Wat is de Azure Face-API?What is the Azure Face API?

De Face-API van Azure is een cognitieve service die algoritmen levert voor het detecteren, herkennen en analyseren van menselijke gezichten op afbeeldingen.The Azure Face API is a cognitive service that provides algorithms for detecting, recognizing, and analyzing human faces in images. De mogelijkheid menselijke gezichten te verwerken is belangrijk in veel verschillende softwarescenario's, zoals voor beveiliging, natuurlijke gebruikersinterface, analyse van afbeeldingsinhoud, mobiele apps en robotica.The ability to process human face information is important in many different software scenarios, such as security, natural user interface, image content analysis and management, mobile apps, and robotics.

De Face-API biedt verschillende functies die elk in de volgende secties worden beschreven.The Face API provides several different functions, each outlined in the following sections. Lees verder voor meer informatie over deze functies.Read on to learn more about each.

GezichtsdetectieFace detection

De Face APi is in staat om menselijke gezichten te detecteren op een afbeelding en de locatiecoördinaten van de gezichtsrechthoek te retourneren.The Face API can detect human faces in an image and return the rectangle coordinates of their locations. Gezichtsdetectie kan een reeks gezichtsgerelateerde kenmerken extraheren (optioneel), zoals houding, hoofdhouding, geslacht, leeftijd, emotie, gezichtshaar en bril.Optionally, face detection can extract a series of face-related attributes such as pose, head pose, gender, age, emotion, facial hair, and glasses.

Notitie

De gezichtsdetectiefunctie is ook beschikbaar via de Computer Vision-API, maar als u meer bewerkingen wilt uitvoeren met gezichtsgegevens, moet u de Face-API (deze service) gebruiken.The face detection feature is also available through the Computer Vision API, but if you wish to do further operations with face data, you should use the Face API (this service).

Een afbeelding van een vrouw en een man met rechthoeken getekend rond de gezichten, en de leeftijd en het geslacht weergegeven

Zie voor meer informatie over gezichtsdetectie, de Gezichtsdetectie gebruiksaanwijzing, of blader de API detecteren verwijzen naar documentatie.For more information on face detection, see the Face Detection how-to guide, or browse the Detect API reference documentation.

GezichtsverificatieFace verification

De Verificatie-API voert een verificatie uit op basis van twee gedetecteerde gezichten of op basis van een gedetecteerd gezicht in relatie tot een object van één persoon.The Verify API performs an authentication against two detected faces or from one detected face to one person object. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat de Verificatie-API evalueert of twee gezichten van dezelfde persoon zijn.Practically, it evaluates whether two faces belong to the same person. Dit kan goed van pas komen in beveiligingsscenario's.This is potentially useful in security scenarios. Zie de Verificatie-API voor meer informatie.For more information, see the Verify API.

Vergelijkbare gezichten zoekenFind similar faces

De Vergelijkbare zoeken-API neemt een doelgezicht en een set gezichten die dit doelgezicht zouden kunnen zijn, en zoekt vervolgens naar een kleinere set gezichten die het meest op het doelgezicht lijken.The Find Similar API takes a target face and a set of candidate faces and finds a smaller set of faces that look most similar to the target face. Er worden twee werkingsmodi, matchPerson en matchFace, ondersteund.Two working modes, matchPerson and matchFace are supported. De modus matchPerson retourneert vergelijkbare gezichten nadat er een filter is toegepast waarbij dezelfde persoon (met behulp van de Verificatie-API) als uitgangspunt is genomen.matchPerson mode returns similar faces after filtering for the same person (using the Verify API). De modus matchFace negeert de filter met dezelfde persoon en retourneert een lijst van vergelijkbare kandidaatgezichten die al dan niet van dezelfde persoon zijn.matchFace mode ignores the same-person filter and returns a list of similar candidate faces that may or may not belong to the same person.

In het volgende voorbeeld is dit het doelgezicht:In the following example, this is the target face:

Een glimlachende vrouw

En dit zijn de kandidaatgezichten:And these are the candidate faces:

Vijf afbeeldingen van glimlachende mensen

Om vier vergelijkbare gezichten te vinden, zou de modus matchPerson (a) en (b) moeten retourneren, die dezelfde persoon aanduiden als het doelgezicht.To find four similar faces, matchPerson mode would return (a) and (b), which depict the same person as the target face. De modus matchFace retourneert (a), (b), (c) en (d), precies vier kandidaten, zelfs als er een aantal andere personen zijn dan het doel of daar weinig gelijkenis mee vertonen.matchFace mode returns (a), (b), (c) and (d)—exactly four candidates, even if some are not the same person as the target or have low similarity. Zie de Vergelijkbare zoeken-API voor meer informatie.For more information, see the Find Similar API.

GezichtsgroeperingFace grouping

De Groeperings-API verdeelt een set onbekende gezichten in groepen op basis van gelijkenis.The Group API divides a set of unknown faces into several groups based on similarity. Elke groep is een niet-aaneengesloten juiste subset van de oorspronkelijke set van gezichten.Each group is a disjoint proper subset of the original set of faces. Alle gezichten in een groep zijn waarschijnlijk van dezelfde persoon, maar er kunnen diverse verschillende groepen voor één persoon zijn (die zich van elkaar onderscheiden door een andere factor, zoals gezichtsuitdrukking bijvoorbeeld).All of the faces in a group are likely to belong to the same person, but there can be several different groups for a single person (differentiated by another factor, such as expression for example). Zie de Groeperings-API voor meer informatie.For more information, see the Group API.

Identificatie van personenPerson identification

De Identificatie-API kan worden gebruikt om een gedetecteerd gezicht te identificeren met behulp van een personendatabase.The Identify API can be used to identify a detected face against a database of people. Dit kan nuttig zijn voor het automatisch taggen van afbeeldingen in software voor het beheren van foto's.This may be useful for automatic image tagging in photo management software. U maakt de database vooraf en bewerkt deze na verloop van tijd.You create the database in advance, and it can be edited over time.

De volgende afbeelding laat een voorbeeld zien van een database met de naam 'myfriends'.The following image depicts an example of a database named "myfriends." Elke groep kan tot wel 1.000.000 verschillende persoonsobjecten bevatten, en voor elk persoonsobject kunnen maximaal 248 gezichten zijn geregistreerd.Each group may contain up to 1,000,000 different person objects, and each person object can have up to 248 faces registered.

Een raster met 3 kolommen voor verschillende personen, elk met 3 rijen van afbeeldingen van gezichten

Nadat een database is gemaakt en getraind, kunt u een identificatie uitvoeren op basis van de groep en een nieuw gedetecteerd gezicht.After a database has been created and trained, you can perform identification against the group with a new detected face. Als het gezicht wordt geïdentificeerd als een persoon in de groep, wordt het persoonsobject geretourneerd.If the face is identified as a person in the group, the person object is returned.

Zie de Identificatie-API voor meer informatie over de identificatie van personen.For more information about person identification, see the Identify API.

Containers gebruikenUse containers

Gebruik de Face-container om gezichten te detecteren, herkennen en identificeren. Hiertoe installeert u een gestandaardiseerde Docker-container die zich dichter bij uw gegevens bevindt.Use the Face container to detect, recognize, and identify faces, by installing a standardized Docker container closer to your data.

Voorbeeld-appsSample apps

De volgende voorbeeldtoepassingen tonen een aantal manieren waarop de Face-API kan worden gebruikt.The following sample applications showcase a few of the ways the Face API can be used.

Gegevensprivacy en -beveiligingData privacy and security

Zoals geldt voor alle services van Cognitive Services, dienen ontwikkelaars die de Face-service gebruiken op de hoogte te zijn van het beleid van Microsoft inzake klantgegevens.As with all of the Cognitive Services, developers using the Face service should be aware of Microsoft's policies on customer data. Zie de pagina Cognitive Services (Engelstalig) in het Microsoft Trust Center voor meer informatie.See the Cognitive Services page on the Microsoft Trust Center to learn more.

Volgende stappenNext steps

Volg een snelstart voor het implementeren van een eenvoudig scenario voor gezichtsdetectie in code.Follow a quickstart to implement a simple face detection scenario in code.