Functies van Azure Resource Manager-sjablonenAzure Resource Manager template functions

Dit artikel beschrijft alle functies die u in een Azure Resource Manager-sjabloon gebruiken kunt.This article describes all the functions you can use in an Azure Resource Manager template.

U functies in uw sjablonen toevoegen door deze tekst tussen vierkante haken: [ en ], respectievelijk.You add functions in your templates by enclosing them within brackets: [ and ], respectively. De expressie wordt geëvalueerd tijdens de implementatie.The expression is evaluated during deployment. Terwijl geschreven als een letterlijke tekenreeks, kan het resultaat van evaluatie van de expressie van een ander JSON-type, zoals een matrix, een object of een geheel getal zijn.While written as a string literal, the result of evaluating the expression can be of a different JSON type, such as an array, object, or integer. Net zoals in JavaScript-functieaanroepen die zijn opgemaakt als functionName(arg1,arg2,arg3).Just like in JavaScript, function calls are formatted as functionName(arg1,arg2,arg3). U verwijzen naar eigenschappen met behulp van de operators stip en [index].You reference properties by using the dot and [index] operators.

Een sjabloonexpressie voor een niet langer zijn dan 24.576 tekens.A template expression cannot exceed 24,576 characters.

Sjabloonfuncties en de bijbehorende parameters zijn niet hoofdlettergevoelig.Template functions and their parameters are case-insensitive. Bijvoorbeeld: Resource Manager wordt omgezet variables('var1') en VARIABLES('VAR1') als hetzelfde.For example, Resource Manager resolves variables('var1') and VARIABLES('VAR1') as the same. Wanneer geëvalueerd, tenzij de functie wijzigt uitdrukkelijk geval (zoals toUpper of toLower), de functie blijft behouden voor het geval is.When evaluated, unless the function expressly modifies case (such as toUpper or toLower), the function preserves the case. Bepaalde resourcetypen mogelijk case-vereisten, ongeacht hoe de functies worden geëvalueerd.Certain resource types may have case requirements irrespective of how functions are evaluated.

Zie voor het maken van uw eigen functies door gebruiker gedefinieerde functies.To create your own functions, see User-defined functions.

Matrix- en objectfunctiesArray and object functions

Resource Manager biedt verschillende functies voor het werken met matrices en objecten.Resource Manager provides several functions for working with arrays and objects.

VergelijkingsfunctiesComparison functions

Resource Manager biedt verschillende functies voor het maken van vergelijkingen in uw sjablonen.Resource Manager provides several functions for making comparisons in your templates.

Implementatiefuncties waardeDeployment value functions

Resource Manager biedt de volgende functies voor het ophalen van waarden uit de secties van de sjabloon en de waarden die betrekking hebben op de implementatie:Resource Manager provides the following functions for getting values from sections of the template and values related to the deployment:

Logische functiesLogical functions

Resource Manager biedt de volgende functies voor het werken met logische voorwaarden:Resource Manager provides the following functions for working with logical conditions:

Numerieke functiesNumeric functions

Resource Manager biedt de volgende functies voor het werken met gehele getallen:Resource Manager provides the following functions for working with integers:

ResourcefunctiesResource functions

Resource Manager biedt de volgende functies voor het ophalen van waarden van resources:Resource Manager provides the following functions for getting resource values:

TekenreeksfunctiesString functions

Resource Manager biedt de volgende functies voor het werken met tekenreeksen:Resource Manager provides the following functions for working with strings:

Volgende stappenNext steps