Controlelijst voor best practices voor Azure-cloudmigratieAzure cloud migration best practices checklist

Begin met de Handleiding voor Azure-migratie in het Cloud Adoption Framework als u geïnteresseerd bent om naar Azure te migreren.Start with the Azure migration guide in the Cloud Adoption Framework if you're interested in migrating to Azure. Deze handleiding zet een aantal vereisten, hulpprogramma's en eenvoudige werkwijzen voor het migreren van virtuele machines naar de cloud op een rijtje.That guide walks you through a set of tools and basic approaches to migrating virtual machines to the cloud.

De volgende controlelijsten bevatten best practices voor Azure-cloudmigratie die verder gaan dan de basale cloudeigen hulpprogramma's.The following checklists provide Azure cloud migration best practices that go beyond the basic cloud-native tools. Ze bevatten een overzicht van veelvoorkomende complexe situaties die mogelijk vereisen dat het bereik van de migratie wordt uitgebreid buiten de Handleiding voor Azure-migratie.These outline the common areas of complexity that might require the scope of the migration to expand beyond the Azure migration guide.

Best practices voor migratie voor bedrijfsgestuurde uitbreiding van bereikMigration best practices for business-driven scope expansion

  • Ondersteuning voor wereldwijde markten: Het bedrijf doet zaken in meerdere geografische regio's met verschillende vereisten voor gegevenssoevereiniteit.Support global markets: The business operates in multiple geographic regions with disparate data sovereignty requirements. U moet aanvullende overwegingen meenemen in de vereiste controle en de verdeling van activa tijdens de migratie om aan deze vereisten te voldoen.To meet those requirements, you should factor in additional considerations to the prerequisite review and distribution of assets during migration.

Best practices voor migratie voor door technologie gestuurde uitbreiding van bereikMigration best practices for technology-driven scope expansion

  • Migratie van VMware: Het migreren van VMware-hosts kan het algehele migratieproces versnellen.VMware migration: Migrating VMware hosts can accelerate the overall migration process. Elke gemigreerde VMware-host kan meerdere workloads naar de cloud verplaatsen.Each migrated VMware host can move multiple workloads to the cloud. Na de migratie kunnen deze VM's en workloads in VMware blijven of naar moderne cloudmogelijkheden worden gemigreerd.After migration, those VMs and workloads can stay in VMware, or be migrated to modern cloud capabilities.
  • Migratie van SQL-servers: Het migreren van SQL-serverexemplaren kan het algehele migratieproces versnellen.SQL Server migration: Migrating instances of SQL Server can accelerate the overall migration process. Elk gemigreerd exemplaar kan meerdere databases en services verplaatsen, waardoor meerdere workloads kunnen worden versneld.Each migrated instance can move multiple databases and services, potentially accelerating multiple workloads.
  • Meerdere datacenters: Het migreren van meerdere datacenters voegt veel complexiteit toe.Multiple datacenters: Migrating multiple datacenters adds significant complexity. Tijdens elk proces van de migratie (evalueren, migreren, optimaliseren en beheren) worden aanvullende overwegingen besproken als voorbereiding op complexere omgevingen.During each process of the move (assess, migrate, optimize, and manage), additional considerations are discussed to prepare for more complex environments.
  • Gegevensvereisten overschrijden netwerkcapaciteit: Bedrijven kiezen vaak voor migratie naar de cloud omdat de capaciteit, snelheid of stabiliteit van een bestaand datacenter niet meer toereikend is.Data requirements exceed network capacity: Companies frequently choose to migrate to the cloud because the capacity, speed, or stability of an existing datacenter is no longer satisfactory. Helaas maken diezelfde beperkingen het migratieproces complexer omdat ze extra planning tijdens de processen voor evalueren en migreren vereisen.Unfortunately, those same constraints add complexity to the migration process, requiring additional planning during the assessment and migration processes.
  • Governance- en nalevingsstrategie: Als governance en naleving essentieel zijn voor het succesvol laten verlopen van een migratie, is er extra afstemming tussen de IT-cloudgovernanceteams en cloudacceptatieteams vereist.Governance or compliance strategy: When governance and compliance are vital to the success of a migration, IT governance teams and the cloud adoption team must ensure additional alignment with one another.

Aanvullende best practices voor Azure-migratieAdditional migration best practices

Volgende stappenNext steps

Het volgende vormt een goed uitgangspunt bij het controleren van de best practices voor Azure-migratie.The following is a good starting point for reviewing Azure migration best practices.