Workloads vrijgevenRelease workloads

Nadat een verzameling workloads en de bijbehorende ondersteunende activa zijn geïmplementeerd in de cloud, moet die worden voorbereid voordat deze kan worden vrijgegeven.After a collection of workloads and their supporting assets have been deployed to the cloud, it must be prepared before it can be released. In deze fase van de migratie is er een belastingstest uitgevoerd voor de verzameling workloads getest en is de verzameling workloads gevalideerd voor het bedrijf.In this phase of the migration effort, the collection of workloads are load tested and validated with the business. Vervolgens worden ze geoptimaliseerd en gedocumenteerd.They're then optimized and documented. Zodra het bedrijf en de IT-teams de workloadimplementaties hebben beoordeeld en goedgekeurd, kunnen die workloads worden vrijgegeven of worden doorgegeven aan de teams voor governance, beveiliging en operationeel beheer, zodat deze workloads voortdurend kunnen worden ondersteund.Once the business and IT teams have reviewed and signed off on workload deployments, those workloads can be released or handed off to governance, security, and operations teams for ongoing operations.

Het doel van de ‘Workloads vrijgeven’ is om gemigreerde workloads voor te bereiden op productiegebruik.The objective of "release workloads" is to prepare migrated workloads for promotion to production usage.

Definitie van gereedDefinition of done

Het optimalisatieproces is voltooid wanneer een workload naar behoren is geconfigureerd, de juiste grootte heeft, en is geïmplementeerd in de productieomgeving.The optimization process is complete when a workload has been properly configured, sized, and deployed to production.

Aansprakelijkheid tijdens optimalisatieAccountability during optimization

Het cloudmigratieteam is verantwoordelijk voor het hele optimalisatieproces.The cloud adoption team is accountable for the entire optimization process. Leden van de teams voor cloudstrategie, cloudbewerkingen en cloudgovernance zijn echter ook verantwoordelijk voor activiteiten binnen dit proces.However, members of the cloud strategy team, the cloud operations team, and the cloud governance team should also be responsible for activities within this process.

Verantwoordelijkheden tijdens optimalisatieResponsibilities during optimization

Naast aansprakelijkheid op hoog niveau zijn er acties waarvoor een individu of groep rechtstreeks verantwoordelijk moet zijn.In addition to the high-level accountability, there are actions that an individual or group needs to be directly responsible for. Hier volgen enkele activiteiten die aan verantwoordelijke partijen moeten worden toegewezen:The following are a few activities that require assignments to responsible parties:

  • Zakelijke testen.Business testing. Los eventuele compatibiliteitsproblemen op die de migratie van de workload naar de cloud verhinderen.Resolve any compatibility issues that prevent the workload from completing its migration to the cloud.
    • Hoofdgebruikers binnen het bedrijf moeten een grote bijdrage leveren bij het testen van de gemigreerde workload.Power users from within the business should participate heavily in testing of the migrated workload. Afhankelijk van het optimalisatieniveau zijn mogelijk meerdere testcycli vereist.Depending on the degree of optimization attempted, multiple testing cycles may be required.
  • Bedrijfsplan voor wijzigingen.Business change plan. Ontwikkeling van een plan voor ingebruikname door de gebruikers, wijzigingen aan zakelijke processen, en aanpassingen aan zakelijke KPI's of metrische trainingsgegevens als resultaat van de migratie-inspanningen.Development of a plan for user adoption, changes to business processes, and modification to business KPIs or learning metrics as a result of the migration effort.
  • Benchmark-test uitvoeren en optimaliseren.Benchmark and optimize. Studie van zakelijke en geautomatiseerde tests om benchmark-tests uit te voeren voor de prestaties.Study of the business testing and automated testing to benchmark performance. Op basis van gebruik verfijnt het cloudmigratieteam de grootte van de geïmplementeerde activa voor een goede balans tussen de kosten en prestaties in relatie tot de verwachte productievereisten.Based on usage, the cloud adoption team refines sizing of the deployed assets to balance cost and performance against expected production requirements.
  • Gereed voor productie.Ready for production. Bereid de workload en omgeving voor om het doorlopende productiegebruik van de workload te ondersteunen.Prepare the workload and environment for the support of the workload's ongoing production usage.
  • Niveau verhogen.Promote. Leid het productieverkeer om naar de gemigreerde en geoptimaliseerde workload.Redirect production traffic to the migrated and optimized workload. Deze activiteit vertegenwoordigt de voltooiing van een releasecyclus.This activity represents the completion of a release cycle.

Naast de kernactiviteiten is er een aantal parallelle activiteiten waarvoor specifieke toewijzingen en uitvoeringsplannen zijn vereist:In addition to core activities, there are a few parallel activities that require specific assignments and execution plans:

  • Uit bedrijf nemen.Decommission. Kostenbesparingen kunnen meestal worden gerealiseerd uit een migratie, wanneer de vorige productieactiva uit bedrijf zijn genomen en naar behoren zijn verwijderd.Generally, cost savings can be realized from a migration, when the previous production assets are decommissioned and properly disposed of.
  • Terugblik.Retrospective. Elke release is een kans om meer kennis op te doen en beter na te kunnen denken over groei.Every release creates an opportunity for deeper learning and adoption of a growth mindset. Na het voltooien van elke cyclus moet het cloudmigratieteam de processen evalueren die tijdens de migratie zijn gebruikt, om verbeteringen te identificeren.When each release cycle is completed, the cloud adoption team should evaluate the processes used during migration to identify improvements.

Volgende stappenNext steps

Met een algemeen begrip van het optimalisatieproces, bent u er klaar voor om te beginnen met het proces door een bedrijfsplan voor wijzigingen tot strand te brengen voor de gekozen workload.With a general understanding of the optimization process, you're ready to begin the process by establishing a business change plan for the candidate workload.