Wat is de Azure Backup-service?What is the Azure Backup service?

De Azure Backup-service biedt eenvoudige, beveiligde en kosteneffectieve oplossingen om een back-up te maken van uw gegevens en die te herstellen vanuit Microsoft Azure-cloud.The Azure Backup service provides simple, secure, and cost-effective solutions to back up your data and recover it from the Microsoft Azure cloud.

Waarvan kan ik een back-up maken?What can I back up?

Overzicht van Azure Backup

Waarom Azure Backup gebruiken?Why use Azure Backup?

Azure Backup biedt deze belangrijke voordelen:Azure Backup delivers these key benefits:

 • Geen on-premises back-up meer nodig: Azure Backup biedt een eenvoudige oplossing voor het maken van back-ups van uw on-premises resources naar de cloud.Offload on-premises backup: Azure Backup offers a simple solution for backing up your on-premises resources to the cloud. Back-ups op korte en lange termijn zonder de noodzaak om complexe on-premises back-upoplossingen te implementeren.Get short and long-term backup without the need to deploy complex on-premises backup solutions.
 • Back-ups van Azure IaaS-VM's: Azure Backup biedt onafhankelijke en geïsoleerde back-ups om te voorkomen dat oorspronkelijke gegevens per ongeluk worden vernietigd.Back up Azure IaaS VMs: Azure Backup provides independent and isolated backups to guard against accidental destruction of original data. Back-ups worden opgeslagen in een Recovery Services-kluis met ingebouwd beheer van herstelpunten.Backups are stored in a Recovery Services vault with built-in management of recovery points. Configuratie en schaalbaarheid zijn eenvoudig, back-ups zijn geoptimaliseerd en kunt u eenvoudig naar behoefte herstellen.Configuration and scalability are simple, backups are optimized, and you can easily restore as needed.
 • Gemakkelijk schalen: Azure Backup gebruikt de onderliggende kracht en onbeperkte schaal van de Azure-cloud voor hoge beschikbaarheid, zonder overhead voor onderhoud of bewaking.Scale easily - Azure Backup uses the underlying power and unlimited scale of the Azure cloud to deliver high-availability with no maintenance or monitoring overhead.
 • Onbeperkte gegevensoverdracht: Azure Backup stelt geen beperking aan de hoeveelheid binnenkomende of uitgaande gegeven die u overbrengt en er worden geen kosten berekend voor de gegevens die worden overgebracht.Get unlimited data transfer: Azure Backup doesn't limit the amount of inbound or outbound data you transfer, or charge for the data that's transferred.
  • Uitgaande gegevens zijn gegevens die tijdens een herstelbewerking worden overgebracht uit een Recovery Services-kluis.Outbound data refers to data transferred from a Recovery Services vault during a restore operation.
  • Als u met de service Azure Import/Export een offline eerste back-up uitvoert voor het importeren van grote hoeveelheden gegevens, zijn er kosten verbonden aan inkomende gegevens.If you perform an offline initial backup using the Azure Import/Export service to import large amounts of data, there's a cost associated with inbound data. Meer informatie.Learn more.
 • Gegevens veilig houden: Azure Backup biedt oplossingen voor het beveiligen van gegevens in-transit en at-rest.Keep data secure: Azure Backup provides solutions for securing data in transit and at rest.
 • Gecentraliseerde bewaking en beheer: Azure Backup biedt ingebouwde mogelijkheden voor bewaking en waarschuwingen in een Recovery Services-kluis.Centralized monitoring and management: Azure Backup provides built-in monitoring and alerting capabilities in a Recovery Services vault. Deze mogelijkheden zijn beschikbaar zonder enige extra beheerinfrastructuur.These capabilities are available without any additional management infrastructure. U kunt tevens de schaal van uw bewaking en rapportage vergroten door Azure Monitor te gebruiken.You can also increase the scale of your monitoring and reporting by using Azure Monitor.
 • App-consistente back-ups: Een app-consistente back-up betekent dat een herstelpunt alle vereiste gegevens heeft om de back-up te kunnen herstellen.Get app-consistent backups: An application-consistent backup means a recovery point has all required data to restore the backup copy. Azure Backup biedt toepassingsconsistente back-ups, om ervoor te zorgen dat er geen aanvullende correcties nodig zijn om de gegevens te herstellen.Azure Backup provides application-consistent backups, which ensure additional fixes aren't required to restore the data. Herstellen van toepassingsconsistente gegevens verkort de hersteltijd, zodat u snel weer normaal aan het werk kunt.Restoring application-consistent data reduces the restoration time, allowing you to quickly return to a running state.
 • Korte- en langetermijngegevens bewaren: U kunt Recovery Services-kluizen gebruiken voor het bewaren van gegevens voor de korte en de lange termijn.Retain short and long-term data: You can use Recovery Services vaults for short-term and long-term data retention.
 • Automatisch opslagbeheer: voor hybride omgevingen is vaak heterogene opslag vereist, soms on-premises en soms in de cloud.Automatic storage management - Hybrid environments often require heterogeneous storage - some on-premises and some in the cloud. Met Azure Backup zijn er geen kosten voor het gebruik van on-premises opslagapparaten.With Azure Backup, there's no cost for using on-premises storage devices. De back-upopslag wordt automatisch door Azure Backup toegewezen en beheerd en u betaalt naar gebruik.Azure Backup automatically allocates and manages backup storage, and it uses a pay-as-you-use model. U betaalt dus alleen voor de opslag die u gebruikt.So you only pay for the storage you consume. Lees meer over prijzen.Learn more about pricing.
 • Meerdere opslagopties: Azure Backup biedt twee typen replicatie om uw opslag/gegevens maximaal beschikbaar te houden.Multiple storage options - Azure Backup offers two types of replication to keep your storage/data highly available.
  • Met lokaal redundante opslag LRS worden uw gegevens drie keer gerepliceerd (er worden drie kopieën gemaakt van uw gegevens) in een opslagschaaleenheid in een datacenter.Locally redundant storage (LRS) replicates your data three times (it creates three copies of your data) in a storage scale unit in a datacenter. Alle kopieën van de gegevens komen binnen dezelfde regio voor.All copies of the data exist within the same region. LRS is een goedkope optie voor het beschermen van uw gegevens tegen lokale hardwarefouten.LRS is a low-cost option for protecting your data from local hardware failures.
  • Geografisch redundante opslag (GRS) is de standaardinstelling en is de replicatieoptie die wordt aanbevolen.Geo-redundant storage (GRS) is the default and recommended replication option. Met GRS worden uw gegevens gerepliceerd naar een secundaire regio (honderden kilometers verwijderd van de primaire locatie van de brongegevens).GRS replicates your data to a secondary region (hundreds of miles away from the primary location of the source data). GRS is duurder dan LRS, maar biedt een hoger duurzaamheidsniveau voor uw gegevens, zelfs in geval van een regionale onderbreking.GRS costs more than LRS, but GRS provides a higher level of durability for your data, even if there's a regional outage.
  • Zone-redundante opslag (ZRS) repliceert uw gegevens in beschikbaarheidszones, waarbij gegevenslocatie en gegevenstolerantie in dezelfde regio worden gegarandeerd.Zone-redundant storage (ZRS) replicates your data in availability zones, guaranteeing data residency and resiliency in the same region. ZRS heeft geen downtime.ZRS has no downtime. Zodat er in ZRS een back-up gemaakt kan worden van uw kritieke werkbelastingen, waarvoor gegevenslocatie vereist is en waarbij geen sprake van downtime mag zijn.So your critical workloads that require data residency, and must have no downtime, can be backed up in ZRS.

Volgende stappenNext steps