Een migratie naar Azure schalenScale a migration to Azure

In dit artikel wordt beschreven hoe het fictieve bedrijf Contoso een migratie uitvoert op schaal naar Azure.This article demonstrates how the fictional company Contoso performs a migration at scale to Azure. Het bedrijf overweegt het plannen en uitvoeren van een migratie van meer dan 3.000 werk belastingen, 8.000-data bases en 10.000 virtuele machines (Vm's).The company considers how to plan and perform a migration of more than 3,000 workloads, 8,000 databases, and 10,000 virtual machines (VMs).

Commerciële drijfverenBusiness drivers

Het leidinggevend IT-team heeft nauw samengewerkt met commerciële partners om erachter te komen wat het bedrijf met deze migratie wil bereiken:The IT leadership team has worked closely with business partners to understand what they want to achieve with this migration:

 • De groei van het bedrijf stimuleren.Address business growth. Contoso groeit en de on-premises systemen en infrastructuur staan onder druk.Contoso is growing, causing pressure on on-premises systems and infrastructure.
 • Efficiëntie verbeteren.Increase efficiency. Contoso moet overbodige procedures uitfaseren en de processen voor ontwikkelaars en gebruikers stroomlijnen.Contoso needs to remove unnecessary procedures, and streamline processes for developers and users. De IT binnen het bedrijf moet snel zijn en geen tijd en geld verspillen, zodat het bedrijf sneller kan inspelen op de eisen van haar klanten.The business needs IT to be fast and not waste time or money, thus delivering faster on customer requirements.
 • Flexibiliteit verhogen.Increase agility. Contoso IT moet sneller reageren op de behoeften van het bedrijf.Contoso IT needs to be more responsive to the needs of the business. Het moet sneller kunnen reageren dan de wijzigingen in de Marketplace, om het succes in een wereld wijde economie in te scha kelen.It must be able to react faster than the changes in the marketplace, to enable success in a global economy. De IT-mag krijgen in de weg of u kunt een bedrijfs blokkeerder worden.It mustn't get in the way or become a business blocker.
 • Tarieven.Scale. Wanneer het bedrijf groeit, moet het IT-team van Contoso systemen leveren die in hetzelfde tempo kunnen groeien.As the business grows successfully, the Contoso IT team must provide systems that are able to grow at the same pace.
 • Kostenmodellen verbeteren.Improve cost models. Contoso wil de kapitaalvereisten in het IT-budget verlagen.Contoso wants to lessen capital requirements in the IT budget. Contoso wil cloudmogelijkheden gebruiken om te schalen en de noodzaak voor dure hardware te verminderen.Contoso wants to use cloud abilities to scale and reduce the need for expensive hardware.
 • Lagere licentiekosten.Lower licensing costs. Contoso wil de cloudkosten minimaliseren.Contoso wants to minimize cloud costs.

MigratiedoelenMigration goals

Het Contoso-cloudteam heeft doelstellingen voor deze migratie vastgesteld.The Contoso cloud team has pinned down goals for this migration. Deze doel stellingen worden gebruikt voor het bepalen van de beste migratie methode.It used these goals to determine the best migration method.

VereistenRequirements DetailsDetails
Snel naar Azure overstappenMove to Azure quickly Contoso wil zo snel mogelijk beginnen met het verplaatsen van toepassingen en Vm's naar Azure.Contoso wants to start moving applications and VMs to Azure as quickly as possible.
Een volledige inventarisatie compilerenCompile a full inventory Contoso wil een volledige inventarisatie van alle toepassingen, data bases en virtuele machines in de organisatie.Contoso wants a complete inventory of all applications, databases, and VMs in the organization.
Toepassingen beoordelen en classificerenAssess and classify applications Contoso wil optimaal profiteren van de Cloud.Contoso wants to take full advantage of the cloud. Contoso veronderstelt dat alle services worden uitgevoerd als platform as a Service (PaaS).As a default, Contoso assumes that all services will run as platform as a service (PaaS). Infrastructure as a Service (IaaS) wordt gebruikt, waarbij PaaS niet geschikt is.Infrastructure as a service (IaaS) will be used where PaaS isn't appropriate.
Trainen en overgaan op DevOpsTrain and move to DevOps Contoso wil op een DevOps-model overgaan.Contoso wants to move to a DevOps model. Contoso biedt Azure-en DevOps-training en zal de teams indien nodig opnieuw indelen.Contoso will provide Azure and DevOps training and will reorganize teams as necessary.

Na het vaststellen van de doel stellingen en vereisten, controleert Contoso de IT-footprint en identificeert het migratie proces.After establishing goals and requirements, Contoso reviews the IT footprint and identifies the migration process.

Huidige implementatieCurrent deployment

Contoso heeft een Azure-infra structuur gepland en ingesteld en heeft verschillende combi Naties van testen van concepten (haalbaarheids test) uitgevoerd, zoals beschreven in de voor gaande tabel.Contoso has planned and set up an Azure infrastructure and tried out different proof-of-concept (POC) migration combinations as detailed in the preceding table. Het is nu klaar om een volledige migratie naar Azure op schaal te brengen.It's now ready to embark on a full migration to Azure at scale. Dit is wat Contoso wil migreren.Here's what Contoso wants to migrate.

ItemItem VolumeVolume DetailsDetails
WorkloadsWorkloads > 3.000-toepassingen> 3,000 Applications
 • Toepassingen die worden uitgevoerd op Vm's.Applications run on VMs.
 • Toepassings platforms zijn onder andere Windows, SQL Server en lamp.Application platforms include Windows, SQL Server, and LAMP.
 • DatabasesDatabases Circa 8.500 data basesApproximately 8,500 databases Data bases zijn SQL Server, MySQL en PostgreSQL.Databases include SQL Server, MySQL, and PostgreSQL.
  VM'sVMs > 35.000 Vm's> 35,000 VMs Vm's worden uitgevoerd op VMware-hosts en worden beheerd door vCenter-servers.VMs run on VMware hosts and are managed by vCenter servers.

  MigratieprocesMigration process

  Nu contoso bedrijfs Stuur Programma's en migratie doelstellingen heeft ingesteld, kan het worden uitgelijnd op de migratie methodologie.Now that Contoso has established business drivers and migration goals, it can align to the Migrate methodology. Het kan voortbouwen op de toepassing van migratie golven en migratie sprints om migratie inspanningen te plannen en uit te voeren.It can build on the application of migration waves and migration sprints to iteratively plan and execute migration efforts.

  PlannenPlan

  Contoso start het plannings proces door on-premises toepassingen, gegevens en infra structuur te detecteren en te evalueren.Contoso kicks off the planning process by discovering and assessing on-premises applications, data, and infrastructure. Dit is wat Contoso gaat doen:Here's what Contoso will do:

  • Contoso moet toepassingen detecteren, afhankelijkheden van toepassingen toewijzen en beslissen over de volg orde van de migratie en de prioriteit.Contoso needs to discover applications, map dependencies across applications, and decide on migration order and priority.
  • Als contoso evalueert, wordt er een uitgebreide inventarisatie van toepassingen en bronnen gemaakt.As Contoso assesses, it will build out a comprehensive inventory of applications and resources. Naast de nieuwe inventarisatie gebruikt en werkt contoso deze bestaande items bij:Along with the new inventory, Contoso will use and update these existing items:
   • De configuratie beheer database (CMDB).The configuration management database (CMDB). Het bevat technische configuraties voor contoso-toepassingen.It holds technical configurations for Contoso applications.
   • De Service catalogus.The service catalog. Hierin worden de operationele details van toepassingen, inclusief de bijbehorende zakelijke partners en service overeenkomsten, gedocumenteerd.It documents the operational details of applications, including associated business partners and service-level agreements.

  Toepassingen detecterenDiscover applications

  Contoso voert duizenden toepassingen uit op verschillende servers.Contoso runs thousands of applications across a range of servers. Naast de CMDB-en Service catalogus heeft Contoso hulp middelen voor detectie en evaluatie nodig.In addition to the CMDB and service catalog, Contoso needs discovery and assessment tools.

  De hulpprogramma's moeten een mechanisme bieden waarmee beoordelingsgegevens in het migratieproces kunnen worden ingevoerd.The tools must provide a mechanism that can feed assessment data into the migration process. Beoordelingshulpprogramma's moeten gegevens leveren waarmee een intelligente inventaris van de fysieke en virtuele resources van Contoso kan worden gebouwd.Assessment tools must provide data that helps build up an intelligent inventory of Contoso's physical and virtual resources. Gegevens moeten informatie over de profiel gegevens en de prestaties bevatten.Data should include profile information and performance metrics.

  Wanneer de detectie is voltooid, moet contoso een volledige inventaris van assets en de bijbehorende meta gegevens hebben.When discovery is complete, Contoso should have a full inventory of assets and the metadata associated with them. Het bedrijf gebruikt deze inventaris om het migratie plan te definiëren.The company will use this inventory to define the migration plan.

  Classificaties identificerenIdentify classifications

  Contoso identificeert enkele algemene categorieën voor het classificeren van assets in de inventaris.Contoso identifies some common categories to classify assets in the inventory. Deze classificaties zijn van cruciaal belang voor de besluit vorming van Contoso voor migratie.These classifications are critical to Contoso's decision making for migration. De classificatie lijst helpt bij het vaststellen van de migratie prioriteiten en het identificeren van complexe problemen.The classification list helps to establish migration priorities and identify complex issues.

  CategorieCategory Toegewezen waardeAssigned value DetailsDetails
  BedrijfsgroepBusiness group Lijst met namen van bedrijfsgroepenList of business group names Welke groep is verantwoordelijk voor het inventarisitem?Which group is responsible for the inventory item?
  POC-kandidaatPOC candidate J/NY/N Kan de toepassing worden gebruikt als een HAALBAARHEIDs-of early adopter voor Cloud migratie?Can the application be used as a POC or early adopter for cloud migration?
  Technische schuldenTechnical debt Geen/weinig/veelNone/Some/Severe Wordt het inventaris item uitgevoerd of gebruikt u een product, platform of besturings systeem dat niet meer wordt ondersteund?Is the inventory item running or using an out-of-support product, platform, or operating system?
  Implicaties van firewallsFirewall implications J/NY/N Communiceert de toepassing met internet of buiten verkeer?Does the application communicate with the internet or outside traffic? Is deze met een firewall geïntegreerd?Does it integrate with a firewall?
  BeveiligingsproblemenSecurity issues J/NY/N Zijn er bekende beveiligings problemen met de toepassing?Are there known security issues with the application? Maakt de toepassing gebruik van onversleutelde gegevens of verouderde platformen?Does the application use unencrypted data or out-of-date platforms?

  Toepassings afhankelijkheden detecterenDiscover application dependencies

  Als onderdeel van het evaluatie proces moet contoso identificeren waar toepassingen worden uitgevoerd.As part of the assessment process, Contoso needs to identify where applications are running. Ook moet de afhankelijkheden en verbindingen tussen toepassings servers worden opgezocht.It also needs to figure out the dependencies and connections between application servers. Contoso wijst de omgeving toe in stappen:Contoso maps the environment in steps:

  1. Contoso detecteert hoe servers en machines worden toegewezen aan afzonderlijke toepassingen, netwerk locaties en groepen.Contoso discovers how servers and machines map to individual applications, network locations, and groups.
  2. Contoso identificeert toepassingen met enkele afhankelijkheden en is geschikt voor een snelle migratie.Contoso clearly identifies applications that have few dependencies and are suitable for a quick migration.
  3. Contoso kan toewijzing gebruiken om complexere afhankelijkheden en communicatie tussen toepassings servers te identificeren.Contoso can use mapping to help identify more complex dependencies and communications between application servers. Contoso kan deze servers vervolgens logisch groeperen om toepassingen te vertegenwoordigen en een migratie strategie te plannen op basis van deze groepen.Contoso can then group these servers logically to represent applications and plan a migration strategy based on these groups.

  Wanneer de toewijzing is voltooid, kan contoso ervoor zorgen dat alle toepassings onderdelen worden geïdentificeerd en verwerkt tijdens het maken van het migratie plan.With mapping completed, Contoso can ensure that all application components are identified and accounted for when building the migration plan.

  Diagram van een afhankelijkheids toewijzing.

  Toepassingen evaluerenEvaluate applications

  Als de laatste stap in het detectie-en beoordelings proces, kan contoso beoordeling en toewijzings resultaten evalueren om te achterhalen hoe elke toepassing in de Service catalogus moet worden gemigreerd.As the last step in the discovery and assessment process, Contoso can evaluate assessment and mapping results to figure out how to migrate each application in the service catalog.

  Om dit evaluatie proces vast te leggen, voegt contoso een aantal classificaties toe aan de inventaris.To capture this evaluation process, Contoso adds a couple of classifications to the inventory.

  CategorieCategory Toegewezen waardeAssigned value DetailsDetails
  BedrijfsgroepBusiness group Lijst met namen van bedrijfsgroepenList of business group names Welke groep is verantwoordelijk voor het inventarisitem?Which group is responsible for the inventory item?
  POC-kandidaatPOC candidate J/NY/N Kan de toepassing worden gebruikt als een HAALBAARHEIDs-of early adopter voor Cloud migratie?Can the application be used as a POC or early adopter for cloud migration?
  Technische schuldenTechnical debt Geen/weinig/veelNone/Some/Severe Wordt het inventaris item uitgevoerd of gebruikt u een product, platform of besturings systeem dat niet meer wordt ondersteund?Is the inventory item running or using an out-of-support product, platform, or operating system?
  Implicaties van firewallsFirewall implications J/NY/N Communiceert de toepassing met internet of buiten verkeer?Does the application communicate with the internet or outside traffic? Is deze met een firewall geïntegreerd?Does it integrate with a firewall?
  BeveiligingsproblemenSecurity issues J/NY/N Zijn er bekende beveiligings problemen met de toepassing?Are there known security issues with the application? Maakt de toepassing gebruik van onversleutelde gegevens of verouderde platformen?Does the application use unencrypted data or out-of-date platforms?
  MigratiestrategieMigration strategy Opnieuw hosten/Herstructureren/Opnieuw modelleren/HerbouwenRehost/Refactor/Rearchitect/Rebuild Wat voor soort migratie is vereist voor de toepassing?What kind of migration is needed for the application? Hoe wordt de toepassing geïmplementeerd in azure?How will the application be deployed in Azure? Meer informatie.Learn more.
  Technische complexiteitTechnical complexity 1-51-5 Hoe complex is de migratie?How complex is the migration? Deze waarde moet worden gedefinieerd door Contoso DevOps en de relevante partners.This value should be defined by Contoso DevOps and relevant partners.
  BedrijfskritiekBusiness criticality 1-51-5 Hoe belang rijk is de toepassing voor het bedrijf?How important is the application for the business? Zo kan een toepassing van een kleine werk groep een Score van één worden toegewezen, terwijl een kritieke toepassing die in de organisatie wordt gebruikt, aan een Score van vijf kan worden toegewezen.For example, a small workgroup application might be assigned a score of one, while a critical application used across the organization might be assigned a score of five. Deze score is van invloed op het prioriteitsniveau van de migratie.This score will affect the migration priority level.
  MigratieprioriteitMigration priority 1/2/31/2/3 Wat is de migratie prioriteit voor de toepassing?What's the migration priority for the application?
  MigratieriscoMigration risk 1-51-5 Wat is het risico niveau voor de migratie van de toepassing?What's the risk level for migrating the application? Contoso DevOps en de relevante partners moeten akkoord gaan met deze waarde.Contoso DevOps and relevant partners should agree on this value.

  Kosten bepalenDetermine costs

  Om de kosten en de mogelijke besparingen van Azure-migratie te bepalen, kan Contoso de Calculator van de Total Cost of Ownership (TCO) gebruiken om de TCO voor Azure te berekenen en te vergelijken met een vergelijk bare on-premises implementatie.To determine costs and the potential savings of Azure migration, Contoso can use the total cost of ownership (TCO) calculator to calculate and compare the TCO for Azure to a comparable on-premises deployment.

  Evaluatiehulpprogramma's identificerenIdentify assessment tools

  Contoso bepaalt welk hulpprogramma moet worden gebruikt voor de detectie, beoordeling en het bouwen van de inventaris.Contoso decides which tool to use for discovery, assessment, and building the inventory. Contoso identificeert een combi natie van Azure-hulpprogram ma's en-services, systeem eigen toepassings hulpprogramma's en-scripts en partner hulpprogramma's.Contoso identifies a mix of Azure tools and services, native application tools and scripts, and partner tools. Contoso is met name geïnteresseerd in hoe Azure Migrate kan worden gebruikt om op schaal te beoordelen.In particular, Contoso is interested in how Azure Migrate can be used to assess at scale.

  Azure MigrateAzure Migrate

  De Azure Migrate-service helpt u on-premises virtuele VMware-machines te detecteren en te evalueren, in voorbereiding op de migratie naar Azure.The Azure Migrate service helps you to discover and assess on-premises VMware VMs, in preparation for migration to Azure. Wat Azure Migrate doet:Here's what Azure Migrate does:

  1. Ontdekken: On-premises VMware-Vm's detecteren.Discover: Discover on-premises VMware VMs.

   Azure Migrate ondersteunt detectie van meerdere vCenter-servers (serieel) en kan detecteeringen in afzonderlijke Azure Migrate projecten uitvoeren.Azure Migrate supports discovery from multiple vCenter servers (serially) and can run discoveries in separate Azure Migrate projects.

   Azure Migrate voert detectie uit via een VMware-VM waarop de Azure Migrate Collector wordt uitgevoerd.Azure Migrate performs discovery via a VMware VM running the Azure Migrate Collector. Dezelfde Collector kan Vm's op verschillende vCenter-servers detecteren en gegevens naar verschillende projecten verzenden.The same collector can discover VMs on different vCenter servers and send data to different projects.

  2. Gereedheid beoordelen: Bepaal of on-premises machines geschikt zijn voor uitvoering in Azure.Assess readiness: Assess whether on-premises machines are suitable for running in Azure. Een evaluatie omvat:An assessment includes:

   • Aanbevelingen voor grootte: Aanbevelingen voor de grootte van Azure-Vm's ophalen op basis van de prestatie geschiedenis van on-premises Vm's.Size recommendations: Get size recommendations for Azure VMs, based on the performance history of on-premises VMs.
   • Geschatte maandelijkse kosten: Ontvang de geschatte kosten voor het uitvoeren van on-premises machines in Azure.Estimated monthly costs: Get estimated costs for running on-premises machines in Azure.
  3. Afhankelijkheden identificeren: Visualiseer afhankelijkheden van on-premises machines om optimaal computer groepen te maken voor evaluatie en migratie.Identify dependencies: Visualize dependencies of on-premises machines to create optimal machine groups for assessment and migration.

  Diagram van de werking van de Azure Migrate service.

  Contoso moet Azure Migrate op de juiste manier gebruiken, gezien de schaal van deze migratie:Contoso needs to use Azure Migrate correctly, given the scale of this migration:

  • Contoso voert een evaluatie van de app per app uit met Azure Migrate.Contoso does an app-by-app assessment with Azure Migrate. Deze evaluatie zorgt ervoor dat Azure Migrate tijdig gegevens retourneert naar de Azure Portal.This assessment ensures that Azure Migrate returns timely data to the Azure portal.
  • Contoso-beheerders leren hoe ze Azure migrate op schaal kunnen implementeren.Contoso admins learn how to deploy Azure Migrate at scale.
  • Contoso noteert een overzicht van de Azure Migrate-limieten in de volgende tabel.Contoso notes the Azure Migrate limits summarized in the following table.
  ActieAction LimietLimit
  Een Azure Migrate-project makenCreate Azure Migrate project 10.000 VM's10,000 VMs
  DetectieDiscovery 10.000 VM's10,000 VMs
  BeoordelingAssessment 10.000 VM's10,000 VMs

  Contoso gebruikt Azure Migrate als volgt:Contoso will use Azure Migrate as follows:

  • Organiseer in vCenter Vm's in mappen.In vCenter, organize VMs into folders. Dit maakt het eenvoudig voor beheerders om zich te richten op het uitvoeren van een evaluatie op virtuele machines in een specifieke map.This will make it easy for the admins to focus as they run an assessment against VMs in a specific folder.
  • Afhankelijkheden tussen computers evalueren.Assess dependencies between machines. Hiervoor moeten agents worden geïnstalleerd op VM's die moeten worden beoordeeld.This requires agents to be installed on VMs to be assessed.

  Contoso maakt gebruik van geautomatiseerde scripts om de vereiste Windows- of Linux-agents te installeren.Contoso will use automated scripts to install the required Windows or Linux agents. Door scripting kan Contoso de installatie naar VM's binnen een vCenter-map pushen.By scripting, Contoso can push the installation to VMs within a vCenter folder.

  Databasehulpprogramma'sDatabase tools

  Naast Azure Migrate zal Contoso zich richten op het gebruik van hulpprogramma's die specifiek zijn voor de evaluatie van de database.In addition to Azure Migrate, Contoso will focus on using tools specifically for database assessment. Met hulpprogram ma's als Data Migration Assistant kunt u SQL server-data bases voor migratie beoordelen.Tools such as Data Migration Assistant will help assess SQL Server databases for migration.

  Data Migration Assistant kan contoso helpen bepalen of on-premises data bases compatibel zijn met een bereik van Azure data base-oplossingen.Data Migration Assistant can help Contoso to figure out whether on-premises databases are compatible with a range of Azure database solutions. Deze oplossingen omvatten Azure SQL Database, SQL Server die worden uitgevoerd op een Azure IaaS-VM en Azure SQL Managed instance.These solutions include Azure SQL Database, SQL Server running on an Azure IaaS VM, and Azure SQL Managed Instance.

  Naast Database Migration Service heeft Contoso sommige scripts gebruikt voor het detecteren en documenteren van de SQL Server-data bases.In addition to Database Migration Service, Contoso has some scripts that it uses to discover and document the SQL Server databases. Deze scripts bevinden zich in de GitHub-opslag plaats.These scripts are located in the GitHub repo.

  Evaluatiehulpprogramma’s van partnersPartner assessment tools

  Er zijn verschillende andere partner hulpprogramma's waarmee Contoso de on-premises omgeving kan evalueren voor migratie naar Azure.There are several other partner tools that can help Contoso in assessing the on-premises environment for migration to Azure. Meer informatie over Azure-migratie partners.Learn more about Azure migration partners.

  Stap 2: migrerenStep 2: Migrate

  Wanneer de evaluatie is voltooid, moet contoso hulp middelen identificeren om de toepassingen, gegevens en infra structuur naar Azure te verplaatsen.With the assessment complete, Contoso needs to identify tools to move its applications, data, and infrastructure to Azure.

  MigratiestrategieënMigration strategies

  Contoso kan denken aan vier algemene migratie strategieën.Contoso can consider four broad migration strategies.

  StrategieStrategy DetailsDetails GebruikUsage
  Opnieuw hostenRehost
 • Dit wordt vaak een lift-en-Shift- migratie genoemd. Dit is een optie zonder code voor het snel migreren van bestaande toepassingen naar Azure.Often called a lift-and-shift migration, this is a no-code option for migrating existing applications to Azure quickly.
 • Een toepassing wordt gemigreerd als is met de voor delen van de Cloud en zonder de Risico's of kosten die zijn gekoppeld aan code wijzigingen.An application is migrated as is with the benefits of the cloud and without the risks or costs associated with code changes.
 • Contoso kan minder strategische toepassingen opnieuw hosten waarvoor geen code wijzigingen nodig zijn.Contoso can rehost less-strategic applications that require no code changes.
 • HerstructurerenRefactor
 • Deze strategie wordt ook wel herverpakking genoemd en vereist minimale toepassings code of configuratie wijzigingen om de toepassing te verbinden met Azure PaaS, en de Cloud mogelijkheden beter te benutten.Also called repackaging, this strategy requires minimal application code or configuration changes to connect the application to Azure PaaS, and take better advantage of cloud capabilities.
 • Contoso kan strategische toepassingen refactorie gebruiken om dezelfde basis functionaliteit te behouden, maar ze te verplaatsen naar een Azure-platform zoals Azure App Service.Contoso can refactor strategic applications to retain the same basic functionality, but move them to run on an Azure platform such as Azure App Service.
 • Hiervoor moeten minimale codewijzigingen worden aangebracht.This requires minimum code changes.
 • Aan de andere kant moet contoso een VM-platform onderhouden, omdat micro soft dit niet beheert.On the other hand, Contoso will have to maintain a VM platform because Microsoft won't manage this.
 • Opnieuw ontwerpenRearchitect
 • Deze strategie wijzigt of breidt een toepassings code basis uit om de toepassings architectuur voor de Cloud mogelijkheden en-schaal te optimaliseren.This strategy modifies or extends an application code base to optimize the application architecture for cloud capabilities and scale.
 • Er wordt een toepassing modern in een robuuste, uiterst schaal bare, onafhankelijk te implementeren architectuur.It modernizes an application into a resilient, highly scalable, independently deployable architecture.
 • Azure-Services kunnen het proces versnellen, toepassingen met vertrouwen schalen en toepassingen met gemak beheren.Azure services can accelerate the process, scale applications with confidence, and manage applications with ease.
 • Opnieuw bouwenRebuild
 • Met deze methode wordt een toepassing helemaal opnieuw opgebouwd met behulp van Cloud-systeem eigen technologieën.This approach rebuilds an application from scratch by using cloud-native technologies.
 • Azure PaaS biedt een volledige ontwikkel-en implementatie omgeving in de Cloud.Azure PaaS provides a complete development and deployment environment in the cloud. Dit elimineert de kosten en complexiteit van software licenties.It eliminates some expense and complexity of software licenses. Ook wordt de nood zaak voor een onderliggende toepassings infrastructuur, middleware en andere bronnen verwijderd.It also removes the need for an underlying application infrastructure, middleware, and other resources.
 • Contoso kan essentiële toepassingen herschrijven om te profiteren van Cloud technologieën zoals serverloze reken kracht of micro Services.Contoso can rewrite critical applications to take advantage of cloud technologies such as serverless compute or microservices.
 • Contoso beheert de toepassingen en services die worden ontwikkelt en Azure beheert alles.Contoso will manage the application and services that it develops, and Azure will manage everything else.
 • Er moeten ook gegevens worden overwogen, vooral gezien het aantal databases dat Contoso heeft.Data must also be considered, especially with the volume of databases that Contoso has. De standaardaanpak van Contoso is het gebruik van PaaS-Services, zoals Azure SQL Database, om optimaal gebruik te maken van cloudfuncties.Contoso's default approach is to use PaaS services such as Azure SQL Database to take full advantage of cloud features. Door over te stappen op een PaaS-service voor data bases, moet contoso alleen gegevens onderhouden.By moving to a PaaS service for databases, Contoso will only have to maintain data. Hiermee wordt het onderliggende platform naar micro soft geverlaat.It will leave the underlying platform to Microsoft.

  Migratiehulpprogramma's evaluerenEvaluate migration tools

  Contoso gebruikt de volgende Azure-Services en-hulpprogram ma's voor de migratie:Contoso is primarily using these Azure services and tools for the migration:

  Azure MigrateAzure Migrate

  Azure Migrate is de primaire Azure-service voor het organiseren van migratie vanuit Azure en van on-premises sites naar Azure.Azure Migrate is the primary Azure service for orchestrating migration from within Azure and from on-premises sites to Azure.

  Azure Migrate organiseert de replicatie van on-premises locaties naar Azure.Azure Migrate orchestrates replication from on-premises locations to Azure. Wanneer replicatie is ingesteld en wordt uitgevoerd, kunnen on-premises machines naar Azure worden gemigreerd, waarbij de migratie wordt voltooid.When replication is set up and running, on-premises machines can be failed over to Azure, completing the migration.

  Contoso heeft al een haalbaarheids test uitgevoerd om te zien hoe Azure migrate kan helpen om te migreren naar de Cloud.Contoso already completed a POC to see how Azure Migrate can help it to migrate to the cloud.

  Azure Migrate op schaal gebruikenUse Azure Migrate at scale

  Contoso is van plan om meerdere til-en-Shift-migraties uit te voeren.Contoso plans to perform multiple lift-and-shift migrations. Om ervoor te zorgen dat dit werkt, zal Azure Migrate batches van ongeveer 100 Vm's tegelijk repliceren.To ensure that this works, Azure Migrate will replicate batches of around 100 VMs at a time. Om te bepalen hoe dit werkt, moet Contoso de capaciteits planning voor de voorgestelde migratie uitvoeren.To determine how this will work, Contoso must perform capacity planning for the proposed migration.

  Contoso moet informatie verzamelen over hun verkeersvolumes.Contoso needs to gather information about their traffic volumes. Met name:In particular:

  • De IT-afdeling moet de wijzigings frequentie bepalen voor virtuele machines die ze willen repliceren.It needs to determine the rate of change for VMs that it wants to replicate.
  • Het account moet verbinding maken met het netwerk vanaf de on-premises site naar Azure.It needs to take network connectivity from the on-premises site to Azure into account.

  Als reactie op de capaciteits- en volumevereisten moet Contoso voldoende bandbreedte toewijzen op basis van de dagelijkse veranderingssnelheid van gegevens voor de vereiste VM's, om te voldoen aan de herstelpuntdoelstelling (RPO).In response to capacity and volume requirements, Contoso will need to allocate sufficient bandwidth based on the daily data change rate for the required VMs, to meet its recovery point objective (RPO). Ten slotte moet het bepalen hoeveel servers er nodig zijn om de Azure Migrate onderdelen voor de implementatie uit te voeren.Last, it must determine how many servers are needed to run the Azure Migrate components for the deployment.

  On-premises gegevens verzamelenGather on-premises information

  Contoso kan Azure Migrate gebruiken:Contoso can use Azure Migrate:

  • Om Vm's op afstand te profileren zonder dat dit van invloed is op de productie omgeving.To remotely profile VMs without an impact on the production environment. Dit helpt de vereisten voor bandbreedte en opslag te herkennen voor replicatie en failover.This helps pinpoint bandwidth and storage requirements for replication and failover.
  • Zonder dat er on-premises Site Recovery onderdelen worden geïnstalleerd.Without installing any Site Recovery components on-premises.

  Het hulpprogramma verzamelt informatie over compatibele en niet-compatibele VM's, schijven per VM en gegevensverloop per schijf.The tool gathers information about compatible and incompatible VMs, disks per VM, and data churn per disk. Ook worden de vereisten voor de netwerk bandbreedte geïdentificeerd en de Azure-infra structuur die nodig is voor een geslaagde replicatie en failover.It also identifies network bandwidth requirements and the Azure infrastructure needed for successful replication and failover.

  Contoso moet ervoor zorgen dat het hulp programma planner wordt uitgevoerd op een Windows Server-computer die voldoet aan de minimale vereisten voor de Site Recovery-configuratie server.Contoso needs to ensure that it runs the planner tool on a Windows Server machine that matches the minimum requirements for the Site Recovery configuration server. De configuratie server is een Site Recovery machine die nodig is voor het repliceren van on-premises VMware-Vm's.The configuration server is a Site Recovery machine that's needed to replicate on-premises VMware VMs.

  Site Recovery-vereisten identificerenIdentify Site Recovery requirements

  Naast de VM's die worden gerepliceerd, vereist Site Recovery verschillende onderdelen voor VMware-migratie.In addition to the VMs being replicated, Site Recovery requires several components for VMware migration.

  OnderdeelComponent DetailsDetails
  ConfiguratieserverConfiguration server
 • Meestal een VMware-VM die is geconfigureerd via een OVF-sjabloon.Usually a VMware VM configured through an OVF template.
 • Het onderdeel Configuratie server coördineert de communicatie tussen on-premises en Azure, en beheert de gegevens replicatie.The configuration server component coordinates communications between on-premises and Azure, and it manages data replication.
 • Proces serverProcess server
 • standaard geïnstalleerd op de configuratieserver.Installed by default on the configuration server.
 • Het onderdeel proces server ontvangt replicatie gegevens; optimaliseert het met caching, compressie en versleuteling. en verzendt deze naar Azure Storage.The process server component receives replication data; optimizes it with caching, compression, and encryption; and sends it to Azure Storage.
 • De proces server installeert ook de Azure Site Recovery Mobility-service op Vm's die u wilt repliceren en voert automatische detectie van on-premises machines uit.The process server also installs the Azure Site Recovery Mobility service on VMs that you want to replicate, and performs automatic discovery of on-premises machines.
 • Geschaalde implementaties hebben extra, zelfstandige processervers nodig voor het verwerken van grote hoeveelheden replicatieverkeer.Scaled deployments need additional, standalone process servers to handle large volumes of replication traffic.
 • Mobility-serviceMobility service
 • De Mobility Service-agent wordt geïnstalleerd op elke virtuele VMware-machine die wordt gemigreerd met Azure Site Recovery.The Mobility service agent is installed on each VMware VM that will be migrated with Azure Site Recovery.
 • Contoso moet bepalen hoe deze onderdelen moeten worden geïmplementeerd, op basis van de capaciteitsoverwegingen.Contoso needs to figure out how to deploy these components, based on capacity considerations.


  OnderdeelComponent CapaciteitsvereistenCapacity requirements
  Maximum hoeveelheid dagelijkse wijzigingenMaximum daily change rate
 • Eén proces server kan een dagelijks wijzigings tempo verwerken van Maxi maal 2 terabytes (TB).A single process server can handle a daily change rate up to 2 terabytes (TB). Omdat een virtuele machine slechts één proces server kan gebruiken, is de Maxi maal toegestane hoeveelheid dagelijkse gegevens wijziging die wordt ondersteund voor een gerepliceerde VM 2 TB.Because a VM can only use one process server, the maximum daily data change rate that's supported for a replicated VM is 2 TB.
 • Maximale doorvoerMaximum throughput
 • Een standaard Azure Storage account kan Maxi maal 20.000 aanvragen per seconde verwerken.A standard Azure Storage account can handle a maximum of 20,000 requests per second. I/O-bewerkingen per seconde (IOPS) voor een replicerende virtuele machine moeten binnen deze limiet vallen.I/O operations per second (IOPS) across a replicating VM should be within this limit. Als een virtuele machine bijvoorbeeld 5 schijven heeft en elke schijf 120 IOPS (8K-grootte) op de virtuele machine genereert, ligt deze binnen de limiet van Azure voor de IOPS per schijf van 500.For example, if a VM has 5 disks, and each disk generates 120 IOPS (8K size) on the VM, then it will be within the Azure per-disk IOPS limit of 500.
 • Het aantal benodigde opslag accounts is gelijk aan de totale IOPS van de bron machine gedeeld door 20.000.The number of storage accounts needed equals the total source machine IOPS divided by 20,000. Een gerepliceerde machine kan alleen deel uitmaken van één opslag account in Azure.A replicated machine can belong to only a single storage account in Azure.
 • ConfiguratieserverConfiguration server Op basis van de schatting van Contoso van het repliceren van 100 naar 200 Vm's en de grootte vereisten van de configuratie server, schat contoso dat het volgende type server computer configuratie nodig is:Based on Contoso's estimate of replicating 100 to 200 VMs together and the configuration server sizing requirements, Contoso estimates that it needs the following type of server machine configuration:
 • CPU: 16 Vcpu's (2 sockets × 8 kernen @ 2,5 GHz)CPU: 16 vCPUs (2 sockets × 8 cores @ 2.5 GHz)
 • Geheugen: 32 GBMemory: 32 GB
 • Cache schijf: 1 TBCache disk: 1 TB
 • Gegevens wijzigings frequentie: 1 tot 2 TBData change rate: 1 to 2 TB
  Naast de grootte vereisten moet contoso ervoor zorgen dat de configuratie server zich optimaal bevindt op hetzelfde netwerk en LAN-segment als de virtuele machines die moeten worden gemigreerd.In addition to sizing requirements, Contoso must ensure that the configuration server is optimally located on the same network and LAN segment as the VMs to be migrated.
 • Proces serverProcess server Contoso implementeert een zelfstandige, toegewezen proces server met de mogelijkheid om 100 te repliceren naar 200 Vm's:Contoso will deploy a standalone dedicated process server with the ability to replicate 100 to 200 VMs:
 • CPU: 16 Vcpu's (2 sockets × 8 kernen @ 2,5 GHz)CPU: 16 vCPUs (2 sockets × 8 cores @ 2.5 GHz)
 • Geheugen: 32 GBMemory: 32 GB
 • Cache schijf: 1 TBCache disk: 1 TB
 • Gegevens wijzigings frequentie: 1 tot 2 TBData change rate: 1 to 2 TB
  De proces server werkt hard, dus het bevindt zich op een ESXi-host die de schijf-I/O, het netwerk verkeer en de CPU kan verwerken die vereist is voor de replicatie.The process server will be working hard, so it's located on an ESXi host that can handle the disk I/O, network traffic, and CPU required for the replication. Contoso denkt na over een specifieke host voor dit doel.Contoso will consider a dedicated host for this purpose.
 • NetwerkenNetworking
 • Contoso heeft de huidige site-naar-site VPN-infra structuur gecontroleerd en besloten Azure ExpressRoute te implementeren.Contoso has reviewed the current site-to-site VPN infrastructure and decided to implement Azure ExpressRoute. De implementatie is van cruciaal belang, omdat deze de latentie verlaagt en de band breedte verbetert naar de primaire Azure-regio () van Contoso East US 2 .The implementation is critical because it will lower latency and improve bandwidth to Contoso's primary Azure region (East US 2).
 • Contoso moet de gegevensstroom van de processerver zorgvuldig bewaken.Contoso will need to carefully monitor data flowing from the process server. Als de gegevens de band breedte van het netwerk overbelasten, overweegt contoso de bandbreedte van de proces server te beperken.If the data overloads the network bandwidth, Contoso will consider throttling the process server bandwidth.
 • Azure StorageAzure Storage
 • Voor migratie moet contoso het juiste type en aantal doel Azure Storage accounts identificeren.For migration, Contoso must identify the right type and number of target Azure Storage accounts. Site Recovery VM-gegevens worden gerepliceerd naar Azure Storage.Site Recovery replicates VM data to Azure Storage.
 • Site Recovery kunt repliceren naar de opslag accounts Standard of Premium SSD.Site Recovery can replicate to standard or premium SSD storage accounts.
 • Om te beslissen over opslag, moet Contoso de opslag limieten controleren en de verwachte groei en het toekomstige gebruik van de toekomst nadenken.To decide about storage, Contoso must review storage limits and consider expected growth and future increased usage. Gezien de snelheid en prioriteit van migraties, heeft Contoso besloten om Premium Ssd's te gebruiken.Given the speed and priority of migrations, Contoso has decided to use premium SSDs.
 • Contoso heeft besloten om Managed disks te gebruiken voor alle Vm's die zijn geïmplementeerd op Azure.Contoso has decided to use managed disks for all VMs deployed to Azure. De vereiste IOPS helpt te bepalen of de schijven standaard HDD, standaard SSD of Premium SSD zijn.The IOPS required will help determine if the disks will be standard HDD, standard SSD, or premium SSD.
 • Azure Database Migration ServiceAzure Database Migration Service

  Azure Database Migration Service is een volledig beheerde service die naadloze migratie van meerdere database bronnen naar Azure-gegevens platformen met minimale downtime mogelijk maakt.Azure Database Migration Service is a fully managed service that enables seamless migrations from multiple database sources to Azure data platforms with minimal downtime. Hier volgen enkele details over de service:Here are some details about the service:

  • Het integreert de functionaliteit van bestaande hulpprogram ma's en services.It integrates functionality of existing tools and services. Er wordt gebruikgemaakt van Data Migration Assistant om evaluatie rapporten te genereren die aanbevelingen over de compatibiliteit van de data base en alle vereiste wijzigingen.It uses Data Migration Assistant to generate assessment reports that pinpoint recommendations about database compatibility and any required modifications.
  • Er wordt gebruikgemaakt van een eenvoudig, zelf-begeleid migratie proces met intelligente evaluatie waarmee mogelijke problemen vóór de migratie kunnen worden opgelost.It uses a simple, self-guided migration process with intelligent assessment that helps address potential issues before the migration.
  • Het kan op schaal worden gemigreerd van meerdere bronnen naar de Azure-doel database.It can migrate at scale from multiple sources to the target Azure database.
  • Het biedt ondersteuning van SQL Server 2005 tot SQL Server 2017.It provides support from SQL Server 2005 to SQL Server 2017.

  Database Migration Service is niet het enige hulp programma voor migratie van micro soft-data bases.Database Migration Service isn't the only Microsoft database migration tool. Maak een vergelijking van hulpprogramma's en services.Get a comparison of tools and services.

  Database Migration Service op schaal gebruikenUse Database Migration Service at scale

  Contoso gebruikt Database Migration Service bij de migratie van SQL Server.Contoso will use Database Migration Service when migrating from SQL Server.

  Bij het inrichten van Database Migration Service moet Contoso de juiste grootte hebben en zo instellen dat de prestaties voor gegevens migraties worden geoptimaliseerd.When provisioning Database Migration Service, Contoso needs to size it correctly and set it to optimize performance for data migrations. Contoso selecteert de Bedrijfskritiek laag met vier vCores.Contoso will select the Business Critical tier with four vCores. Met deze optie kan de service profiteren van meerdere Vcpu's voor parallel Lise ring en een snellere gegevens overdracht.This option allows the service to take advantage of multiple vCPUs for parallelization and faster data transfer.

  Scherm opname van Database Migration Service schalen, met de optie Bedrijfskritiek geselecteerd.

  Een andere schaal bare tactiek die contoso kan gebruiken, is om de Azure SQL Database-of Azure Database for MySQL doel instantie tijdelijk te schalen naar de prijs categorie Premium tijdens de gegevens migratie.Another scaling tactic that Contoso can use is to temporarily scale up the Azure SQL Database or Azure Database for MySQL target instance to the Premium pricing tier during data migration. Dit beperkt de database beperking die van invloed kan zijn op activiteiten voor gegevens overdracht wanneer een organisatie lagere lagen gebruikt.This minimizes database throttling that might affect data transfer activities when an organization is using lower tiers.

  Andere hulpprogram ma's gebruikenUse other tools

  Naast Database Migration Service kan contoso andere hulpprogram ma's en services gebruiken om VM-gegevens te identificeren:In addition to Database Migration Service, Contoso can use other tools and services to identify VM information:

  • Scripts voor hulp bij hand matige migraties.Scripts to help with manual migrations. Deze bevinden zich in de GitHub-opslagplaats.These are available in the GitHub repo.
  • Diverse partner tools voor migratie.Various partner tools for migration.

  Gereed voor productieReady for production

  Nadat Contoso bronnen naar Azure heeft verplaatst, moet deze resources stroom lijnen om de prestaties te verbeteren en het rendement maximaliseren met hulpprogram ma's voor kosten beheer.After Contoso moves resources to Azure, it needs to streamline them to improve performance, and maximize ROI with cost management tools. Omdat Azure een service voor betalen voor gebruik is, is het belang rijk om te begrijpen hoe systemen worden uitgevoerd en om ervoor te zorgen dat ze goed worden aangepast.Because Azure is a pay-for-use service, it's critical for Contoso to understand how systems are performing and to ensure they're sized properly.

  Azure Cost Management en factureringAzure Cost Management and Billing

  Om optimaal gebruik te maken van de investeringen in de Cloud, zal contoso profiteren van het gratis Azure Cost Management-en facturerings programma.To make the most of their cloud investment, Contoso will take advantage of the free Azure Cost Management and Billing tool. Met deze oplossing kan contoso Cloud uitgaven met transparantie en nauw keurigheid beheren.This solution allows Contoso to manage cloud spending with transparency and accuracy. Het bevat hulpprogramma's om cloudkosten te bewaken, toe te wijzen en te verkorten.It provides tools to monitor, allocate, and trim cloud costs.

  Azure Cost Management en facturering bieden eenvoudige Dashboard rapporten voor hulp bij de kosten toewijzing, teruggaven en terugstortingen.Azure Cost Management and Billing provides simple dashboard reports to help with cost allocation, showbacks, and chargebacks. Met het hulp programma kunt u de Cloud bestedingen optimaliseren door te identificeren dat er onderbezette resources zijn die door contoso kunnen worden beheerd en aangepast.The tool can help optimize cloud spending by identifying underutilized resources that Contoso can then manage and adjust.

  Meer informatie vindt u in een overzicht van Azure Cost Management en facturering.You can learn more in an overview of Azure Cost Management and Billing.

  Scherm afbeelding van een voorbeeld grafiek van de kosten in de Azure Cost Management.

  Systeemeigen hulpprogramma'sNative tools

  Contoso gebruikt ook scripts om ongebruikte resources te vinden.Contoso will also use scripts to locate unused resources.

  Tijdens grote migraties zijn er vaak rest ANTEN van gegevens, zoals virtuele harde schijven, die kosten in rekening brengen, maar geen waarde voor het bedrijf bieden.During large migrations, there are often leftover pieces of data such as virtual hard drives, which incur a charge but provide no value to the company. Scripts zijn beschikbaar in de GitHub-opslag plaats.Scripts are available in the GitHub repo.

  Contoso zal profiteren van de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de IT-afdeling van micro soft en overweegt de implementatie van de ARO-Toolkit (Azure resource Optimization).Contoso will take advantage of work done by Microsoft's IT department and consider implementing the Azure Resource Optimization (ARO) toolkit. De Toolkit bevindt zich ook in de GitHub-opslag plaats.The toolkit is also in the GitHub repo.

  Contoso kan een Azure Automation-account met vooraf geconfigureerde runbooks en planningen implementeren in het abonnement en beginnen met geld besparen.Contoso can deploy an Azure Automation account with preconfigured runbooks and schedules to its subscription, and start saving money. Resource optimalisatie vindt automatisch plaats op een abonnement nadat een schema is ingeschakeld of gemaakt, inclusief optimalisatie voor nieuwe resources.Resource optimization happens automatically on a subscription after a schedule is enabled or created, including optimization on new resources. Dit biedt gedecentraliseerde automatiseringsmogelijkheden om de kosten te verlagen.This provides decentralized automation capabilities to reduce costs. Functies zijn onder andere:Features include:

  • Stel Azure-Vm's uit op basis van laag CPU-gebruik.Autosnooze Azure VMs based on low CPU utilization.
  • Plannen om Azure-VM's uit te stellen en weer te activeren.Schedule Azure VMs to snooze and unsnooze.
  • Plan Azure-vm's om in oplopende en aflopende volg orde uit te stellen of te uitstellen met behulp van Azure-Tags.Schedule Azure VMs to snooze or unsnooze in ascending and descending order by using Azure tags.
  • Resource groepen op aanvraag bulksgewijs verwijderen.Bulk-delete resource groups on demand.

  Hulpprogramma's voor optimalisatie van partnersPartner optimization tools

  Contoso kan partner hulpprogramma's zoals HANU en Scalergebruiken.Contoso can use partner tools such as Hanu and Scalr.

  Stap 4: beveiligen en beherenStep 4: Secure and manage

  Contoso maakt gebruik van Azure-beveiligings-en beheer resources tijdens deze stap om Cloud toepassingen in azure te beheren, beveiligen en controleren.Contoso uses Azure security and management resources during this step to govern, secure, and monitor cloud applications in Azure. Deze resources helpen een organisatie bij het uitvoeren van een beveiligde en goed beheerde omgeving met behulp van producten die beschikbaar zijn in de Azure Portal.These resources help an organization run a secure and well-managed environment while using products available in the Azure portal.

  Contoso begint met het gebruik van deze services tijdens de migratie.Contoso begins using these services during migration. Met Azure Hybrid support blijft contoso veel hiervan gebruiken voor een consistente ervaring in de hybride Cloud.With Azure hybrid support, Contoso continues using many of them for a consistent experience across the hybrid cloud.

  BeveiligingSecurity

  Contoso is afhankelijk van Azure Security Center voor Unified Security Management en Azure Advanced Threat Protection in hybride Cloud werkbelastingen.Contoso will rely on Azure Security Center for unified security management and Azure Advanced Threat Protection across hybrid cloud workloads.

  Security Center biedt volledige zicht baarheid van en controle over de beveiliging van Cloud toepassingen in Azure.Security Center provides full visibility into and control over the security of cloud applications in Azure. Contoso kan adaptieve bedreigingsbeveiliging gebruiken om snel bedreigingen te detecteren en erop te reageren en om blootstelling eraan te beperken.Contoso can quickly detect and take action in response to threats, and reduce security exposure by enabling adaptive threat protection.

  Meer informatie over Security Center.Learn more about Security Center.

  BewakingMonitoring

  Contoso moet inzicht hebben in de status en prestaties van de zojuist gemigreerde toepassingen, infra structuur en gegevens die nu worden uitgevoerd in Azure.Contoso needs visibility into the health and performance of the newly migrated applications, infrastructure, and data now running in Azure. Contoso maakt gebruik van ingebouwde Azure-functies voor Cloud bewaking, zoals Azure Monitor, een Log Analytics-werk ruimte en Application Insights.Contoso will use built-in Azure cloud monitoring tools such as Azure Monitor, a Log Analytics workspace, and Application Insights.

  Met deze hulpprogram ma's kan contoso eenvoudig gegevens verzamelen uit bronnen en inzicht krijgen.By using these tools, Contoso can easily collect data from sources and gain insights. Contoso kan bijvoorbeeld het gebruik van de CPU-schijf en het geheugen voor virtuele machines (VM’s) meten, toepassingen en netwerkafhankelijkheden in meerdere VM’s bekijken en de prestaties van toepassingen volgen.For example, Contoso can gauge CPU disk and memory utilization for VMs, view applications and network dependencies across multiple VMs, and track application performance. Contoso zal deze hulpprogramma's voor cloudbewaking gebruiken om actie te ondernemen en te zorgen voor integratie met servicebeheeroplossingen.Contoso will use these cloud monitoring tools to take action and integrate with service solutions.

  Meer informatie over Azure-bewaking.Learn more about Azure monitoring.

  Bedrijfscontinuïteit en herstel na noodgevallenBusiness continuity and disaster recovery

  Contoso heeft een strategie voor bedrijfs continuïteit en nood herstel (BCDR) nodig voor de Azure-resources.Contoso will need a business continuity and disaster recovery (BCDR) strategy for its Azure resources.

  Azure biedt ingebouwde BCDR-functies voor het beveiligen van gegevens en het blijven uitvoeren van toepassingen en services.Azure provides built-in BCDR features to help protect data and keep applications and services running.

  Naast de ingebouwde functies wil Contoso er zeker van zijn dat het kan herstellen van fouten, wat kostbare bedrijfsonderbrekingen zijn, dat het voldoet aan nalevingsdoelstellingen en dat het gegevens tegen ransomware en menselijke fouten kan beschermen.In addition to built-in features, Contoso wants to ensure that it can recover from failures, avoid costly business disruptions, meet compliance goals, and protect data against ransomware and human errors. Om dit te doen:To do this:

  • Contoso implementeert Azure Backup als een kostenbesparende oplossing voor back-ups van Azure-resources.Contoso will deploy Azure Backup as a cost-efficient solution for backup of Azure resources. Omdat deze is ingebouwd in, kan contoso back-ups in de Cloud instellen in een paar eenvoudige stappen.Because it's built in, Contoso can set up cloud backups in a few simple steps.
  • Contoso stelt herstel na nood geval in voor virtuele Azure-machines met behulp van Azure Site Recovery voor replicatie, failover en failback tussen Azure-regio's die worden opgegeven.Contoso will set up disaster recovery for Azure VMs by using Azure Site Recovery for replication, failover, and failback between Azure regions that it specifies. Dit zorgt ervoor dat toepassingen die op virtuele Azure-machines worden uitgevoerd, beschikbaar blijven in een secundaire regio van Contoso kiezen of er een storing optreedt in de primaire regio.This ensures that applications running on Azure VMs remain available in a secondary region of Contoso's choosing if an outage occurs in the primary region. Meer informatie.Learn more.

  ConclusieConclusion

  In dit artikel plande Contoso een Azure-migratie op schaal.In this article, Contoso planned for an Azure migration at scale. Het migratie proces wordt onderverdeeld in vier fasen.It divided the migration process into four stages. De fasen van evaluatie en migratie, tot optimalisatie, beveiliging en beheer nadat de migratie is voltooid.The stages ran from assessment and migration, through to optimization, security, and management after migration was complete.

  Het is belang rijk dat een organisatie een migratie project plant als een heel proces en de systemen kan migreren door sets te splitsen in classificaties en cijfers die zinvol zijn voor het bedrijf.It's important for an organization to plan a migration project as a whole process and to migrate its systems by breaking down sets into classifications and numbers that make sense for the business. Door gegevens te beoordelen en classificaties toe te passen, kunnen projecten worden opgesplitst in een reeks kleinere migraties die veilig en snel kunnen worden uitgevoerd.By assessing data and applying classifications, projects can be broken down into a series of smaller migrations, which can run safely and rapidly. De som van deze kleinere migraties wordt snel omgezet in een grote geslaagde migratie naar Azure.The sum of these smaller migrations quickly turns into a large successful migration to Azure.