Overzicht van Azure-services voor serverbeheerOverview of Azure server management services

Azure-services voor serverbeheer bieden een consistente ervaring voor serverbeheer op schaal.Azure server management services provide a consistent experience for managing servers at scale. Deze services dekken zowel Linux- als Windows-besturingssystemen.These services cover both Linux and Windows operating systems. Ze kunnen worden gebruikt in productie-, ontwikkeling- en testomgevingen.They can be used in production, development, and test environments. De services voor serverbeheer ondersteunen virtuele Azure IaaS-machines, fysieke servers en virtuele machines die on-premises of in andere hostingomgevingen worden gehost.The server management services can support Azure IaaS virtual machines, physical servers, and virtual machines that are hosted on-premises or in other hosting environments.

In het onderstaande diagram ziet u de services die zijn opgenomen in de suite voor serverbeheer van Azure: Diagram van het model met Azure-servicesThe Azure server management services suite includes the services in the following diagram: Diagram of the Azure operations model

Dit gedeelte van het Microsoft Cloud Adoption Framework biedt een toepasbaar plan voor de implementatie van serverbeheerservices in uw omgeving.This section of the Microsoft Cloud Adoption Framework provides an actionable and prescriptive plan for deploying server management services in your environment. Dit plan helpt u snel toegang te geven tot deze services door u te begeleiden door een reeks beheerfasen voor omgevingen van elke omvang.This plan helps orient you quickly to these services, guiding you through an incremental set of management stages for all environment sizes.

Voor het gemak hebben we deze richtlijnen in drie fasen onderverdeeld:For simplicity, we've categorized this guidance into three stages:

De drie fasen voor onboarding van de suite met serverbeheerservices van Azure

Waarom gebruikmaken van Azure-services voor serverbeheer?Why use Azure server management services?

Azure-services voor serverbeheer bieden de volgende voordelen:Azure server management services offer the following benefits:

  • Gebouwd voor Azure: De services voor serverbeheer zijn ingebouwd en ge├»ntegreerd met Azure Resource Manager.Native to Azure: Server management services are built into and natively integrated with Azure Resource Manager. Deze services worden continu verbeterd om nieuwe functies en mogelijkheden te bieden.These services are continuously improved to provide new features and capabilities.
  • Windows en Linux: Op Windows- en Linux-machines is dezelfde consistente beheerervaring beschikbaar.Windows and Linux: Windows and Linux machines get the same consistent management experience.
  • Hybride: De services voor serverbeheer bieden ondersteuning voor virtuele Azure IaaS-machines, evenals fysieke servers en virtuele servers die on-premises of in andere hostingomgevingen worden gehost.Hybrid: The server management services cover Azure IaaS virtual machines as well as physical and virtual servers that are hosted on-premises or in other hosting environments.
  • Beveiliging: Microsoft steekt heel veel tijd en geld in alle vormen van beveiliging.Security: Microsoft devotes substantial resources to all forms of security. Deze investering zorgt niet alleen voor beveiliging van de Azure-infrastructuur, maar de resulterende technologie├źn en expertise worden ook ingezet om de resources van klanten te beschermen, waar deze zich ook bevinden.This investment not only protects the Azure infrastructure but also extends the resulting technologies and expertise to protect customers' resources wherever they reside.

Volgende stappenNext steps

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met de hulpprogramma's, services en planning die een rol spelen bij het overstappen op de suite met serverbeheerservices van Azure.Familiarize yourself with the tools, services, and planning involved with adopting the Azure server management suite.