Methodologie van de Cloud bepalenGovern methodology for the cloud

Cloud-adoptie is een reis, geen bestemming.Adopting the cloud is a journey, not a destination. Gaandeweg zijn er duidelijk mijlpalen en concrete zakelijke voordelen.Along the way, there are clear milestones and tangible business benefits. De definitieve status van de Cloud acceptatie is onbekend wanneer een bedrijf de reis begint.The final state of cloud adoption is unknown when a company begins the journey. Cloudgovernance biedt een bedrijf de middelen om te voorkomen dat dit traject ontspoort.Cloud governance creates guardrails that keep the company on a safe path throughout the journey.

Het Cloud-acceptatie raamwerk biedt beheer handleidingen die de ervaringen beschrijven van fictieve bedrijven die zijn gebaseerd op de ervaringen van echte klanten.The Cloud Adoption Framework provides governance guides that describe the experiences of fictional companies that are based on the experiences of real customers. In elke handleiding wordt per klant gekeken naar de verschillende governance-aspecten van hun cloudimplementatie.Each guide follows the customer through the governance aspects of their cloud adoption.

Een eindstatus voorstellenEnvision an end state

Een reis zonder beoogde bestemming is een zwerftocht.A journey without a target destination is just wandering. Het is belang rijk dat u een ruwe visie van de eind status instelt voordat u de eerste stap uitvoert.It's important to establish a rough vision of the end state before taking the first step. In de volgende infographic ziet u een referentiekader voor deze eindstatus.The following infographic provides a frame of reference for the end state. Het is niet uw begin punt, maar het bevat uw potentiële bestemming.It's not your starting point, but it shows your potential destination.

Infographic van een governancemodel op basis van het Cloud Adoption Framework

In een governancemodel op basis van het Cloud Adoption Framework worden de belangrijkste gebieden van het traject bepaald.The Cloud Adoption Framework governance model identifies key areas of importance during the journey. Elk gebied heeft betrekking op verschillende typen risico's waar het bedrijf rekening mee moet houden bij het implementeren van cloudservices.Each area relates to different types of risks the company must address as it adopts more cloud services. De governancehandleiding bepaalt binnen dit kader de vereiste acties voor het cloudgovernanceteam.Within this framework, the governance guide identifies required actions for the cloud governance team. Gaandeweg wordt elk principe van het governancemodel op basis van het Cloud Adoption Framework verder beschreven.Along the way, each principle of the Cloud Adoption Framework governance model is described further. Deze omvatten, in grote lijnen:Broadly, these include:

Bedrijfs beleid: Bedrijfs beleid voor het gebruik van Cloud beheer.Corporate policies: Corporate policies drive cloud governance. De governancehandleiding is gericht op specifieke aspecten van het bedrijfsbeleid:The governance guide focuses on specific aspects of corporate policy:

  • Zakelijke Risico's: Het identificeren en interpreteren van bedrijfs Risico's.Business risks: Identifying and understanding corporate risks.
  • Beleid en naleving: Het omzetten van Risico's in beleids overzichten die ondersteuning bieden voor nalevings vereisten.Policy and compliance: Converting risks into policy statements that support any compliance requirements.
  • Processen: Inachtneming van de vermelde beleids regels.Processes: Ensuring adherence to the stated policies.

Vijf disciplines van Cloud governance: Deze disciplines ondersteunen het bedrijfs beleid.Five Disciplines of Cloud Governance: These disciplines support the corporate policies. Elke discipline beschermt het bedrijf tegen potentiële valkuilen:Each discipline protects the company from potential pitfalls:

  • Cost Management disciplineCost Management discipline
  • Basis discipline van beveiligingSecurity Baseline discipline
  • Bron consistentie disciplineResource Consistency discipline
  • Discipline van de identiteits basislijnIdentity Baseline discipline
  • Discipline implementatie versnellingDeployment Acceleration discipline

In principe dient het bedrijfsbeleid als het waarschuwingssysteem om mogelijke problemen te detecteren.Essentially, corporate policies serve as the early warning system to detect potential problems. De disciplines maken het makkelijker voor het bedrijf om risico's te beheren en veiligheidsmaatregelen te treffen.The disciplines help the company manage risks and create guardrails.

Groeien naar de eindstatusGrow to the end state

Omdat de governancevereisten in de loop van het traject van de cloudimplementatie veranderen, is een andere benadering van governance nodig.Because governance requirements will change throughout the cloud adoption journey, a different approach to governance is required. Bedrijven kunnen niet meer wachten tot een klein team voor ieder traject veiligheidsmaatregelen en routeplanningen heeft ontwikkeld voordat ze de eerste stappen nemen.Companies can no longer wait for a small team to build guardrails and roadmaps on every highway before taking the first step. Bedrijfsresultaten worden sneller en met minder problemen verwacht.Business results are expected more quickly and smoothly. IT-governance moet zich dus ook snel ontwikkelen om de zakelijke behoeften bij te houden en relevant te blijven tijdens de cloudimplementatie, om zo situaties rondom 'schaduw-IT' te voorkomen.IT governance must also move quickly and keep pace with business demands to stay relevant during cloud adoption and avoid "shadow IT."

Een incrementele governance-aanpak maakt deze aanpak mogelijk.An incremental governance approach empowers these traits. Incrementele governance is afhankelijk van een kleine set bedrijfsbeleid, processen en hulpmiddelen om een basis te leggen voor de implementatie en governance.Incremental governance relies on a small set of corporate policies, processes, and tools to establish a foundation for adoption and governance. Deze basis heet een minimaal levensvatbaar product (minimum viable product, MVP).That foundation is called a minimum viable product (MVP). Met een MVP kan het governanceteam snel governance in implementaties opnemen op ieder punt van het implementatietraject.An MVP allows the governance team to quickly incorporate governance into implementations throughout the adoption lifecycle. Ook kan er op ieder moment tijdens het cloudimplementatieproces een MVP worden bepaald.An MVP can be established at any point during the cloud adoption process. Het is een goed idee om een MVP zo vroeg mogelijk op te nemen.It's a good practice to adopt an MVP as early as possible.

De mogelijkheid snel te reageren op veranderende risico's helpt het cloudgovernanceteam om op nieuwe manieren betrokken te zijn.The ability to respond rapidly to changing risks empowers the cloud governance team to engage in new ways. Het cloudgovernanceteam kan het cloudstrategieteam bijstaan als verkenners, waarbij de teamleden de cloudmigratieteams voorgaan, routes bepalen en maatregelen treffen om zo snel mogelijk de risico’s van de implementatieplannen in te perken.The cloud governance team can join the cloud strategy team as scouts, moving ahead of the cloud adoption teams, plotting routes, and quickly establishing guardrails to manage risks associated with the adoption plans. Deze just-in-time-governancelagen staan bekend als governance-iteraties.These just-in-time governance layers are known as governance iterations. Met deze methode groeit de governancestrategie steeds om de cloudimplementatieteams een stap voor te blijven.With this approach, governance strategy grows one step ahead of the cloud adoption teams.

In het volgende diagram zijn een eenvoudige governance-MVP en drie governance-iteraties afgebeeld.The following diagram shows a simple governance MVP and three governance iterations. Tijdens de iteraties wordt aanvullend bedrijfsbeleid bepaald om in te spelen op nieuwe risico's.During the iterations, additional corporate policies are defined to remediate new risks. De discipline Versnelling van de implementatie zorgt vervolgens dat deze wijzigingen in elke implementatie worden toegepast.The Deployment Acceleration discipline then applies those changes across each deployment.

Voorbeeld van incrementele verbeteringen in governance

Notitie

Governance is geen vervanging voor belangrijke functies als beveiliging, netwerken, identiteit, financiën, DevOps of bewerkingen.Governance is not a replacement for key functions such as security, networking, identity, finance, DevOps, or operations. Gaandeweg zullen er interacties met en afhankelijkheden van medewerkers uit al deze functies voorkomen.Along the way, there will be interactions with and dependencies on members from each function. Deze medewerkers moeten dan worden opgenomen in het cloudgovernanceteam, om zo snellere beslissingen en acties mogelijk te maken.Those members should be included on the cloud governance team to accelerate decisions and actions.

Volgende stappenNext steps

Meer informatie over het gebruik van het hulp programma voor het evalueren van Cloud acceptatie Framework governance om uw trans formatie traject te beoordelen en u te helpen bij het identificeren van hiaten in uw organisatie in zes hoofd domeinen zoals gedefinieerd in het Framework.Learn to use the Cloud Adoption Framework governance benchmark tool to assess your transformation journey and help you identify gaps in your organization across six key domains as defined in the framework.