Zelfstudie: Azure-beheerde toepassingen publiceren in de MarketplaceTutorial: Publish Azure managed applications in the Marketplace

Leveranciers gebruiken door Azure beheerde toepassingen om hun oplossingen aan te bieden aan alle klanten van Azure Marketplace.Vendors can use Azure managed applications to offer their solutions to all Azure Marketplace customers. Voorbeelden van leveranciers zijn MSP's (Managed Service Providers), ISV's (Independent Software Vendors) en SI's (systeemintegrators).Those vendors can include managed service providers (MSPs), independent software vendors (ISVs), and system integrators (SIs). Beheerde toepassingen verminderen de overhead voor onderhoud voor klanten.Managed applications reduce the maintenance and servicing overhead for customers. Leveranciers verkopen infrastructuur en software via Marketplace.Vendors sell infrastructure and software through the marketplace. Ze kunnen services en operationele ondersteuning koppelen aan beheerde toepassingen.They can attach services and operational support to managed applications. Zie Overzicht van door Azure beheerde toepassingen voor meer informatie.For more information, see Managed application overview.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een toepassing publiceert naar Marketplace en deze op grote schaal beschikbaar maakt voor klanten.This article explains how you can publish an application to the marketplace and make it broadly available to customers.

Vereisten voor het publiceren van een beheerde toepassingPrerequisites for publishing a managed application

Om dit artikel te kunnen voltooien, moet u over het ZIP-bestand beschikken met de definitie van uw beheerde toepassing.To complete this article, you must already have the .zip file for your managed application definition. Zie Een beheerde toepassing voor intern verbruik publiceren voor meer informatie.For more information, see Create service catalog application.

Er zijn verschillende zakelijke vereisten.There are several business prerequisites. Dit zijn:They are:

 • Uw bedrijf of dochteronderneming moet gevestigd zijn in een land/regio waar de verkoop wordt ondersteund door de marktplaats.Your company or its subsidiary must be located in a country/region where sales are supported by the marketplace.
 • Het product moet beschikken over een licentie die compatibel is met factureringsmodellen die worden ondersteund door Marketplace.Your product must be licensed in a way that is compatible with billing models supported by the marketplace.
 • Klanten moeten op een commercieel redelijke wijze toegang hebben tot technische ondersteuning.Make technical support available to customers in a commercially reasonable manner. Deze ondersteuning kan gratis zijn, betaald of worden aangeboden via een community.The support can be free, paid, or through community support.
 • Neem een licentie op uw software en op eventuele afhankelijke software van derden.License your software and any third-party software dependencies.
 • Bied inhoud aan die voldoet aan de criteria die van kracht zijn om uw aanbieding op te nemen in Marketplace en in Azure Portal.Provide content that meets criteria for your offering to be listed in the Marketplace and in the Azure portal.
 • Ga akkoord met de voorwaarden van het deelnamebeleid en de overeenkomst voor uitgevers van Azure Marketplace.Agree to the terms of the Azure Marketplace Participation Policies and Publisher Agreement.
 • Ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden, de Microsoft-privacyverklaring en de overeenkomst inzake het Microsoft Azure Certified-programma.Agree to comply with the Terms of Use, Microsoft Privacy Statement, and Microsoft Azure Certified Program Agreement.

Je moet ook een Marketplace-account hebben.You must also have a Marketplace account. Zie Een Commercieel Marketplace-account maken in partnercentrumals u een account wilt maken.To create an account, see How to create a Commercial Marketplace account in Partner Center.

Een nieuwe aanbieding voor een Azure-toepassing makenCreate a new Azure application offer

Als het account voor de partnerportal is gemaakt, kunt u een aanbieding voor uw beheerde toepassing gaan maken.After creating your partner portal account, you're ready to create your managed application offer.

Een aanbieding samenstellenSet up an offer

De aanbieding voor een beheerde toepassing komt overeen met de klasse van een productaanbieding van een uitgever.The offer for a managed application corresponds to a class of product offering from a publisher. Als u een nieuw type toepassing hebt dat u beschikbaar wilt maken in Marketplace, stelt u een nieuwe aanbieding samen.If you have a new type of application that you want to make available in the marketplace, you can set it up as a new offer. Een aanbieding is een verzameling SKU's.An offer is a collection of SKUs. Elke aanbieding wordt als een eigen entiteit weergegeven in Marketplace.Every offer appears as its own entity in the marketplace.

 1. Meld u aan bij de Cloud Partner-portal.Sign in to the Cloud Partner portal.

 2. Selecteer in het navigatiedeelvenster aan de linkerkantAzure-toepassingen aanbieden + Nieuw aanbieden > .In the navigation pane on the left, select + New offer > Azure Applications.

 3. In de Editor-weergave ziet u de vereiste formulieren.In the Editor view, you see the required forms. De formulieren worden verderop in dit artikel beschreven.Each form is described later in this article.

Offer Settings-formulierOffer Settings form

Dit zijn de velden voor het formulier Offer Settings:The fields for the Offer Settings form are:

 • Offer ID: deze unieke id identificeert de aanbieding binnen een uitgeversprofiel.Offer ID: This unique identifier identifies the offer within a publisher profile. Deze id wordt weergegeven in product-URL's, Resource Manager-sjablonen en factureringsrapporten.This ID is visible in product URLs, Resource Manager templates, and billing reports. De id kan alleen bestaan uit alfanumerieke tekens in kleine letters en streepjes (-).It can only be composed of lowercase alphanumeric characters or dashes (-). De id mag niet eindigen op een streepje.The ID can't end in a dash. Het maximum aantal tekens is 50.It's limited to a maximum of 50 characters. Zodra een aanbieding is gepubliceerd, kan dit veld niet meer worden gewijzigd.After an offer goes live, this field is locked.
 • Publisher ID: gebruik deze vervolgkeuzelijst om het uitgeversprofiel te kiezen dat u wilt gebruiken voor het publiceren van deze aanbieding.Publisher ID: Use this drop-down list to choose the publisher profile you want to publish this offer under. Zodra een aanbieding is gepubliceerd, kan dit veld niet meer worden gewijzigd.After an offer goes live, this field is locked.
 • Name: deze weergavenaam voor uw aanbieding wordt weergegeven in Marketplace en in de portal.Name: This display name for your offer appears in the Marketplace and in the portal. De naam mag maximaal 50 tekens bevatten.It can have a maximum of 50 characters. Gebruik een merknaam voor het product die makkelijk te herkennen is.Include a recognizable brand name for your product. Laat de naam van uw bedrijf weg, tenzij u het product als zodanig wilt publiceren.Don't include your company name here unless that's how it's marketed. Als u deze aanbieding al op uw eigen website onder de aandacht wordt gebracht, zorg er dan voor dat de naam exact overeenkomt met de naam op uw website.If you're marketing this offer on your own website, ensure that the name is exactly how it appears on your website.

Als u klaar bent, selecteert u Save om verder te gaan.When done, select Save to save your progress.

Formulier voor SKU'sSKUs form

De volgende stap is het toevoegen van SKU's voor uw aanbieding.The next step is to add SKUs for your offer.

Een SKU is de kleinst mogelijke eenheid van een aanbieding die kan worden gekocht.A SKU is the smallest purchasable unit of an offer. U kunt een SKU binnen dezelfde productklasse (aanbieding) gebruiken om onderscheid te maken tussen:You can use a SKU within the same product class (offer) to differentiate between:

 • Verschillende functies die worden ondersteundDifferent features that are supported
 • Een beheerde of onbeheerde aanbiedingWhether the offer is managed or unmanaged
 • Factureringsmodellen die worden ondersteundBilling models that are supported

Een SKU wordt in Marketplace weergegeven onder de bovenliggende aanbieding.A SKU appears under the parent offer in the marketplace. Een SKU wordt als een afzonderlijk verkrijgbare entiteit weergegeven in Azure Portal.It appears as its own purchasable entity in the Azure portal.

 1. Selecteer SKU's > nieuwe SKU.Select SKUs > New SKU.

 2. Geef een waarde op voor SKU ID.Enter a SKU ID. Een SKU-id is een unieke id voor de SKU binnen een aanbieding.A SKU ID is a unique identifier for the SKU within an offer. Deze id wordt weergegeven in product-URL's, Resource Manager-sjablonen en factureringsrapporten.This ID is visible in product URLs, Resource Manager templates, and billing reports. De id kan alleen bestaan uit alfanumerieke tekens in kleine letters en streepjes (-).It can only be composed of lowercase alphanumeric characters or dashes (-). De id mag niet eindigen op een streepje en kan uit maximaal 50 tekens bestaan.The ID can't end in a dash, and it's limited to a maximum of 50 characters. Zodra een aanbieding is gepubliceerd, kan dit veld niet meer worden gewijzigd.After an offer goes live, this field is locked. U kunt meerdere SKU's hebben binnen een aanbieding.You can have multiple SKUs within an offer. U hebt een SKU nodig voor elke installatiekopie die u wilt publiceren.You need a SKU for each image you plan to publish.

 3. Vul de sectie SKU Details in op het volgende formulier:Fill out the SKU Details section on the following form:

  Vul de volgende velden in:Fill out the following fields:

  • Title: voer een titel in voor deze SKU.Title: Enter a title for this SKU. Deze titel wordt weergegeven in de galerie voor dit item.This title appears in the gallery for this item.
  • Summary: voer een korte samenvatting in voor deze SKU.Summary: Enter a short summary for this SKU. Deze tekst wordt onder de titel weergegeven.This text appears underneath the title.
  • Description: voer een gedetailleerde beschrijving van de SKU in.Description: Enter a detailed description about the SKU.
  • SKU Type: de toegestane waarden zijn Managed Application en Solution Templates.SKU Type: The allowed values are Managed Application and Solution Templates. Selecteer voor deze aanvraag Managed Application.For this case, select Managed Application.
  • Beschikbaarheid land/regio: Selecteer de landen/regio's waar de beheerde toepassing beschikbaar is.Country/Region availability: Select the countries/regions where the managed application is available.
  • Pricing: geef een prijs op voor beheer van de toepassing.Pricing: Provide a price for management of the application. Selecteer de beschikbare landen/regio's voordat u de prijs instelt.Select the available countries/regions before setting the price.
 4. Voeg een nieuw pakket toe.Add a new package. Vul de sectie Package Details in op het volgende formulier:Fill out the Package Details section on the following form:

  Vul de volgende velden in:Fill out the following fields:

  • Version: voer een versie in voor het pakket dat u uploadt.Version: Enter a version for the package you upload. Gebruik hierbij de notatie {number}.{number}.{number}{number}.It should be in the format {number}.{number}.{number}{number}.

  • Package file (.zip): dit pakket bevat twee vereiste bestanden die in één ZIP-pakket zijn gecomprimeerd.Package file (.zip): This package contains two required files compressed into a .zip package. Het ene bestand is een Resource Manager-sjabloon die de resources definieert die voor de beheerde toepassing moeten worden geïmplementeerd.One file is a Resource Manager template that defines the resources to deploy for the managed application. Het andere bestand definieert de gebruikersinterface voor consumenten die de beheerde toepassing implementeren via de portal.The other file defines the user interface for consumers deploying the managed application through the portal. In de gebruikersinterface geeft u elementen op waarmee consumenten parameterwaarden kunnen opgeven.In the user interface, you specify elements that enable consumers to provide parameter values.

  • Tenant-id: de tenant-id voor het account om toegang te krijgen.Tenant ID: The tenant ID for the account to get access.

  • JIT Access inschakelen: selecteer Ja om just-in-time toegangscontrole voor het account in te schakelen.Enable JIT Access: Select Yes to enable just-in-time access control for the account. Wanneer u dit hebt ingeschakeld, vraagt u gedurende een bepaalde periode toegang tot het account van de consument.When enabled, you request access to the consumer's account for a specified time period. Als u wilt eisen dat consumenten van uw beheerde toepassing uw account permanente toegang verlenen, selecteert u Nee.To require that consumers of your managed application grant your account permanent access, select No.

  • Toegestane acties van klanten aanpassen?: Selecteer Ja om aan te geven welke acties consumenten kunnen uitvoeren op de beheerde resources.Customize allowed customer actions?: Select Yes to specify which actions consumers can perform on the managed resources.

  • Toegestane acties van klanten: Als u Ja selecteert voor de vorige instelling, u opgeven welke acties zijn toegestaan voor consumenten door weigeringstoewijzingen voor Azure-resourceste gebruiken.Allowed customer actions: If you select Yes for the previous setting, you can specify which actions are permitted to consumers by using deny assignments for Azure resources.

   Zie Azure Resource Manager resource provider operationsvoor beschikbare acties.For available actions, see Azure Resource Manager resource provider operations. Bijvoorbeeld, om consumenten toe te staan Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action om virtuele machines opnieuw op te starten, toe te voegen aan de toegestane acties.For example, to permit consumers to restart virtual machines, add Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action to the allowed actions. De */read actie is automatisch toegestaan, zodat u die instelling niet hoeft op te nemen.The */read action is automatically allowed so you don't need to include that setting.

  • PrincipalId: deze eigenschap is de id van Azure Active Directory (Azure AD) van een gebruiker, groep of toepassing die toegang krijgt tot de resources in het abonnement van de klant.PrincipalId: This property is the Azure Active Directory (Azure AD) identifier of a user, user group, or application that's granted access to the resources in the customer's subscription. In de roldefinitie worden de machtigingen beschreven.The Role Definition describes the permissions.

  • Role Definition: deze eigenschap bestaat uit een lijst met alle ingebouwde rollen voor op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC) die worden aangeboden door Azure AD.Role Definition: This property is a list of all the built-in Role-Based Access Control (RBAC) roles provided by Azure AD. U kunt de rol selecteren die het meest geschikt is voor het beheren van resources namens de klant.You can select the role that's most appropriate to use to manage the resources on behalf of the customer.

  • Policy Settings: pas een Azure Policy op uw beheerde toepassing toe om nalevingsvereisten voor de geïmplementeerde oplossingen te specificeren.Policy Settings: Apply an Azure Policy to your managed application to specify compliance requirements for the deployed solutions. Selecteer de gewenste beleidsregels in de beschikbare opties.From the available options, select the policies to apply. Geef bij Policy Parameters een JSON-tekenreeks met de parameterwaarden op.For Policy Parameters, provide a JSON string with the parameter values. Zie Voorbeelden van Azure Policy voor beleidsdefinities en de indeling van de parameterwaarden.For policy definitions and the format of the parameter values, see Azure Policy Samples.

U kunt verschillende autorisaties toevoegen.You can add several authorizations. Het wordt aangeraden om een AD-gebruikersgroep te maken en de id van deze groep op te geven voor PrincipalId.We recommend that you create an AD user group and specify its ID in PrincipalId. Op deze manier kunt u meer gebruikers toevoegen aan de gebruikersgroep zonder dat u de SKU hoeft bij te werken.This way, you can add more users to the user group without the need to update the SKU.

Zie Aan de slag met toegangsbeheer op basis van rollen in Azure Portal voor meer informatie over RBAC.For more information about RBAC, see Get started with RBAC in the Azure portal.

Marketplace-formulierMarketplace form

U gebruikt het formulier Marketplace om aan te geven welke velden moeten worden weergegeven in Azure Marketplace en in Azure Portal.The Marketplace form asks for fields that show up on the Azure Marketplace and on the Azure portal.

Preview van abonnement-id'sPreview subscription IDs

Geef een lijst met id's van Azure-abonnementen op die toegang hebben tot de aanbieding nadat deze is gepubliceerd.Enter a list of Azure subscription IDs that can access the offer after it's published. U kunt deze gebruiken met abonnementen op de whitelist om de preview-aanbieding te testen voordat deze live gaat.You can use these white-listed subscriptions to test the previewed offer before you make it live. U een lijst met toegestane abonnementen samenstellen in het partnerportaal.You can compile an allow list of up to 100 subscriptions in the partner portal.

Voorgestelde categorieënSuggested categories

Selecteer maximaal vijf categorieën uit de lijst waaraan uw aanbieding het best kan worden gekoppeld.Select up to five categories from the list that your offer can be best associated with. Deze categorieën worden gebruikt om uw aanbieding toe te wijzen aan de productcategorieën die beschikbaar zijn in Azure Marketplace en Azure Portal.These categories are used to map your offer to the product categories that are available in the Azure Marketplace and the Azure portal.

Azure MarketplaceAzure Marketplace

De samenvatting van uw beheerde toepassing bevat de volgende velden:The summary of your managed application displays the following fields:

Samenvatting van Marketplace

Het tabblad Overview voor uw beheerde toepassing bevat de volgende velden:The Overview tab for your managed application displays the following fields:

Overzicht van Marketplace

Het tabblad Plans + Pricing voor uw beheerde toepassing bevat de volgende velden:The Plans + Pricing tab for your managed application displays the following fields:

Marketplace-abonnementen

Azure PortalAzure portal

De samenvatting van uw beheerde toepassing bevat de volgende velden:The summary of your managed application displays the following fields:

Portal-samenvatting

Het overzicht voor uw beheerde toepassing bevat de volgende velden:The overview for your managed application displays the following fields:

Overzicht van portal

LogorichtlijnenLogo guidelines

Volg deze richtlijnen voor logo's die u uploadt in de Cloud Partner-portal:Follow these guidelines for any logo that you upload in the Cloud Partner portal:

 • Het Azure-ontwerp heeft een eenvoudig kleurenpalet.The Azure design has a simple color palette. Beperk het aantal primaire en secundaire kleuren in uw logo.Limit the number of primary and secondary colors on your logo.
 • De themakleuren van de portal zijn wit en zwart.The theme colors of the portal are white and black. Gebruik deze kleuren niet als de achtergrondkleur voor uw logo.Don't use these colors as the background color for your logo. Gebruik een kleur waardoor uw logo opvalt in de portal.Use a color that makes your logo prominent in the portal. We adviseren eenvoudige primaire kleuren.We recommend simple primary colors. Als u een transparante achtergrond gebruikt, moeten het logo en de tekst niet wit, zwart of blauw zijn.If you use a transparent background, make sure that the logo and text aren't white, black, or blue.
 • Gebruik geen achtergrond met een kleurovergang in het logo.Don't use a gradient background on the logo.
 • Plaats geen tekst in het logo, ook niet de naam van uw bedrijf of merk.Don't place text on the logo, not even your company or brand name. Het uiterlijk van uw logo moet plat zijn, zonder kleurovergangen.The look and feel of your logo should be flat and avoid gradients.
 • Zorg ervoor dat het logo niet is uitgerekt.Make sure the logo isn't stretched.

Het hero-logo is optioneel.The hero logo is optional. De uitgever kan ervoor kiezen om geen hero-logo te uploaden.The publisher can choose not to upload a hero logo. Als er een hero-pictogram is geüpload, kan dit niet meer worden verwijderd.After the hero icon is uploaded, it can't be deleted. Op dat moment moet de partner de Marketplace-richtlijnen voor hero-pictogrammen volgen.At that time, the partner must follow the Marketplace guidelines for hero icons.

Volg deze richtlijnen voor het hero-logopictogram:Follow these guidelines for the hero logo icon:

 • De weergavenaam van de uitgever, de titel van het abonnement en de lange samenvatting van de aanbieding worden in wit weergegeven.The publisher display name, the plan title, and the offer long summary are displayed in white. Gebruik dan ook geen lichte kleur voor de achtergrond van het hero-pictogram.Therefore, don't use a light color for the background of the hero icon. Een zwarte, witte of transparante achtergrond is niet toegestaan voor hero-pictogrammen.A black, white, or transparent background isn't allowed for hero icons.

 • Zodra de aanbieding wordt vermeld, worden elementen programmatisch ingesloten binnen het hero-logo.After the offer is listed, elements are embedded programmatically inside the hero logo. De ingesloten elementen zijn de weergavenaam van de uitgever, de titel van het abonnement, de lange samenvatting van de aanbieding en de knop Maken.The embedded elements include the publisher display name, the plan title, the offer long summary, and the Create button. U hoeft dan ook geen tekst in te voeren wanneer u het hero-logo ontwerpt.Consequently, don't enter any text while you design the hero logo. Laat aan de rechterkant ruimte vrij, aangezien de tekst programmatisch daar wordt opgenomen.Leave empty space on the right because the text is included programmatically in that space. De lege ruimte voor de tekst moet 415 x 100 pixels zijn aan de rechterkant.The empty space for the text should be 415 x 100 pixels on the right. De ruimte wordt met 370 pixels vanaf de linkerkant verschoven.It's offset by 370 pixels from the left.

  Voorbeeld van hero-logo

Support-formulierSupport form

Vul het formulier Support in met gegevens van contactpersonen voor ondersteuning van uw bedrijf.Fill out the Support form with support contacts from your company. Dit kunnen bijvoorbeeld contactpersonen zijn voor engineering en voor klantenondersteuning.This information might be engineering contacts and customer support contacts.

Een aanbieding publicerenPublish an offer

Als u alle secties hebt ingevuld, selecteert u Publish om het proces te starten waarmee uw aanbieding beschikbaar komt voor klanten.After you fill out all the sections, select Publish to start the process that makes your offer available to customers.

Volgende stappenNext steps