Een schijf herstellen en een herstelde VM maken in AzureRestore a disk and create a recovered VM in Azure

Azure Backup maakt herstelpunten die worden opgeslagen in geografisch redundante kluizen van Recovery Services.Azure Backup creates recovery points that are stored in geo-redundant recovery vaults. Wanneer u vanaf een herstelpunt herstelt, kunt u de hele VM of afzonderlijke bestanden herstellen.When you restore from a recovery point, you can restore the whole VM or individual files. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een volledige VM herstelt met behulp van CLI.This article explains how to restore a complete VM using CLI. In deze zelfstudie leert u het volgende:In this tutorial you learn how to:

 • Herstelpunten in een lijst opnemen en selecterenList and select recovery points
 • Een schijf herstellen vanaf een herstelpuntRestore a disk from a recovery point
 • Een VM maken op basis van de herstelde schijfCreate a VM from the restored disk

Zie Back up and restore Azure VMs with PowerShell (Back-ups maken en Azure-VM’s herstellen met PowerShell) voor meer informatie over het gebruik van PowerShell om een schijf te herstellen en een herstelde VM te maken.For information on using PowerShell to restore a disk and create a recovered VM, see Back up and restore Azure VMs with PowerShell.

Azure Cloud Shell gebruikenUse Azure Cloud Shell

Azure host Azure Cloud Shell, een interactieve shell-omgeving die u via uw browser kunt gebruiken.Azure hosts Azure Cloud Shell, an interactive shell environment that you can use through your browser. Met Cloud shell kunt u bash of PowerShell gebruiken om met Azure-Services te werken.Cloud Shell lets you use either bash or PowerShell to work with Azure services. U kunt de Cloud Shell vooraf geïnstalleerde opdrachten gebruiken om de code in dit artikel uit te voeren zonder dat u iets hoeft te installeren in uw lokale omgeving.You can use the Cloud Shell pre-installed commands to run the code in this article without having to install anything on your local environment.

Azure Cloud Shell starten:To launch Azure Cloud Shell:

OptieOption Voor beeld/koppelingExample/Link
Selecteer Nu proberen in de rechterbovenhoek van een codeblok.Select Try It in the upper-right corner of a code block. Als u opnieuw proberen selecteert, wordt de code niet automatisch gekopieerd naar Cloud shell.Selecting Try It doesn't automatically copy the code to Cloud Shell. Voor beeld van uitproberen voor Azure Cloud Shell
Ga naar of selecteer de knop Cloud shell starten om Cloud shell in uw browser te openen. https://shell.azure.comGo to https://shell.azure.com or select the Launch Cloud Shell button to open Cloud Shell in your browser. Cloud Shell starten in een nieuw vensterLaunch Cloud Shell in a new window
Selecteer de knop Cloud shell in de rechter menu balk van het Azure Portal.Select the Cloud Shell button on the top-right menu bar in the Azure portal. Knop Cloud Shell in de Azure Portal

Als u de code in dit artikel in Azure Cloud Shell wilt uitvoeren:To run the code in this article in Azure Cloud Shell:

 1. Start Cloud Shell.Launch Cloud Shell.

 2. Selecteer de knop kopiëren in een code blok om de code te kopiëren.Select the Copy button on a code block to copy the code.

 3. Plak de code in de Cloud shell-sessie met CTRL+ + SHIFT+v in Windows en Linux, of cmd+SHIFT+v op macOS.Paste the code into the Cloud Shell session with Ctrl+Shift+V on Windows and Linux, or Cmd+Shift+V on macOS.

 4. Druk op Enter om de code uit te voeren.Press Enter to run the code.

Als u ervoor kiest om de CLI lokaal te installeren en te gebruiken, moet u voor deze zelfstudie Azure CLI 2.0.18 of hoger gebruiken.If you choose to install and use the CLI locally, this tutorial requires that you are running the Azure CLI version 2.0.18 or later. Voer az --version uit om de versie te bekijken.Run az --version to find the version. Als u uw CLI wilt installeren of upgraden, raadpleegt u De Azure CLI installeren.If you need to install or upgrade, see Install the Azure CLI.

VereistenPrerequisites

Deze zelfstudie vereist een Linux-VM die met Azure Backup is beschermd.This tutorial requires a Linux VM that has been protected with Azure Backup. Om het per ongeluk verwijderen van een VM en het herstelproces te simuleren, maakt u een VM op basis van een schijf in een herstelpunt.To simulate an accidental VM deletion and recovery process, you create a VM from a disk in a recovery point. Zie Een back-up van een virtuele machine maken in Azure met de CLI als u een Linux-VM nodig hebt die is beschermd met Azure Backup.If you need a Linux VM that has been protected with Azure Backup, see Back up a virtual machine in Azure with the CLI.

Overzicht van BackupBackup overview

Wanneer Azure een back-up begint, maakt de back-upextensie op de VM een momentopname van een bepaald tijdstip.When Azure initiates a backup, the backup extension on the VM takes a point-in-time snapshot. De back-upextensie wordt geïnstalleerd op de VM wanneer de eerste back-up wordt aangevraagd.The backup extension is installed on the VM when the first backup is requested. Azure Backup kan ook een momentopname van de onderliggende opslag maken als de VM niet wordt uitgevoerd ten tijde van de back-up.Azure Backup can also take a snapshot of the underlying storage if the VM is not running when the backup takes place.

Standaard maakt Azure Backup een back-up die consistent is met een bestandssysteem.By default, Azure Backup takes a file system consistent backup. Nadat Azure Backup de momentopname heeft gemaakt, worden de gegevens overgedragen naar de Recovery Services-kluis.Once Azure Backup takes the snapshot, the data is transferred to the Recovery Services vault. Voor maximale efficiëntie identificeert Azure Backup welke gegevensblokken sinds de vorige back-up zijn gewijzigd. Alleen deze worden vervolgens overgedragen.To maximize efficiency, Azure Backup identifies and transfers only the blocks of data that have changed since the previous backup.

Wanneer de gegevensoverdracht is voltooid, wordt de momentopname verwijderd en wordt er een herstelpunt gemaakt.When the data transfer is complete, the snapshot is removed and a recovery point is created.

Lijst met beschikbare herstelpunten makenList available recovery points

Voor het herstellen van een schijf selecteert u een herstelpunt als bron voor de te herstellen gegevens.To restore a disk, you select a recovery point as the source for the recovery data. Aangezien het standaardbeleid elke dag een herstelpunt maakt en gedurende 30 dagen bewaart, kunt u een reeks herstelpunten behouden waarmee u een bepaald tijdstip kunt kiezen om te herstellen.As the default policy creates a recovery point each day and retains them for 30 days, you can keep a set of recovery points that allows you to select a particular point in time for recovery.

Gebruik az backup recoverypoint list om een lijst met beschikbare herstelpunten te zien.To see a list of available recovery points, use az backup recoverypoint list. De naam van het herstelpunt wordt gebruikt om schijven te herstellen.The recovery point name is used to recover disks. In deze zelfstudie willen we het meest recente beschikbare herstelpunt gebruiken.In this tutorial, we want the most recent recovery point available. Met de parameter --query [0].name selecteert u als volgt de naam van het meest recente herstelpunt:The --query [0].name parameter selects the most recent recovery point name as follows:

az backup recoverypoint list \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --container-name myVM \
  --item-name myVM \
  --query [0].name \
  --output tsv

Een VM-schijf herstellenRestore a VM disk

Om uw schijf te herstellen vanaf het herstelpunt, maakt u eerst een Azure opslagaccount.To restore your disk from the recovery point, you first create an Azure storage account. Dit opslagaccount wordt gebruikt voor het opslaan van de herstelde schijf.This storage account is used to store the restored disk. In latere stappen wordt de herstelde schijf gebruikt voor het maken van een VM.In additional steps, the restored disk is used to create a VM.

 1. Gebruik az storage account create om een opslagaccount te maken.To create a storage account, use az storage account create. De naam van het opslagaccount mag alleen kleine letters bevatten, en moet globaal uniek zijn.The storage account name must be all lowercase, and be globally unique. Vervang mystorageaccount door uw eigen unieke naam:Replace mystorageaccount with your own unique name:

  az storage account create \
    --resource-group myResourceGroup \
    --name mystorageaccount \
    --sku Standard_LRS
  
 2. Herstel de schijf vanaf uw herstelpunt met az backup restore restore-disks.Restore the disk from your recovery point with az backup restore restore-disks. Vervang mystorageaccount door de naam van het opslagaccount dat u met de vorige opdracht hebt gemaakt.Replace mystorageaccount with the name of the storage account you created in the preceding command. Vervang myRecoveryPointName door de naam van het herstelpunt dat u hebt verkregen in de uitvoer van de vorige opdracht az backup recoverypoint list:Replace myRecoveryPointName with the recovery point name you obtained in the output from the previous az backup recoverypoint list command:

  az backup restore restore-disks \
    --resource-group myResourceGroup \
    --vault-name myRecoveryServicesVault \
    --container-name myVM \
    --item-name myVM \
    --storage-account mystorageaccount \
    --rp-name myRecoveryPointName
  

De hersteltaak bewakenMonitor the restore job

U kunt de status van hersteltaken controleren met az backup job list:To monitor the status of restore job, use az backup job list:

az backup job list \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vault-name myRecoveryServicesVault \
  --output table

De uitvoer is vergelijkbaar met het volgende voorbeeld, waarin u kunt zien dat de hersteltaak wordt uitgevoerd (InProgress):The output is similar to the following example, which shows the restore job is InProgress:

Name   Operation    Status   Item Name  Start Time UTC    Duration
-------- --------------- ---------- ----------- ------------------- --------------
7f2ad916 Restore     InProgress myvm     2017-09-19T19:39:52 0:00:34.520850
a0a8e5e6 Backup      Completed  myvm     2017-09-19T03:09:21 0:15:26.155212
fe5d0414 ConfigureBackup Completed  myvm     2017-09-19T03:03:57 0:00:31.191807

Wanneer de Status van de hersteltaak Voltooid is, is de schijf hersteld naar het opslagaccount.When the Status of the restore job reports Completed, the disk has been restored to the storage account.

De herstelde schijf converteren naar een beheerde schijfConvert the restored disk to a Managed Disk

Met de hersteltaak wordt een niet-beheerde schijf gemaakt.The restore job creates an unmanaged disk. Om een VM ta maken op basis van de schijf, moet u deze eerst converteren naar een beheerde schijf.In order to create a VM from the disk, it must first be converted to a managed disk.

 1. Haal de verbindingsgegevens voor uw opslagaccount op met az storage account show-connection-string.Obtain the connection information for your storage account with az storage account show-connection-string. Vervang mystorageaccount door de naam van uw opslagaccount, als volgt:Replace mystorageaccount with the name of your storage account as follows:

  export AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING=$( az storage account show-connection-string \
    --resource-group myResourceGroup \
    --output tsv \
    --name mystorageaccount )
  
 2. Uw onbeheerde schijf wordt beveiligd in het opslagaccount.Your unmanaged disk is secured in the storage account. Met de volgende opdrachten wordt informatie over uw onbeheerde schijf opgehaald en wordt een variabele met de naam uri gemaakt, die wordt gebruikt in de volgende stap, wanneer u de beheerde schijf maakt.The following commands get information about your unmanaged disk and create a variable named uri that is used in the next step when you create the Managed Disk.

  container=$(az storage container list --query [0].name -o tsv)
  blob=$(az storage blob list --container-name $container --query [0].name -o tsv)
  uri=$(az storage blob url --container-name $container --name $blob -o tsv)
  
 3. Nu kunt u az disk create gebruiken om van uw herstelde schijf een beheerde schijf te maken.Now you can create a Managed Disk from your recovered disk with az disk create. De variabele uri uit de vorige stap wordt gebruikt als bron voor de beheerde schijf.The uri variable from the preceding step is used as the source for your Managed Disk.

  az disk create \
    --resource-group myResourceGroup \
    --name myRestoredDisk \
    --source $uri
  
 4. Nu u een beheerde schijf van uw herstelde schijf hebt, kunt u de onbeheerde schijf en het opslagaccount opschonen met az storage account delete.As you now have a Managed Disk from your restored disk, clean up the unmanaged disk and storage account with az storage account delete. Vervang mystorageaccount door de naam van uw opslagaccount, als volgt:Replace mystorageaccount with the name of your storage account as follows:

  az storage account delete \
    --resource-group myResourceGroup \
    --name mystorageaccount
  

Een VM maken op basis van de herstelde schijfCreate a VM from the restored disk

De laatste stap is het maken van een VM van de beheerde schijf.The final step is to create a VM from the Managed Disk.

 1. Gebruik az vm create om als volgt een VM te maken van uw beheerde schijf:Create a VM from your Managed Disk with az vm create as follows:

  az vm create \
    --resource-group myResourceGroup \
    --name myRestoredVM \
    --attach-os-disk myRestoredDisk \
    --os-type linux
  
 2. Om te bevestigen dat uw VM van uw herstelde schijf is gemaakt, maakt u als volgt een lijst van de VM's in uw resourcegroep met az vm list:To confirm that your VM has been created from your recovered disk, list the VMs in your resource group with az vm list as follows:

  az vm list --resource-group myResourceGroup --output table
  

Volgende stappenNext steps

In deze zelfstudie hebt u een schijf van een herstelpunt hersteld en vervolgens een VM van de schijf gemaakt.In this tutorial, you restored a disk from a recovery point and then created a VM from the disk. U hebt geleerd hoe u:You learned how to:

 • Herstelpunten in een lijst opnemen en selecterenList and select recovery points
 • Een schijf herstellen vanaf een herstelpuntRestore a disk from a recovery point
 • Een VM maken op basis van de herstelde schijfCreate a VM from the restored disk

Ga naar de volgende zelfstudie voor meer informatie over het herstellen van afzonderlijke bestanden van een herstelpunt.Advance to the next tutorial to learn about restoring individual files from a recovery point.