Reserveringskosten en gebruiksgegevens voor Enterprise Agreement opvragenGet Enterprise Agreement reservation costs and usage

Enterprise Agreement-klanten kunnen reserveringskosten en gebruiksgegevens bekijken in de Azure-portal en via REST-API's.Reservation costs and usage data are available for Enterprise Agreement customers in the Azure portal and REST APIs. In dit artikel worden de volgende onderwerpen besproken:This article helps you:

 • Aankoopgegevens van reserveringen ophalenGet reservation purchase data
 • Controleren welke abonnementen, resourcegroepen of resources de reservering hebben gebruiktKnow which subscription, resource group or resource used the reservation
 • Reserveringsgebruik toerekenenChargeback for reservation utilization
 • Reserveringsbesparingen berekenenCalculate reservation savings
 • Gegevens over ondergebruikte reserveringen ophalenGet reservation under-utilization data
 • Reserveringskosten afschrijvenAmortize reservation costs

Marketplace-kosten worden geconsolideerd in gebruiksgegevens.Marketplace charges are consolidated in usage data. De kosten voor eigen gebruik, het gebruik van Marketplace en aankopen kunt u op één plek inzien.You view charges for first party usage, marketplace usage, and purchases from a single data source.

Reserveringskosten in Azure-gebruiksgegevensReservation charges in Azure usage data

Gegevens worden verdeeld over twee afzonderlijke gegevenssets: werkelijke kosten en afgeschreven kosten.Data is divided into two separate data sets: Actual Cost and Amortized Cost. Dit zijn de verschillen tussen deze twee gegevenssets:How these two datasets differ:

Werkelijk kosten: gegevens waarmee u uw maandelijkse factuur kunt afstemmen.Actual Cost - Provides data to reconcile with your monthly bill. Deze gegevens omvatten ook de aanschafkosten van de reservering en details over reserveringstoepassingen.This data has reservation purchase costs and reservation application details. Aan de hand van deze gegevens kunt u vaststellen welk abonnement of welke resourcegroep of resource de reserveringskorting heeft ontvangen op een bepaalde dag.With this data, you can know which subscription or resource group or resource received the reservation discount in a particular day. De EffectivePrice voor het gebruik dat de reserveringskorting ontvangt, is nul.The EffectivePrice for the usage that receives the reservation discount is zero.

Afgeschreven kosten: deze gegevensset is vergelijkbaar met de gegevensset Werkelijke kosten, met als verschil dat de EffectivePrice voor het gebruik dat de reserveringskorting krijgt gelijk is aan de evenredig verdeelde kosten van de reservering (in plaats van nul).Amortized Cost - This dataset is similar to the Actual Cost dataset except that - the EffectivePrice for the usage that gets reservation discount is the prorated cost of the reservation (instead of being zero). Deze gegevens helpen bij het bepalen van de monetaire waarde van reserveringsverbruik door een abonnement, resourcegroep of resource, en kan u helpen om het gebruik van de reservering intern toe te rekenen.This helps you know the monetary value of reservation consumption by a subscription, resource group or a resource, and can help you charge back for the reservation utilization internally. De gegevensset heeft ook ongebruikte reserveringsuren.The dataset also has unused reservation hours. De gegevensset heeft geen records van reserveringsaankopen.The dataset does not have reservation purchase records.

Vergelijking van de twee gegevenssets:Comparison of two data sets:

GegevensData Gegevensset Werkelijke kostenActual Cost data set Gegevensset Afgeschreven kostenAmortized Cost data set
ReserveringsaankopenReservation purchases Beschikbaar in deze weergave.Available in this view.

U kunt deze gegevens opvragen door te filteren op ChargeType = "Purchase".To get this data filter on ChargeType = "Purchase".

Raadpleeg de ReservationID of de ReservationName om vast te stellen voor welke reservering de kosten zijn.Refer to ReservationID or ReservationName to know which reservation the charge is for.
Niet van toepassing op deze weergave.Not applicable to this view.

Er worden geen aankoopkosten opgenomen in gegevens van afgeschreven kosten.Purchase costs aren't provided in amortized data.
EffectivePriceEffectivePrice De waarde is nul voor gebruik waarvoor een reserveringskorting geldt.The value is zero for usage that gets reservation discount. De waarde bestaat uit de evenredig verdeelde kosten per uur van de reservering voor gebruik waarvoor een reserveringskorting geldt.The value is per-hour prorated cost of the reservation for usage that has the reservation discount.
Ongebruikte reservering (het aantal uren dat de reservering niet is gebruikt op een dag en de monetaire waarde van de verspilling)Unused reservation (Provides the number of hours the reservation wasn't used in a day and the monetary value of the waste) Niet van toepassing in deze weergave.Not applicable in this view. Beschikbaar in deze weergave.Available in this view.

U kunt deze gegevens opvragen door te filteren op ChargeType = "UnusedReservation".To get this data, filter on ChargeType = "UnusedReservation".

Raadpleeg de ReservationID of de ReservationName om vast te stellen welke reservering niet maximaal is gebruikt.Refer to ReservationID or ReservationName to know which reservation was underutilized. Geeft aan welk gedeelte van de reservering er die dag is verspild.This is how much of the reservation was wasted in for the day.
UnitPrice (prijs van de resource in uw prijzenoverzicht)UnitPrice(Price of the resource from your price sheet) BeschikbaarAvailable BeschikbaarAvailable

Er zijn aanpassingen doorgevoerd in andere gegevens die beschikbaar zijn voor Azure-gebruiksgegevens:Other information available in Azure usage data has changed:

 • Product- en metergegevens: de oorspronkelijk gebruikte meter wordt niet meer vervangen door de ReservationId en ReservationName, zoals eerder het geval was.Product and Meter information - Azure doesn't replace the originally consumed meter with the ReservationId and ReservationName, as it did previously.
 • ReservationId en ReservationName: dit zijn nu afzonderlijke velden in de gegevens.ReservationId and ReservationName - They are their own fields in the data. Eerder was deze informatie alleen beschikbaar onder AdditionalInfo.Previously, it used to be available only under AdditionalInfo.
 • ProductOrderId: de id van de reserveringsorder, die als afzonderlijk veld is toegevoegd.ProductOrderId - The reservation order ID, added as its own field.
 • ProductOrderName: de productnaam van de gekochte reservering.ProductOrderName - The product name of the purchased reservation.
 • Term: 12 of 36 maanden.Term - 12 months or 36 months.
 • RINormalizationRatio: beschikbaar onder AdditionalInfo.RINormalizationRatio - Available under AdditionalInfo. Dit is de verhouding waarmee de reservering wordt toegepast op de gebruiksrecord.This is the ratio where the reservation is applied to the usage record. Als flexibiliteit van instantiegrootte is ingeschakeld voor uw reservering, kan dit van toepassing zijn op andere grootten.If instance size flexibility is enabled on for your reservation, then it can apply to other sizes. De waarde toont de verhouding waarmee de reservering is toegepast voor de gebruiksrecord.The value shows the ratio that the reservation was applied to for the usage record.

Zie de velddefinitieSee field definition

Gebruiks- en reserveringsgegevens van Azure opvragen met een APIGet Azure consumption and reservation usage data using API

U kunt de gegevens opvragen met behulp van de API of door ze te downloaden uit de Azure-portal.You can get the data using the API or download it from Azure portal.

Als u nieuwe gegevens wilt opvragen, roept u de API voor gebruiksgegevens aan.You call the Usage Details API to get the new data. Zie de gebruiksvoorwaardenvoor meer informatie over de gebruikte terminologie.For details about terminology, see usage terms. De persoon die de aanroep verstuurt, moet een ondernemingsbeheerder zijn voor de Enterprise Agreement en hiervoor moet de EA-portal worden gebruikt.The caller should be an Enterprise Administrator for the enterprise agreement using the EA portal. Ondernemingsbeheerders met de bevoegdheid Alleen-lezen kunnen de gegevens ook opvragen.Read-only Enterprise Administrators can also get the data.

De gegevens zijn niet beschikbaar in Reporting APIs for Enterprise customers - Usage Details (Rapportage-API's voor Enterprise-klanten - Gebruiksgegevens).The data is not available in Reporting APIs for Enterprise customers - Usage Details.

Hier ziet u een voorbeeld van een aanroep naar de API:Here's an example call to the API:

https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{enrollmentId}/providers/Microsoft.Billing/billingPeriods/{billingPeriodId}/providers/Microsoft.Consumption/usagedetails?metric={metric}&api-version=2019-05-01&$filter={filter}

Zie het artikel over de API voor gebruiksgegevens voor meer informatie over {enrollmentId} en {billingPeriodId}.For more information about {enrollmentId} and {billingPeriodId}, see the Usage Details – List API article.

De informatie in de onderstaande tabel over metrische gegevens en filters kan helpen bij het oplossen van veelvoorkomende reserveringsproblemen.Information in the following table about metric and filter can help solve for common reservation problems.

Type API-gegevensType of API data Actie van API-aanroepAPI call action
Alle kosten (gebruik en aankopen)All Charges (usage and purchases) Vervang {metric} door ActualCostReplace {metric} with ActualCost
Gebruik waarvoor een reserveringskorting is ontvangenUsage that got reservation discount Vervang {metric} door ActualCostReplace {metric} with ActualCost

Vervang {Filter} door: properties/reservationId%20ne%20Replace {filter} with: properties/reservationId%20ne%20
Gebruik waarvoor geen reserveringskorting is ontvangenUsage that didn't get reservation discount Vervang {metric} door ActualCostReplace {metric} with ActualCost

Vervang {Filter} door: properties/reservationId%20eq%20Replace {filter} with: properties/reservationId%20eq%20
Afgeschreven kosten (gebruik en aankopen)Amortized charges (usage and purchases) Vervang {metric} door AmortizedCostReplace {metric} with AmortizedCost
Rapport ongebruikte reserveringenUnused reservation report Vervang {metric} door AmortizedCostReplace {metric} with AmortizedCost

Vervang {filter} door: properties/ChargeType%20eq%20'UnusedReservation'Replace {filter} with: properties/ChargeType%20eq%20'UnusedReservation'
ReserveringsaankopenReservation purchases Vervang {metric} door ActualCostReplace {metric} with ActualCost

Vervang {filter} door: properties/ChargeType%20eq%20'Purchase'Replace {filter} with: properties/ChargeType%20eq%20'Purchase'
RestitutiesRefunds Vervang {metric} door ActualCostReplace {metric} with ActualCost

Vervang {filter} door: properties/ChargeType%20eq%20'Refund'Replace {filter} with: properties/ChargeType%20eq%20'Refund'

CSV-bestand met nieuwe gebruiksgegevens downloadenDownload the usage CSV file with new data

Als u een EA-beheerder bent, kunt u vanuit de Azure-portal het CSV-bestand downloaden dat nieuwe gebruiksgegevens bevat.If you are an EA admin, you can download the CSV file that contains new usage data from Azure portal. Deze gegevens zijn niet beschikbaar vanuit de EA-portal.This data isn't available from the EA portal.

Ga in de Azure-portal naar Kostenbeheer en facturering.In the Azure portal, navigate to Cost management + billing.

 1. Selecteer het factureringsaccount.Select the billing account.
 2. Klik op Gebruik en kosten.Click Usage + charges.
 3. Klik op Downloaden.Click Download.
  Voorbeeld waarin wordt aangegeven waar u het CSV-bestand met gebruiksgegevens kunt downloaden in de Azure-portalExample showing where to Download the CSV usage data file in the Azure portal
 4. Ga naar Gebruik en kosten downloaden, selecteer onder Versie 2 gebruiksdetails Alle kosten (gebruik en aankopen) en klik vervolgens op Downloaden.In Download Usage + Charges , under Usage Details Version 2 , select All Charges (usage and purchases) and then click download. Herhaal dit voor Afgeschreven kosten (gebruik en aankopen) .Repeat for Amortized charges (usage and purchases).

De CSV-bestanden die u downloadt, bevatten de werkelijke kosten en afgeschreven kosten.The CSV files that you download contain actual costs and amortized costs.

Algemene taken voor kosten en gebruikCommon cost and usage tasks

De volgende secties bevatten algemene taken die vaak worden gebruikt om reserveringskosten en gebruiksgegevens te bekijken.The following sections are common tasks that most people use to view their reservation cost and usage data.

Aankoopkosten van reserveringen opvragenGet reservation purchase costs

Aankoopkosten voor reserveringen zijn terug te vinden in de gegevens over werkelijke kosten.Reservation purchase costs are available in Actual Cost data. Filter op ChargeType = Purchase.Filter for ChargeType = Purchase. Raadpleeg de ProductOrderID om te bepalen op welke reserveringsorder de aankoop betrekking heeft.Refer to ProductOrderID to determine which reservation order the purchase is for.

Hoeveelheid en kosten voor niet volledig gebruikte reserveringen opvragenGet underutilized reservation quantity and costs

Vraag gegevens voor afgeschreven kosten op en filter op ChargeType = UnusedReservation.Get Amortized Cost data and filter for ChargeType = UnusedReservation. U ziet dan de hoeveelheid en kosten per dag voor ongebruikte reserveringen.You get the daily unused reservation quantity and the cost. U kunt de gegevens filteren op een reservering of reserveringsorder door respectievelijk de velden ReservationId en ProductOrderId te gebruiken.You can filter the data for a reservation or reservation order using ReservationId and ProductOrderId fields, respectively. Als een reservering 100% is gebruikt, is de hoeveelheid van de record 0.If a reservation was 100% utilized, the record has a quantity of 0.

Reserveringskosten afschrijvenAmortize reservation costs

Vraag gegevens van afgeschreven kosten op en filter op een reserveringsorder met ProductOrderID om per dag de afgeschreven kosten voor een reservering te bekijken.Get Amortized Cost data and filter for a reservation order using ProductOrderID to get daily amortized costs for a reservation.

Toerekenen van een reserveringChargeback for a reservation

U kunt reserveringen aan andere organisaties toerekenen per abonnement, resourcegroepen of tags.You can chargeback reservation use to other organizations by subscription, resource groups, or tags. Gegevens van afgeschreven kosten tonen de monetaire waarde voor het gebruik van een reservering voor de volgende gegevenstypen:Amortized cost data provides monetary value of a reservation's utilization at the following data types:

 • Resources (zoals een VM)Resources (such as a VM)
 • ResourcegroepResource group
 • TagsTags
 • AbonnementSubscription

Gemengd tarief voor toerekening opvragenGet the blended rate for chargeback

Als u het gemengde tarief wilt bepalen, vraagt u de gegevens van afgeschreven kosten op en aggregeert u de totale kosten.To determine the blended rate, get the amortized costs data and aggregate the total cost. Voor VM's kunt u de gegevens voor MeterName of ServiceType uit de JSON-gegevens AdditionalInfo gebruiken.For VMs, you can use either MeterName or ServiceType information from AdditionalInfo JSON data. Deel de totale kosten door de hoeveelheid om het gemengde tarief te bepalen.Divide the total cost by the quantity used to get the blended rate.

Optimaal gebruik van reserveringen controleren voor flexibiliteit van instantiegrootteAudit optimum reservation use for instance size flexibility

Vermenigvuldig de hoeveelheid met de RINormalizationRatio, in AdditionalInfo.Multiple the quantity with the RINormalizationRatio, from AdditionalInfo. De resultaten geven aan hoeveel uur van het gebruik van de reservering is toegepast op de gebruiksrecord.The results indicate how many hours of reservation use was applied to the usage record.

Reserveringsbesparingen bepalenDetermine reservation savings

Vraag gegevens van afgeschreven kosten op en filter de gegevens op een gereserveerde instantie.Get the Amortized costs data and filter the data for a reserved instance. Daarna kunt u het volgende doen:Then:

 1. Geschatte kosten voor betalen naar gebruik opvragen.Get estimated pay-as-you-go costs. Vermenigvuldig de waarde voor UnitPrice met de waarden voor Quantity om een schatting te krijgen van de kosten voor betalen naar gebruik, als de reserveringskorting niet is toegepast op het gebruik.Multiply the UnitPrice value with Quantity values to get estimated pay-as-you-go costs, if the reservation discount didn't apply to the usage.
 2. De reserveringskosten opvragen.Get the reservation costs. Bereken de som van de waarden voor Cost om de monetaire waarde te bepalen van wat u hebt betaald voor de gereserveerde instantie.Sum the Cost values to get the monetary value of what you paid for the reserved instance. De berekende waarde omvat de gebruikte en ongebruikte kosten van de reservering.It includes the used and unused costs of the reservation.
 3. Reserveringskosten aftrekken van de geschatte kosten voor betalen naar gebruik om de geschatte besparingen te bepalen.Subtract reservation costs from estimated pay-as-you-go costs to get the estimated savings.

Reserveringsaankopen en afschrijving in kostenanalyseReservation purchases and amortization in cost analysis

Reserveringskosten zijn beschikbaar in Kostenanalyse.Reservation costs are available in cost analysis. In Kostenanalyse worden standaard de werkelijke kosten weergegeven. Dit zijn de kosten die op uw factuur worden vermeld.By default, cost analysis shows Actual cost, which is how costs will be shown on your bill. Als u de reserveringsaankopen wilt uitsplitsen naar de resources die het voordeel hebben gebruikt, schakelt u over naar Afgeschreven kosten:To view reservation purchases broken down and associated with the resources which used the benefit, switch to Amortized cost:

Voorbeeld waarin wordt aangegeven waar u afgeschreven kosten kunt selecteren in Kostenanalyse

Groepeer op kostensoort om een uitsplitsing te zien naar gebruik, aankopen en restituties. Groepeer op reservering voor een uitsplitsing van de kosten voor reserveringen en on-demand.Group by charge type to see a break down of usage, purchases, and refunds; or by reservation for a breakdown of reservation and on-demand costs. Vergeet niet dat als u naar de werkelijke kosten kijkt, alleen de reserveringskosten voor aankopen worden weergegeven. De kosten worden echter wel toegerekend aan de afzonderlijke resources die het voordeel hebben gebruikt als u naar de afgeschreven kosten kijkt.Remember the only reservation costs you will see when looking at actual cost are purchases, but costs will be allocated to the individual resources which used the benfit when looking at amortized cost. U ziet ook een nieuwe kostensoort UnusedReservation wanneer u de afgeschreven kosten bekijkt.You will also see a new UnusedReservation charge type when looking at amortized cost.

Hulp nodig?Need help? Neem contact met ons op.Contact us.

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, kunt u een ondersteuningsaanvraag maken.If you have questions or need help, create a support request.

Volgende stappenNext steps

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over Azure-reserveringen:To learn more about Azure Reservations, see the following articles: