Wat is Speech Services?What is Speech Services?

Net zoals de andere Azure-spraakservices wordt Speech Services mogelijk gemaakt door de spraaktechnologieën die worden gebruikt in producten zoals Cortana en Microsoft Office.Like the other Azure speech services, Speech Services are powered by speech technologies used in products like Cortana and Microsoft Office.

Speech Services verenigt de Azure-spraakfuncties die voorheen beschikbaar waren via de services Bing Speech-API, Translator Speech, Custom Speech en Custom Voice.The Speech Services unite Azure speech features previously available via the Bing Speech API, Translator Speech, Custom Speech, and Custom Voice services. Eén abonnement biedt nu toegang tot al deze mogelijkheden.Now, one subscription provides access to all of these capabilities.

Belangrijkste functies van Speech ServicesMain Speech Services functions

De primaire functies van Speech Services zijn spraak naar tekst (ook wel spraakherkenning of transcriptie genoemd), tekst naar spraak (spraaksynthese) en spraakomzetting.The primary functions of the Speech Services are speech-to-text (also called speech recognition or transcription), text-to-speech (speech synthesis), and speech translation.

FunctieFunction FunctiesFeatures
Spraak naar tekstSpeech-to-text
 • Transcribeert continue realtime spraak naar tekst.Transcribes continuous real-time speech into text.
 • Kan spraak uit geluidsopnamen in batches transcriberen.Can batch-transcribe speech from audio recordings.
 • Ondersteunt tussenliggende resultaten, detectie van het einde van de spraak, automatische tekstopmaak en maskering van grof taalgebruik.Supports intermediate results, end-of-speech detection, automatic text formatting, and profanity masking.
 • Kan Language Understanding (LUIS) gebruiken om de bedoeling van gebruikers af te leiden van getranscribeerde spraak.*Can call on Language Understanding (LUIS) to derive user intent from transcribed speech.*
 • Tekst naar spraakText-to-Speech
 • NIEUW: Biedt neurale tekst-naar-spraak-stemmen die bijna niet te onderscheiden zijn van menselijke spraak (Engels).NEW: Provides neural text-to-speech voices nearly indistinguishable from human speech (English).
 • Converteert tekst naar natuurlijk klinkende spraak.Converts text to natural-sounding speech.
 • Biedt meerdere geslachten en/of dialecten voor een groot aantal ondersteunde talen.Offers multiple genders and/or dialects for many supported languages.
 • Ondersteunt de invoer van tekst zonder opmaak en Speech Synthesis Markup Language (SSML).Supports plain text input or Speech Synthesis Markup Language (SSML).
 • SpraakomzettingSpeech translation
 • Vertaalt streaming audio vrijwel in realtime.Translates streaming audio in near-real-time.
 • Kan ook opgenomen spraak verwerken.Can also process recorded speech.
 • Levert resultaten als tekst of gesynthetiseerde spraak.Provides results as text or synthesized speech.
 • Spraakfuncties aanpassenCustomize speech features

  U kunt uw eigen gegevens gebruiken om de onderliggende modellen van de functies Spraak naar tekst en Tekst naar spraak van de Speech-service te trainen.You can use your own data to train the models that underlie the Speech service's Speech-to-Text and Text-to-Speech features.

  FunctieFeature ModelModel DoelPurpose
  Spraak naar tekstSpeech-to-text Akoestisch modelAcoustic model Helpt bepaalde sprekers en omgevingen zoals auto’s of fabrieken te transcriberen.Helps transcribe particular speakers and environments, such as cars or factories.
  TaalmodelLanguage model Helpt veldspecifiek vocabulaire en grammatica zoals medisch of IT-jargon te transcriberen.Helps transcribe field-specific vocabulary and grammar, such as medical or IT jargon.
  UitspraakmodelPronunciation model Helpt afkortingen en acroniemen zoals ‘IOU’ voor ‘I owe you’ te transcriberen.Helps transcribe abbreviations and acronyms, such as "IOU" for "I owe you."
  Tekst naar spraakText-to-speech SpraakstijlVoice font Geeft uw app zijn eigen stem door het model te trainen in voorbeelden van menselijke spraak.Gives your app a voice of its own by training the model on samples of human speech.

  U kunt uw aangepaste modellen overal gebruiken waar u de standaardmodellen gebruikt in de functie Spraak naar tekst of Tekst naar spraak van uw app.You can use your custom models anywhere you use the standard models in your app's Speech-to-Text or Text-to-Speech functionality.

  De Speech-service gebruikenUse the Speech service

  Om de ontwikkeling van apps met spraakmogelijkheden te vereenvoudigen, biedt Microsoft de Speech-SDK voor gebruik met de Speech-service.To simplify the development of speech-enabled applications, Microsoft provides the Speech SDK for use with the Speech service. De Speech-SDK biedt consistente, systeemeigen API’s voor Spraak naar tekst en Spraakomzetting voor C#, C++ en Java.The Speech SDK provides consistent native Speech-to-Text and Speech Translation APIs for C#, C++, and Java. Als u met een van deze talen ontwikkelt, maakt de Speech-SDK het ontwikkelen gemakkelijker door de netwerkgegevens voor u af te handelen.If you develop with one of these languages, the Speech SDK makes development easier by handling the network details for you.

  Speech Services heeft ook een REST API die werkt met alle programmeertalen die HTTP-aanvragen kunnen indienen.The Speech Services also has a REST API that works with any programming language that can make HTTP requests. De REST-interface biedt niet de streaming, realtime functionaliteit van de SDK.The REST interface does not offer the streaming, real-time functionality of the SDK.


  MethodeMethod
  SpeechSpeech
  naar tekstto Text
  Tekst naarText to
  SpeechSpeech
  SpeechSpeech
  OmzettingTranslation

  BeschrijvingDescription
  Speech-SDKSpeech SDK JaYes NeeNo JaYes Systeemeigen API’s voor C#, C++ en Java om ontwikkeling te vereenvoudigen.Native APIs for C#, C++, and Java to simplify development.
  REST API'sREST APIs JaYes JaYes NeeNo Een eenvoudige HTTP-gebaseerde API die het gemakkelijk maakt spraak aan uw apps toe te voegen.A simple HTTP-based API that makes it easy to add speech to your applications.

  WebSocketsWebSockets

  Speech Services ondersteunt ook WebSocket-protocollen om spraak naar tekst en spraakomzetting te streamen.The Speech Services also support WebSocket protocols for streaming speech-to-text and speech translation. De Speech-SDK’s gebruiken deze protocollen om met de Speech-service te communiceren.The Speech SDKs use these protocols to communicate with the Speech service. Gebruik de Speech-SDK in plaats van te proberen uw eigen WebSockets-communicatie te implementeren met de Speech-service.Use the Speech SDK instead of trying to implement your own WebSocket communication with the Speech service.

  Als u echter al code hebt die Bing Speech of Translator Speech via WebSockets gebruikt, kunt u deze bijwerken om Speech Services te gebruiken.If you already have code that uses Bing Speech or Translator Speech via WebSockets, you can update it to use the Speech Services. De WebSocket-protocollen zijn compatibel. De eindpunten zijn echter anders.The WebSocket protocols are compatible, however, the endpoints are different.

  Speech Devices SDKSpeech Devices SDK

  De Speech Devices SDK is een geïntegreerd hardware- en softwareplatform voor ontwikkelaars van apparaten met spraakmogelijkheden.The Speech Devices SDK is an integrated hardware and software platform for developers of speech-enabled devices. Onze hardwarepartner biedt referentieontwerpen en ontwikkelingseenheden.Our hardware partner provides reference designs and development units. Microsoft biedt een apparaatgeoptimaliseerde SDK die de mogelijkheden van de hardware volledig benut.Microsoft provides a device-optimized SDK that takes full advantage of the hardware's capabilities.

  Spraakscenario'sSpeech scenarios

  Gebruiksscenario's voor Speech Services omvatten:Use cases for Speech Services include:

  • Ontwikkeling van apps die reageren op stemmenCreate voice-triggered apps
  • Transcriptie van callcenteropnamenTranscribe call center recordings
  • Implementatie van spraakbotsImplement voice bots

  Gebruikersinterface voor spraakVoice user interface

  Spraakinvoer is een geweldige manier om uw app flexibel, handsfree en snel te gebruiken te maken.Voice input is a great way to make your app flexible, hands-free, and quick to use. In een app met spraakmogelijkheden kunnen gebruikers gewoon om de gewenste informatie vragen.With a voice-enabled app, users can just ask for the information they want.

  Als uw app is bedoeld voor gebruik door het algemene publiek, kunt u de standaard spraakherkenningsmodellen gebruiken.If your app is intended for use by the general public, you can use the default speech recognition models. Die zijn goed in het herkennen van vele verschillende sprekers in algemene omgevingen.They recognize a wide variety of speakers in common environments.

  Als uw app in een specifiek domein wordt gebruikt, zoals medisch of IT, kunt u een taalmodel maken.If your app is used in a specific domain, for example, medicine or IT, you can create a language model. U kunt dit model gebruiken om Speech Services te leren over de speciale terminologie die wordt gebruikt door uw app.You can use this model to teach the Speech Services about the special terminology used by your app.

  Als uw app in een lawaaierige omgeving wordt gebruikt, zoals een fabriek, kunt u een aangepast akoestisch model maken.If your app is used in a noisy environment, such as a factory, you can create a custom acoustic model. Dit model helpt Speech Services om spraak te onderscheiden van ruis.This model helps the Speech Services to distinguish speech from noise.

  CallcentertranscriptieCall center transcription

  Opnamen in een callcenter worden vaak alleen geraadpleegd als er tijdens het gesprek een probleem optreedt.Often, call center recordings are consulted only if an issue arises with a call. Met de Speech-service kan elke opname gemakkelijk worden getranscribeerd naar tekst.With the Speech service, it's easy to transcribe every recording to text. U kunt de tekst eenvoudig indexeren voor zoekopdrachten in volledige tekst of tekstanalyse toepassen om gevoel, taal en belangrijke woordgroepen te detecteren.You can easily index the text for full-text search or apply Text Analytics to detect sentiment, language, and key phrases.

  Als uw callcenteropnamen speciale terminologie, zoals productnamen of IT-jargon bevatten, kunt u een taalmodel maken om Speech Services dat vocabulaire aan te leren.If your call center recordings involve specialized terminology, such as product names or IT jargon, you can create a language model to teach the Speech Services the vocabulary. Een aangepast akoestisch model kan Speech Services helpen niet zo goede telefoonverbindingen te begrijpen.A custom acoustic model can help the Speech Services understand less-than-optimal phone connections.

  Voor meer informatie over dit scenario leest u meer over batchtranscriptie met de Speech-service.For more information about this scenario, read more about batch transcription with the Speech service.

  SpraakbotsVoice bots

  Bots zijn een populaire manier om gebruikers te verbinden met de informatie die ze graag willen, en klanten met de bedrijven die ze graag gebruiken.Bots are a popular way to connect users with the information they want and customers with businesses they like. Als u een conversationele gebruikersinterface aan uw website of app toevoegt, is de functionaliteit gemakkelijker te vinden en sneller te gebruiken.When you add a conversational user interface to your website or app, the functionality is easier to find and quicker to access. Met de Speech-service wordt deze conversatie nóg vloeiender door te reageren op gesproken vragen.With the Speech service, this conversation takes on a new dimension of fluency by responding to spoken queries in kind.

  U kunt een unieke personaliteit aan uw bot met spraakmogelijkheden toevoegen door deze een eigen stem te geven.To add a unique personality to your voice-enabled bot, you can give it a voice of its own. U kunt in twee stappen een aangepaste stem maken.Creating a custom voice is a two-step process. Eerst maakt u opnamen van de stem die u wilt gebruiken.First, make recordings of the voice you want to use. Vervolgens verzendt u die opnamen samen met een transcriptie naar de stemaanpassingsportal van de Speech-service, die de rest doet.Then submit those recordings along with a text transcript to the Speech service's voice customization portal, which does the rest. Nadat u uw aangepaste stem hebt gemaakt, kunt u deze gemakkelijk in uw app gebruiken.After you create your custom voice, the steps to use it in your app are straightforward.

  Volgende stappenNext steps

  Verkrijg een abonnementssleutel voor Speech Services.Get a subscription key for the Speech Services.