On-premises Linux-apps opnieuw hosten op Azure-VM's en Azure Database for MySQLRehost an on-premises Linux app to Azure VMs and Azure Database for MySQL

In dit artikel leest u hoe het fictieve bedrijf Contoso een op Linux gebaseerde Apache/MySQL/PHP-app (LAMP) met twee lagen opnieuw host, door deze van de on-premises locatie naar Azure te migreren met Azure-VM's en Azure Database for MySQL.This article shows how the fictional company Contoso rehosts a two-tier Linux-based Apache/MySQL/PHP (LAMP) app, migrating it from on-premises to Azure using Azure VMs and Azure Database for MySQL.

osTicket, de servicedesk-app die in dit voorbeeld wordt gebruikt, wordt als open source verstrekt.osTicket, the service desk app used in this example, is provided as open source. Als u de app voor uw eigen testen wilt gebruiken, kunt u deze downloaden van GitHub.If you'd like to use it for your own testing, you can download it from GitHub.

Business driversBusiness drivers

Het leidinggevende IT-team heeft nauw samengewerkt met commerciële partners om erachter te komen wat het bedrijf wil bereiken:The IT Leadership team has worked closely with business partners to understand what they want to achieve:

 • De groei van het bedrijf aanspreken.Address business growth. Contoso groeit, met als resultaat dat hun on-premises systemen en infrastructuur onder druk staan.Contoso is growing, and as a result there's pressure on the on-premises systems and infrastructure.
 • Risico beperken.Limit risk. De servicedesk-app is essentieel voor het bedrijf.The service desk app is critical for the business. Contoso wil de app daarom zonder risico verplaatsen naar Azure.Contoso wants to move it to Azure with zero risk.
 • Verlengen.Extend. Contoso wil de app op dit moment niet wijzigen.Contoso doesn't want to change the app right now. Ze willen simpelweg dat de app stabiel blijft.It simply wants to keep the app stable.

MigratiedoelenMigration goals

Het cloudteam van Contoso heeft doelstellingen opgesteld voor deze migratie, zodat ze de beste migratiemethode kunnen bepalen:The Contoso cloud team has pinned down goals for this migration, in order to determine the best migration method:

 • Na de migratie moet de app in Azure dezelfde prestaties kunnen leveren als de app tegenwoordig heeft in hun on-premises VMware-omgeving.After migration, the app in Azure should have the same performance capabilities as it does today in their on-premises VMware environment. De app blijft net zo essentieel in de cloud als on-premises.The app will remain as critical in the cloud as it is on-premises.
 • Contoso wil niet investeren in deze app.Contoso doesn't want to invest in this app. De app is belangrijk voor het bedrijf, maar in de huidige vorm wil Contoso deze alleen op een veilige manier verplaatsen naar de cloud.It's important to the business, but in its current form Contoso simply want to move it safely to the cloud.
 • Contoso heeft een aantal migraties van Windows-apps achter de rug en wil nu weten hoe ze een op Linux gebaseerde infrastructuur in Azure kunnen gebruiken.Having completed a couple of Windows app migrations, Contoso wants to learn how to use a Linux-based infrastructure in Azure.
 • Ze willen het aantal databasebeheertaken minimaliseren zodra de toepassing naar de cloud is verplaatst.Contoso wants to minimize database admin tasks after the application is moved to the cloud.

Voorgestelde architectuurProposed architecture

In dit scenario geldt het volgende:In this scenario:

 • De app is gelaagd tussen twee VM's (OSTICKETWEB en OSTICKETMYSQL).The app is tiered across two VMs (OSTICKETWEB and OSTICKETMYSQL).
 • De VM's bevinden zich op de VMware ESXi-host contosohost1.contoso.com (versie 6.5).The VMs are located on VMware ESXi host contosohost1.contoso.com (version 6.5).
 • De VMware-omgeving wordt beheerd door vCenter Server 6.5 (vcenter.contoso.com), die wordt uitgevoerd op een virtuele machine.The VMware environment is managed by vCenter Server 6.5 (vcenter.contoso.com), running on a VM.
 • Contoso heeft een on-premises datacenter (contoso-datacenter) met een on-premises domeincontroller (contosodc1).Contoso has an on-premises datacenter (contoso-datacenter), with an on-premises domain controller (contosodc1).
 • De weblaag-app op OSTICKETWEB wordt naar een Azure IaaS-VM gemigreerd.The web tier app on OSTICKETWEB will be migrated to an Azure IaaS VM.
 • De app-database wordt naar de PaaS-service van Azure Database for MySQL gemigreerd.The app database will be migrated to the Azure Database for MySQL PaaS service.
 • Aangezien Contoso een productieworkload migreert, worden de resources in de productieresourcegroep ContosoRG geplaatst.Since Contoso is migrating a production workload, the resources will reside in the production resource group ContosoRG.
 • De resources worden naar de primaire regio (VS - oost 2) gerepliceerd en vervolgens in het productienetwerk (VNET-PROD-EUS2) geplaatst:The resources will be replicated to the primary region (East US 2), and placed in the production network (VNET-PROD-EUS2):
  • De web-VM bevindt zich in het front-endsubnet (PROD-FE-EUS2).The web VM will reside in the front-end subnet (PROD-FE-EUS2).
  • Het database-exemplaar bevindt zich in het databasesubnet (PROD-DB-EUS2).The database instance will reside in the database subnet (PROD-DB-EUS2).
 • De app-database wordt met behulp van MySQL-hulpprogramma's naar Azure Database for MySQL gemigreerd.The app database will be migrated to Azure Database for MySQL using MySQL tools.
 • De on-premises VM's in het Contoso-datacenter worden buiten gebruik gesteld wanneer de migratie is voltooid.The on-premises VMs in the Contoso datacenter will be decommissioned after the migration is done.

Scenario-architectuur

MigratieprocesMigration process

Contoso voltooit het migratieproces als volgt:Contoso will complete the migration process as follows:

De web-VM migreren:To migrate the web VM:

 1. Als eerste stelt Contoso de Azure-infrastructuur en de on-premises infrastructuur in die nodig zijn om Site Recovery te implementeren.As a first step, Contoso sets up the Azure and on-premises infrastructure needed to deploy Site Recovery.
 2. Na de voorbereiding van de Azure-onderdelen en de on-premises onderdelen wordt door Contoso replica voor de web-VM ingesteld en ingeschakeld.After preparing the Azure and on-premises components, Contoso sets up and enables replication for the web VM.
 3. Als de replicatie is ingeschakeld, wordt de VM met behulp van een failover gemigreerd naar Azure.After replication is up-and-running, Contoso migrates the VM by failing it over to Azure.

De database migreren:To migrate the database:

 1. Contoso richt een MySQL-exemplaar in Azure in.Contoso provisions a MySQL instance in Azure.
 2. Daarna stellen ze MySQL Workbench in en maken ze een lokale back-up van de database.Contoso sets up MySQL workbench, and backs up the database locally.
 3. Vervolgens wordt de database vanuit de lokale back-up naar Azure hersteld.Contoso then restore the database from the local backup to Azure.

Migratieproces

Azure-servicesAzure services

ServiceService BeschrijvingDescription KostenCost
Azure Site RecoveryAzure Site Recovery Met de service kunt u migratie en herstel na noodgeval indelen en beheren voor virtuele Azure-machines, on-premises VM's en fysieke servers.The service orchestrates and manages migration and disaster recovery for Azure VMs, and on-premises VMs and physical servers. Tijdens de replicatie naar Azure worden kosten voor Azure Storage in rekening gebracht.During replication to Azure, Azure Storage charges are incurred. Azure-VM's worden gemaakt en er worden kosten in rekening gebracht wanneer failover plaatsvindt.Azure VMs are created, and incur charges, when failover occurs. Meer informatie over kosten en prijzen.Learn more about charges and pricing.
Azure Database for MySQLAzure Database for MySQL De database is gebaseerd op de opensource-engine van de MySQL-server.The database is based on the open-source MySQL Server engine. Deze biedt volledig beheerde, voor zakelijk gebruik geschikte MySQL Database as a Service in communityversie voor app-ontwikkeling en -implementatie.It provides a fully managed enterprise-ready community MySQL database, as a service for app development and deployment.

VereistenPrerequisites

Dit is wat Contoso nodig heeft voor dit scenario.Here's what Contoso needs for this scenario.

VereistenRequirements DetailsDetails
Azure-abonnementAzure subscription In een eerder artikel is beschreven hoe Contoso abonnementen heeft gemaakt.Contoso created subscriptions during an earlier article. Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maakt u een gratis account aan.If you don't have an Azure subscription, create a free account.

Als u een gratis account maakt, bent u de beheerder van uw abonnement en kunt u alle acties uitvoeren.If you create a free account, you're the administrator of your subscription and can perform all actions.

Als u een bestaand abonnement hebt en niet de beheerder bent, moet u de beheerder vragen om u machtigingen als Eigenaar of Inzender voor het abonnement te verlenen.If you use an existing subscription and you're not the administrator, you need to work with the admin to assign you Owner or Contributor permissions.

Raadpleeg dit artikel voor meer gedetailleerde machtigingen.If you need more granular permissions, review this article.
Azure-infrastructuurAzure infrastructure Contoso heeft de Azure-infrastructuur ingesteld zoals beschreven in Azure-infrastructuur voor migratie.Contoso set up the Azure infrastructure as described in Azure infrastructure for migration.

Meer informatie over specifieke vereisten voor netwerk en opslag voor Site Recovery.Learn more about specific network and storage requirements for Site Recovery.
On-premises serversOn-premises servers Op de on-premises vCenter-server moet versie 5.5, 6.0 of 6.5 worden uitgevoerd.The on-premises vCenter server should be running version 5.5, 6.0, or 6.5

Een ESXi-host waarop versie 5.5, 6.0 of 6.5 wordt uitgevoerd.An ESXi host running version 5.5, 6.0 or 6.5

Een of meer virtuele VMware-machines die worden uitgevoerd op de ESXi-host.One or more VMware VMs running on the ESXi host.
On-premises-VM'sOn-premises VMs Bekijk de vereisten voor Linux-VM's die voor de migratie met Site Recovery worden ondersteund.Review Linux VM requirements that are supported for migration with Site Recovery.

Verifieer de ondersteunde Linux-bestands- en opslagsystemen.Verify supported Linux file and storage systems.

Virtuele machines moeten voldoen aan de Azure-vereisten.VMs must meet Azure requirements.

ScenariostappenScenario steps

Hier ziet u hoe Contoso-beheerders de migratie voltooien:Here's how Contoso admins will complete the migration:

 • Stap 1: Azure voorbereiden voor Site Recovery.Step 1: Prepare Azure for Site Recovery. Ze maken een Azure-opslagaccount waarin de gerepliceerde gegevens worden bewaard en creëren een Recovery Services-kluis.They create an Azure storage account to hold replicated data, and create a Recovery Services vault.
 • Stap 2: on-premises VMware voorbereiden voor Site Recovery.Step 2: Prepare on-premises VMware for Site Recovery. Ze bereiden accounts voor VM-detectie en installatie van de agent voor, en treffen voorbereidingen om na een failover verbinding te maken met Azure-VM’s.They prepare accounts for VM discovery and agent installation, and prepare to connect to Azure VMs after failover.
 • Stap 3: de data base inrichten.Step 3: Provision the database. In Azure richten ze een instantie van Azure Database for MySQL in.In Azure, they provision an instance of Azure Database for MySQL.
 • Stap 4: Vm's repliceren.Step 4: Replicate VMs. Ze configureren de bron-en doelomgevingen van Site Recovery, stellen een replicatiebeleid in en beginnen met het repliceren van VM's naar Azure Storage.They configure the Site Recovery source and target environment, set up a replication policy, and start replicating VMs to Azure storage.
 • Stap 5: de data base migreren.Step 5: Migrate the database. Ze stellen migratie met behulp van MySQL-hulpprogramma's in.They set up migration with MySQL tools.
 • Stap 6: Migreer de Vm's met Site Recovery.Step 6: Migrate the VMs with Site Recovery. Als laatste voeren ze een testfailover uit om te controleren of alles werkt, en ze voeren vervolgens een volledige failover uit om de VM's te migreren naar Azure.Lastly, they run a test failover to make sure everything's working, and then run a full failover to migrate the VMs to Azure.

Stap 1: Azure voorbereiden voor de Site Recovery-serviceStep 1: Prepare Azure for the Site Recovery service

Contoso heeft een aantal Azure-onderdelen nodig voor Site Recovery:Contoso needs a couple of Azure components for Site Recovery:

 • Een VNet waarin zich failover-bronnen bevinden.A VNet in which failed over resources are located. Contoso heeft dit virtuele netwerk al gemaakt tijdens de implementatie van de Azure-infrastructuurContoso already created the VNet during Azure infrastructure deployment
 • Een nieuw Azure-opslagaccount waarin gerepliceerde gegevens worden bewaard.A new Azure storage account to hold replicated data.
 • Een Recovery Services-kluis in Azure.A Recovery Services vault in Azure.

De Contoso-beheerders maken als volgt een opslagaccount en kluis:The Contoso admins create a storage account and vault as follows:

 1. Er wordt een opslagaccount gemaakt (contosovmsacc20180528) in de regio VS - oost 2.They create a storage account (contosovmsacc20180528) in the East US 2 region.

  • Het opslagaccount moet zich in dezelfde regio bevinden als de Recovery Services-kluis.The storage account must be in the same region as the Recovery Services vault.
  • Ze gebruiken een algemeen opslagaccount, met Standard Storage en LRS-replicatie.They use a general purpose account, with standard storage, and LRS replication.

  Site Recovery-opslag

 2. Nu het netwerk en opslagaccount actief zijn, maken ze een kluis (ContosoMigrationVault). Deze kluis wordt in de resourcegroep ContosoFailoverRG geplaatst, in de primaire regio East US 2.With the network and storage account in place, they create a vault (ContosoMigrationVault), and place it in the ContosoFailoverRG resource group, in the primary East US 2 region.

  Recovery Services-kluis

Meer hulp nodig?Need more help?

Meer informatie over het instellen van Azure voor Site Recovery.Learn about setting up Azure for Site Recovery.

Stap 2: on-premises VMware voorbereiden voor Site RecoveryStep 2: Prepare on-premises VMware for Site Recovery

Contoso-beheerders bereiden de on-premises VMware-infrastructuur als volgt voor:Contoso admins prepare the on-premises VMware infrastructure as follows:

 • Ze maken een account op vCenter Server om VM-detectie te automatiseren.They create an account on the vCenter server, to automate VM discovery.
 • Ze maken een account voor de automatische installatie van Mobility Service op VMware-VM's die worden gerepliceerd.They create an account that allows automatic installation of the Mobility service on VMware VMs that will be replicated.
 • Ze bereiden on-premises VM's voor, zodat deze verbinding kunnen maken met virtuele Azure-machines wanneer ze na de migratie worden gemaakt.They prepare on-premises VMs, so that they can connect to Azure VMs when they're created after the migration.

Een account voorbereiden voor automatische detectiePrepare an account for automatic discovery

Site Recovery moet toegang hebben tot de VMware-servers om het volgende te kunnen doen:Site Recovery needs access to VMware servers to:

 • Virtuele machines automatisch detecteren.Automatically discover VMs. Er is minimaal een alleen-lezen-account vereist.At least a read-only account is required.
 • Replicatie, failover en failback orkestreren.Orchestrate replication, failover, and failback. U hebt een account nodig dat bewerkingen kan uitvoeren zoals het maken en verwijderen van schijven en het inschakelen van VM's.You need an account that can run operations such as creating and removing disks, and turning on VMs.

Contoso-beheerders hebben het account als volgt ingesteld:Contoso admins set up the account as follows:

 1. Ze kunnen een rol maken op vCenter-niveau.They create a role at the vCenter level.
 2. Ze wijzen vervolgens de vereiste machtigingen toe aan deze rol.They then assign that role the required permissions.

Een account voorbereiden voor installatie van de Mobility-servicePrepare an account for Mobility service installation

Mobility Service moet worden geïnstalleerd op elke VM die Contoso wil migreren.The Mobility service must be installed on each VM that Contoso wants to migrate.

 • Met Site Recovery kan een automatische push-installatie van dit onderdeel worden uitgevoerd wanneer u replicatie voor de VM's inschakelt.Site Recovery can do an automatic push installation of this component when you enable replication for the VMs.
 • Voor automatische installatie.For automatic installation. Voor Site Recovery is een account nodig met machtigingen om toegang tot de VM te krijgen.Site Recovery needs an account with permissions to access the VM.
 • Accountgegevens worden tijdens het instellen van de replicatie ingevoerd.Account details are input during replication setup.
 • Het account kan een domeinaccount of een lokaal account zijn, zo lang u via dit account maar over installatiemachtigingen beschikt.The account can be domain or local account, as long as it has installation permissions.

Voorbereiden op het verbinden met virtuele Azure-machines na een failoverPrepare to connect to Azure VMs after failover

Na een failover naar Azure wil Contoso verbinding maken met de virtuele Azure-machines.After failover to Azure, Contoso wants to connect to the Azure VMs. Om dit in te scha kelen, moeten contoso-beheerders het volgende doen:To enable this, Contoso admins must do the following:

 • Voor toegang tot internet schakelen ze vóór de migratie SSH in op de on-premises Linux-VM.To access over the internet, they enable SSH on the on-premises Linux VM before the migration. Voor Ubuntu is dit mogelijk met de volgende opdracht: sudo apt-SSH install-y ophalen.For Ubuntu this can be completed using the following command: Sudo apt-get ssh install -y.
 • Na de failover moeten beheerders Diagnostische gegevens over opstarten controleren om een schermopname van de VM te bekijken.After the failover, they should check Boot diagnostics to view a screenshot of the VM.
 • Als dit niet werkt, moeten ze controleren of de VM actief is en deze tips voor het oplossen van problemen bekijken.If this doesn't work, they need to verify that the VM is running, and review these troubleshooting tips.

Meer hulp nodig?Need more help?

 • Meer informatie over het maken en toewijzen van een rol voor automatische detectie.Learn about creating and assigning a role for automatic discovery.
 • Meer informatie over het maken van een account voor pushinstallatie van de Mobility-service.Learn about creating an account for push installation of the Mobility service.

Stap 3: Azure Database for MySQL inrichtenStep 3: Provision Azure Database for MySQL

Contoso-beheerders richten in de primaire regio VS - oost 2 een instantie van de MySQL-database in.Contoso admins provision a MySQL database instance in the primary East US 2 region.

 1. In de Azure-portal maken ze een Azure Database for MySQL-resource.In the Azure portal, they create an Azure Database for MySQL resource.

  MySQL

 2. Ze voegen de naam contosoosticket toe voor de Azure-database.They add the name contosoosticket for the Azure database. Ze voegen de database toe aan productieresourcegroep ContosoRG en geven hiervoor de referenties op.They add the database to the production resource group ContosoRG, and specify credentials for it.

 3. De on-premises MySQL-database is versie 5.7, dus selecteren ze deze versie vanwege de compatibiliteit.The on-premises MySQL database is version 5.7, so they select this version for compatibility. Ze gebruiken de standaardgrootten, die overeenkomen met de vereisten voor hun database.They use the default sizes, which match their database requirements.

  MySQL

 4. Voor Redundantieopties voor back-up kiezen ze ervoor Geografisch redundant te gebruiken.For Backup Redundancy Options, they select to use Geo-Redundant. Door deze optie kunnen ze de database in hun secundaire regio VS - centraal herstellen als zich een storing voordoet.This option allows them to restore the database in their secondary Central US region if an outage occurs. Ze kunnen deze optie alleen configureren tijdens het inrichten van de database.They can only configure this option when they provision the database.

  Redundantie

 5. In het netwerk VNET-PROD-EUS2 > Service-eindpunten voegen ze een service-eindpunt toe (een databasesubnet) voor de SQL-service.In the VNET-PROD-EUS2 network > Service endpoints, they add a service endpoint (a database subnet) for the SQL service.

  MySQL

 6. Nadat het subnet is toegevoegd, maken ze een virtuele-netwerkregel waardoor ze toegang kunnen krijgen vanuit het databasesubnet in het productienetwerk.After adding the subnet, they create a virtual network rule that allows access from the database subnet in the production network.

  MySQL

Stap 4: de on-premises Vm's replicerenStep 4: Replicate the on-premises VMs

Voordat ze de web-VM naar Azure kunnen migreren, moeten Contoso-beheerders replicatie instellen en inschakelen.Before they can migrate the web VM to Azure, Contoso admins set up and enable replication.

Een beveiligingsdoel instellenSet a protection goal

 1. In de kluis, onder de kluisnaam (ContosoVMVault), stellen ze een replicatiedoel in (Aan de slag > Site Recovery > Infrastructuur voorbereiden).In the vault, under the vault name (ContosoVMVault) they set a replication goal (Getting Started > Site Recovery > Prepare infrastructure.

 2. Ze geven aan dat de machines zich on-premises bevinden, dat het virtuele VMware-machines zijn en dat ze die willen repliceren naar Azure.They specify that their machines are located on-premises, that they're VMware VMs, and that they want to replicate to Azure.

  Replicatiedoel

Implementatieplanning bevestigenConfirm deployment planning

Als u wilt door gaan, kunt u de voltooiing bevestigen door Ja teselecteren.To continue, they confirm completion by selecting Yes, I have done it. Contoso migreert slechts één virtuele machine in dit scenario, waarvoor geen implementatie planning nodig is.Contoso is migrating just one virtual machine in this scenario, which doesn't require deployment planning.

De bronomgeving instellenSet up the source environment

Nu configureren Contoso-beheerders de bronomgeving.Contoso admins now configure the source environment. Hiervoor gebruiken ze een OVF-sjabloon om de Site Recovery-configuratieserver uit te voeren als een maximaal beschikbare, on-premises VMware-VM.To do this, using an OVF template they deploy a Site Recovery configuration server as a highly available, on-premises VMware VM. Nadat de configuratieserver is ingesteld en actief is, registreren ze deze in de kluis.After the configuration server is up and running, they register it in the vault.

Op de configuratieserver worden verschillende onderdelen uitgevoerd:The configuration server runs several components:

 • Het configuratieserveronderdeel dat de communicatie tussen on-premises en Azure coördineert, beheert ook de gegevensreplicatie.The configuration server component that coordinates communications between on-premises and Azure and manages data replication.
 • De processerver die als replicatiegateway fungeert.The process server that acts as a replication gateway. Deze ontvangt replicatiegegevens, optimaliseert de gegevens met caching, compressie en versleuteling, en verzendt ze naar de Azure-opslag.It receives replication data; optimizes it with caching, compression, and encryption; and sends it to Azure storage.
 • De processerver installeert ook Mobility Service op VM's die u wilt repliceren, en detecteert automatisch on-premises VMware-VM's.The process server also installs Mobility Service on VMs you want to replicate and performs automatic discovery of on-premises VMware VMs.

Contoso-beheerders doen dit als volgt:Contoso admins do this as follows:

 1. Ze downloaden de OVF-sjabloon Infrastructuur voorbereiden > Bron > Configuratieserver.They download the OVF template from Prepare Infrastructure > Source > Configuration Server.

  OVF downloaden

 2. Ze importeren de sjabloon in VMware om de VM te maken en implementeren.They import the template into VMware to create the VM, and deploy the VM.

  OVF-sjabloon

 3. Als ze de VM voor de eerste keer inschakelen, wordt deze opgestart in een Windows Server 2016-installatie.When they turn on the VM for the first time, it boots up into a Windows Server 2016 installation experience. Ze accepteren de gebruiksrechtovereenkomst en voeren een Administrator-wachtwoord in.They accept the license agreement, and enter an administrator password.

 4. Nadat de installatie is voltooid melden ze zich bij de VM aan als administrator.After the installation finishes, they sign in to the VM as the administrator. De eerste keer dat ze zich aanmelden, wordt het configuratiehulpprogramma van Azure Site Recovery standaard uitgevoerd.At first sign-in, the Azure Site Recovery Configuration Tool runs by default.

 5. In het hulpprogramma geven ze een naam op waarmee ze de configuratieserver registreren in de kluis.In the tool, they specify a name to use for registering the configuration server in the vault.

 6. Het hulpprogramma controleert of de VM verbinding kan maken met Azure.The tool checks that the VM can connect to Azure.

 7. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, melden ze zich aan bij het Azure-abonnement.After the connection is established, they sign in to the Azure subscription. De referenties moeten toegang hebben tot de kluis waarin ze de configuratieserver registreren.The credentials must have access to the vault in which they'll register the configuration server.

  Configuratieserver registreren

 8. Het hulpprogramma voert enkele configuratietaken uit en start opnieuw op.The tool performs some configuration tasks and then reboots.

 9. Ze melden zich opnieuw aan bij de computer, en de wizard Configuratieserverbeheer wordt automatisch gestart.They sign in to the machine again, and the Configuration Server Management Wizard starts automatically.

 10. In de wizard selecteren ze de NIC voor het ontvangen van replicatieverkeer.In the wizard, they select the NIC to receive replication traffic. Deze instelling kan niet worden gewijzigd nadat deze is geconfigureerd.This setting can't be changed after it's configured.

 11. Ze selecteren het abonnement, de resourcegroep en de kluis waarin de configuratieserver moet worden geregistreerd.They select the subscription, resource group, and vault in which to register the configuration server.

  Recovery Services-kluis selecteren

 12. Ze downloaden en installeren MySQL-server en VMware PowerCLI.Now, they download and install MySQL Server, and VMware PowerCLI.

 13. Na de validatie voeren ze de FQDN of het IP-adres van vCenter Server of de vSphere-host in.After validation, they specify the FQDN or IP address of the vCenter server or vSphere host. Ze laten de standaardpoort staan en geven een beschrijvende naam op voor de vCenter-server.They leave the default port, and specify a friendly name for the vCenter server.

 14. Ze voeren het account in dat ze hebben gemaakt voor automatische detectie en de referenties die door Site Recovery worden gebruikt om Mobility Service automatisch te installeren.They input the account that they created for automatic discovery, and the credentials that Site Recovery will use to automatically install the Mobility Service.

  vCenter

 15. Nadat de registratie is voltooid, controleren ze in de Azure-portal of de configuratieserver en de VMware-server worden vermeld op de pagina Bron in de kluis.After registration finishes, in the Azure portal, they check that the configuration server and VMware server are listed on the Source page in the vault. De detectie kan vijftien minuten of langer in beslag nemen.Discovery can take 15 minutes or more.

 16. Zodra alles is ingesteld, wordt Site Recovery verbonden met VMware-servers en worden de VM's gedetecteerd.With everything in place, Site Recovery connects to VMware servers, and discovers VMs.

Het doel instellenSet up the target

Nu voeren Contoso-beheerders de replicatie-instellingen voor het doel in.Now Contoso admins input target replication settings.

 1. In Infrastructuur voorbereiden > Doel selecteren ze de instellingen voor het doel.In Prepare infrastructure > Target, they select the target settings.
 2. Site Recovery controleert of er een Azure-opslagaccount en netwerk op het opgegeven doel aanwezig zijn.Site Recovery checks that there's an Azure storage account and network in the specified target.

Een replicatiebeleid makenCreate a replication policy

Nu de bron en het doel zijn ingesteld, kunnen Contoso-beheerders een replicatiebeleid opstellen.With the source and target set up, Contoso admins are ready to create a replication policy.

 1. In Infrastructuur voorbereiden > Replicatie-instellingen > Replicatiebeleid > Maken en koppelen maken ze een beleid ContosoMigrationPolicy.In Prepare infrastructure > Replication Settings > Replication Policy > Create and Associate, they create a policy ContosoMigrationPolicy.

 2. Ze gebruiken de standaardinstellingen:They use the default settings:

  • RPO-drempel waarde: De standaard instelling is 60 minuten.RPO threshold: Default of 60 minutes. Deze waarde bepaalt hoe vaak herstelpunten worden gemaakt.This value defines how often recovery points are created. Wanneer de continue replicatie deze limiet overschrijdt, wordt er een waarschuwing gegenereerd.An alert is generated if continuous replication exceeds this limit.

  • Bewaar periode van het herstel punt: Standaard van 24 uur.Recovery point retention: Default of 24 hours. Met deze waarde wordt aangegeven hoe lang de bewaarperiode voor elk herstelpunt is.This value specifies how long the retention window is for each recovery point. Gerepliceerde VM’s kunnen worden hersteld naar een willekeurig punt in een tijdvenster.Replicated VMs can be recovered to any point in a window.

  • Frequentie van de app-consistente moment opname: De standaard waarde van één uur.App-consistent snapshot frequency: Default of one hour. Met deze waarde wordt de frequentie aangegeven waarmee toepassingsconsistente momentopnamen worden gemaakt.This value specifies the frequency at which application-consistent snapshots are created.

   Replicatiebeleid maken

 3. Het beleid wordt automatisch gekoppeld aan de configuratieserver.The policy is automatically associated with the configuration server.

  Replicatiebeleid koppelen

Meer hulp nodig?Need more help?

Replicatie inschakelen voor de Web-VMEnable replication for the Web VM

Nu kunnen Contoso-beheerders beginnen met het repliceren van de OSTICKETWEB-VM.Now Contoso admins can start replicating the OSTICKETWEB VM.

 1. In Toepassing repliceren > Bron > + Repliceren selecteren ze de doelinstellingen.In Replicate application > Source > +Replicate they select the source settings.

 2. Ze geven aan dat ze virtuele machines willen inschakelen en selecteren de broninstellingen, waaronder vCenter Server en de configuratieserver.They indicate that they want to enable virtual machines, and select the source settings, including the vCenter server, and the configuration server.

  Replicatie inschakelen

 3. Nu geven ze de doelinstellingen op.Now they specify the target settings. Hiertoe behoren de resourcegroep en het netwerk waarin de Azure-VM zich na de failover bevindt, en het opslagaccount waarin de gerepliceerde gegevens worden opgeslagen.These include the resource group and network in which the Azure VM will be located after failover, and the storage account in which replicated data will be stored.

  Replicatie inschakelen

 4. Ze selecteren OSTICKETWEB voor de replicatie.They select OSTICKETWEB for replication.

  Replicatie inschakelen

 5. Bij de VM-eigenschappen selecteren ze het account dat moet worden gebruikt voor de automatische installatie van Mobility Service op de VM.In the VM properties, they select the account that should be used to automatically install the Mobility Service on the VM.

  Mobility-service

 6. In replicatie-instellingen > replicatie-instellingen configureren, wordt gecontroleerd of het juiste replicatie beleid is toegepast en selecteert u vervolgens replicatie inschakelen.In Replication settings > Configure replication settings, they check that the correct replication policy is applied, then select Enable Replication. Mobility Service wordt automatisch geïnstalleerd.The Mobility service will be automatically installed.

 7. Ze houden de voortgang van de replicatie bij in Taken.They track replication progress in Jobs. Nadat de taak Beveiliging voltooien is uitgevoerd, is de machine klaar voor een mogelijke failover.After the Finalize Protection job runs, the machine is ready for failover.

Meer hulp nodig?Need more help?

U kunt een volledig overzicht van al deze stappen lezen in Replicatie inschakelen.You can read a full walkthrough of all these steps in Enable replication.

Stap 5: de data base migrerenStep 5: Migrate the database

Contoso-beheerders migreren de database met behulp van MySQL-hulpprogramma's waarbij ze gebruikmaken van back-up en herstel.Contoso admins migrate the database using backup and restore, with MySQL tools. Ze installeren MySQL Workbench, maken een back-up van de database op basis van OSTICKETMYSQL en herstellen de database vervolgens in de Azure Database for MySQL-server.They install MySQL Workbench, back up the database from OSTICKETMYSQL, and then restore it to Azure Database for MySQL Server.

MySQL Workbench installerenInstall MySQL Workbench

 1. Ze controleren de vereisten en downloaden MySQL Workbench.They check the prerequisites and downloads MySQL Workbench.

 2. Ze installeren MySQL Workbench voor Windows volgens de installatie-instructies.They install MySQL Workbench for Windows in accordance with the installation instructions.

 3. In MySQL Workbench brengen ze een MySQL-verbinding met OSTICKETMYSQL tot stand.In MySQL Workbench, they create a MySQL connection to OSTICKETMYSQL.

  MySQL Workbench

 4. Ze exporteren de database als osticket naar een lokaal, zelfstandig bestand.They export the database as osticket, to a local self-contained file.

  MySQL Workbench

 5. Nadat er een lokale back-up van de database is gemaakt, brengen ze een verbinding tot stand met de Azure Database for MySQL-instantie.After the database has been backed up locally, they create a connection to the Azure Database for MySQL instance.

  MySQL Workbench

 6. Nu kunnen ze de database vanuit het zelfstandige bestand importeren (herstellen) in de Azure Database for MySQL-instantie.Now, they can import (restore) the database in the Azure Database for MySQL instance, from the self-contained file. Voor de instantie wordt een nieuw schema (osticket) gemaakt.A new schema (osticket) is created for the instance.

  MySQL Workbench

Stap 6: de Vm's met Site Recovery migrerenStep 6: Migrate the VMs with Site Recovery

Als laatste voeren Contoso-beheerders een snelle testfailover uit en migreren ze vervolgens de VM.Finally, Contoso admins run a quick test failover, and then migrate the VM.

Een testfailover uitvoerenRun a test failover

Door vóór de migratie een testfailover uit te voeren, kunt u controleren of alles werkt zoals wordt verwacht.Running a test failover helps verify that everything's working as expected, before the migration.

 1. Ze voeren een testfailover uit op het laatst beschikbare tijdstip (Laatst verwerkt).They run a test failover to the latest available point in time (Latest processed).

 2. Ze selecteren Sluit de computer af voordat de failover wordt gestart, zodat met Site Recovery wordt geprobeerd de bron-VM af te sluiten voordat de failover wordt geactiveerd.They select Shut down machine before beginning failover, so that Site Recovery attempts to shut down the source VM before triggering the failover. De failover wordt voortgezet zelfs als het afsluiten is mislukt.Failover continues even if shutdown fails.

 3. Uitvoeren van testfailover:Test failover runs:

  • Er wordt een controle uitgevoerd om na te gaan of aan alle vereiste voorwaarden voor migratie is voldaan.A prerequisites check runs to make sure all of the conditions required for migration are in place.
  • De failover verwerkt de gegevens, zodat een virtuele Azure-machine kan worden gemaakt.Failover processes the data, so that an Azure VM can be created. Als u het meest recente herstelpunt selecteert, wordt een herstelpunt van de gegevens gemaakt.If select the latest recovery point, a recovery point is created from the data.
  • Er wordt een Azure VM gemaakt met behulp van de gegevens die zijn verwerkt in de vorige stap.An Azure VM is created using the data processed in the previous step.
 4. Nadat de failover is voltooid, wordt de replica-Azure-VM weergegeven in de Azure-portal.After the failover finishes, the replica Azure VM appears in the Azure portal. Ze controleren of de VM de juiste grootte heeft, of deze is verbonden met het juiste netwerk en of deze wordt uitgevoerd.They check that the VM is the appropriate size, that it's connected to the right network, and that it's running.

 5. Na verificatie wordt de failover opgeschoond en worden eventuele opmerkingen vastgelegd en opgeslagen.After verifying, they clean up the failover, and record and save any observations.

VM migrerenMigrate the VM

Voor het migreren van de VM maken Contoso-beheerders een herstelplan met de VM en voeren ze een failover van het plan naar Azure uit.To migrate the VM, Contoso admins creates a recovery plan that includes the VM, and fail over the plan to Azure.

 1. Ze maken een plan en voegen hier OSTICKETWEB aan toe.They create a plan, and add OSTICKETWEB to it.

  Herstelplan

 2. Ze voeren een failover voor het plan uit.They run a failover on the plan. Ze kiezen het laatste herstelpunt en geven op dat de on-premises VM met Site Recovery wordt afgesloten vóórdat de failover wordt geactiveerd.They select the latest recovery point, and specify that Site Recovery should try to shut down the on-premises VM before triggering the failover. Ze kunnen de voortgang van de failover volgen op de pagina Taken.They can follow the failover progress on the Jobs page.

  Failover

 3. Tijdens de failover zorgen problemen met vCenter Server ervoor dat het uitvoeren van de twee VM's op de ESXi-host wordt onderbroken.During the failover, vCenter Server issues commands to stop the two VMs running on the ESXi host.

  Failover

 4. Na de failover wordt gecontroleerd of de Azure-VM in de Azure-portal wordt weergegeven zoals verwacht.After the failover, they verify that the Azure VM appears as expected in the Azure portal.

  Failover

 5. Na controle van de VM voltooien ze de migratie.After checking the VM, they complete the migration. Hiermee wordt de replicatie voor de VM gestopt en wordt Site Recovery-facturering voor de VM gestopt.This stops replication for the VM, and stops Site Recovery billing for the VM.

  Failover

Meer hulp nodig?Need more help?

De VM verbinden met de databaseConnect the VM to the database

Als laatste stap in het migratieproces werken Contoso-beheerders de verbindingsreeks van de app bij zodat deze naar Azure Database for MySQL verwijst.As the final step in the migration process, Contoso admins update the connection string of the app to point to the Azure Database for MySQL.

 1. Ze brengen een SSH-verbinding tot stand met de OSTICKETWEB-VM met behulp van Putty of een andere SSH-client.They make an SSH connection to the OSTICKETWEB VM using Putty or another SSH client. De VM is privé, dus ze kunnen de verbinding maken via het persoonlijke IP-adres.The VM is private so they connect using the private IP address.

  Verbinding maken met de database

  Verbinding maken met de database

 2. Ze werken de instellingen bij zodat de OSTICKETWEB-VM kan communiceren met de OSTICKETMYSQL-database.They update settings so that the OSTICKETWEB VM can communicate with the OSTICKETMYSQL database. Momenteel is de configuratie in code vastgelegd met het on-premises IP-adres 172.16.0.43.Currently the configuration is hardcoded with the on-premises IP address 172.16.0.43.

  Vóór de update:Before the update:

  IP-adres bijwerken

  Na de update:After the update:

  IP-adres bijwerken

  IP-adres bijwerken

 3. De service wordt opnieuw gestart met systemctl restart apache2.They restart the service with systemctl restart apache2.

  Opnieuw starten

 4. Als laatste werken ze de DNS-records voor OSTICKETWEB bij op een van de Contoso-domeincontrollers.Finally, they update the DNS records for OSTICKETWEB, on one of the Contoso domain controllers.

  DNS bijwerken

Opschonen na migratieClean up after migration

Als de migratie is voltooid, worden de osTicket-app-lagen uitgevoerd op Azure-VM's.With migration complete, the osTicket app tiers are running on Azure VMs.

Nu moet Contoso het volgende uitvoeren:Now, Contoso needs to do the following:

 • De VMware-VM's uit de vCenter-inventaris verwijderen.Remove the VMware VMs from the vCenter inventory.
 • De on-premises VM's verwijderen uit de lokale back-uptaken.Remove the on-premises VMs from local backup jobs.
 • De interne documentatie bijwerken met de nieuwe locaties en IP-adressen.Update internal documentation show new locations and IP addresses.
 • Alle resources controleren die communiceren met de on-premises VM's en alle relevante instellingen of documentatie bijwerken om de nieuwe configuratie weer te geven.Review any resources that interact with the on-premises VMs, and update any relevant settings or documentation to reflect the new configuration.
 • Contoso heeft de Azure Migrate-service gebruikt met afhankelijkheidstoewijzing om de OSTICKETWEB-VM voor migratie te evalueren.Contoso used the Azure Migrate service with dependency mapping to assess the OSTICKETWEB VM for migration. Ze moeten nu de agents (micro soft Monitoring Agent en micro soft dependency agent) verwijderen die zij voor dit doel hebben geïnstalleerd, van de virtuele machine.They should now remove the agents (the Microsoft Monitoring Agent and the Microsoft Dependency agent) they installed for this purpose, from the VM.

De implementatie beoordelenReview the deployment

Nu de app wordt uitgevoerd, moeten Contoso-beheerders hun nieuwe infrastructuur volledig operationeel maken en beveiligen.With the app now running, Contoso need to fully operationalize and secure their new infrastructure.

BeveiligingSecurity

Het Contoso-beveiligingsteam beoordeelt de VM en de database om eventuele beveiligingsproblemen vast te stellen.The Contoso security team review the VM and database to determine any security issues.

 • Ze beoordelen de NSG's (netwerkbeveiligingsgroepen) voor de VM om de toegang te beheren.They review the network security groups (NSGs) for the VM, to control access. NSG's worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alleen verkeer dat is toegestaan voor de toepassing wordt doorgelaten.NSGs are used to ensure that only traffic allowed to the application can pass.
 • Ze overwegen de gegevens op de VM-schijven te beveiligen met schijf versleuteling en Azure Key Vault.They consider securing the data on the VM disks using disk encryption and Azure Key Vault.
 • De communicatie tussen de VM en het database-exemplaar is niet geconfigureerd voor SSL.Communication between the VM and database instance isn't configured for SSL. Ze moeten dit wel doen, om ervoor te zorgen dat het databaseverkeer niet kan worden gehackt.They will need to do this to ensure that database traffic can't be hacked.

Zie aanbevolen beveiligings procedures voor IaaS-workloads in azurevoor meer informatie.For more information, see Security best practices for IaaS workloads in Azure.

BCDRBCDR

Voor bedrijfscontinuïteit en herstel na noodgevallen voert Contoso de volgende acties uit:For business continuity and disaster recovery, Contoso takes the following actions:

 • Gegevens veilig houden.Keep data safe. Contoso maakt een back-up van de gegevens op de app-VM met behulp van de Azure Backup-service.Contoso backs up the data on the app VM using the Azure Backup service. Meer informatie.Learn more. Ze hoeven geen back-up voor de database te configureren.They don't need to configure backup for the database. Er worden automatisch serverback-ups gemaakt en opgeslagen door Azure Database for MySQL.Azure Database for MySQL automatically creates and stores server backups. Ze hebben ervoor gekozen om geografische redundantie voor de database te gebruiken, zodat deze flexibel is en meteen voor productie kan worden gebruikt.They selected to use geo-redundancy for the database, so it's resilient and production-ready.
 • Apps actief houden.Keep apps up and running. Contoso repliceert de app-VM's in Azure naar een secundaire regio met behulp van Site Recovery.Contoso replicates the app VMs in Azure to a secondary region using Site Recovery. Meer informatie.Learn more.

Licenties en kostenoptimalisatieLicensing and cost optimization

 • Nadat de resources zijn geïmplementeerd, wijst Contoso Azure-tags toe volgens de beslissingen die ze tijdens de implementatie van de Azure-infrastructuur hebben genomen.After deploying resources, Contoso assigns Azure tags, in accordance with decisions they made during the Azure infrastructure deployment.
 • Er bestaan geen licentieproblemen voor de Ubuntu-servers van Contoso.There are no licensing issues for the Contoso Ubuntu servers.
 • Contoso schakelt Azure Cost Management in, gelicentieerd met Cloudyn, een dochteronderneming van Microsoft.Contoso will enable Azure Cost Management licensed by Cloudyn, a Microsoft subsidiary. Dit is een kostenbeheeroplossing voor meerdere clouds, zodat u eenvoudig Azure- en andere cloudresources kunt gebruiken.It's a multicloud cost management solution that helps you to use and manage Azure and other cloud resources. Meer informatie over Azure Cost Management.Learn more about Azure Cost Management.