Reserveringen voor Azure-resources beherenManage Reservations for Azure resources

Nadat u een Azure-reservering hebt gekocht, moet u de reservering mogelijk toepassen op een ander abonnement, aanpassen wie de reservering kan beheren of het bereik van de reservering wijzigen.After you buy an Azure reservation, you may need to apply the reservation to a different subscription, change who can manage the reservation, or change the scope of the reservation. U kunt een reservering ook opsplitsen in twee reserveringen om sommige van de exemplaren die u hebt gekocht, toe te passen op een ander abonnement.You can also split a reservation into two reservations to apply some of the instances you bought to another subscription.

Als u voor Azure gereserveerde virtuele machine-instanties hebt aangeschaft, kunt u de optimalisatie-instelling voor de reservering wijzigen.If you bought Azure Reserved Virtual Machine Instances, you may change the optimize setting for the reservation. De reserveringskorting kan worden toegepast op virtuele machines in dezelfde serie, maar u kunt ook datacentercapaciteit voor een specifieke VM-grootte reserveren.The reservation discount can apply to VMs in the same series or you can reserve data center capacity for a specific VM size. Probeer ook reserveringen te optimaliseren, zodat deze volledig worden gebruikt.And, you should try to optimize reservations so that they are fully used.

Notitie

Dit artikel is bijgewerkt voor het gebruik van de nieuwe Azure PowerShell Az-module.This article has been updated to use the new Azure PowerShell Az module. De AzureRM-module kan nog worden gebruikt en krijgt bugoplossingen tot ten minste december 2020.You can still use the AzureRM module, which will continue to receive bug fixes until at least December 2020. Zie voor meer informatie over de nieuwe Az-module en compatibiliteit met AzureRM Introductie van de nieuwe Az-module van Azure PowerShell.To learn more about the new Az module and AzureRM compatibility, see Introducing the new Azure PowerShell Az module. Raadpleeg Azure PowerShell installeren voor instructies over de installatie van de Az-module.For Az module installation instructions, see Install Azure PowerShell.

Reserveringsorder en reserveringReservation Order and Reservation

Wanneer u een reservering aanschaft, worden twee objecten gemaakt: een reserveringsorder en een reservering.When you purchase of a reservation, two objects are created: Reservation Order and Reservation.

Op het moment van aankoop staat er één reservering onder een reserveringsorder.At the time of purchase, a Reservation Order has one Reservation under it. Door bepaalde acties, zoals splitsen, samenvoegen, gedeeltelijke restitutie of uitwisselen, worden nieuwe reserveringen gemaakt onder de reserveringsorder.Actions such as split, merge, partial refund, or exchange create new reservations under the Reservation Order.

Als u een reserveringsorder wilt zien, gaat u naar Reserveringen, selecteert u de reservering en klikt u vervolgens op de reserveringsorder-id.To view a Reservation Order, go to Reservations > select the reservation, and then click the Reservation order ID.

Voorbeeld van details van een reserveringsorder, met reserveringsorder-idExample of reservation order details showing Reservation order ID

Voor een reservering worden de machtigingen van de bijbehorende reserveringsorder overgenomen.A reservation inherits permissions from its reservation order.

Het reserveringsbereik wijzigenChange the reservation scope

Uw reserveringskorting is van toepassing op virtuele machines, SQL-databases, Azure Cosmos DB of andere resources die overeenkomen met uw reservering en die in het reserveringsbereik worden uitgevoerd.Your reservation discount applies to virtual machines, SQL databases, Azure Cosmos DB, or other resources that match your reservation and run in the reservation scope. De factureringscontext hangt af van het abonnement dat is gebruikt om de reservering aan te schaffen.The billing context is dependent on the subscription used to buy the reservation.

U kunt het bereik van een reservering als volgt wijzigen:To update the scope of a reservation:

 1. Meld u aan bij Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Selecteer Alle services > Reserveringen.Select All services > Reservations.
 3. Selecteer de reservering.Select the reservation.
 4. Selecteer Instellingen > Configuratie.Select Settings > Configuration.
 5. Wijzig het bereik.Change the scope.

Als u overschakelt van Gedeeld naar Eén bereik, kunt u alleen abonnementen selecteren waarvan u de eigenaar bent.If you change from shared to single scope, you can only select subscriptions where you're the owner. Alleen abonnementen binnen dezelfde factureringscontext als de reservering kunnen worden geselecteerd.Only subscriptions within the same billing context as the reservation, can be selected.

Het bereik is alleen van toepassing op afzonderlijke abonnementen met tarieven voor betalen per gebruik (de aanbieding MS-AZR-0003P of MS-AZR-0023P), de Enterprise-aanbieding MS-AZR-0017P of MS-AZR-0148P of CSP-abonnementstypen.The scope only applies to individual subscriptions with pay-as-you-go rates (offers MS-AZR-0003P or MS-AZR-0023P), Enterprise offer MS-AZR-0017P or MS-AZR-0148P, or CSP subscription types.

Gebruikers toevoegen of wijzigen die een reservering kunnen beherenAdd or change users who can manage a reservation

U kunt het reserveringsbeheer delegeren door personen toe te voegen aan rollen voor de reserveringsbestelling of de reservering.You can delegate reservation management by adding people to roles on the reservation order or the reservation. De standaardinstelling is dat de persoon die de reservering heeft besteld en de accountbeheerder de rol van eigenaar hebben voor de reserveringsbestelling en de reservering.By default, the person that places the reservation order and the account administrator have the Owner role on the reservation order and the reservation.

U kunt de toegang tot reserveringsorders en reserveringen onafhankelijk van de abonnementen waarvoor de reserveringskorting geldt, beheren.You can manage access to reservations orders and reservations independently from the subscriptions that get the reservation discount. Wanneer u iemand een machtiging geeft om een reserveringsorder of de reservering te beheren, geeft u die persoon hiermee geen machtiging om ook het abonnement te beheren.When you give someone permissions to manage a reservation order or the reservation, it doesn't give them permission to manage the subscription. Evenzo is iemand die van u een machtiging krijgt om een abonnement in het bereik van de reservering te beheren, ook niet gemachtigd om de reserveringsorder of de reservering te beheren.Similarly, if you give someone permissions to manage a subscription in the reservation's scope, it doesn't give them rights to manage the reservation order or the reservation.

Als de gebruiker een uitwisseling of een restitutie wil uitvoeren, moet deze persoon toegang hebben tot de reserveringsorder.To perform an exchange or refund, the user must have access to the reservation order. Wanneer u machtigingen aan iemand toewijst, kunt u het beste machtigingen voor de reserveringsorder geven, niet voor de reservering.When granting someone permissions, it’s best to grant permissions to the reservation order, not the reservation.

U kunt het toegangsbeheer voor een reservering als volgt delegeren:To delegate access management for a reservation:

 1. Meld u aan bij Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. SelecteerAlle services > Reservering om de reserveringen te bekijken waartoe u toegang hebt.Select All Services > Reservation to list reservations that you have access to.
 3. Selecteer de reservering waarvoor u de toegang wilt delegeren aan andere gebruikers.Select the reservation that you want to delegate access to other users.
 4. Klik op Toegangsbeheer (IAM) .Select Access control (IAM).
 5. Selecteer Roltoewijzing toevoegen > Rol > Eigenaar.Select Add role assignment > Role > Owner. Als u beperkte toegang wilt geven, selecteert u een andere rol.Or, if you want to give limited access, select a different role.
 6. Typ het e-mailadres van de gebruiker die u als eigenaar wilt toevoegen.Type the email address of the user you want to add as owner.
 7. Selecteer de gebruiker en selecteer vervolgens Opslaan.Select the user, and then select Save.

Eén reservering in twee reserveringen splitsenSplit a single reservation into two reservations

Nadat u meer dan één resource-instantie in een reservering hebt aangeschaft, kunt u ervoor kiezen instanties in die reservering aan verschillende abonnementen toe te wijzen.After you buy more than one resource instance within a reservation, you may want to assign instances within that reservation to different subscriptions. Standaard hebben alle instanties één bereik, ofwel Eén abonnement of Gedeeld.By default, all instances have one scope - either single subscription or shared. Stel bijvoorbeeld dat u tien reserveringsinstanties hebt aangeschaft en abonnement A als bereik hebt opgegeven. Nu wilt u het bereik voor zeven reserveringen omwisselen naar abonnement A en de resterende drie naar abonnement B. Door het splitsen van een reservering kunt u instanties distribueren voor nauwkeurig bereikbeheer.For example, you bought 10 reservation instances and specified the scope to be subscription A. You may now want to change the scope for seven reservations to subscription A and the remaining three to subscription B. Splitting a reservation allows you to distribute instances for granular scope management. U kunt de toewijzing aan abonnementen vereenvoudigen door het bereik Gedeeld te kiezen.You can simplify the allocation to subscriptions by choosing shared scope. Maar voor kostenbeheer of budgetteringsdoeleinden is het ook mogelijk om hoeveelheden aan specifieke abonnementen toe te wijzen.But for cost management or budgeting purposes, you can allocate quantities to specific subscriptions.

U kunt een reservering in twee reserveringen splitsen via PowerShell, CLI of de API.You can split a reservation into two reservations though PowerShell, CLI, or through the API.

Een reservering splitsen met behulp van PowerShellSplit a reservation by using PowerShell

 1. Voer de volgende opdracht uit om de reserveringsorder-id op te halen:Get the reservation order ID by running the following command:

  # Get the reservation orders you have access to
  Get-AzReservationOrder
  
 2. Haal de gegevens van een reservering op:Get the details of a reservation:

  Get-AzReservation -ReservationOrderId a08160d4-ce6b-4295-bf52-b90a5d4c96a0 -ReservationId b8be062a-fb0a-46c1-808a-5a844714965a
  
 3. Splits de reservering in twee delen en distribueer de instanties:Split the reservation into two and distribute the instances:

  # Split the reservation. The sum of the reservations, the quantity, must equal the total number of instances in the reservation that you're splitting.
  Split-AzReservation -ReservationOrderId a08160d4-ce6b-4295-bf52-b90a5d4c96a0 -ReservationId b8be062a-fb0a-46c1-808a-5a844714965a -Quantity 3,2
  
 4. Voer de volgende opdracht uit om het bereik bij te werken:You can update the scope by running the following command:

  Update-AzReservation -ReservationOrderId a08160d4-ce6b-4295-bf52-b90a5d4c96a0 -ReservationId 5257501b-d3e8-449d-a1ab-4879b1863aca -AppliedScopeType Single -AppliedScope /subscriptions/15bb3be0-76d5-491c-8078-61fe3468d414
  

Reserveringen annuleren, ruilen of terugbetalenCancel, exchange, or refund reservations

Annulering, ruiling of terugbetaling van reserveringen is mogelijk met bepaalde beperkingen.You can cancel, exchange, or refund reservations with certain limitations. Zie Selfserviceopties voor inwisselen en retourneren van Azure-reserveringen voor meer informatie.For more information, see Self-service exchanges and refunds for Azure Reservations.

De optimalisatie-instelling wijzigen voor gereserveerde VM-instantiesChange optimize setting for Reserved VM Instances

Wanneer u een gereserveerde VM-instantie aanschaft, kunt u de flexibiliteit of de capaciteit van de instantiegrootte prioriteit geven.When you buy a Reserved VM Instance, you choose instance size flexibility or capacity priority. De flexibiliteit van de instantiegrootte is van toepassing op de reserveringskorting op andere virtuele machines in de groep met VM’s met dezelfde grootte.Instance size flexibility applies the reservation discount to other VMs in the same VM size group. Met de capaciteitsprioriteit wordt prioriteit toegekend aan de datacentercapaciteit voor uw implementaties.Capacity priority prioritizes data center capacity for your deployments. Deze optie biedt u extra vertrouwen dat u de VM-instanties kunt starten op het moment dat u ze nodig hebt.This option offers additional confidence in your ability to launch the VM instances when you need them.

Wanneer het bereik van de reservering Gedeeld is, is de flexibiliteit van de instantiegrootte ingeschakeld.By default, when the scope of the reservation is shared, the instance size flexibility is on. De datacentercapaciteit heeft geen prioriteit voor VM-implementaties.The data center capacity isn't prioritized for VM deployments.

Voor reserveringen met het bereik Enkelvoudig kunt u de reservering optimaliseren voor de capaciteitsprioriteit in plaats van flexibiliteit van de VM-instantiegrootte.For reservations where the scope is single, you can optimize the reservation for capacity priority instead of VM instance size flexibility.

U kunt de optimalisatie-instelling voor de reservering als volgt bijwerken:To update the optimize setting for the reservation:

 1. Meld u aan bij Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Selecteer Alle services > Reserveringen.Select All Services > Reservations.
 3. Selecteer de reservering.Select the reservation.
 4. Selecteer Instellingen > Configuratie.Select Settings > Configuration.
 5. Wijzig de instelling Optimaliseren voor.Change the Optimize for setting.

Gebruik van reservering optimaliserenOptimize reservation use

Besparingen voor Azure-reserveringen zijn alleen mogelijk bij duurzaam gebruik van resources.Azure reservation savings only result from sustained resource use. Wanneer u een reservering aanschaft, betaalt u vooraf voor wat in feite 100% mogelijk resourcegebruik is voor een termijn van één of drie jaar.When you make a reservation purchase, you pay an up-front cost for what is essentially 100% possible resource use over a one- or three-year term. Probeer uw reservering te maximaliseren voor zo veel mogelijk gebruik en besparingen.Try to maximize your reservation to get as much use and savings possible. In de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een reservering bewaakt en het gebruik hiervan optimaliseert.The following sections explain how to monitor a reservation and optimize its use.

Gebruik van reserveringen weergeven in Azure PortalView reservation use in the Azure portal

Een van de manieren om het gebruik van reserveringen weer te geven, is via Azure Portal.One way of viewing reservation usage is in the Azure portal.

 1. Meld u aan bij Azure Portal.Sign in to the Azure portal.
 2. Selecteer Alle services > Reserveringen en bekijk het Percentage gebruik voor een reservering.Select All services > Reservations and note the Utilization (%) for a reservation.
  Afbeelding met de lijst met reserveringenImage showing the list of reservations
 3. Selecteer een reservering.Select a reservation.
 4. Controleer de trend van het gebruik van deze reservering over een bepaalde tijd.Review the reservation use trend over time.
  Afbeelding met het gebruik van de reserveringImage showing reservation use

Het gebruik van de reservering weergeven met een APIView reservation use with API

Als u een EA-klant (Enterprise Agreement) bent, kunt u programmatisch zien hoe de reserveringen in uw organisatie worden gebruikt.If you're an Enterprise Agreement (EA) customer, you can programmatically view how the reservations in your organization are being used. U krijgt ongebruikte reserveringen via gebruiksgegevens.You get unused reservation through usage data. Wanneer u de reserveringskosten controleert, moet u er rekening mee houden dat gegevens worden verdeeld in daadwerkelijke kosten en afgeschreven kosten.When you review reservation charges, keep in mind that data is divided between actual cost and amortized costs. De daadwerkelijke kosten bieden gegevens waarmee u uw maandelijkse factuur kunt afstemmen.Actual cost provides data to reconcile you monthly bill. Ook worden hiertoe de aanschafkosten van de reservering en details over reserveringstoepassingen gerekend.It also has reservation purchase cost and reservation application details. De afgeschreven kosten zijn vergelijkbaar met de daadwerkelijke kosten, met de uitzondering dat vooraf een tarief voor de effectieve prijs voor gebruik van de reserveringen wordt bepaald.Amortized cost is like actual cost except that the effective price for reservation usage is prorated. Niet-gebruikte gereserveerde uren worden weergegeven bij de gegevens over de afgeschreven kosten.Unused reservation hours are shown in amortized cost data. Zie Kosten en gebruik van Enterprise Agreement-reserveringen ophalen voor meer informatie over gebruiksgegevens voor EA-klanten.For more information about usage data for EA customers, see Get Enterprise Agreement reservation costs and usage.

Gebruik de API Samenvattingen van reserveringen - Lijst op reserveringsorder en reservering voor andere abonnementstypen.For other subscription types, use the API Reservations Summaries - List By Reservation Order And Reservation.

De reservering optimaliserenOptimize your reservation

Als u merkt dat de reserveringen van uw organisatie niet voldoende worden gebruikt:If you find that your organization's reservations are being underused:

Hebt u hulp nodig?Need help? Neem contact met ons op.Contact us.

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, kunt u een ondersteuningsaanvraag maken.If you have questions or need help, create a support request.

Volgende stappenNext steps

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over Azure-reserveringen:To learn more about Azure Reservations, see the following articles:

Een serviceabonnement kopen:Buy a service plan:

Een softwareabonnement kopen:Buy a software plan:

Inzicht in kortingen en gebruik:Understand discount and usage: