Toepassing van de reserveringskorting op virtuele machinesHow the Azure reservation discount is applied to virtual machines

Wanneer u een gereserveerde VM-instantie in Azure aanschaft, wordt de reserveringskorting automatisch toegepast op virtuele machines die overeenkomen met de kenmerken en hoeveelheid van de reservering.After you buy an Azure Reserved Virtual Machine Instance, the reservation discount is automatically applied to virtual machines that match the attributes and quantity of the reservation. Een reservering dekt de berekeningskosten van uw virtuele machines.A reservation covers the compute costs of your virtual machines.

Een reserveringskorting is van toepassing op de basis-VM's die u aanschaft op de Azure Marketplace.A reservation discount applies to the base VMs that you purchase from the Azure Marketplace.

Voor gereserveerde capaciteit voor SQL-databases, zie Inzicht in korting voor gereserveerde instanties in Azure.For SQL Database reserved capacity, see Understand Azure Reserved Instances discount.

De volgende tabel illustreert de kosten voor uw virtuele machine na aankoop van een gereserveerde VM-instantie.The following table illustrates the costs for your virtual machine after you purchase a Reserved VM Instance. In alle gevallen worden er opslag- en netwerkkosten in rekening gebracht tegen de normale tarieven.In all cases, you're charged for storage and networking at the normal rates.

Type virtuele machineVirtual Machine Type Kosten met gereserveerde VM-instantiesCharges with Reserved VM Instance
Linux-VM's zonder aanvullende softwareLinux VMs without additional software De reservering dekt de kosten van uw VM-infrastructuur.The reservation covers your VM infrastructure costs.
Linux-VM's met softwarekosten (bijvoorbeeld Red Hat)Linux VMs with software charges (For example, Red Hat) De reservering dekt de infrastructuurkosten.The reservation covers the infrastructure costs. Voor aanvullende software worden kosten in rekening gebracht.You're charged for additional software.
Windows-VM's zonder aanvullende softwareWindows VMs without additional software De reservering dekt de infrastructuurkosten.The reservation covers the infrastructure costs. Voor Windows-software worden kosten in rekening gebracht.You're charged for Windows software.
Windows-VM's met aanvullende software (bijvoorbeeld SQL-server)Windows VMs with additional software (For example, SQL server) De reservering dekt de infrastructuurkosten.The reservation covers the infrastructure costs. Voor Windows-software en aanvullende software worden kosten in rekening gebracht.You're charged for Windows software and for additional software.
Windows-VM's met Azure Hybrid BenefitWindows VMs with Azure Hybrid Benefit De reservering dekt de infrastructuurkosten.The reservation covers the infrastructure costs. De kosten van de Windows-software worden gedekt door de Azure Hybrid Benefit.The Windows software costs are covered by the Azure Hybrid Benefit. Eventuele aanvullende software wordt apart in rekening gebracht.Any additional software is charged separately.

De manier waarop reserveringskorting wordt toegepastHow reservation discount is applied

Voor een reserveringskorting geldt: 'gebruiken of verliezen'.A reservation discount is "use-it-or-lose-it". Als u voor een bepaald uur geen passende resources hebt, verliest u de reserveringshoeveelheid voor dat uur.So, if you don't have matching resources for any hour, then you lose a reservation quantity for that hour. U kunt ongebruikte gereserveerde uren niet meenemen.You can't carry forward unused reserved hours.

Wanneer u een resource afsluit, wordt de reserveringskorting automatisch toegepast op een andere overeenkomstige resource in het opgegeven bereik.When you shut down a resource, the reservation discount automatically applies to another matching resource in the specified scope. Als er geen overeenkomstige resources in het opgegeven bereik worden gevonden, verliest u de gereserveerde uren.If no matching resources are found in the specified scope, then the reserved hours are lost.

Reserveringskorting voor niet-Windows-VM'sReservation discount for non-Windows VMs

De Azure-reserveringskorting wordt toegepast op actieve VM-instanties op uurbasis.The Azure reservation discount is applied to running VM instances on an hourly basis. De door u aangekochte reserveringen worden gekoppeld aan het gebruik dat de actieve VM’s verzenden, om daarop de reserveringskorting toe te passen.The reservations that you have purchased are matched to the usage emitted by the running VMs to apply the reservation discount. Voor VM's die mogelijk niet het hele uur actief zijn, wordt de reservering ingevuld vanuit andere VM's die geen gebruik maken van een reservering, inclusief VM's die tegelijkertijd actief zijn.For VMs that may not run the full hour, the reservation will be filled from other VMs not using a reservation, including concurrently running VMs. Aan het einde van het uur wordt de toepassing van de reservering voor VM's in het betreffende uur geblokkeerd.At the end of the hour, the reservation application for VMs in the hour is locked. Indien een VM niet een uur lang actief is of indien gelijktijdig actieve VM's het reserveringsuur niet opvullen, wordt de reservering voor dat uur onderbenut.In the event a VM does not run for an hour or concurrent VMs within the hour do not fill the hour of the reservation, the reservation is underutilized for that hour. De volgende grafiek illustreert de toepassing van een reservering voor facturabel VM-gebruik.The following graph illustrates the application of a reservation to billable VM usage. Het voorbeeld is gebaseerd op één aangekochte reservering en twee gekoppelde VM-instanties.The illustration is based on one reservation purchase and two matching VM instances.

Schermopname van één toegepaste reservering en twee gekoppelde VM-instanties

 1. Elk gebruik boven de reserveringslijn wordt gefactureerd tegen de normale tarieven op gebruiksbasis.Any usage that's above the reservation line gets charged at the regular pay-as-you-go rates. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor gebruik onder de reserveringslijn, aangezien dat al is betaald in het kader van de reservering.You're not charge for any usage below the reservations line, since it has been already paid as part of reservation purchase.
 2. In uur 1 is instantie 1 gedurende 0,75 uur actief en instantie 2 gedurende 0,5 uur.In hour 1, instance 1 runs for 0.75 hours and instance 2 runs for 0.5 hours. Het totale gebruik voor uur 1 bedraagt 1,25 uur.Total usage for hour 1 is 1.25 hours. U betaalt het tarief op gebruiksbasis voor de resterende 0,25 uur.You're charged the pay-as-you-go rates for the remaining 0.25 hours.
 3. In uur 2 en uur 3 waren beide instanties gedurende 1 uur actief.For hour 2 and hour 3, both instances ran for 1 hour each. Eén instantie valt onder de reservering en de andere wordt gefactureerd volgens het tarief op gebruiksbasis.One instance is covered by the reservation and the other is charged at pay-as-you-go rates.
 4. In uur 4 is instantie 1 gedurende 0,5 uur actief en instantie 2 gedurende 1 uur.For hour 4, instance 1 runs for 0.5 hours and instance 2 runs for 1 hour. Instantie 1 wordt volledig gedekt door de reservering en van instantie 2 wordt 0,5 uur gedekt.Instance 1 is fully covered by the reservation and 0.5 hours of instance 2 is covered. U betaalt het tarief op gebruiksbasis voor de resterende 0,5 uur.You’re charged the pay-as-you-go rate for the remaining 0.5 hours.

Voor meer informatie over de toepassing van uw Azure-reserveringen in uw gebruiksrapporten voor facturering, raadpleegt u Inzicht in reserveringsgebruik.To understand and view the application of your Azure Reservations in billing usage reports, see Understand reservation usage.

Reserveringskorting voor Windows-VM'sReservation discount for Windows VMs

Wanneer u Windows-VM-instanties uitvoert, wordt de reservering toegepast om de infrastructuurkosten te dekken.When you're running Windows VM instances, the reservation is applied to cover the infrastructure costs. De toepassing van de reservering op de infrastructuurkosten voor Windows-VM’s werkt hetzelfde als voor niet-Windows-VM's.The application of the reservation to the VM infrastructure costs for Windows VMs is the same as for non-Windows VMs. Voor Windows-software worden de kosten afzonderlijk gefactureerd op vCPU-basis.You're charged separately for Windows software on a per vCPU basis. Zie Windows-softwarekosten met reserveringen.See Windows software costs with Reservations. U kunt uw Windows-licentiekosten dekken met Azure Hybrid Benefit for Windows Server.You can cover your Windows licensing costs with Azure Hybrid Benefit for Windows Server.

Korting kan van toepassing zijn op verschillende groottenDiscount can apply to different sizes

Wanneer u een gereserveerde VM-instantie aanschaft en u selecteert Geoptimaliseerd voor: instantiegrootte, dan is de kortingsdekking afhankelijk van de door u geselecteerde VM-grootte.When you buy a Reserved VM Instance, if you select Optimized for: instance size flexibility, the discount coverage depends on the VM size you select. De reservering kan worden toegepast op de VM-grootten in de groep met series van dezelfde grootte.The reservation can apply to the virtual machines (VMs) sizes in the same size series group. Zie Flexibiliteit van de VM-grootte met gereserveerde VM-instanties voor meer informatie.For more information, see Virtual machine size flexibility with Reserved VM Instances.

Korting geldt alleen voor een overeenkomstig ServiceTypeDiscount applies to matching ServiceType only

Een reserveringskorting is alleen van toepassing op het VM-gebruik waar de ServiceType-waarde in AdditionalInfo overeenkomt met de aangekochte reservering.A reservation discount applies only to the VM usage where the ServiceType value in AdditionalInfo matches the reservation that's purchased. De toepassing van de reserveringskorting negeert de voor VM's gebruikte meter en kijkt alleen naar ServiceType.Reservation discount application ignores the meter used for VMs and only evaluates ServiceType. Weet voor welk servicetype u de VM hebt aangeschaft.Know which service type that you purchased the VM for. U kunt een niet-premium VM- opslagreservering inruilen voor een premium opslagreservering, of omgekeerd.You can exchange a non-premium storage VM reservation for a premium storage reservation, or in the opposite manner.

Services waarop VM-reserveringskortingen van toepassing zijnServices that get VM reservation discounts

Uw VM-reserveringen zijn toepasbaar op het gebruik van VM’s dat vanuit meerdere services wordt verzonden – niet alleen op uw VM-implementaties.Your VM reservations can apply to VM usage emitted from multiple services - not just for your VM deployments. Resources die reserveringskortingen krijgen, veranderen afhankelijk van de instelling voor de flexibiliteit van de instantiegrootte.Resources that get reservation discounts change depending on the instance size flexibility setting.

Instelling voor de flexibiliteit van de instantiegrootteInstance size flexibility setting

De instelling voor de flexibiliteit van de instantiegrootte bepaalt welke services de kortingen voor de gereserveerde instanties ontvangen.The instance size flexibility setting determines which services get the reserved instance discounts.

Of de instelling nu aan of uit staat, reserveringskortingen worden automatisch toegepast op elk overeenkomend VM-gebruik wanneer de ConsumedService Microsoft.Compute is.Whether the setting is on or off, reservation discounts automatically apply to any matching VM usage when the ConsumedService is Microsoft.Compute. Controleer daarom uw gebruiksgegevens voor de ConsumedService-waarde.So, check your usage data for the ConsumedService value. Voorbeelden zijn:Some examples include:

 • Virtuele machinesVirtual machines
 • Virtuele-machineschaalsetsVirtual machine scale sets
 • ContainerserviceContainer service
 • Azure Batch-implementaties (in de modus gebruikersabonnementen)Azure Batch deployments (in user subscriptions mode)
 • Azure Kubernetes Service (AKS)Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Service FabricService Fabric

Als de instelling aan staat, worden de reserveringskortingen automatisch toegepast op elk overeenkomstig VM-gebruik wanneer het bij de ConsumedService om een van de volgende varianten gaat:When the setting is on, reservation discounts automatically apply to matching VM usage when the ConsumedService is any of the following items:

 • Microsoft.ComputeMicrosoft.Compute
 • Microsoft.ClassicComputeMicrosoft.ClassicCompute
 • Microsoft.BatchMicrosoft.Batch
 • Microsoft.MachineLearningServicesMicrosoft.MachineLearningServices
 • Microsoft.KustoMicrosoft.Kusto

Controleer de ConsumedService-waarde in uw gebruiksgegevens om te bepalen of het gebruik in aanmerking komt voor reserveringskortingen.Check the ConsumedService value in your usage data to determine if the usage is eligible for reservation discounts.

Zie Flexibiliteit van de VM-grootte met gereserveerde VM-instanties voor meer informatie over flexibiliteit met instantiegrootten.For more information about instance size flexibility, see Virtual machine size flexibility with Reserved VM Instances.

Hulp nodig?Need help? Contact opnemenContact us

Als u een vraag wilt stellen of hulp nodig hebt, maakt u een ondersteuningsaanvraag.If you have questions or need help, create a support request.

Volgende stappenNext steps

Raadpleeg de volgende artikelen voor meer informatie over Azure-reserveringen:To learn more about Azure Reservations, see the following articles: