Quickstart: Een database terugzetten in Azure SQL Managed Instance met SQL Server Management Studio

VAN TOEPASSING OP: Azure SQL Managed Instance

In deze quickstart gebruikt u SQL Server Management Studio (SSMS) om een database (het standaardback-upbestand van Wide World Importers) van Azure Blob Storage terug te zetten in Azure SQL Managed Instance.

Notitie

Zie Zelfstudie: Azure Database Migration Service SQL Server migreren naar een azure managed instance met behulp van Database Migration Service voor meer informatie over migratie met behulp van Database Migration Service. Zie voor meer informatie over de verschillende migratiemethoden SQL Server Azure SQL Managed Instance Guide( Handleiding voor Azure SQL managed instance).

Vereisten

Voor deze snelstartgids geldt het volgende:

Notitie

Zie Back-up van SQL Server naar URL voor meer informatie over het maken van een back-up van een SQL Server-database met behulp van Azure Blob Storage en een SAS-sleutel (Shared Access Signature) en het herstellen van de back-up.

Herstellen vanuit een back-upbestand

Volg in SQL Server Management Studio deze stappen om de Wide World Importers-database terug te zetten in SQL Managed Instance. Het databaseback-upbestand wordt opgeslagen in een vooraf geconfigureerd Azure Blob Storage-account.

 1. Open SQL Server Management Studio en maak verbinding met uw beheerde exemplaar.

 2. Klik in Objectverkenner met de rechtermuisknop op uw beheerde exemplaar en selecteer Nieuwe query om een nieuw queryvenster te openen.

 3. Voer het volgende SQL-script uit. Dit maakt gebruik van een vooraf geconfigureerd opslagaccount en SAS-sleutel om een referentie te maken in uw beheerde exemplaar.

  Belangrijk

  CREDENTIAL moet overeenkomen met het containerpad, beginnen met https, en mag geen afsluitende slash bevatten. IDENTITY moet zijn: SHARED ACCESS SIGNATURE. SECRET moet het Shared Access Signature-token zijn, en mag niet beginnen met ?.

  CREATE CREDENTIAL [https://mitutorials.blob.core.windows.net/databases]
  WITH IDENTITY = 'SHARED ACCESS SIGNATURE'
  , SECRET = 'sv=2017-11-09&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup&se=2028-09-06T02:52:55Z&st=2018-09-04T18:52:55Z&spr=https&sig=WOTiM%2FS4GVF%2FEEs9DGQR9Im0W%2BwndxW2CQ7%2B5fHd7Is%3D'
  

  referentie maken

 4. Voer het volgende script uit om uw referentie te controleren. Dit maakt gebruik van een container-URL voor het ophalen van een lijst met back-upbestanden.

  RESTORE FILELISTONLY FROM URL =
    'https://mitutorials.blob.core.windows.net/databases/WideWorldImporters-Standard.bak'
  

  lijst met bestanden

 5. Voer het volgende script uit om de Wide World Importers-database te herstellen.

  RESTORE DATABASE [Wide World Importers] FROM URL =
   'https://mitutorials.blob.core.windows.net/databases/WideWorldImporters-Standard.bak'
  

  Schermafbeelding met het script dat wordt uitgevoerd in Objectverkenner en het bericht dat de bewerking is voltooid.

 6. Voer het volgende script uit om de status van het terugzetten te volgen.

  SELECT session_id as SPID, command, a.text AS Query, start_time, percent_complete
    , dateadd(second,estimated_completion_time/1000, getdate()) as estimated_completion_time
  FROM sys.dm_exec_requests r
  CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) a
  WHERE r.command in ('BACKUP DATABASE','RESTORE DATABASE')
  
 7. Wanneer het herstellen is voltooid, bekijkt u de database in Objectverkenner. U kunt controleren of het terugzetten van de database is voltooid met behulp van de weergave sys.dm_operation_status.

Notitie

Een terugzetbewerking voor de database is asynchroon en kan opnieuw worden uitgevoerd. Mogelijk wordt er een fout weergegeven in SQL Server Management Studio als de verbinding wordt verbroken of als er een time-out optreedt. Op de achtergrond wordt blijvend geprobeerd om de database terug te zetten. U kunt de voortgang hiervan volgen in de weergaven sys.dm_exec_requests en sys.dm_operation_status. In sommige fasen van het terugzetproces ziet u een unieke id in plaats van de werkelijke databasenaam in de systeemweergaven. U kunt hier meer lezen over de verschillen in gedrag van de RESTORE-instructie.

Volgende stappen