Een Azure Cosmos Core (SQL) API-account, -database en -container met automatische schaalaanpassing maken met behulp van Azure CLI

VAN TOEPASSING OP: SQL-API

Vereisten

 • Gebruik de bash-omgeving in Azure Cloud shell.

  Cloud Shell starten in een nieuw venster

 • Installeer de Azure CLI, indien gewenst, om CLI-referentieopdrachten uit te voeren.

  • Als u een lokale installatie gebruikt, meldt u zich aan bij Azure CLI met behulp van de opdracht AZ login. Volg de stappen die worden weergegeven in de terminal, om het verificatieproces te voltooien. Raadpleeg Aanmelden bij de Azure CLI voor aanvullende aanmeldingsopties.

  • Installeer de Azure CLI-extensie bij het eerste gebruik, wanneer u hierom wordt gevraagd. Raadpleeg Extensies gebruiken met Azure CLI voor meer informatie over extensies.

  • Voer az version uit om de ge├»nstalleerde versie en afhankelijke bibliotheken te vinden. Voer az upgrade uit om te upgraden naar de nieuwste versie.

 • Voor dit artikel is versie 2.0.73 of hoger van Azure CLI vereist. Als u Azure Cloud Shell gebruikt, is de nieuwste versie al ge├»nstalleerd.

Voorbeeldscript

#!/bin/bash
# Reference: az cosmosdb | https://docs.microsoft.com/cli/azure/cosmosdb
# --------------------------------------------------
#
# Create a SQL API database and container with autoscale
#
#

# Variables for SQL API resources
uniqueId=$RANDOM
resourceGroupName="Group-$uniqueId"
location='westus2'
accountName="cosmos-$uniqueId" #needs to be lower case
databaseName='database1'
containerName='container1'
partitionKey='/myPartitionKey'
maxThroughput=4000 #minimum = 4000


# Create a resource group
az group create -n $resourceGroupName -l $location

# Create a Cosmos account for SQL API
az cosmosdb create \
  -n $accountName \
  -g $resourceGroupName \
  --default-consistency-level Eventual \
  --locations regionName='West US 2' failoverPriority=0 isZoneRedundant=False

# Create a SQL API database
az cosmosdb sql database create \
  -a $accountName \
  -g $resourceGroupName \
  -n $databaseName

# Create a SQL API container with autoscale
az cosmosdb sql container create \
  -a $accountName \
  -g $resourceGroupName \
  -d $databaseName \
  -n $containerName \
  -p $partitionKey \
  --max-throughput $maxThroughput

Opschonen van implementatie

Na het uitvoeren van het voorbeeldscript kan de volgende opdracht worden gebruikt om de resourcegroep en alle resources die er aan zijn gekoppeld te verwijderen.

az group delete --name $resourceGroupName

Uitleg van het script

In dit script worden de volgende opdrachten gebruikt. Elke opdracht in de tabel is een koppeling naar specifieke documentatie over de opdracht.

Opdracht Opmerkingen
az group create Hiermee maakt u een resourcegroep waarin alle resources worden opgeslagen.
az cosmosdb create Hiermee wordt een Azure Cosmos DB-account gemaakt.
az cosmosdb sql database create Hiermee maakt u een Azure Cosmos SQL (Core)-database.
az cosmosdb sql container create Hiermee maakt u een Azure Cosmos SQL (Core)-container.
az group delete Hiermee verwijdert u een resourcegroep met inbegrip van alle geneste resources.

Volgende stappen

Raadpleeg de documentatie van Azure Cosmos DB CLI voor meer informatie over de Azure Cosmos DB CLI.

Alle Azure Cosmos DB CLI-voorbeeldscripts vindt u in de documentatie van Azure Cosmos DB CLI GitHub-opslagplaats.