Wat is de Emotion-API?What is the Emotion API?

Belangrijk

De Emotion-API wordt op 15 februari 2019 afgeschaft.The Emotion API will be deprecated on February 15, 2019. De mogelijkheid voor de herkenning van emoties is nu algemeen beschikbaar als onderdeel van de Face-API.The emotion recognition capability is now generally available as part of the Face API.

Welkom bij de Emotion-API van Microsoft, waarmee u persoonlijkere apps kunt bouwen met het cloudalgoritme voor emotieherkenning van Microsoft.Welcome to the Microsoft Emotion API, which allows you to build more personalized apps with Microsoft’s cloud-based emotion recognition algorithm.

EmotieherkenningEmotion Recognition

De bètaversie van de Emotion-API gebruikt een afbeelding als invoer en retourneert de betrouwbaarheid voor een set emoties voor elk gezicht in de afbeelding, evenals de begrenzingsrechthoek voor het gezicht, met behulp van de Face-API.The Emotion API beta takes an image as an input and returns the confidence across a set of emotions for each face in the image, as well as a bounding box for the face from the Face API. De gedetecteerde emoties zijn blijdschap, droefheid, verbazing, boosheid, angst, afkeuring, weerzin en neutraal.The emotions detected are happiness, sadness, surprise, anger, fear, contempt, disgust, or neutral. Deze emoties worden universeel, in verschillende culturen, met dezelfde basisgezichtsuitdrukkingen gecommuniceerd, die door de Emotion-API worden herkend.These emotions are communicated cross-culturally and universally via the same basic facial expressions, where are identified by Emotion API.

Resultaten interpreteren:Interpreting Results:

Bij het interpreteren van de resultaten van de Emotion-API zou de emotie met de hoogste score als de gedetecteerde emotie moeten worden geïnterpreteerd, aangezien de scores worden genormaliseerd.In interpreting results from the Emotion API, the emotion detected should be interpreted as the emotion with the highest score, as scores are normalized to sum to one. Gebruikers kunnen een hogere drempelwaarde voor betrouwbaarheid instellen in de toepassing, afhankelijk van hun behoeften.Users may choose to set a higher confidence threshold within their application, depending on their needs.

Zie de API-naslaginformatie voor meer informatie over het detecteren van emoties:For more information about emotion detection, see the API Reference:

  • Basic: als gebruikers al over de Face-API beschikken, kunnen ze de gezichtsrechthoek als invoer verzenden en de categorie Basic gebruiken.Basic: If a user has already called the Face API, they can submit the face rectangle as an input and use the basic tier. API-naslaginformatieAPI Reference
  • Standaard: als gebruikers geen gezichtsrechthoek verzenden, moeten ze de standaardmodus gebruiken.Standard: If a user does not submit a face rectangle, they should use standard mode. API-naslaginformatieAPI Reference

Zie How to Analyze Videos in Real Time (Video's in realtime analyseren) voor een voorbeeld van het interpreteren van streaming video met de Emotion-API.For a sample on how to interpret streaming video with Emotion API, see How to Analyze Videos in Real Time.