Wat is Azure Blockchain Workbench?What is Azure Blockchain Workbench?

Azure Blockchain Workbench (preview-versie) is een verzameling Azure-services en -functies die zijn ontworpen om u te helpen bij het maken en implementeren van blockchain-toepassingen voor het delen van bedrijfsprocessen en gegevens met andere organisaties.Azure Blockchain Workbench Preview is a collection of Azure services and capabilities designed to help you create and deploy blockchain applications to share business processes and data with other organizations. Azure Blockchain Workbench biedt de infrastructuur-scaffolding voor het bouwen van blockchain-toepassingen, zodat ontwikkelaars zich kunnen richten op het maken van bedrijfslogica en slimme contracten.Azure Blockchain Workbench provides the infrastructure scaffolding for building blockchain applications enabling developers to focus on creating business logic and smart contracts. Met Blockchain Workbench wordt het ook eenvoudiger om blockchain-toepassingen te maken door verschillende Azure-services en -functies te integreren om zo algemene ontwikkeltaken te automatiseren.It also makes it easier to create blockchain applications by integrating several Azure services and capabilities to help automate common development tasks.

Belangrijk

Azure Blockchain Workbench bevindt zich momenteel in openbare preview.Azure Blockchain Workbench is currently in public preview. Zie Supplemental Terms of Use for Microsoft Azure Previews (Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Microsoft Azure-previews) voor meer informatie.For more information, see Supplemental Terms of Use for Microsoft Azure Previews. Azure Blockchain Workbench wordt zonder Service Level Agreement geleverd.Azure Blockchain Workbench is provided without a service level agreement. Gebruik de Microsoft Q&A-vragenpagina voor ondersteuning.Use the Microsoft Q&A question page for support. Technische ondersteuning voor Azure Blockchain Workbench is beperkt tot implementatieproblemen.Engineering support for Azure Blockchain Workbench is limited to deployment issues.

Blockchain-toepassingen makenCreate blockchain applications

U kunt met Blockchain Workbench blockchain-toepassingen definiëren met behulp van configuratie en door code voor slimme contracten te schrijven.With Blockchain Workbench, you can define blockchain applications using configuration and writing smart contract code. U kunt de ontwikkeling van blockchains een boost geven en richten op het definiëren van contracten en het schrijven van bedrijfslogica, in plaats van scaffolding te bouwen en ondersteunende services in te stellen.You can jumpstart blockchain application development and focus on defining your contract and writing business logic instead of building scaffolding and setting up supporting services.

Toepassingen en gebruikers beherenManage applications and users

Azure Blockchain Workbench biedt een webtoepassing en REST-API's voor het beheren van blockchain-toepassingen en -gebruikers.Azure Blockchain Workbench provides a web application and REST APIs for managing blockchain applications and users. Beheerders van Blockchain Workbench kunnen de toegang tot toepassingen beheren en toepassingsrollen toewijzen aan uw gebruikers.Blockchain Workbench administrators can manage application access and assign your users to application roles. Gebruikers van Azure AD worden automatisch toegewezen aan leden in de toepassing.Azure AD users are automatically mapped to members in the application.

Blockchain integreren met toepassingenIntegrate blockchain with applications

U kunt de REST-API's van Blockchain Workbench en API's op berichtbasis integreren met bestaande systemen.You can use the Blockchain Workbench REST APIs and message-based APIs to integrate with existing systems. De API's bieden een interface die het mogelijk maakt om meerdere technologieën voor een gedistribueerd grootboek, opslag en databaseaanbiedingen te vervangen of gebruiken.The APIs provide an interface to allow for replacing or using multiple distributed ledger technologies, storage, and database offerings.

Blockchain Workbench kan berichten die zijn verzonden naar de API op berichtbasis, transformeren in transacties met een indeling die wordt verwacht door de native API van die blockchain.Blockchain Workbench can transform messages sent to its message-based API to build transactions in a format expected by that blockchain's native API. Workbench kan transacties ondertekenen en naar de juiste blockchain routeren.Workbench can sign and route transactions to the appropriate blockchain.

Gebeurtenissen worden door Workbench automatisch afgeleverd aan Service Bus en Event Grid om berichten te verzenden naar downstream-consumenten.Workbench automatically delivers events to Service Bus and Event Grid to send messages to downstream consumers. Ontwikkelaars kunnen hun code integreren met een van deze berichtsystemen om transacties te faciliteren en de resultaten te bekijken.Developers can integrate with either of these messaging systems to drive transactions and to look at results.

Een blockchain-netwerk implementerenDeploy a blockchain network

Azure Blockchain Workbench vereenvoudigt het instellen van een blockchain-netwerk voor een consortium door een vooraf geconfigureerde oplossing aan te bieden in de vorm van een Azure Resource Manager-oplossingssjabloon.Azure Blockchain Workbench simplifies consortium blockchain network setup as a preconfigured solution with an Azure Resource Manager solution template. De sjabloon biedt vereenvoudigde implementatie van alle onderdelen die nodig zijn voor het exploiteren van een consortium.The template provides simplified deployment that deploys all components needed to run a consortium. Op dit moment wordt alleen Ethereum ondersteund door Blockchain Workbench.Today, Blockchain Workbench currently supports Ethereum.

Active Directory gebruikenUse Active Directory

Bij bestaande blockchain-protocollen worden blockchain-identiteiten voorgesteld als een adres in het netwerk.With existing blockchain protocols, blockchain identities are represented as an address on the network. Azure Blockchain Workbench abstraheert de blockchain-identiteit door deze te koppelen aan een Active Directory-identiteit, zodat het eenvoudiger wordt om bedrijfstoepassingen met Active Directory-identiteiten te bouwen.Azure Blockchain Workbench abstracts away the blockchain identity by associating it with an Active Directory identity, making it simpler to build enterprise applications with Active Directory identities.

Gegevens in de blockchain synchroniseren met opslag buiten de blockchainSynchronize on-chain data with off-chain storage

Met Azure Blockchain Workbench is het eenvoudiger om blockchain-gebeurtenissen en -gegevens te analyseren doordat gegevens in de blockchain automatisch worden gesynchroniseerd naar opslag buiten de blockchain.Azure Blockchain Workbench makes it easier to analyze blockchain events and data by automatically synchronizing data on the blockchain to off-chain storage. In plaats van de gegevens rechtstreeks uit de blockchain te extraheren, kunt u query's uitvoeren op databasesystemen buiten de blockchain, zoals SQL Server.Instead of extracting data directly from the blockchain, you can query off-chain database systems such as SQL Server. Er is geen kennis van de blockchain vereist voor eindgebruikers die gegevensanalyse uitvoeren.Blockchain expertise is not required for end users who are doing data analysis tasks.

Ondersteuning en feedbackSupport and feedback

Voor nieuws voer Azure Blockchain gaat u naar de Azure Blockchain-blog om op de hoogte te blijven van aanbiedingen van blockchainservices en informatie van het technische team van Azure Blockchain.For Azure Blockchain news, visit the Azure Blockchain blog to stay up to date on blockchain service offerings and information from the Azure Blockchain engineering team.

Als u feedback over producten wilt geven of nieuwe functies wilt aanvragen, kunt u een idee plaatsen of erop stemmen via het Azure-feedbackforum voor blockchain.To provide product feedback or to request new features, post or vote for an idea via the Azure feedback forum for blockchain.

Ondersteuning voor communityCommunity support

In contact komen met Microsoft-technici en experts uit de Azure Blockchain-community.Engage with Microsoft engineers and Azure Blockchain community experts.

Volgende stappenNext steps