Zelfstudie: Een Azure SQL Database toevoegen aan een groep voor automatische failover

VAN TOEPASSING OP: Azure SQL Database

Een failovergroep is een declaratieve abstractielaag waarmee u meerdere geo-gerepliceerde databases kunt groeperen. Leer een failovergroep configureren voor een Azure SQL Database en test de failover met behulp van de Azure-portal, PowerShell of de Azure CLI. In deze zelfstudie leert u het volgende:

 • Een database maken in Azure SQL Database
 • Een failovergroep voor de database tussen twee servers maken.
 • Failover testen.

Vereisten

Het volgende moet zijn geïnstalleerd om deze zelfstudie te voltooien:

1 - Een database maken

In deze stap maakt u een logische SQL-server en een individuele database waarin AdventureWorksLT-voorbeeldgegevens worden gebruikt. U kunt de database maken met behulp van menu's en schermen in de Azure-portal, of met behulp van een Azure CLI- of PowerShell-script in Azure Cloud Shell.

Alle methoden omvatten het instellen van een firewallregel op serverniveau om het openbare IP-adres toe te staan van de computer die u gebruikt voor toegang tot de server. Zie Een firewallregel maken op serverniveau voor meer informatie over het maken van firewallregels op serverniveau. U kunt ook firewallregels instellen op databaseniveau. Zie Een firewallregel maken op databaseniveau.

Een resourcegroep, server en afzonderlijke database maken in de Azure-portal:

 1. Meld u aan bij de portal.

 2. Zoek in de zoekbalk naar Azure SQL en selecteer deze optie.

 3. Selecteer op de pagina Azure SQL de optie Toevoegen.

  Toevoegen aan Azure SQL

 4. Selecteer op de pagina SQL-implementatieoptie selecteren de tegel SQL-databases met Afzonderlijke database onder Resourcetype. U kunt meer informatie over de verschillende databases bekijken door Details weergeven te selecteren.

 5. Selecteer Maken.

  Individuele database maken

 6. Selecteer op het tabblad Basisinformatie van het formulier SQL-database maken, onder Projectgegevens, het juiste Azure -abonnement als dit nog niet is geselecteerd.

 7. Selecteer onder Resourcegroep de optie Nieuwe maken, voer myResourceGroup in en selecteer OK.

 8. Voer onder Databasedetails voor Databasenaam in: mySampleDatabase.

 9. Selecteer voor Server de optie Nieuwe maken, en vul het formulier Nieuwe server als volgt in:

  • Servernaam: Voer MySqlServer in en wat extra tekens om de naam uniek te maken.
  • Aanmeldgegevens van serverbeheerder: Voer azureuser in.
  • Wachtwoord: Voer een wachtwoord in dat voldoet aan de vereisten en voer dit opnieuw in bij Wachtwoord bevestigen.
  • Locatie: Vervolgkeuzelijst en kies een locatie, zoals (VS) VS - Oost.

  Selecteer OK.

  Nieuwe server

  Noteer de aanmeldgegevens en het wachtwoord van de server zodat u zich bij de server en bijbehorende databases kunt aanmelden. Als u uw aanmeldgegevens of wachtwoord vergeet, kunt u de aanmeldingsnaam ophalen of het wachtwoord opnieuw instellen op de pagina SQL Server, nadat de database is gemaakt. U kunt de pagina SQL Server openen door de servernaam te selecteren op de Overzichtspagina van de database.

 10. Als u de standaardinstellingen opnieuw wilt configureren, selecteert u onder Compute en opslag de optie Database configureren.

  Op de pagina Configureren kunt u desgewenst het volgende doen:

  • Wijzig de Compute-laag van Ingericht in Serverloos.
  • Controleer en wijzig de instellingen voor vCores en Maximale grootte van gegevens.
  • Selecteer Configuratie wijzigen om de hardwaregeneratie te wijzigen.

  Nadat u eventuele wijzigingen hebt aangebracht, selecteert u Toepassen.

 11. Selecteer Volgende: Netwerken onderaan de pagina.

  Nieuwe SQL-database - tabblad Basisinformatie

 12. Selecteer op het tabblad Netwerken onder Verbindingsmethode de optie Openbaar eindpunt.

 13. Stel onder Firewallregels de optie Huidig IP-adres van client toevoegen in op Ja.

 14. Selecteer Volgende: Aanvullende instellingen onderaan de pagina.

  Tabblad Netwerken

  Zie Azure-services en -resources toegang verlenen tot deze server en Een privé-eindpunt toevoegen voor meer informatie over firewallinstellingen.

 15. Selecteer op het tabblad Aanvullende instellingen, in de sectie Gegevensbron, voor Bestaande gegevens gebruiken, de optie Voorbeeld.

 16. Schakel optioneel de Azure Defender in voor SQL.

 17. U kunt eventueel het onderhoudsvenster zo instellen dat gepland onderhoud wordt uitgevoerd op het beste moment voor uw database.

 18. Selecteer Controleren en maken onderaan de pagina.

  Tabblad Aanvullende instellingen

 19. Nadat u de instellingen hebt bekeken, selecteert u Maken.

2 - De failovergroep maken

In deze stap maakt u een failovergroep tussen een bestaande server en een nieuwe server in een andere regio. Vervolgens voegt u de voorbeelddatabase toe aan de failovergroep.

Maak uw failovergroep en voeg uw database toe met behulp van de Azure-portal.

 1. Selecteer Azure SQL in het menu aan de linkerkant van de Azure-portal. Als Azure SQL niet in de lijst staat, selecteert u Alle services en typt u Azure SQL in het zoekvak. (Optioneel) Selecteer de ster naast Azure SQL om deze favoriet te maken en toe te voegen als item in de linkernavigatiebalk.

 2. Selecteer de database die is gemaakt in sectie 1, zoals mySampleDatabase.

 3. Failovergroepen kunnen op serverniveau worden geconfigureerd. Selecteer de naam van de server onder Servernaam om de instellingen voor de server te openen.

  Server voor database openen

 4. Selecteer Failovergroepen onder het deelvenster Instellingen en selecteer vervolgens Groep toevoegen om een nieuwe failovergroep te maken.

  Nieuwe failovergroep toevoegen

 5. Voer op de pagina Failovergroep maken de volgende waarden in en selecteer Maken:

  • Naam van failovergroep: Typ een unieke naam voor de failovergroep, zoals failovergrouptutorial.

  • Secundaire server: Selecteer de optie Vereiste instellingen configureren en kies vervolgens Een nieuwe server maken. U kunt ook een al bestaande server kiezen als secundaire server. Nadat u de volgende waarden hebt ingevoerd, selecteert u Selecteren.

   • Servernaam: Typ een unieke naam voor de secundaire server, zoals mysqlsecondary.
   • Aanmeldgegevens van serverbeheerder: Type azureuser
   • Wachtwoord: Typ een complex wachtwoord dat voldoet aan de wachtwoordvereisten.
   • Locatie: Kies een locatie in de vervolgkeuzelijst, zoals East US. Deze locatie mag niet dezelfde locatie zijn als die van uw primaire server.

   Notitie

   De aanmeldings- en firewall-instellingen van de server moeten overeenkomen met die van de primaire server.

   Een secundaire server maken voor de failovergroep

  • Databases in de groep: Wanneer een secundaire server is geselecteerd, wordt deze optie ontgrendeld. Selecteer deze optie om Toe te voegen databases te selecteren en kies de database die u in sectie 1 hebt gemaakt. Door de database aan de failovergroep toe te voegen, wordt het proces voor geo-replicatie automatisch gestart.

  SQL Database aan failovergroep toevoegen

3 - Failover testen

In deze stap voert u een failover van uw failovergroep naar de secundaire server uit en voert u vervolgens een failback uit met behulp van de Azure-portal.

Test failover met behulp van de Azure-portal.

 1. Selecteer Azure SQL in het menu aan de linkerkant van de Azure-portal. Als Azure SQL niet in de lijst staat, selecteert u Alle services en typt u Azure SQL in het zoekvak. (Optioneel) Selecteer de ster naast Azure SQL om deze favoriet te maken en toe te voegen als item in de linkernavigatiebalk.

 2. Selecteer de database die is gemaakt in sectie 2, zoals mySampleDatbase.

 3. Selecteer de naam van de server onder Servernaam om de instellingen voor de server te openen.

  Server voor database openen

 4. Selecteer Failovergroepen onder het deelvenster Instellingen en kies vervolgens de failovergroep die u in sectie 2 hebt gemaakt.

  De failovergroep in de portal selecteren

 5. Controleer welke server primair en welke server secundair is.

 6. Selecteer in het taakvenster Failover om een failover van de failovergroep met uw voorbeelddatabase uit te voeren.

 7. Selecteer Ja bij de waarschuwing die u laat weten dat TDS-sessies worden losgekoppeld.

  Failover uitvoeren van de failovergroep met uw database

 8. Controleer welke server nu primair en welke server secundair is. Als de failover is geslaagd, moeten de twee servers van rol zijn gewisseld.

 9. Selecteer opnieuw Failover om de oorspronkelijke rollen van de servers te herstellen.

Resources opschonen

Schoon resources op door de resourcegroep te verwijderen.

Verwijder de resourcegroep met behulp van de Azure-portal.

 1. Navigeer in Azure Portal naar uw resourcegroep.
 2. Selecteer Resourcegroep verwijderen om alle resources uit de groep en de resourcegroep zelf te verwijderen.
 3. Typ de naam van de resourcegroep, myResourceGroup, in het tekstvak en selecteer vervolgens Verwijderen om de resourcegroep te verwijderen.

Belangrijk

Als u de resourcegroep wilt behouden, maar de secundaire database wilt wissen, dan moet u deze uit de failovergroep verwijderen voordat u deze wist. Het wissen van een secundaire database voordat deze uit de failovergroep is verwijderd, kan onvoorspelbaar gedrag veroorzaken.

Volledige scripts

Er zijn geen scripts beschikbaar voor de Azure-portal.

U kunt hier andere Azure SQL Database-scripts vinden: Azure PowerShell en Azure CLI.

Volgende stappen

In deze zelfstudie hebt u een database in Azure SQL Database aan een failovergroep toegevoegd en de failover getest. U hebt geleerd hoe u:

 • Een database maken in Azure SQL Database
 • Een failovergroep voor de database tussen twee servers maken.
 • Failover testen.

Ga verder met de volgende zelfstudie over het toevoegen van een elastische pool aan een failovergroep.