Quickstart: Een Azure CDN-profiel en een eindpunt makenQuickstart: Create an Azure CDN profile and endpoint

In deze snelstart wordt beschreven hoe u Azure Content Delivery Network (CDN) inschakelt door een nieuw CDN-profiel en -eindpunt te maken.In this quickstart, you enable Azure Content Delivery Network (CDN) by creating a new CDN profile and CDN endpoint. Nadat u een profiel en een eindpunt hebt gemaakt, kunt u beginnen met het leveren van inhoud aan uw klanten.After you have created a profile and an endpoint, you can start delivering content to your customers.

Als u geen Azure-abonnement hebt, maakt u een gratis account voordat u begint.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

VereistenPrerequisites

Voor deze snelstart moet u een opslagaccount hebben gemaakt met de naam mystorageacct123, die u gebruikt als de oorspronkelijke hostnaam.For the purposes of this quickstart, you must have created a storage account named mystorageacct123, which you use for the origin hostname. Zie Een Azure storage-account integreren met Azure CDN voor meer informatie.For more information, see Integrate an Azure storage account with Azure CDN.

Aanmelden bij Azure PortalLog in to the Azure portal

Meld u met uw Azure-account aan bij het Azure Portal.Log in to the Azure portal with your Azure account.

Nieuwe CDN-profielen makenCreate a new CDN profile

Een CDN-profiel is een container voor CDN-eindpunten waarmee een prijscategorie wordt opgegeven.A CDN profile is a container for CDN endpoints and specifies a pricing tier.

 1. Selecteer linksboven in Azure Portal Een resource maken.In the Azure portal, in the upper left, select Create a resource.

  Het deelvenster Nieuw verschijnt.The New pane appears.

 2. Selecteer Web en mobiel en vervolgens CDN.Select Web + Mobile, then select CDN.

  CDN-resource selecteren

  Het deelvenster CDN-profiel verschijnt.The CDN profile pane appears.

 3. Gebruik voor de CDN-profielinstellingen de waarden die in de volgende tabel zijn opgegeven:For the CDN profile settings, use the values specified in the following table:

  InstellingSetting WaardeValue
  NameName Voer my-cdn-profile-123 in als profielnaam.Enter my-cdn-profile-123 for your profile name. Deze naam moet wereldwijd uniek zijn. Als deze al in gebruik is, kunt u een andere naam invoeren.This name must be globally unique; if it is already in use, you may enter a different name.
  AbonnementSubscription Kies een Azure-abonnement in de vervolgkeuzelijst.Select an Azure subscription from the drop-down list.
  ResourcegroepResource group Selecteer Nieuwe maken en voer my-resource-group-123 in als naam voor de resourcegroep.Select Create new and enter my-resource-group-123 for your resource group name. Als deze al in gebruik is, kunt u een andere naam invoeren of Bestaande gebruiken selecteren en my-resource-group-123 in de vervolgkeuzelijst selecteren.If it is already in use, you may enter a different name or you can select Use existing and select my-resource-group-123 from the drop-down list.
  ResourcegroeplocatieResource group location Selecteer US - centraal in de vervolgkeuzelijst.Select Central US from the drop-down list.
  PrijscategoriePricing tier Selecteer Standard - Verizon in de vervolgkeuzelijst.Select Standard Verizon from the drop-down list.
  Nu een nieuw CDN-eindpunt makenCreate a new CDN endpoint now Laat het selectievakje uitgeschakeld.Leave unselected.

  Nieuw CDN-profiel

 4. Selecteer Aan dashboard vastmaken om het profiel in het dashboard op te slaan nadat het is gemaakt.Select Pin to dashboard to save the profile to your dashboard after it is created.

 5. Selecteer Maken om het profiel te maken.Select Create to create the profile.

  Voor alleen Azure CDN Standard van Microsoft-profielen duurt het voltooien van het profiel meestal twee uur.For Azure CDN Standard from Microsoft profiles only, profile completion usually completes in two hours.

Nieuwe CDN-eindpunten makenCreate a new CDN endpoint

Nadat u een CDN-profiel hebt gemaakt, kunt u het gebruiken om een eindpunt te maken.After you've created a CDN profile, you can use it to create an endpoint.

 1. Selecteer in het dashboard het CDN-profiel dat u hebt gemaakt in het Azure Portal.In the Azure portal, select in your dashboard the CDN profile that you created. Selecteer Alle services als u deze niet kunt vinden, selecteer daarna CDN-profielen.If you can't find it, select All services, then select CDN profiles. In de pagina CDN-profielen selecteert u het profiel dat u wilt gebruiken.In the CDN profiles page, select the profile that you want to use.

  De CDN-profielpagina wordt weergegeven.The CDN profile page appears.

 2. Selecteer Eindpunt.Select Endpoint.

  CDN-profiel

  Het deelvenster Een eindpunt toevoegen wordt weergegeven.The Add an endpoint pane appears.

 3. Gebruik voor de eindpuntinstellingen de waarden die zijn opgegeven in de volgende tabel:For the endpoint settings, use the values specified in the following table:

  InstellingSetting WaardeValue
  NameName Voer my-endpoint-123 in als hostnaam van uw eindpunt.Enter my-endpoint-123 for your endpoint hostname. Deze naam moet wereldwijd uniek zijn. Als deze al in gebruik is, kunt u een andere naam invoeren.This name must be globally unique; if it is already in use, you may enter a different name. Deze naam wordt gebruikt voor toegang tot uw resources in de cache van de domein- <eindpuntnaam> .azureedge.net.This name is used to access your cached resources at the domain <endpoint name>.azureedge.net.
  OorsprongtypeOrigin type Selecteer Opslag.Select Storage.
  Hostnaam van oorsprongOrigin hostname Voer mystorageacct123.blob.core.windows.net in als hostnaam.Enter mystorageacct123.blob.core.windows.net for your hostname. Deze naam moet wereldwijd uniek zijn. Als deze al in gebruik is, kunt u een andere naam invoeren.This name must be globally unique; if it is already in use, you may enter a different name.
  Pad voor de oorsprongOrigin path Leeg laten.Leave blank.
  Host-header van oorsprongOrigin host header Laat de standaard gegenereerde waarde staan.Leave the default generated value.
  ProtocolProtocol Laat de standaard geselecteerde opties HTTP en HTTPS staan.Leave the default HTTP and HTTPS options selected.
  Poort van oorsprongOrigin port Laat de standaard gegenereerde poortwaardes staan.Leave the default port values.
  Geoptimaliseerd voorOptimized for Laat de standaardselectie Algemene weboverdracht staan.Leave the default selection, General web delivery.

  Deelvenster Eindpunt toevoegen

 4. Selecteer Toevoegen om het nieuwe eindpunt te maken.Select Add to create the new endpoint.

  Zodra het eindpunt is gemaakt, wordt deze weergegeven in de lijst met eindpunten voor het profiel.After the endpoint is created, it appears in the list of endpoints for the profile.

  CDN-eindpunt

  Het eindpunt is niet onmiddellijk beschikbaar voor gebruik, aangezien het enige tijd vergt om de registratie door te geven:Because it takes time for the registration to propagate, the endpoint isn't immediately available for use:

  • Voor profielen van Azure CDN Standard van Microsoft is het doorgeven gewoonlijk binnen 10 minuten voltooid.For Azure CDN Standard from Microsoft profiles, propagation usually completes in 10 minutes.
  • Profielen van Azure CDN Standard van Akamai worden doorgaans binnen één minuut doorgegeven.For Azure CDN Standard from Akamai profiles, propagation usually completes within one minute.
  • Profielen van Azure CDN Standard van Verizon en Azure CDN Premium van Verizon worden doorgaans binnen 90 minuten doorgegeven, maar in sommige gevallen kan dit langer duren.For Azure CDN Standard from Verizon and Azure CDN Premium from Verizon profiles, propagation usually completes within 90 minutes.

Resources opschonenClean up resources

In de voorgaande stappen hebt u een CDN-profiel en een eindpunt in een resourcegroep gemaakt.In the preceding steps, you created a CDN profile and an endpoint in a resource group. Sla deze resources op als u naar Vervolgstappen wilt gaan en informatie wilt krijgen over het toevoegen van een aangepast domein aan uw eindpunt.Save these resources if you want to go to Next steps and learn how to add a custom domain to your endpoint. Als u echter denkt deze resources in de toekomst niet meer nodig te hebben, kunt u ze verwijderen door de resourcegroep te verwijderen. Op deze manier voorkomt u bijkomende kosten:However, if you don't expect to use these resources in the future, you can delete them by deleting the resource group, thus avoiding additional charges:

 1. Selecteer in het linkermenu in het Azure Portal Resourcegroepen en selecteer vervolgens my-resource-group-123.From the left-hand menu in the Azure portal, select Resource groups and then select my-resource-group-123.

 2. Selecteer op de Resourcegroep-pagina Resourcegroep verwijderen, voer mijn-resource-group-123 in het tekstvak in en selecteer Verwijderen.On the Resource group page, select Delete resource group, enter my-resource-group-123 in the text box, then select Delete.

  Deze actie zal de resourcegroep, het profiel en het eindpunt dat u in deze snelstart hebt gemaakt verwijderen.This action will delete the resource group, profile, and endpoint that you created in this quickstart.

Volgende stappenNext steps

Zie voor meer informatie over het toevoegen van een aangepast domein aan uw CDN-eindpunt, de volgende zelfstudie:To learn about adding a custom domain to your CDN endpoint, see the following tutorial: