Snelstartgids: Python gebruiken voor het aanroepen van de Bing Webzoekopdrachten-APIQuickstart: Use Python to call the Bing Web Search API

Waarschuwing

Bing Search-API's worden van Cognitive Services naar Bing Search Services overgezet.Bing Search APIs are moving from Cognitive Services to Bing Search Services. Vanaf 30 oktober 2020 moeten nieuwe instanties van Bing Search worden ingericht overeenkomstig het proces dat hier is beschreven.Starting October 30, 2020, any new instances of Bing Search need to be provisioned following the process documented here. Bing Search-API's die zijn ingericht met Cognitive Services, worden voor de komende drie jaar of tot het einde van uw Enterprise Agreement ondersteund, afhankelijk van wat het eerst afloopt.Bing Search APIs provisioned using Cognitive Services will be supported for the next three years or until the end of your Enterprise Agreement, whichever happens first. Raadpleeg Bing Search Services voor migratie-instructies.For migration instructions, see Bing Search Services.

Gebruik deze quickstart om de Bing Web Search API voor de eerste keer aan te roepen.Use this quickstart to make your first call to the Bing Web Search API. Deze Python-app verzendt een zoekaanvraag naar de API en geeft het JSON-antwoord weer.This Python application sends a search request to the API, and shows the JSON response. Hoewel deze toepassing in Python is geschreven, is de API een RESTful-webservice die compatibel is met vrijwel elke programmeertaal.Although this application is written in Python, the API is a RESTful Web service compatible with most programming languages.

Dit voorbeeld wordt uitgevoerd als een Jupyter-notitieblok in MyBinder.This example is run as a Jupyter notebook on MyBinder. Als u deze wilt uitvoeren, selecteert u de badge Binder starten:To run it, select the launch binder badge:

BinderBinder

VereistenPrerequisites

Een Azure-resource makenCreate an Azure resource

Begin met het gebruik van de Bing Web Search-API door een van de volgende Azure-resources te maken:Start using the Bing Web Search API by creating one of the following Azure resources:

Bing Search v7-resourceBing Search v7 resource

 • Beschikbaar via de Azure-portal totdat u de resource verwijdert.Available through the Azure portal until you delete the resource.
 • Gebruik de gratis prijscategorie om de service uit te proberen, en voer later een upgrade uit naar een betaalde categorie voor productie.Use the free pricing tier to try the service, and upgrade later to a paid tier for production.

Resource voor meerdere servicesMulti-service resource

 • Beschikbaar via de Azure-portal totdat u de resource verwijdert.Available through the Azure portal until you delete the resource.
 • Gebruik dezelfde sleutel en hetzelfde eindpunt voor uw toepassingen, op meerdere Cognitive Services.Use the same key and endpoint for your applications, across multiple Cognitive Services.

Variabelen definiërenDefine variables

 1. Vervang de waarde subscription_key door een geldige abonnementssleutel uit uw Azure-account.Replace the subscription_key value with a valid subscription key from your Azure account.

  subscription_key = "YOUR_ACCESS_KEY"
  assert subscription_key
  
 2. Declareer het eindpunt voor de Bing Webzoekopdrachten-API.Declare the Bing Web Search API endpoint. U kunt het globale eindpunt in de volgende code gebruiken of het eindpunt voor een aangepast subdomein gebruiken dat wordt weergegeven in de Azure-portal voor uw resource.You can use the global endpoint in the following code, or use the custom subdomain endpoint displayed in the Azure portal for your resource.

  search_url = "https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search"
  
 3. U kunt de zoekquery eventueel aanpassen door de waarde voor search_term te vervangen.Optionally, customize the search query by replacing the value for search_term.

  search_term = "Azure Cognitive Services"
  

Een aanvraag makenMake a request

Deze code maakt gebruik van de requests-bibliotheek om de Bing Web Search-API aan te roepen en de resultaten als een JSON-object te retourneren.This code uses the requests library to call the Bing Web Search API and return the results as a JSON object. De API-sleutel wordt doorgegeven in de headers-woordenlijst, en de zoekterm en queryparameters worden doorgegeven in de params-woordenlijst.The API key is passed in the headers dictionary, and the search term and query parameters are passed in the params dictionary.

Raadpleeg Bing Web Search-API v7 voor een volledige lijst met opties en parameters.For a complete list of options and parameters, see Bing Web Search API v7.

import requests

headers = {"Ocp-Apim-Subscription-Key": subscription_key}
params = {"q": search_term, "textDecorations": True, "textFormat": "HTML"}
response = requests.get(search_url, headers=headers, params=params)
response.raise_for_status()
search_results = response.json()

Het antwoord opmaken en weergevenFormat and display the response

Het object search_results bevat de zoekresultaten en metagegevens als gerelateerde query's en pagina's.The search_results object includes the search results, and such metadata as related queries and pages. Deze code maakt gebruikt van de IPython.display-bibliotheek om het antwoord in uw browser op te maken en weer te geven.This code uses the IPython.display library to format and display the response in your browser.

from IPython.display import HTML

rows = "\n".join(["""<tr>
            <td><a href=\"{0}\">{1}</a></td>
            <td>{2}</td>
           </tr>""".format(v["url"], v["name"], v["snippet"])
         for v in search_results["webPages"]["value"]])
HTML("<table>{0}</table>".format(rows))

Voorbeeldcode in GitHubSample code on GitHub

Als u deze code lokaal wilt uitvoeren, raadpleegt u het volledige voorbeeld op GitHub.To run this code locally, see the complete sample available on GitHub.

Volgende stappenNext steps

Zie ookSee also