Begin met Cloud Adoption Framework-landingszones op enterprise-schaalStart with Cloud Adoption Framework enterprise-scale landing zones

De architectuur op enterprise-schaal vormt het strategische ontwerptraject en de technische doelstatus van uw Azure-omgeving.The enterprise-scale architecture represents the strategic design path and target technical state for your Azure environment. Het blijft meegroeien met het Azure-platform en wordt gedefinieerd door de verschillende ontwerpbeslissingen die uw organisatie moet nemen om uw Azure-reis in kaart te brengen.It will continue to evolve alongside the Azure platform and is defined by the various design decisions that your organization must make to map your Azure journey.

Niet alle ondernemingen gebruiken Azure op dezelfde manier, dus het Cloud Adoption Framework voor een Azure-landingszonearchitectuur op enterprise-schaal verschilt per klant.Not all enterprises adopt Azure in the same way, so the Cloud Adoption Framework for Azure enterprise-scale landing zone architecture varies between customers. De technische overwegingen en ontwerpaanbevelingen van de architectuur op enterprise-schaal kunnen leiden tot andere keuzes, afhankelijk van het scenario van uw organisatie.The technical considerations and design recommendations of the enterprise-scale architecture might lead to different trade-offs based on your organization's scenario. Enige variatie is dus te verwachten, maar als u de belangrijkste aanbevelingen volgt, zal de resulterende doelarchitectuur uw organisatie richting een duurzame schaal leiden.Some variation is expected, but if you follow the core recommendations, the resulting target architecture will set your organization on a path to sustainable scale.

Prescriptieve richtlijnenPrescriptive guidance

De architectuur op enterprise-schaal biedt prescriptieve richtlijnen gekoppeld aan de aanbevolen procedures van Azure.The enterprise-scale architecture provides prescriptive guidance coupled with Azure best practices. In de kritieke ontwerpgebieden volgt het de ontwerpprincipesen voor de Azure-omgeving van een organisatie.It follows design principles across the critical design areas for an organization's Azure environment.

Kwalificaties: Zou enterprise-schaal geschikt voor mij zijn?Qualifiers: Should I start with enterprise scale?

De architectuur op enterprise-schaal is modulair ontwikkeld.The enterprise-scale architecture is modular by design. Het geeft u de mogelijkheid om te beginnen met landingszones als basis die ondersteuning bieden voor toepassingsportfolio's, ongeacht of de toepassingen worden gemigreerd of nieuw worden ontwikkeld en in Azure worden geïmplementeerd.It allows you to start with foundational landing zones that support your application portfolios, no matter whether the applications are being migrated or are newly developed and deployed to Azure. De architectuur kan meeschalen met uw zakelijke vereisten, ongeacht op welk punt in de ontwikkeling u zich bevindt.The architecture can scale alongside your business requirements regardless of scale point.

Begin met een Cloud Adoption Framework-landingszone op enterprise-schaalStart with a Cloud Adoption Framework enterprise-scale landing zone

De benadering voor het maken van landingszones op enterprise-schaal omvat drie sets activa ter ondersteuning van cloudteams:The enterprise-scale approach to construct landing zones includes three sets of assets to support cloud teams:

  • Ontwerprichtlijnen: Begeleiding bij de essentiële beslissingen die bepalend zijn voor het ontwerp van de Cloud Adoption Framework-landingszone op enterprise-schaal.Design guidelines: Guide to the critical decisions that drive the design of the Cloud Adoption Framework for Azure enterprise-scale landing zone.
  • Architectuur: Conceptversie van een referentiearchitectuur waarin ontwerpgebieden en aanbevolen procedures worden gedemonstreerd.Architecture: Conceptual reference architecture that demonstrates design areas and best practices.
  • Implementaties: Azure Resource Manager-sjabloon van de architectuur om de implementatie sneller te laten verlopen.Implementations: Azure Resource Manager template of the architecture to accelerate adoption.

CommunityCommunity

Deze handleiding is grotendeels ontwikkeld door Microsoft-architecten en de uitgebreide technische community van de Cloud Solutions Unit.This guide is developed largely by Microsoft architects and the broader Cloud Solutions Unit technical community. Deze community houdt deze constant handleiding actueel om lessen te delen die zij hebben geleerd tijdens implementaties op enterprise-schaal.This community actively advances this guide to share lessons learned during enterprise-scale adoption efforts.

Deze handleiding heeft dezelfde ontwerpprincipes als de standaardmethodologie Gereed.This guide shares the same design principles as the standard Ready methodology. De handleiding gaat verder in op deze beginselen door onderwerpen zoals governance en beveiliging eerder in het planningsproces te integreren.It expands on those principles to integrate subjects such as governance and security earlier in the planning process. Het is nodig om het standaardproces uit te breiden, omdat er enkele logische veronderstellingen kunnen worden gemaakt wanneer een implementatieproject veranderingen grootschalige veranderingen in een onderneming vereist.Expanding the standard process is necessary because of a few natural assumptions that can be made when an adoption effort requires large-scale enterprise change.

Volgende stappenNext steps

Een Cloud Adoption Framework-landingszone op enterprise-schaal implementerenImplement a Cloud Adoption Framework enterprise-scale landing zone