Tolerantie patronenResiliency patterns

Tolerantie is de mogelijkheid van een systeem probleemloos verwerken en herstellen van fouten.Resiliency is the ability of a system to gracefully handle and recover from failures. De aard van de cloud hosten, wanneer toepassingen zijn vaak meerdere tenants, gedeeld platformservices gebruiken, concurreren voor resources en bandbreedte, communiceren via het Internet en wordt uitgevoerd op de standaard hardware betekent dat er is een grotere kans op die beide tijdelijk en meer permanente fouten worden veroorzaakt.The nature of cloud hosting, where applications are often multi-tenant, use shared platform services, compete for resources and bandwidth, communicate over the Internet, and run on commodity hardware means there is an increased likelihood that both transient and more permanent faults will arise. Fouten opsporen en het herstellen van snel en efficiënt, is vereist voor het behouden van de tolerantie.Detecting failures, and recovering quickly and efficiently, is necessary to maintain resiliency.

PatroonPattern SamenvattingSummary
SchotBulkhead Elementen van een toepassing in groepen isoleren zodat als een uitvalt, blijft de andere functioneren.Isolate elements of an application into pools so that if one fails, the others will continue to function.
CircuitonderbrekerCircuit Breaker Verwerken van fouten die een variabele hoeveelheid tijd om op te lossen bij het verbinden met een externe service of de resource kunnen duren.Handle faults that might take a variable amount of time to fix when connecting to a remote service or resource.
Compensating transactieCompensating Transaction Ongedaan maken de werkzaamheden van een reeks stappen, die tezamen een bewerking uiteindelijk consistent is definiëren.Undo the work performed by a series of steps, which together define an eventually consistent operation.
Statuscontrole voor eindpuntHealth Endpoint Monitoring Functionele controles implementeren in een toepassing die externe hulpprogramma's via blootgestelde eindpunten met regelmatige tussenpozen benaderen kunnen.Implement functional checks in an application that external tools can access through exposed endpoints at regular intervals.
Opvulteken keuzeLeader Election Coördinaat van de bewerkingen uitgevoerd door een verzameling van samenwerkende taakexemplaren in een gedistribueerde toepassing door één exemplaar verkiezing welk opvulteken die de verantwoordelijkheid voor het beheren van de andere exemplaren.Coordinate the actions performed by a collection of collaborating task instances in a distributed application by electing one instance as the leader that assumes responsibility for managing the other instances.
Op basis van een wachtrij Load LevelingQueue-Based Load Leveling Een wachtrij die fungeert als een buffer tussen een taak en de service dat het aanroept om te kunnen vloeiende onregelmatige zware belasting gebruiken.Use a queue that acts as a buffer between a task and a service that it invokes in order to smooth intermittent heavy loads.
Probeer het opnieuwRetry Inschakelen van een toepassing voor het afhandelen van verwachte, tijdelijke fouten als er wordt geprobeerd verbinding maken met de bron van een service of het netwerk door transparant opnieuw wordt geprobeerd een bewerking die eerder mislukt.Enable an application to handle anticipated, temporary failures when it tries to connect to a service or network resource by transparently retrying an operation that's previously failed.
Scheduler Agent SupervisorScheduler Agent Supervisor Een set acties coördineren van een gedistribueerde set services en andere externe bronnen.Coordinate a set of actions across a distributed set of services and other remote resources.