolation and encapsulation.
Hosting van statische inhoudStatic Content Hosting Statische inhoud implementeren naar een opslagservice in de cloud die de inhoud rechtstreeks aan de client kan leveren.Deploy static content to a cloud-based storage service that can deliver them directly to the client.
StranglerStrangler Een verouderd systeem incrementeel migreren door specifieke functionaliteit geleidelijk te vervangen door nieuwe toepassingen en services.Incrementally migrate a legacy system by gradually replacing specific pieces of functionality with new applications and services.