Windows virtueel bureau blad plannenWindows Virtual Desktop planning

Virtuele Bureau bladen en implementatie scenario's van Windows volgen dezelfde migratie methodologie als andere migratie inspanningen.Windows Virtual Desktop and deployment scenarios follow the same Migrate methodology as other migration efforts. Deze consistente benadering maakt het mogelijk dat migratie factoren of bestaande migratie teams het proces met weinig wijziging van niet-technische vereisten kunnen aanbrengen.This consistent approach allows migration factories or existing migration teams to adopt the process with little change to non-technical requirements.

Migratie methodologie van het Cloud-acceptatie Framework.

Plan uw migratiePlan your migration

Net als bij andere migraties beoordelen uw team werk belastingen, implementeert ze en geven ze deze vervolgens vrij voor eind gebruikers.As with other migrations, your team will assess workloads, deploy them, and then release them to end users. Windows virtueel bureau blad bevat echter specifieke vereisten voor het voor komen van een beoordeling van de Azure-regio's tijdens de evaluatie van de werk belastingen.However, Windows Virtual Desktop includes specific requirements that will necessitate a review of the Azure landing zones during the assessment of the workloads. Voor het proces is ook een proef versie van het concept vereist voordat de eerste implementatie wordt uitgevoerd.The process will also require a proof of concept prior to the first deployment.

Als u uw plan wilt bouwen, raadpleegt u de DevOps-sjabloon voor Cloud acceptatie plannen voor een bestaande migratie achterstand in azure DevOps.To build your plan, see the cloud adoption plan DevOps template for an existing migration backlog in Azure DevOps. Gebruik de sjabloon om een gedetailleerd plan met activiteiten te maken.Use the template to create a detailed plan of activities.

Volgende stappenNext steps

Raadpleeg voor hulp over specifieke onderdelen van het cloudacceptatietraject:For guidance on specific elements of the cloud adoption journey, see: