Zelfstudie: Met SQL beheerd exemplaar toevoegen aan een failovergroep

VAN TOEPASSING OP: Azure SQL Managed Instance

Beheerde exemplaren van Azure SQL Managed Instance toevoegen aan een failovergroep. In dit artikel leert u het volgende:

 • Een primair beheerd exemplaar maken.
 • Een secundair beheerd exemplaar maken als onderdeel van een failovergroep.
 • Failover testen.

Notitie

Vereisten

Het volgende moet zijn geïnstalleerd om deze zelfstudie te voltooien:

Een resourcegroep en primair beheerd exemplaar maken

In deze stap maakt u de resourcegroep en het primaire beheerde exemplaar voor uw failovergroep met behulp van de Azure-portal of PowerShell.

Implementeer beide beheerde exemplaren in gekoppelde regio's, om prestatieredenen. Beheerde exemplaren die zich in geografisch gekoppelde regio's bevinden, presteren veel beter dan die in niet-gekoppelde regio's.

Maak de resourcegroep en het primaire beheerde exemplaar met behulp van de Azure-portal.

 1. Selecteer Azure SQL in het menu aan de linkerzijde van de Azure Portal. Als Azure SQL niet voorkomt in de lijst, selecteert u Alle services en typt u Azure SQL in het zoekvak. (Optioneel) Selecteer de ster naast Azure SQL om deze favoriet te maken en toe te voegen als item in de linkernavigatiebalk.

 2. Selecteer + Toevoegen om de pagina SQL-implementatieoptie selecteren te openen. U kunt meer informatie over de verschillende databases bekijken door Details weergeven te selecteren op de tegel Databases.

 3. Selecteer Maken op de tegel Met SQL beheerde exemplaren.

  SQL Managed Instance selecteren

 4. Doe het volgende op het tabblad Basisbeginselen van de pagina Met Azure SQL beheerd exemplaar maken:

  1. Selecteer onder Projectdetails uw abonnement in de vervolgkeuzelijst, en kies vervolgens Nieuwe resourcegroep maken. Typ een naam voor uw resourcegroep, zoals myResourceGroup.
  2. Geef onder Details van met SQL beheerd exemplaar de naam op van uw beheerde exemplaar, en de regio waarin u het beheerde exemplaar wilt implementeren. Laat Compute + opslag staan op de standaardwaarden.
  3. Geef onder Beheerdersaccount aanmeldingsgegevens voor een beheerder op, zoals azureuser, en een complex beheerderswachtwoord.

  Een primair beheerd exemplaar maken

 5. Laat de overige instellingen op de standaardwaarden staan, en selecteer Controleren + maken om de SQL Managed Instance-instellingen te controleren.

 6. Selecteer Maken om het primaire beheerde exemplaar te maken.

Secundair virtueel netwerk maken

Als u de Azure-portal gebruikt om het beheerde exemplaar te maken, moet u het virtuele netwerk afzonderlijk maken, omdat is vereist dat de subnetten van het primaire en secundaire beheerde exemplaar geen overlappende bereiken hebben. Als u PowerShell gebruikt om het beheerde exemplaar te configureren, gaat u verder met stap 3.

Voer de volgende stappen uit om het subnetbereik van het primaire virtuele netwerk te controleren:

 1. Ga in de Azure-portal naar uw resourcegroep en selecteer het virtuele netwerk voor het primaire exemplaar.

 2. Selecteer Subnetten onder Instellingen, en noteer het Adresbereik. Het adresbereik van het subnet van het virtuele netwerk voor het secundaire beheerde exemplaar mag dit bereik niet overlappen.

  Primair subnet

Volg deze stappen om een virtueel netwerk te maken:

 1. Selecteer in de Azure-portal de optie Een resource maken en zoek naar virtueel netwerk.

 2. Selecteer de optie Virtual Network die is gepubliceerd door Microsoft, en selecteer vervolgens Maken op de volgende pagina.

 3. Vul de vereiste velden in om het virtuele netwerk voor uw beheerde exemplaar te configureren, en selecteer vervolgens Maken.

  In de volgende tabel ziet u de waarden die nodig zijn voor het secundaire virtuele netwerk:

  Veld Waarde
  Naam De naam van het virtuele netwerk dat moet worden gebruikt voor het secundaire beheerde exemplaar, zoals vnet-sql-mi-secondary.
  Adresruimte De adresruimte voor het virtuele netwerk, zoals 10.128.0.0/16.
  Abonnement Het abonnement waarin uw primaire beheerde exemplaar en resourcegroep zich bevinden.
  Regio De locatie waar u het secundaire beheerde exemplaar gaat implementeren.
  Subnet Een naam voor het subnet. Standaard is de naam default opgegeven.
  Adresbereik Het adresbereik voor het subnet. Dit moet verschillen van het adresbereik van het subnet dat wordt gebruikt voor het virtuele netwerk van het primaire beheerde exemplaar, zoals 10.128.0.0/24.
     

  Waarden voor secundair virtueel netwerk

Een secundair beheerd exemplaar maken

In deze stap maakt u een secundair beheerd exemplaar in de Azure-portal, waarmee ook de netwerken tussen de twee beheerde exemplaren worden geconfigureerd.

Uw secundaire beheerde exemplaar moet:

 • Leeg zijn.
 • Een ander subnet en IP-bereik hebben dan het primaire beheerde exemplaar.

Het tweede secundaire beheerde exemplaar maken met behulp van de Azure-portal.

 1. Selecteer Azure SQL in het menu aan de linkerzijde van de Azure Portal. Als Azure SQL niet voorkomt in de lijst, selecteert u Alle services en typt u Azure SQL in het zoekvak. (Optioneel) Selecteer de ster naast Azure SQL om deze favoriet te maken en toe te voegen als item in de linkernavigatiebalk.

 2. Selecteer + Toevoegen om de pagina SQL-implementatieoptie selecteren te openen. U kunt meer informatie over de verschillende databases bekijken door Details weergeven te selecteren op de tegel Databases.

 3. Selecteer Maken op de tegel Met SQL beheerde exemplaren.

  SQL Managed Instance selecteren

 4. Vul op het tabblad Basisbeginselen van de pagina Met Azure SQL beheerd exemplaar maken de vereiste velden in om uw secundaire beheerde exemplaar te configureren.

  In de volgende tabel ziet u de waarden die nodig zijn voor het secundaire beheerde exemplaar:

  Veld Waarde
  Abonnement Het abonnement waarin uw primaire beheerde exemplaar zich bevindt.
  Resourcegroep De resourcegroep waarin uw primaire beheerde exemplaar zich bevindt.
  Naam van met SQL beheerd exemplaar De naam van het nieuwe secundaire beheerde exemplaar, zoals sql-mi-secondary.
  Regio De locatie voor uw secundaire beheerde exemplaar.
  Aanmeldingsgegevens voor een beheerder voor het met SQL beheerde exemplaar De aanmeldingsgegevens die u wilt gebruiken voor uw nieuwe, secundaire beheerde exemplaar, zoals azureuser.
  Wachtwoord Een complex wachtwoord dat wordt gebruikt voor de beheerdersaanmelding bij het nieuwe secundaire beheerde exemplaar.
     
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst op het tabblad Netwerken voor Virtueel netwerk het virtuele netwerk dat u hebt gemaakt voor het secundaire beheerde exemplaar.

  Secundaire MI-netwerken

 6. Kies op het tabblad Aanvullende instellingen bij Geo-replicatie Ja om te Gebruiken als secundaire failover. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het primaire beheerde exemplaar.

  Zorg ervoor dat de sortering en tijdzone overeenkomen met die van het primaire beheerde exemplaar. Het primaire beheerde exemplaar dat u in deze zelfstudie hebt gemaakt, gebruikt de standaardwaarde SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS voor collatie en (UTC) Coordinated Universal Time voor tijdzone.

  Netwerken voor secundair beheerd exemplaar

 7. Selecteer Controleren + maken om de instellingen voor het secundaire beheerde exemplaar te controleren.

 8. Selecteer Maken om het secundaire beheerde exemplaar te maken.

Een primaire gateway maken

Twee beheerde exemplaren kunnen alleen deel uitmaken van een failovergroep als ExpressRoute of een gateway tussen de virtuele netwerken van de twee beheerde exemplaren is geconfigureerd, om netwerkcommunicatie toe te staan. Als u ervoor kiest om ExpressRoute te configureren in plaats van twee VPN-gateways te verbinden, gaat u verder met Stap 7.

In dit artikel worden de stappen beschreven voor het maken van de twee VPN-gateways en het verbinden ervan, maar u kunt doorgaan met het maken van de failovergroep als u in plaats hiervan ExpressRoute hebt geconfigureerd.

Notitie

De SKU van de gateway beïnvloedt de doorvoerprestaties. In deze zelfstudie wordt een gateway geïmplementeerd met de meest eenvoudige SKU (HwGw1). Implementeer een hogere SKU (voorbeeld: VpnGw3) om een hogere doorvoer te krijgen. Zie Gateway-SKU's voor alle beschikbare opties

De gateway voor het virtuele netwerk van het primaire beheerde exemplaar maken met behulp van de Azure-portal.

 1. Ga in de Azure-portal naar uw resourcegroep en selecteer de resource Virtueel netwerk voor uw primaire beheerde exemplaar.

 2. Selecteer Subnetten onder Instellingen, en selecteer vervolgens om een nieuw Gatewaysubnet te maken. Laat de standaardwaarden staan.

  Gateway toevoegen voor primair beheerd exemplaar

 3. Nadat de subnetgateway is gemaakt, selecteert u Een resource maken in het linkernavigatievenster, en typt u vervolgens Virtual network gateway in het zoekvak. Selecteer de resource Virtuele netwerkgateway die is gepubliceerd door Microsoft.

  Een virtuele netwerkgateway maken

 4. Vul de vereiste velden in om de gateway voor uw primaire beheerde exemplaar te configureren.

  In de volgende tabel ziet u de waarden die nodig zijn voor de gateway voor het primaire beheerde exemplaar:

  Veld Waarde
  Abonnement Het abonnement waarin uw primaire beheerde exemplaar zich bevindt.
  Naam De naam voor de virtuele netwerkgateway, zoals primary-mi-gateway.
  Regio De regio waarin uw primaire beheerde exemplaar zich bevindt.
  Gatewaytype Selecteer VPN.
  VPN-type Selecteer Op route gebaseerd.
  SKU Laat de standaardinstelling VpnGw1 staan.
  Virtueel netwerk Selecteer het virtuele netwerk dat is gemaakt in sectie 2, zoals vnet-sql-mi-primary.
  Openbaar IP-adres Selecteer Nieuw maken.
  Naam openbaar IP-adres Voer een naam in voor het IP-adres, zoals primary-gateway-IP.
     
 5. Laat verder alle standaardwaarden staan, en selecteer Controleren + maken om de instellingen voor de virtuele netwerkgateway te controleren.

  Instellingen voor de primaire gateway

 6. Selecteer Maken om de nieuwe virtuele netwerkgateway te maken.

Secundaire gateway maken

In deze stap maakt u de gateway voor het virtuele netwerk van het secundaire beheerde exemplaar met behulp van de Azure-portal.

Herhaal met behulp van de Azure-portal de stappen uit de vorige sectie om het subnet en de gateway voor het virtuele netwerk te maken voor het secundaire beheerde exemplaar. Vul de vereiste velden in om de gateway voor uw secundaire beheerde exemplaar te configureren.

In de volgende tabel ziet u de waarden die nodig zijn voor de gateway voor het secundaire beheerde exemplaar:

Veld Waarde
Abonnement Het abonnement waarin uw secundaire beheerde exemplaar zich bevindt.
Naam De naam voor de virtuele netwerkgateway, zoals secondary-mi-gateway.
Regio De regio waarin uw secundaire beheerde exemplaar zich bevindt.
Gatewaytype Selecteer VPN.
VPN-type Selecteer Op route gebaseerd.
SKU Laat de standaardinstelling VpnGw1 staan.
Virtueel netwerk Selecteer het virtuele netwerk voor het secundaire beheerde exemplaar, zoals vnet-sql-mi-secondary.
Openbaar IP-adres Selecteer Nieuw maken.
Naam openbaar IP-adres Voer een naam in voor het IP-adres, zoals secondary-gateway-IP.
   

Instellingen voor de secundaire gateway

De gateways verbinden

In deze stap maakt u een verbinding in twee richtingen tussen de beide gateways van de twee virtuele netwerken.

De twee gateways verbinden met behulp van de Azure-portal.

 1. Selecteer Een resource maken in de Azure-portal.

 2. Typ connection in het zoekvak, en druk vervolgens op Enter om te zoeken. Dit brengt u naar de resource Verbinding, gepubliceerd door Microsoft.

 3. Selecteer Maken om de verbinding te maken.

 4. Selecteer op de pagina Basisbeginselen de volgende waarden, en selecteer vervolgens OK.

  1. Selecteer VNet-to-VNet voor Verbindingstype.
  2. Selecteer uw abonnement in de vervolgkeuzelijst.
  3. Selecteer de resourcegroep voor SQL Managed Instance in de vervolgkeuzelijst.
  4. Selecteer de locatie van uw primaire beheerde instantie in de vervolgkeuzelijst.
 5. Selecteer op de pagina Instellingen de volgende waarden, of voer ze in, en selecteer vervolgens OK:

  1. Kies de primaire netwerkgateway voor de Eerste virtuele netwerkgateway, zoals primaryGateway.
  2. Kies de secundaire netwerkgateway voor de Tweede virtuele netwerkgateway, zoals secondaryGateway.
  3. Schakel het selectievakje in naast Connectiviteit in twee richtingen tot stand brengen.
  4. Laat de standaardnaam voor de primaire verbinding staan, of kies een nieuwe naam naar keuze.
  5. Geef een Gedeelde sleutel (PSK) op voor de verbinding, zoals mi1m2psk.
  6. Selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan.

  Gatewayverbinding maken

 6. Controleer op de pagina Controleren + maken de instellingen voor de verbinding in twee richtingen, en selecteer vervolgens OK om de verbinding te maken.

Een failovergroep maken

In deze stap maakt u de failovergroep, en voegt u beide beheerde exemplaren toe aan deze groep.

De failovergroep maken met behulp van de Azure-portal.

 1. Selecteer Azure SQL in het menu aan de linkerzijde van de Azure-portal. Als Azure SQL niet voorkomt in de lijst, selecteert u Alle services en typt u Azure SQL in het zoekvak. (Optioneel) Selecteer de ster naast Azure SQL om deze favoriet te maken en toe te voegen als item in de linkernavigatiebalk.

 2. Selecteer het primaire beheerde exemplaar dat u in de eerste sectie hebt gemaakt, zoals sql-mi-primary.

 3. Ga onder Instellingen naar Exemplaarfailovergroepen, en kies vervolgens Groep toevoegen om de pagina Exemplaarfailovergroep te openen.

  Een failovergroep toevoegen

 4. Typ op de pagina Exemplaarfailovergroep de naam van de failovergroep, zoals failovergrouptutorial. Kies vervolgens in de vervolgkeuzelijst het secundaire beheerde exemplaar, zoals sql-mi-secondary. Selecteer Maken om de failovergroep te maken.

  Failovergroep maken

 5. Zodra de implementatie van de failovergroep is voltooid, wordt u teruggeleid naar de pagina Failovergroep.

Testfailover

In deze stap voert u een failover van uw failovergroep naar de secundaire server uit, en voert u vervolgens een failback uit met behulp van de Azure-portal.

Failover testen met behulp van de Azure-portal.

 1. Ga naar uw secundaire beheerde exemplaar in de Azure-portal, en selecteer onder Instellingen de optie Exemplaarfailovergroepen.

 2. Controleer welk beheerde exemplaar het primaire is en welk beheerde exemplaar het secundaire is.

 3. Selecteer Failover en selecteer vervolgens Ja bij de waarschuwing over het verbreken van de verbinding met TDS-sessies.

  Failover uitvoeren voor de failovergroep

 4. Controleer welk beheerde exemplaar het primaire is en welk beheerde exemplaar het secundaire is. Als de failover is geslaagd, zijn de twee exemplaren van rol gewisseld.

  Beheerde exemplaren zijn na de failover van rol gewisseld

 5. Ga naar het nieuwe secundaire beheerde exemplaar, en selecteer Failover opnieuw om het primaire exemplaar weer terug te zetten naar de primaire rol.

Resources opschonen

U kunt resources opschonen door eerst de beheerde exemplaren te verwijderen, vervolgens het virtuele cluster, daarna eventuele resterende resources, en ten slotte de resourcegroep.

 1. Navigeer in Azure Portal naar uw resourcegroep.
 2. Selecteer het beheerde exemplaar of de beheerde exemplaren en selecteer vervolgens Verwijderen. Typ yes in het tekstvak om te bevestigen dat u de resource wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen. Het kan enige tijd duren voordat dit proces op de achtergrond is voltooid. Zolang het nog niet is voltooid, kunt u het virtuele cluster of andere afhankelijke resources niet verwijderen. Controleer de verwijdering op het tabblad Activiteit om na te gaan of uw beheerde exemplaar is verwijderd.
 3. Wanneer het beheerde exemplaar is verwijderd, verwijdert u het virtuele cluster door dit te selecteren in uw resourcegroep en vervolgens Verwijderen te kiezen. Typ yes in het tekstvak om te bevestigen dat u de resource wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen.
 4. Verwijder eventuele andere resources. Typ yes in het tekstvak om te bevestigen dat u de resource wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen.
 5. Verwijder de resourcegroep door Resourcegroep verwijderen te selecteren, de naam van de resourcegroep, myResourceGroup, in te voeren en vervolgens Verwijderen te selecteren.

Volledige script

Er zijn geen scripts beschikbaar voor de Azure-portal.

Volgende stappen

In deze zelfstudie hebt u een failovergroep geconfigureerd tussen twee beheerde exemplaren. U hebt geleerd hoe u:

 • Een primair beheerd exemplaar maken.
 • Een secundair beheerd exemplaar maken als onderdeel van een failovergroep.
 • Failover testen.

Ga naar de volgende quickstart over het verbinding maken met een met SQL beheerd exemplaar, en het herstellen van een database in SQL Managed Instance: