Zelfstudie: Meerdere resource-instanties maken met Resource Manager-sjablonenTutorial: Create multiple resource instances with Resource Manager templates

Leer hoe u een Azure Resource Manager-sjabloon herhaaldelijk gebruikt om meerdere instanties van een Azure-resource te maken.Learn how to iterate in your Azure Resource Manager template to create multiple instances of an Azure resource. In deze zelfstudie wijzigt u een sjabloon om drie instanties van het opslagaccount te maken.In this tutorial, you modify a template to create three storage account instances.

Azure Resource Manager maakt meerdere exemplaren diagram

Deze zelfstudie bestaat uit de volgende taken:This tutorial covers the following tasks:

 • Een snelstartsjabloon openenOpen a QuickStart template
 • De sjabloon bewerkenEdit the template
 • De sjabloon implementerenDeploy the template

Als u geen abonnement op Azure hebt, maakt u een gratis account voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

VereistenPrerequisites

Als u dit artikel wilt voltooien, hebt u het volgende nodig:To complete this article, you need:

Een snelstartsjabloon openenOpen a Quickstart template

Azure-snelstartsjablonen is een opslagplaats voor Resource Manager-sjablonen.Azure QuickStart Templates is a repository for Resource Manager templates. In plaats van een sjabloon helemaal vanaf de basis te maken, kunt u een voorbeeldsjabloon zoeken en aanpassen.Instead of creating a template from scratch, you can find a sample template and customize it. De in deze snelstart gebruikte sjabloon wordt Create a standard storage account (Standaardopslagaccount maken) genoemd.The template used in this quickstart is called Create a standard storage account. De sjabloon definieert een Azure Storage-accountresource.The template defines an Azure Storage account resource.

 1. Selecteer in Visual Studio Code Bestand>Bestand openen.From Visual Studio Code, select File>Open File.

 2. Plak de volgende URL in Bestandsnaam:In File name, paste the following URL:

  https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-storage-account-create/azuredeploy.json
  
 3. Selecteer Openen om het bestand te openen.Select Open to open the file.

 4. De resource Microsoft.Storage/storageAccounts is in de sjabloon gedefinieerd.There is a 'Microsoft.Storage/storageAccounts' resource defined in the template. Vergelijk de sjabloon met de sjabloonverwijzing.Compare the template to the template reference. Het is handig om enige basiskennis te hebben van de sjabloon voordat u deze gaat aanpassen.It is helpful to get some basic understanding of the template before customizing it.

 5. Selecteer Bestand>Opslaan als om het bestand op uw lokale computer op te slaan als azuredeploy.json.Select File>Save As to save the file as azuredeploy.json to your local computer.

De sjabloon bewerkenEdit the template

Met de bestaande sjabloon wordt één opslagaccount gemaakt.The existing template creates one storage account. U past de sjabloon aan om drie opslagaccounts te maken.You customize the template to create three storage accounts.

Breng vanuit Visual Studio Code de volgende vier wijzigingen aan:From Visual Studio Code, make the following four changes:

Azure Resource Manager maakt meerdere instanties

 1. Voeg een copy-element toe aan de resourcedefinitie van het opslagaccount.Add a copy element to the storage account resource definition. In het copy-element geeft u het aantal iteraties en een variabele voor deze lus op.In the copy element, you specify the number of iterations and a variable for this loop. Het aantal iteraties moet een positief geheel getal zijn en mag niet hoger zijn dan 800.The count value must be a positive integer and can't exceed 800.
 2. De functie copyIndex() retourneert de huidige iteratie in de lus.The copyIndex() function returns the current iteration in the loop. U gebruikt de index als het voorvoegsel van de naam.You use the index as the name prefix. copyIndex() is gebaseerd op nul.copyIndex() is zero-based. Als u de indexwaarde wilt verschuiven, kunt u een waarde doorgeven in de functie copyIndex().To offset the index value, you can pass a value in the copyIndex() function. Bijvoorbeeld copyIndex(1) .For example, copyIndex(1).
 3. Verwijder het element variables, want dit wordt niet meer gebruikt.Delete the variables element, because it is not used anymore.
 4. Verwijder het element outputs.Delete the outputs element. Dit is niet langer nodig.It is no longer needed.

De voltooide sjabloon ziet er als volgt uit:The completed template looks like:

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {
  "storageAccountType": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "Standard_LRS",
   "allowedValues": [
    "Standard_LRS",
    "Standard_GRS",
    "Standard_ZRS",
    "Premium_LRS"
   ],
   "metadata": {
    "description": "Storage Account type"
   }
  },
  "location": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "[resourceGroup().location]",
   "metadata": {
    "description": "Location for all resources."
   }
  }
 },
 "resources": [
  {
   "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
   "name": "[concat(copyIndex(),'storage', uniqueString(resourceGroup().id))]",
   "apiVersion": "2018-02-01",
   "location": "[parameters('location')]",
   "sku": {
    "name": "[parameters('storageAccountType')]"
   },
   "kind": "Storage",
   "properties": {},
   "copy": {
    "name": "storagecopy",
    "count": 3
   }
  }
 ]
}

Voor meer informatie over het maken van meerdere instanties raadpleegt u Deploy multiple instances of a resource or property in Azure Resource Manager Templates (Meerdere instanties van een resource of eigenschap implementeren in Azure Resource Manager-sjablonen)For more information about creating multiple instances, see Deploy multiple instances of a resource or property in Azure Resource Manager Templates

De sjabloon implementerenDeploy the template

Raadpleeg de sectie De sjabloon implementeren in de snelstartgids van Visual Studio Code voor de implementatieprocedure.Refer to the Deploy the template section in the Visual Studio Code quickstart for the deployment procedure.

Notitie

Dit artikel is bijgewerkt voor het gebruik van de nieuwe Azure PowerShell Az-module.This article has been updated to use the new Azure PowerShell Az module. De AzureRM-module kan nog worden gebruikt en krijgt bugoplossingen tot ten minste december 2020.You can still use the AzureRM module, which will continue to receive bug fixes until at least December 2020. Zie voor meer informatie over de nieuwe Az-module en compatibiliteit met AzureRM Introductie van de nieuwe Az-module van Azure PowerShell.To learn more about the new Az module and AzureRM compatibility, see Introducing the new Azure PowerShell Az module. Raadpleeg Azure PowerShell installeren voor instructies over de installatie van de Az-module.For Az module installation instructions, see Install Azure PowerShell.

Als u alle drie de opslagaccounts wilt weergeven, laat u de parameter --name weg:To list all three storage accounts, omit the --name parameter:

echo "Enter the Resource Group name:" &&
read resourceGroupName &&
az storage account list --resource-group $resourceGroupName

Vergelijk de namen van de opslagaccounts met de naamdefinitie in de sjabloon.Compare the storage account names with the name definition in the template.

Resources opschonenClean up resources

Schoon de geïmplementeerd Azure-resources, wanneer u deze niet meer nodig hebt, op door de resourcegroep te verwijderen.When the Azure resources are no longer needed, clean up the resources you deployed by deleting the resource group.

 1. Selecteer Resourcegroep in het linkermenu van Azure Portal.From the Azure portal, select Resource group from the left menu.
 2. Voer de naam van de resourcegroep in het veld Filter by name in.Enter the resource group name in the Filter by name field.
 3. Selecteer de naam van de resourcegroep.Select the resource group name. U ziet in totaal zes resources in de resourcegroep.You shall see a total of six resources in the resource group.
 4. Selecteer Resourcegroep verwijderen in het bovenste menu.Select Delete resource group from the top menu.

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u geleerd hoe u meerdere instanties van opslagaccounts maakt.In this tutorial, you learned how to create multiple storage account instances. In de volgende zelfstudie ontwikkelt u een sjabloon met meerdere resources en meerdere resourcetypen.In the next tutorial, you develop a template with multiple resources and multiple resource types. Sommige resources hebben afhankelijke resources.Some of the resources have dependent resources.