Een back-up van een virtuele machine maken in Azure met Azure CLIBack up a virtual machine in Azure with the Azure CLI

De Azure CLI wordt gebruikt voor het maken en beheren van Azure-resources vanaf de opdrachtregel of in scripts.The Azure CLI is used to create and manage Azure resources from the command line or in scripts. U kunt uw gegevens beschermen door regelmatig back-ups te maken.You can protect your data by taking backups at regular intervals. Gebruik Azure Backup om herstelpunten te maken die kunnen worden opgeslagen in geografisch redundante kluizen van Recovery Services.Azure Backup creates recovery points that can be stored in geo-redundant recovery vaults. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een back-up van een virtuele machine (VM) maakt in Azure met Azure CLI.This article details how to back up a virtual machine (VM) in Azure with the Azure CLI. U kunt deze stappen ook uitvoeren met Azure PowerShell of in Azure Portal.You can also perform these steps with Azure PowerShell or in the Azure portal.

Deze quickstart is bedoeld voor een back-up van een bestaande VM in Azure.This quickstart enables backup on an existing Azure VM. Als u nog een VM moet maken, kan dat ook met Azure CLI.If you need to create a VM, you can create a VM with the Azure CLI.

VereistenPrerequisites

 • Gebruik de bash-omgeving in Azure Cloud shell.Use the Bash environment in Azure Cloud Shell.

  Cloud Shell starten in een nieuw vensterLaunch Cloud Shell in a new window

 • Installeer de Azure CLI, indien gewenst, om CLI-referentieopdrachten uit te voeren.If you prefer, install the Azure CLI to run CLI reference commands.

  • Als u een lokale installatie gebruikt, meldt u zich aan bij Azure CLI met behulp van de opdracht AZ login.If you're using a local installation, sign in to the Azure CLI by using the az login command. Volg de stappen die worden weergegeven in de terminal, om het verificatieproces te voltooien.To finish the authentication process, follow the steps displayed in your terminal. Raadpleeg Aanmelden bij de Azure CLI voor aanvullende aanmeldingsopties.For additional sign-in options, see Sign in with the Azure CLI.

  • Installeer de Azure CLI-extensie bij het eerste gebruik, wanneer u hierom wordt gevraagd.When you're prompted, install Azure CLI extensions on first use. Raadpleeg Extensies gebruiken met Azure CLI voor meer informatie over extensies.For more information about extensions, see Use extensions with the Azure CLI.

  • Voer az version uit om de geïnstalleerde versie en afhankelijke bibliotheken te vinden.Run az version to find the version and dependent libraries that are installed. Voer az upgrade uit om te upgraden naar de nieuwste versie.To upgrade to the latest version, run az upgrade.

 • Voor deze quickstart is versie 2.0.18 of hoger van Azure CLI vereist.This quickstart requires version 2.0.18 or later of the Azure CLI. Als u Azure Cloud Shell gebruikt, is de nieuwste versie al geïnstalleerd.If using Azure Cloud Shell, the latest version is already installed.

Een Recovery Services-kluis makenCreate a Recovery Services vault

Een Recovery Services-kluis is een logische container waarin de back-upgegevens voor elke beveiligde resource worden opgeslagen, zoals virtuele Azure-machines.A Recovery Services vault is a logical container that stores the backup data for each protected resource, such as Azure VMs. Wanneer de back-uptaak voor een beveiligde resource wordt uitgevoerd, wordt er binnen de Recovery Services-kluis een herstelpunt gemaakt.When the backup job for a protected resource runs, it creates a recovery point inside the Recovery Services vault. U kunt vervolgens een van deze herstelpunten gebruiken om gegevens voor dat tijdstip te herstellen.You can then use one of these recovery points to restore data to a given point in time.

Maak een Recovery Services-kluis met az backup vault create.Create a Recovery Services vault with az backup vault create. Geef de resourcegroep en locatie op van de VM die u wilt beveiligen.Specify the same resource group and location as the VM you wish to protect. Als u de Snelstartgids van Virtual Machines hebt gebruikt, hebt u het volgende gemaakt:If you used the VM quickstart, then you created:

 • een resourcegroep met de naam myResourceGroup,a resource group named myResourceGroup,
 • een virtuele machine met de naam myVM,a VM named myVM,
 • resources op de locatie VS - Oost.resources in the eastus location.
az backup vault create --resource-group myResourceGroup \
  --name myRecoveryServicesVault \
  --location eastus

De Recovery Services-kluis is standaard ingesteld voor geografisch redundante opslag.By default, the Recovery Services vault is set for Geo-Redundant storage. In geval van geografisch redundante opslag worden uw back-upgegevens gerepliceerd naar een secundaire Azure-regio die honderden kilometers van de primaire regio is verwijderd.Geo-Redundant storage ensures your backup data is replicated to a secondary Azure region that's hundreds of miles away from the primary region. Als de instelling voor opslagredundantie moet worden aangepast, gebruikt u de cmdlet az backup vault backup-properties set.If the storage redundancy setting needs to be modified, use az backup vault backup-properties set cmdlet.

az backup vault backup-properties set \
  --name myRecoveryServicesVault \
  --resource-group myResourceGroup \
  --backup-storage-redundancy "LocallyRedundant/GeoRedundant"

Back-up voor een virtuele Azure-machine inschakelenEnable backup for an Azure VM

Maak een beleidsregels om te definiëren wanneer een back-uptaak wordt uitgevoerd en hoe lang de herstelpunten worden opgeslagen.Create a protection policy to define: when a backup job runs, and how long the recovery points are stored. Met het standaardbeleid voor beveiliging wordt elke dag een back-uptaak uitgevoerd en worden herstelpunten gedurende 30 dagen bewaard.The default protection policy runs a backup job each day and retains recovery points for 30 days. U kunt deze standaardwaarden gebruiken om uw VM snel te beveiligen.You can use these default policy values to quickly protect your VM. Als u back-upbeveiliging wilt inschakelen voor een VM, gebruikt u de opdracht az backup protection enable-for-vm.To enable backup protection for a VM, use az backup protection enable-for-vm. Geef de resourcegroep en de VM op die u wilt beveiligen, en vervolgens het beleid dat u wilt gebruiken:Specify the resource group and VM to protect, then the policy to use:

az backup protection enable-for-vm \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --vm myVM \
  --policy-name DefaultPolicy

Notitie

Als de VM zich niet in dezelfde resourcegroep bevindt als de kluis, verwijst myResourceGroup naar de resourcegroep waarin de kluis is gemaakt.If the VM isn't in the same resource group as that of the vault, then myResourceGroup refers to the resource group where vault was created. Geef de VM-id op (in plaats van de naam van de VM), zoals hieronder wordt aangegeven.Instead of VM name, provide the VM ID as indicated below.

az backup protection enable-for-vm \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --vm $(az vm show -g VMResourceGroup -n MyVm --query id | tr -d '"') \
  --policy-name DefaultPolicy

Belangrijk

Als u CLI gebruikt om back-ups in te schakelen voor meerdere VM's tegelijk, moet u ervoor zorgen dat aan één beleid niet meer dan 100 VM's zijn gekoppeld.While using CLI to enable backup for multiple VMs at once, ensure that a single policy doesn't have more than 100 VMs associated with it. Dit is een aanbevolen best practice.This is a recommended best practice. Op dit moment blokkeert de PowerShell-client niet expliciet als er meer dan 100 VM's zijn, maar deze controle wordt in de toekomst toegevoegd.Currently, the PowerShell client doesn't explicitly block if there are more than 100 VMs, but the check is planned to be added in the future.

Een back-uptaak startenStart a backup job

Als u een back-up direct wilt starten in plaats van te wachten totdat de back-up volgens het standaardbeleid op het geplande tijdstip wordt uitgevoerd, gebruikt u de opdracht az backup protection backup-now.To start a backup now rather than wait for the default policy to run the job at the scheduled time, use az backup protection backup-now. Met deze eerste back-uptaak wordt een volledig herstelpunt gemaakt.This first backup job creates a full recovery point. Bij elke volgende back-uptaak worden incrementele herstelpunten gemaakt.Each backup job after this initial backup creates incremental recovery points. Incrementele herstelpunten zijn efficiënt qua opslag en tijd aangezien ze alleen wijzigingen bevatten die sinds de laatste back-up zijn doorgevoerd.Incremental recovery points are storage and time-efficient, as they only transfer changes made since the last backup.

De volgende parameters worden gebruikt om een oor back-up van de VM te maken:The following parameters are used to back up the VM:

 • --container-name is de naam van de VM--container-name is the name of your VM
 • --item-name is de naam van de VM--item-name is the name of your VM
 • De waarde voor --retain-until moet worden ingesteld op de laatst beschikbare datum, in UTC-tijdnotatie (dd-mm-jjjj), waarop het herstelpunt beschikbaar moet zijn--retain-until value should be set to the last available date, in UTC time format (dd-mm-yyyy), that you wish the recovery point to be available

In het volgende voorbeeld wordt een back-up gemaakt van de VM met de naam myVM en wordt de vervaldatum van het herstelpunt ingesteld op 18 oktober 2017:The following example backs up the VM named myVM and sets the expiration of the recovery point to October 18, 2017:

az backup protection backup-now \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --container-name myVM \
  --item-name myVM \
  --retain-until 18-10-2017

Uitvoering van back-uptaak volgenMonitor the backup job

U kunt de status van back-uptaken controleren met az backup job list:To monitor the status of backup jobs, use az backup job list:

az backup job list \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --output table

De uitvoer is vergelijkbaar met het volgende voorbeeld, waarin u kunt zien dat de back-uptaak wordt uitgevoerd (InProgress):The output is similar to the following example, which shows the backup job is InProgress:

Name   Operation    Status   Item Name  Start Time UTC    Duration
-------- --------------- ---------- ----------- ------------------- --------------
a0a8e5e6 Backup      InProgress myvm     2017-09-19T03:09:21 0:00:48.718366
fe5d0414 ConfigureBackup Completed  myvm     2017-09-19T03:03:57 0:00:31.191807

Wanneer de status van de back-uptaak verandert in Completed, is de VM beveiligd met Recovery Services en is er een volledig herstelpunt opgeslagen.When the Status of the backup job reports Completed, your VM is protected with Recovery Services and has a full recovery point stored.

Opschonen van implementatieClean up deployment

Wanneer een back-up niet meer nodig is, kunt u de beveiliging van de VM uitschakelen, de herstelpunten en de Recovery Services-kluis verwijderen, en vervolgens de resourcegroep en de bijbehorende VM-resources verwijderen.When no longer needed, you can disable protection on the VM, remove the restore points and Recovery Services vault, then delete the resource group and associated VM resources. Als u een bestaande virtuele machine hebt gebruikt, kunt u de laatste opdracht (az group delete) overslaan om de resourcegroep en VM te behouden.If you used an existing VM, you can skip the final az group delete command to leave the resource group and VM in place.

Ga naar Vervolgstappen voor een zelfstudie over Microsoft Azure Backup, waarin wordt uitgelegd hoe u gegevens voor uw virtuele machine terugzet.If you want to try a Backup tutorial that explains how to restore data for your VM, go to Next steps.

az backup protection disable \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --container-name myVM \
  --item-name myVM \
  --delete-backup-data true
az backup vault delete \
  --resource-group myResourceGroup \
  --name myRecoveryServicesVault \
az group delete --name myResourceGroup

Volgende stappenNext steps

In deze quickstart hebt u een Recovery Services-kluis gemaakt, de beveiliging op een VM ingeschakeld en het eerste herstelpunt gemaakt.In this quickstart, you created a Recovery Services vault, enabled protection on a VM, and created the initial recovery point. Volg de andere zelfstudies als u nog meer wilt weten over Azure Backup en Recovery Services.To learn more about Azure Backup and Recovery Services, continue to the tutorials.