Een back-up maken van een Windows-server naar AzureBack up Windows Server to Azure

U kunt Azure Backup gebruiken om uw Windows-server te beschermen tegen beschadigingen, aanvallen en noodgevallen.You can use Azure Backup to protect your Windows Server from corruptions, attacks, and disasters. Azure Backup biedt een lichtgewicht hulpprogramma dat bekendstaat als Microsoft Azure Recovery Services-agent (MARS).Azure Backup provides a lightweight tool known as the Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent. De MARS-agent wordt geïnstalleerd op de Windows-server om bestanden en mappen te beschermen, evenals serverconfiguratiegegevens (via Windows Server System State).The MARS agent is installed on the Windows Server to protect files and folders, and server configuration info via Windows Server System State. In deze zelfstudie wordt uitgelegd hoe u de MARS-agent kunt gebruiken om van uw Windows-server een back-up te maken naar Azure.This tutorial explains how you can use MARS Agent to back up your Windows Server to Azure. In deze zelfstudie leert u het volgende:In this tutorial you learn how to:

 • De MARS-agent downloaden en instellenDownload and set up the MARS Agent
 • Back-uptijden en retentieschema configureren voor back-ups van uw serverConfigure back up times and retention schedule for your server’s backups
 • Een back-up op aanvraag uitvoerenPerform an on-demand back up

Aanmelden bij AzureSign in to Azure

Meld u aan bij Azure Portal op https://portal.azure.com.Sign in to the Azure portal at https://portal.azure.com.

Een Recovery Services-kluis makenCreate a Recovery Services vault

Voordat u een back-up kunt maken van uw Windows-server, moet u een locatie maken om de back-ups (of herstelpunten) te bewaren.Before you can back up Windows Server, you must create a place for the backups, or restore points, to be stored. Een Recovery Services-kluis is een container in Azure waarin de back-ups van uw Windows-server worden opgeslagen.A Recovery Services vault is a container in Azure that stores the backups from your Windows Server. Volg de onderstaande stappen om een Recovery Services-kluis in Azure Portal te maken.Follow the steps below to create a Recovery Services vault in the Azure portal.

 1. Selecteer in het menu links Alle services en typ Recovery Services in de lijst met services.On the left-hand menu, select All services and in the services list, type Recovery Services. Selecteer Recovery Services-kluizen.Select Recovery Services vaults.

  Recovery Services-kluis openen

 2. Selecteer in het menu Recovery Services-kluizen de optie Toevoegen.On the Recovery Services vaults menu, select Add.

  Informatie opgeven voor de kluis

 3. Typ in het menu Recovery Services-kluisIn the Recovery Services vault menu,

  • myRecoveryServicesVault in bij Naam.Type myRecoveryServicesVault in Name.
  • De huidige abonnements-id wordt weergegeven in Abonnement.The current subscription ID appears in Subscription.
  • Selecteer voor Resourcegroep de optie Bestaande gebruiken en kies myResourceGroup.For Resource group, select Use existing and choose myResourceGroup. Als myResourceGroup niet bestaat, selecteert u Nieuwe maken en typt u myResourceGroup.If myResourceGroup doesn't exist, select Create New and type myResourceGroup.
  • Kies in de vervolgkeuzelijst Locatie de optie Europa - west.From the Location drop-down menu, choose West Europe.
  • Selecteer Maken om de Recovery Services-kluis te maken.Select Create to create your Recovery Services vault.

Zodra de kluis is gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst met Recovery Services-kluizen.Once your vault is created, it appears in the list of Recovery Services vaults.

De Recovery Services-agent downloadenDownload Recovery Services agent

De Microsoft Azure Recovery Services-agent (MARS) maakt een koppeling tussen de Windows-server en uw Recovery Services-kluis.The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent creates an association between Windows Server and your Recovery Services vault. In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u de agent downloadt naar uw server.The following procedure explains how to download the agent to your server.

 1. Selecteer myRecoveryServicesVault in de lijst met Recovery Services-kluizen om het dashboard ervan te openen.From the list of Recovery Services vaults, select myRecoveryServicesVault to open its dashboard.

  Selecteer de kluis om het dashboard te openen

 2. Selecteer in het menu van het kluisdashboard Back-up.On the vault dashboard menu, select Backup.

 3. In het menu Doel van back-up:On the Backup Goal menu:

  • Selecteer voor Waar wordt uw workload uitgevoerd? de optie On-premisesfor Where is your workload running?, select On-premises
  • Selecteer voor Waarvan wilt u een back-up maken? de opties Bestanden en mappen en Systeemstatusfor What do you want to backup?, select Files and folders and System State

  Menu Doel van back-up

 4. Selecteer Infrastructuur voorbereiden om het menu Infrastructuur voorbereiden te openen.Select Prepare Infrastructure to open the Prepare infrastructure menu.

 5. Selecteer in het menu Infrastructuur voorbereiden de optie Agent voor Windows-server of Windows-client downloaden om MARSAgentInstaller.exe te downloaden.On the Prepare infrastructure menu, select Download Agent for Windows Server or Windows Client to download the MARSAgentInstaller.exe.

  Agent voor Windows Server Essentials of Windows-client downloaden

  Het installatieprogramma opent een afzonderlijke browser en downloadt MARSAgentInstaller.exe.The installer opens a separate browser and downloads MARSAgentInstaller.exe.

 6. Voordat u het gedownloade bestand uitvoert, selecteert u Downloaden in het menu 'Infrastructuur voorbereiden' en slaat u het bestand Vault Credentials op.Before you run the downloaded file, on the Prepare infrastructure menu select Download and save the Vault Credentials file. Kluisreferenties zijn vereist om de MARS-agent te verbinden met de Recovery Services-kluis.Vault credentials are required to connect the MARS Agent with the Recovery Services vault.

  Kluisreferenties downloaden

De agent installeren en registrerenInstall and register the agent

 1. Zoek naar en dubbelklik op het gedownloade bestand MARSagentinstaller.exe.Locate and double-click the downloaded MARSagentinstaller.exe.

 2. De installatiewizard voor de Microsoft Azure Recovery Services-agent wordt weergegeven.The Microsoft Azure Recovery Services Agent Setup Wizard appears. Terwijl u de wizard doorloopt, geeft u de volgende gegevens op wanneer u daarom wordt gevraagd en selecteert u vervolgens Registreren.As you go through the wizard, provide the following information when prompted and select Register.

  • Een locatie voor de installatie en de cachemap.Location for the installation and cache folder.

  • De gegevens van uw proxyserver als u een proxyserver gebruikt om verbinding te maken met internet.Proxy server info if you use a proxy server to connect to the internet.

  • Uw gebruikersnaam en wachtwoord als u gebruikmaakt van een geverifieerde proxyserver.Your user name and password details if you use an authenticated proxy.

   Wizard Setup van Microsoft Azure Recovery Services-agent

 3. Aan het einde van de wizard selecteert u Doorgaan naar registratie en geeft u het bestand Vault Credentials op dat u in de vorige procedure hebt gedownload.At the end of the wizard, select Proceed to Registration and provide the Vault Credentials file you downloaded in the previous procedure.

 4. Geef, wanneer hierom wordt gevraagd, een wachtwoordzin voor versleuteling op om de back-ups van uw Windows-server te versleutelen.When prompted, provide an encryption passphrase to encrypt backups from Windows Server. Bewaar de wachtwoordzin op een veilige locatie. Microsoft kan de wachtwoordzin niet herstellen als u deze kwijtraakt.Save the passphrase in a secure location since Microsoft can't recover the passphrase if it's lost.

 5. Selecteer Finish.Select Finish.

Back-up en retentie configurerenConfigure Backup and Retention

U gebruikt de Microsoft Azure Recovery Services-agent om te plannen wanneer er back-ups van uw Windows-server naar Azure moeten worden gemaakt.You use the Microsoft Azure Recovery Services agent to schedule when backups to Azure, occur on Windows Server. Voer de volgende stappen uit op de server waarnaar u de agent hebt gedownload.Execute the following steps on the server where you downloaded the agent.

 1. Open de Microsoft Azure Recovery Services-agent.Open the Microsoft Azure Recovery Services agent. U vindt deze door te zoeken naar Microsoft Azure Backup op uw machine.You can find it by searching your machine for Microsoft Azure Backup.

 2. Selecteer in de console van de Recovery Services-agent de optie Back-up plannen in het deelvenster Acties.In the Recovery Services agent console, select Schedule Backup under the Actions Pane.

  Back-up plannen

 3. Selecteer Volgende om naar de pagina Item selecteren voor back-up te navigeren.Select Next to navigate to the Select Items to Back up page.

 4. Selecteer Items toevoegen en selecteer Systeemstatus in het dialoogvenster dat wordt geopend, evenals de bestanden of mappen waarvan u een back-up wilt maken.Select Add Items and from the dialog box that opens, select System State and files or folders that you want to back up. Selecteer vervolgens OK.Then select OK.

 5. Selecteer Next.Select Next.

 6. Geef op de pagina Back-upschema opgeven (Systeemstatus) de tijd van de dag of van de week op waarop de back-up voor de systeemstatus moet worden geactiveerd. Selecteer vervolgens Volgende.On the Specify Backup Schedule (System State) page, specify the time of the day, or week when backups need to be triggered for System State and select Next.

 7. Selecteer op de pagina Retentiebeleid selecteren (Systeemstatus) het retentiebeleid voor de back-up van de systeemstatus. Selecteer vervolgens Volgende.On the Select Retention Policy (System State) page, select the Retention Policy for the backup copy for System State and select Next.

 8. Selecteer op dezelfde manier het back-upschema en het retentiebeleid voor de geselecteerde bestanden en mappen.Similarly, select the backup schedule and retention policy for selected files and folders.

 9. Selecteer op de pagina Eerste back-uptype kiezen de optie Automatisch via het netwerk en selecteer vervolgens Volgende.On the Choose Initial Back up Type page, select Automatically over the network, and select Next.

 10. Lees de informatie op de pagina Bevestiging en selecteer vervolgens Voltooien.On the Confirmation page, review the information, and select Finish.

 11. Nadat u de wizard voor het maken van een back-upschema hebt doorlopen, selecteert u Sluiten.After the wizard finishes creating the backup schedule, select Close.

Een back-up op aanvraag uitvoerenPerform an on-demand backup

U hebt een planning ingesteld voor het uitvoeren van back-uptaken.You've established the schedule when backup jobs run. U hebt echter nog geen back-up gemaakt van de server.However, you haven't backed up the server. In het kader van herstel na een noodgeval doet u er verstandig aan om een back-up op aanvraag te maken, zodat gegevenstolerantie voor uw server is gewaarborgd.It's a disaster recovery best practice to run an on-demand backup to ensure data resiliency for your server.

 1. Selecteer in de console van de Microsoft Azure Recovery Services-agent de optie Nu back-up maken.In the Microsoft Azure Recovery Services agent console, select Back Up Now.

  Nu back-up maken

 2. Selecteer in de wizard Nu back-up maken een bestand in Bestanden en mappen of de systeemstatus waarvan u een back-up wilt maken. Selecteer vervolgens VolgendeOn the Back Up Now wizard, select one from Files and Folders or System State that you want to back up and select Next

 3. Controleer op de pagina Bevestiging de instellingen die de wizard Nu back-up maken gebruikt om een back-up van uw server te maken.On the Confirmation page, review the settings that the Back Up Now wizard uses to back up your server. Selecteer vervolgens Back-up maken.Then select Back Up.

 4. Selecteer Sluiten om de wizard te sluiten.Select Close to close the wizard. Als u de wizard sluit voordat het back-upproces is voltooid, blijft de wizard op de achtergrond aanwezig.If you close the wizard before the backup process finishes, the wizard continues to run in the background.

 5. Nadat de eerste back-up is voltooid, wordt de status Taak voltooid weergegeven in het deelvenster Taken in de console van de MARS-agent.After the initial backup is completed, Job completed status appears in Jobs pane of the MARS agent console.

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u Azure Portal gebruikt voor het volgende:In this tutorial, you used the Azure portal to:

 • Een Recovery Services-kluis makenCreate a Recovery Services vault
 • De Microsoft Azure Recovery Services-agent downloadenDownload the Microsoft Azure Recovery Services agent
 • De agent installerenInstall the agent
 • Een back-up configureren voor een Windows-serverConfigure backup for Windows Server
 • Een back-up op aanvraag uitvoerenPerform an on-demand backup

Ga door naar de volgende zelfstudie om bestanden te herstellen van Azure naar een Windows-serverContinue to the next tutorial to recover files from Azure to Windows Server